Stamboom Brocx, Brockx
Ginneken, Bavel

Laatste veranderingen 25 december 2008

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch

Ga terug naar stamboom den Brok

 


Hier volgen eerst losse notities die nog verwerkt moeten worden.

1460, oktober 29
Heyman Heymanssoen van Eck en Jan van de Doeren Diricssoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Ghysbert, zoon van wijlen Jan Brocken, heeft opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Andries Toyt, ten behoeve van Yken Woutersdochter van Kuyc, de erfpacht van 26 lopen rogge (zie acte van 21 maart 1445 reg.nr.122), belend ter ene zijde Peter van Laerhoven, ter andere zijde Wouter (?) Back, zoon van wijlen Jan Buckinck, strekkende van de Kerckstraet tot de Hoechstraet. Bron: Cartularium van vaste eigendommen en renten van de Tafel van de H.Geest aangelegd ca.1530 te Oisterwijk, lopende over de jaren 1302-1526. Nr. 173, Cart.fol.146v.

In de rekeningen van de onderschout van ’s-Hertogenbosch (Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107) komt voor: Ghysbert Brock, ca. 1488; Ghysbrecht Brock, ca. 1489; Ghysbrecht Brock, Ghysbert Brock, ca. 1490; Ghysbrecht Brocken, ca. 1493.

Oisterwijk, 1517 februari 19
Otw,R.221,8v-1
heer Andries z.w. Embrecht Goessens priester 2 L rogge jaarlijkse erfpacht tot hem behorende op Lichtmis uit zekere onderpanden welke w. Goeyart Pluymen voer en zijn nacomelingen nae hem te hantplicht plagen welke 2 L rogs erfpacht hr Andries tegen Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken met overgeven verkregen had en welke 2 L rogge tot Ghijsbrecht voers. comen zijn overmits eenre erfdeling met zijn mede erfgenamen na dood w. Jan Brocken zijn vader sch.Otw overgedragen Wouter z.w. Goeyart Pluymen.

Jan Denijs Ghijsbrecht Brocx, poorter van Bavel 30 augustus 1550, cledermaker van Bavel. Bron: Bron: 1-1a 2111/034 (Isis Stadsarchief Breda).

Hendrick Gysbert Brocxsone was 23 januari 1565 schepen te Ginneken. Bron: Inventaris van het oud- en nieuw archief der gemeente Ginneken en Bavel, door J.M. Cunen, Archivaris der gemeente Oss; gevolgd door Historische Bijzonderheden betreffende Ginneken. Ginneken, 1934.

Henric Gysbert Meus Brocx alias Eyckberch, schepen van Ginneken, zoon van Gysbert Meus Brocx en Lysbeth Jan Henric Bertrams was getrouwd met Anna Lips, overleden te Bavel 1561. Zij hadden een zoon Gysbert Eyckberch, die gehuwd was met een dochter van Jan Bacx. Deze Gysbert Eyckberch liet de navolgende kinderen na : 1. Joan Eyckberchs; 2. Lysbeth Eyckberchs; 3. Mayke Eyckberchs; 4. Clairke Eyckberchs; 5. mr. Henric Eyckberchs, secretaris van Ginneken, zijn grafzerk te Ginneken, wordt door Bloys van Treslong Prins beschreven; 6. Anna Eyckberchs, trouwt met mr. Peter van Berckel, secretaris van Ginneken.
Bron: B.W. van Schijndel, 1957, Het geslacht Lips uit Bavel. Brabantse Leeuw Jg. 6, Afl. 8, blz. 113-121, http://test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1957_1_113_121.pdf
Er staat ook een grafzerk afgebeeld in die publikatie. Daarop staat: "HIER ES BEGRAVEN ANNA ROMBOUT JAN LUBS DOCHTER, WYLEN HENDRICK GEYSBRECHT MEEUS ZYN HUISVROUWE, STERF ANNO XVc LXI DEN XXVI DACH JANUARIUS (26-1-1561)". Daarbij heeft B.W. van Schijndel geschreven: "Volgens authentieke akten heeft deze grafzerk betrekking op : Anna Lips, dochter van Rombout Lips, schepen van Ginneken en Bavel (1552) en Maria van Heerl. Zij was de weduwe van Henrick Gysbrecht Meeus Brocx, zoon van Gysbrecht Brocx en Lysbeth Jan Henric Bertrams,." Op het wapen staat een boom afgebeeld. Daarovern zegt van Schijndel: "De boom verwijst naar het geslacht Brocx alias Eyckberch,". NB. Eikberg is een gehucht bij Bavel. Let op dat Brocx volgens de inventaris van Cunen (1934) in 1565 nog leefde.

2605. Archief Schepenbank van Geertruidenberg, 1554 1811
Repertorium inv.nr. 12, Protocol. "Register van giften, schuldbrieven, procuraties en andere akten". 1584 april december. Bewerking: Arjan van Loon / Dongen, 2005
1584 mei 23 R. 12, los stuk tussen fol. 11v en 12r
Akte waarbij Jan Babtista Vogelsang, schout te Terheijden, en Gijsbrecht Eijckberchs (33 jaar oud), substituut-secretaris te Geertruidenberg, op verzoek van schepenen en bedezetters van Oosterhout, verklaren dat Catharijna Duijst, huisvrouw van Joachim Tack, in de zomer van 1582 te Geertruidenberg in het huis, genaamd den hollantschen tuyn, van Geraert van Roijen, is geweest en daar verschillende gesprekken van affmaeckinge met de schout van Terheijden heeft gehad over uuytlegginge van dijkschot van land te Drimmelen, zonder tot een akkoord te komen en dat de volgende morgen Catharina Duijst met haar man Joachim Tack wederom van Oosterhout naar Geertruidenberg zijn gegaan en dat Joachim Tack toen door soldaten gevangen is genomen.

GAB: Vestbrieven dorp Ginneken en Bavel R688 fol. 20-20v 12-03-1611
http://www.biegstraaten.nl/familie/per00546.htm
Jan Michiel Rombout LIPS sone ende Adriaen Peters WAGENMAKERS schepenen in Ghinneken.
Quam Cornelis Jan Aertsz., Godert Peeter Goderts sone, [...] hebben vercoft Wytmannen Corn. Mathysz., ende Elisabeth Goris Peeter Goderts VANDER BIESTAETEN dochter syn huysvrouwe ten stede te weten huysinge, schuere, hovinge ende erfenisse met heure toebehoorte ende metten erve daeraen liggende groot omtrent 1 buynder, den vercooperen voorn. met stuck weyden naebeschreven tesaemen toebehoort hebbende gestaen ende gelegen tot Bavel onder Ghinneken ter Voort ow. aen Wytman Peeter Jansz. erve sw. een deels aende gebuerstraete, ende andersins aen Ghysbrecht EYCKBERCHS erfgenaemen ende meer andere luyden erven, ww. aen Cornelis ABRAHAMS weduwe ende erfgen. erve ende nw. aen [...] gevest actum anno XVI ende elf dage in maerte.

Johannes Gerardi Bartholomei, begraven te Ginneken-Bavel 20 september 1618 (Bron: GA Breda DTB 1d, folio 41v)

Maria Gerrits, dochter van Bartholomeus Gerrits, begraven te Ginneken-Bavel 27 juli 1625 (Bron: GA Breda DTB 1d, folio 48v)

Anthonius Bartholomei getrouwd met Anna Rumoldi. Ze dopen hun zoon Bartholomeus te Bavel 2 oktober 1631 (peter: Adrianus Cornelii; meter: Elisabeth Nicolai)

Anthonius Bartholomei begraven te Bavel 8 augustus 1633.

Joannes Bartholomei trouwt te Ginneken-Bavel 26 februari 1639 (ondertrouw 19 februari 1639) met Elisabeth Joannis (getuigen: Egidius Joannis en Joannes Gisberti).

Joannes Bartholomei getrouwd met Elisabeth Joannis. Ze dopen hun dochter Maria te Bavel 16 april 1639 (peter: Adrianus Joannis Dielissen; meter: Adriana Heijligers)

Joannes Bartholomei getrouwd met Elisabeth Joannis Adriani. Ze dopen hun dochter Margareta te Bavel 21 juni 1643 (peter: Aegidius Joannis Aegidii; meter: Elisabeth Christiani)

Joannes Bartholomei getrouwd met Elisabeth Joannis. Ze dopen hun zoon Bartholomeus te Bavel 10 juni 1645 (peter: Georgius Matthiae; meter: Margareta Jacobi; getuige: Jodocus Petri)

Joannes Bartholomei getrouwd met Elisabeth Joannis. Ze dopen hun dochter Petronella te Bavel 17 februari 1647 (peter: Jaspar Melis; meter: Anna Joos Laureijssen)

Paulina Anthoni Bartholomei is meter van Petrus, zoon van Joannes Claesen en Cornelia Adriani, gedoopt te Bavel 5 mei 1648 (peter: Anselmus Christiani).

Bartholomeus Brockx, vermeld te Ginneken als doopgetuige 24 oktober 1676

Anna Jan (Cornelis) Bro(c)x, vrouw van Petrus Adriaen (Cornelissen) (van Gils), dopen een zoon Joannes te Bavel 13 augustus 1685 en een dochter Catharina te Bavel 8 april 1702.

Gertrudis Brockx, vermeld te Ginneken als doopgetuige 3 juli 1691

Cornelia Janssen Brockx is getrouwd met Jan Heijligers; Ze dopen 15 februari 1695 te Ginneken hun dochtertje Maria. Doopgetuige is Maria Brockx

Cornelia Jan Brockx is meter van Digmannus, zoon van Antonius Dingeman Schellekens en Maria Adriaensen van Loon te Bavel 29 november 1733.I. Gera(e)rt Brocx
Trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Meeus Gera(e)rt Brocx, volgt II.II. Meeus Gera(e)rt Brocx
Trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit (/Geerart /Geerit) Meeus Gera(e)rt Brocx, volgt IIIa.
 2. Cornelis Meeus Gerart Brocx, volgt IIIb.
 3. Laureys Meeus Gerart Brocx, volgt IIIc.
 4. Jacob Meus(sen) Brocx, volgt IIId.
 5. Adrianus Bartholomei, volgt IIIe.

Joanna Bartholomei trouwt RK te Ginneken-Bavel 13 mei 1631 (ondertrouw 30 april 1631) met Aegidius Joannis (getuigen ondertrouw: Guilielmus Petri en Gaspar Melissen; getuigen huwelijk: Mr. Arnoldus de Leuw en Gaspar Melissen.) .IIIa. Gerrit (/Geerart /Geerit) Meeus Gera(e)rt Brocx | Zoon van II Meeus Gera(e)rt Brocx
Trouwt te Ginneken-Bavel 10 februari 1626 (ondertrouw 24 januari 1626) met Adriana Petri Dielen, begraven te Ginneken-Bavel 2 maart 1657. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus, zoon van Geerderdt Bartholomei, gedoopt te Ginneken 15 februari 1627.
 2. Maeijken (/Maria) Geerart Meeus Brocx, gedoopt te Bavel 9 december 1629, getrouwd te Ginneken-Bavel 30 november 1664 (ondertrouw 15 november 1664) met Jan Adriaan Anthonis Lips, geboren te Bavel, weduwnaar van Maeijken Geerart Dielissen. Beide wonen te Bavel.
 3. Petrus, zoon van Gerardus Bartholomei, gedoopt te Bavel 9 september 1631.
 4. Anthonis Geerit Meeus Brocx, volgt IVa.
 5. Adam Gerrit Brocx, volgt IVb.
 6. Pau(we)lijntje (/Paula) Gerrit Meeus Brocx, gedoopt te Bavel 22 februari 1638, geboren en wonende te Bavel, eerste maal getrouwd te Ginneken-Bavel 13 februari 1671 met Adriaan Peter Lips, geboren en wonende te Bavel. Tweede maal getrouwd te Ginneken-Bavel 25 september 1677 (ondertrouw 13 augustus 1677) met Quirijn Jan Cornelis Geeritsen, geboren te Bavel. Beide wonende te Bavel.
 7. Elisabeth, dochter van Gerardus Bartholomei, gedoopt te Bavel 29 mei 1639.
 8. Joannes, zoon van Gerardus Bartholomei, gedoopt te Bavel 15 december 1640.
 9. Adriana Gerritsen Brox, getrouwd met Joannes Peeters, dopen hun dochtertje Gertrudis te Bavel 14 mei 1676.

Geerderdt Bartholomei man van Adriaenthen Peeter Dilissen. Ze dopen hun zoon Bartholomeus te Ginneken 15 februari 1627 (peter: Wijtman Cornelissen).

Gerardus Bartholomei, peter van Cornelius, gedoopt te Bavel 15 juli 1627, zoon van Adrianus Cornelii en Adriana Cornelii (meter: Anna Rombouts Lips) (Bron: GA Breda DTB IV-20 nr. 1a, folio 20r)

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri. Ze dopen hun dochter Maria te Bavel 9 december 1629 (peter: Anthonius Robberti; meter: Cornelia Matthie).

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri. Ze dopen hun zoon Petrus te Bavel 9 september 1631 (peter: Cornelius Bartholomei; meter: Elisabeth Adriani).

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri Dielen. Ze dopen hun zoon Anthonius te Bavel november 1633 (peter: Robbertus Cornelii; meter: Maria Cornelii).

Gerardus Bartholomei is peter van Antonius, zoon van Dingeman Petri en Anna Adriani te Bavel 3 september 1634 (meter: Maria Cornelii).

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri Dielen. Ze dopen hun zoon Adamus te Bavel december 1635 (peter: Petrus Wijten; meter: Elisabeth Heijlegaert).

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri Dilen. Ze dopen hun dochter Paula te Bavel 22 februari 1638 (peter: Laurentius Bartholomei; meter: Elisabeth Nicolae Bernen).

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri Dielen. Ze dopen hun dochter Elisabeth te Bavel 29 mei 1639 (peter: Cornelius Peetersen; meter: Elisabeth Willem).

Gerardus Bartholomei is peter van Cornelius, zoon van Anselmus Christiani en Paulina Cornelii, gedoopt te Bavel 27 september 1640 (meter: Catharina Aelbrechts).

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri Dielen. Ze dopen hun zoon Joannes te Bavel 15 december 1640 (peter: Stephanus Willem Stevensen; meter: Bernarda Cornelii).

Gerardus Meeus is getrouwd met Adriana Petri Dielis. Ze dopen hun dochter Cornelia te Bavel 6 augustus 1644.

Maria Gerardi Bartholomei is meter van Joanna, dochter van Joannes Dingmanni Petri en Anna Adriani, gedoopt te Bavel 23 juni 1647 (peter: Cornelius Cornelii Matthie).

Adriana Geerit Meeussen, is meter van Antonia, dochter van Adamus Antonis Lips en Christina Janssens te Bavel 25 maart 1653 (peter: Petrus Janssens Vermeulen).

Gerardus Meeusen, is peter van Johanna, dochter van Adam Antonii Lips en Christina Jans te Bavel 24 juni 1655 (meter: Johanna Rubben).

Gerardus Meusen Brocks, is peter van Bartholomeus, zoon van Joannes Janssens en Maria Jacobi te Bavel 30 maart 1661 (ouders in Lijndonck).

Paulina Geert Meussen, is meter van Peerken, zoon van Hendrick Peeter Stouts en Digna Cornelis Geerts te Bavel 30 november 1669.

Anna Geeren Brockx, is meter van Cornelia, dochter van Cornelis Joosten en Lijntje Cornelissen te Bavel 13 oktober 1670.

Paulina Geerets Brocks, is meter van Antonius, zoon van Antonius Cornelis de Jonghe en Elisabeth Crein Peeters te Bavel juni 1672 (peter: Andries Jan Dries).

Paula Gerit Brox, is meter van Nicolaus, zoon van Joannes Janssen en Martina Jacob Meussen te Bavel 23 juli 1674.

Paulina Brockx, vermeld te Ginneken als doopgetuige 29 december 1674
Paulina Gerardi Brocx, vermeld te Ginneken als doopgetuige 3 januari 1680
Paulina Brocx, vermeld te Ginneken als doopgetuige 22 juni 1683

Paula Geerit Brox, is meter van Lucia, dochter van Adrianus Merten Buijs en Helena Jan Lips te Bavel 26 juli 1688.

Paula Geraet Brox, is meter van Jacobus, zoon van Henricus Jacob Mertens en Antonia Adams te Bavel 21 november 1688.

Jan Geerit Brocx is schepen te Ginneken 1691, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700 en in 1701 voor Bavel. Bron: Inventaris van het oud- en nieuw archief der gemeente Ginneken en Bavel, door J.M. Cunen, Archivaris der gemeente Oss; gevolgd door Historische Bijzonderheden betreffende Ginneken. Ginneken, 1934.


IIIb. Cornelis Meeus Gerart Brocx | Zoon van II Meeus Gerart Brocx
Trouwt met Johanna Nicolai Lips. Uit dit huwelijk:

 1. Pauwelijntje (/Paulina) Cornelis Meeus Gerart Brocx, gedoopt te Bavel 1 december 1639, geboren te Bavel, wonende te Ginneken, trouwt te Ginneken-Bavel 29 november 1665 (ondertrouw 14 november 1665) met Jan Wouter Anthonis Meeren.
 2. Nicolaas Corneli(u)s (Meeus) Brocx, volgt IVc.
 3. Anna, dochter van Cornelius Meusen, gedoopt te Ginneken 14 augustus 1644, getrouwd als Anneken Cornelis Brox, geboren te Ginneken, getrouwd te Breda NH [DTB-nr: IV-9 nr. 37, folio: 264] in 1672 met Jan Christiaanssen, geboren te Teteringen.
 4. Maria (/Mariken) Cornelis Meeus Broc(k)x, geboren te Ginneken, trouwt te Ginneken-Bavel 9 juni 1675 (ondertrouw 25 mei 1675) met Pauwels Lenart (/Lennert) Schellekens, geboren te Ginneken (hij hertrouwde te Ginneken-Bavel 17 mei 1699 met Jacomijn Adriaensen Verdaesdonck, weduwe van Laurens Peter van den Cauwelaar). Ze dopen 2 februari 1690 te Ginneken hun dochtertje Catharina.
 5. Bartholomeus, zoon van Cornelius Bartholomei, gedoopt te Ginneken 4 augustus 1660.

Gerardus Bartholomei is getrouwd met Adriana Petri. Ze dopen hun zoon Petrus te Bavel 9 september 1631 (peter: Cornelius Bartholomei; meter: Elisabeth Adriani).

Cornelius Bartholomei is getrouwd met Johanna Nicolai. Ze dopen hun dochter Paulina te Bavel 1 december 1639 (peter: Judocus Laurenti; meter: Margaretha Adriani).

Cornelius Bartholomei is getrouwd met Johanna Nicolai Lips (van der Aa). Ze dopen hun zoon Nicolaus te Bavel 28 juni 1642 (peter: Rutgerus Vogels; meter: Elisabeth Nicolai Bernardi).

Cornelius Meusen is getrouwd met Johanna Nicolai. Ze dopen hun dochter Anna te Ginneken 14 augustus 1644 (peter: Hendricus Adriani; meter: Cornelia Rubbens).

Cornelius Meussen Brox, vermeld te Bavel als peter maart 1658 bij de doop van Maria, dochter van Gisbertus Gerardi Dilissen en Adriana Joannis van der Avort. Meter: Johanna Cornelii de Weert.

Cornelius Bartholomei getrouwd met Joanna Nicolai. ze dopen hun zoon Bartholomeus te Ginneken 4 augustus 1660 (meter: Angela Adriani van der Avoort).

Joanna Cornelii Brocx, vermeld te Ginneken als doopgetuige 4 mei 1673

Paula Cornelis Brox, is meter van Joanna, dochter van Joannes Meeus Cuijpers en Joanna Nicolaes van der Avort te Bavel 24 juni 1696.

Paula Cornelis Brox, is meter van Anna, dochter van Joannes Meeus Cuijpers en Joanna Nicolaes van der Avoort te Bavel 25 oktober 1690.

Maria Cornelius Meusen, is getrouwd met Adrianus Wouter Schellekens en dopen een zoon Qualterus te Bavel 27 februari 1720 (meter: Anna Meusen).


IIIc. Laureys Meeus Gerart Brocx | Zoon van II Meeus Gerart Brocx
Trouwt met Margaretha Adriani. Uit dit huwelijk:

 1. Paula, dochter van Laurentius Bartholomei, gedoopt te Bavel 9 november 1627.
 2. Adriana, dochter van Laurentius Bartholomei, gedoopt te Bavel 6 november 1629.
 3. Maria, dochter van Laurentius Bartholomei, gedoopt te Bavel 1 februari 1632.
 4. Gertrudis, dochter van Laurentius Bartholomei, gedoopt te Bavel 2 juli 1634, begraven te Bavel 27 november 1734.
 5. Joanna, dochter van Laurentius Bartholomei, gedoopt te Ginneken 25 april 1636.
 6. Theuntken (/Antonia) Laureys Meeus Geerart Brox, gedoopt te Bavel 2 juni 1639, geboren en wonende te Bavel trouwt te Ginneken-Bavel 11 november 1666 (ondertrouw 3 oktober 1666) met Adriaan Janssen Couwenbergh, geboren te Ginneken, wonende te Bavel.
 7. Peerken (/Petronella) Laureys Meeus Gerart Brocx, gedoopt te Bavel 8 december 1644, geboren en wonende te Lijndonck onder Bavel, wonende te Ginneken, trouwt eerste maal te Ginneken-Bavel 5 februari 1668 (ondertrouw 21 januari 1668) met Cornelis Laureys Pauwels Gijbs, geboren en wonende te Geersbroek onder Ginneken, trouwt tweede maal te Ginneken-Bavel 15 februari 1682 (ondertrouw 16 januari 1682) met Jan Peeters van Wesel, geboren en wonende te Ginneken.

Laurentius Bartholomei is getrouwd met Margaretha Adriani. Ze dopen hun dochter Paula te Bavel 9 november 1627 (peter: Joannes Laurentii (uit Molenschot); meter: Adriana Petri) .

Laurentius Bartholomei is getrouwd met Margareta Adriani. Ze dopen hun dochter Adriana te Bavel 6 november 1629 (peter: Jacobus Cornelii; meter: Elisabeth Nicolai) .

Laurentius Bartholomei is getrouwd met Margaretha Adriani. Ze dopen hun dochter Maria te Bavel 1 februari 1632 (peter: Joannes Dingemans; meter: Anthonia Joannis) .

Laurentius Bartholomei is getrouwd met Margareta Adriani. Ze dopen hun dochter Gertrudis te Bavel 2 juli 1634 (peter: Arnoldus Adriani; meter: Paula Cornelii) .

Gertrudis Bartholomei dochter van Laurentius Bartholomei is overleden en begraven te Ginneken-Bavel 27 november 1634.

Laurentius Bartholomei is getrouwd met Margaretha Adriani. Ze dopen hun dochter Joanna te Ginneken 25 april 1636 (peter: Arnoldus Joannis; meter: Cornelia Adriani) .

Antonia dochter van Laurentius Bartholomeeussen en Margareta Adriani, gedoopt te Bavel 2 juni 1639 (peter: Gerardus Bartholomei; meter: Joanna Claessen).

Paulina Laureijs Meeuwsen is meter van Joannes, zoon van Jacobus Bartholomei en Elisabeth Claessens te Bavel 24 juni 1640.

Petronella dochter van Laurentius Bartholomei en Margareta Adriani, gedoopt te Bavel 8 december 1644 (peter: Adrianus Joannis Oijen; meter: Cornelia Adriani).

Margaretha Laurentii Brockx, vermeld te Ginneken als doopgetuige 23 december 1674

Petronilla Laureijs Brox, is meter van Adrianus, zoon van Petrus Jansen van Boxtel en Petronilla Adriaen Jansen Couwenbergh te Bavel 4 april 1704.


IIId. Jacob Meus(sen) Brocx | Zoon van II Meeus Gera(e)rt Brocx
Trouwt te Ginneken-Bavel 12 juli 1629 met Elisabeth Claes Bernarts. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus Jacobi Bartholomei Brox, gedoopt te Bavel 25 januari 1631, peter bij de doop van Margaretha, dochter van Antonius Antonii van Velthoven en Cornelia Cornelii Libas te Bavel 14 augustus 1655.
 2. Martina, dochter van Jacobus Bartholomaei, gedoopt te Bavel 18 augustus 1633, trouwt te Ginneken-Bavel 27 april 1659 met Joannes Joannis Judoci.
 3. Jan Jacob Meus (/Meussen) Brox, volgt IVd.
 4. Antonius, zoon van Jacobus Bartholomaei, gedoopt te Bavel 8 december 1642.
 5. Paulus Jacob Brocx, volgt IVe.
 6. Maria, dochter van Jacobus Meeuwen, gedoopt te Bavel 12 november 1650.

Jacobus Bartholomei trouwt te Ginneken-Bavel RK 12 juli 1629 (ondertrouw 13 juni 1629) met Elisabeth Nicolai (getuigen ondertrouw: Adrianus Pauli en Guilielmus Petri; getuigen huwelijk: Cornelius Bartholomei en Mr. Arnoldus de Leuw).

Jacobus Bartholomei is getrouwd met Elisabeth Nicolai. Ze dopen Bartholomeus te Bavel 25 januari 1631 (peter: Quirinus Joannis; meter: Anna Rumoldi).

Jacobus Bartholomaei is getrouwd met Elisabeth Nicolai. Ze dopen Martina te Bavel 18 augustus 1633 (peter: Cornelius Bartholomaei; meter: Margaretha Laurentii).

Jacobus Bartholomei is getrouwd met Elisabeth Claessens en dopen Joannes te Bavel 24 juni 1640 (meter: Paulina Laureijs Meeuwsen).

Jacobus Bartholomei is getrouwd met Elisabeth Nicolai Bernarts. Ze dopen Antonius te Bavel 8 december 1642 (peter: Joannes Dingmanni; meter: Paulina Antoni Meeus).

Jacobus Bartholomei is getrouwd met Elisabeth Nicolai Bernardi. Ze dopen Paulus te Bavel 3 september 1645 (peter: Bartholomeus Bartholomei; meter: Margaretha Adriani).

Jacobus Meeuwen getrouwd met Elisabeth Claes Bernarts dopen hun dochtertje Maria te Bavel 12 november 1650 (meter: Maria Geerit Meeussen.

Martina Jacobi Meeussen trouwt te Ginneken-Bavel 27 april 1659 met Joannes Joannis Judoci (getuigen: Rutgerus Vogels en Cornelia Velthoven).

Paula Gerit Brox, is meter van Nicolaus, zoon van Joannes Janssen en Martina Jacob Meussen te Bavel 23 juli 1674.


IIIe. Adrianus Bartholomei | Zoon van II Meeus Gera(e)rt Brocx
Trouwt te Ginneken-Bavel 27 december 1635 (ondertrouw 17 december 1635) met Cornelia Adriani Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Adriani Meus Brocx, gedoopt te Bavel 14 oktober 1636, getrouwd met Hubertus Petri Thomas Schaliboom. Dopen hun zoon Adrianus te Bavel 26 november 1672 en hun dochter Cornelia te Bavel 15 juli 1676.
 2. Paulina Adrianus Bartholomeeussen, gedoopt te Bavel 6 februari 1639.
 3. Jan Adriaensen Brocx, volgt IVf.
 4. Bartholomeus Adrianus Bartholomei, gedoopt te Bavel 6 december 1645.

Adrianus Bartholomei trouwt te Ginneken-Bavel 29 augustus 1628 (ondertrouw 24 juni 1628) met Lucia Adriani (getuigen: Mr. Adrianus Joannis en Albertus Alberti).

Adrianus Bartholomei trouwt te Ginneken-Bavel 27 december 1635 (ondertrouw 17 december 1635) met Cornelia Adriani (getuigen ondertrouw: Gasparus Melissen en Robertus Cornely Robrechts; getuigen huwelijk: Mr. Rutgerus Vogels en Anthony Petri).

Adrianus Bartholomei is getrouwd met Cornelia Adriani. Ze dopen hun dochter Adriana te Bavel 14 oktober 1634 (peter: Cornelius Bartholomei; meter: Maria Antonii; getuige: Rutgerus Vogels).

Adrianus Bartholomeeussen is getrouwd met Cornelia Adriani. Ze dopen hun dochter Paulina te Bavel 6 februari 1639 (peter: Jacob Bartholomeeussen; meter: Anna Rombout Lips).

Adrianus Bartholomei is getrouwd met Cornelia Adriani. Ze dopen hun zoon Joannes te Bavel 30 juli 1642 (peter: Cornelius Corneli Gerardi; meter: Maria Adriani).

Adrianus Bartholomei is getrouwd met Cornelia Adriani. Ze dopen hun zoon Bartholomeus te Bavel 6 december 1645 (peter: Anselmus Christiani; meter: Adriana Petri Aegidii).

Adriana Adriaenssen Brocks, vrouw van Huijbrecht Petri Thomas Schaliboom, dopen een zoon Adrianus te Bavel 26 november 1672 (meter: Maijken Adriaen Brocks).

Adriana Adriani Meus Brocx, vrouw van Hubertus Petri Schaliboom, dopen een dochter Cornelia te Bavel 15 juli 1676.

Cornelia Jan Brox is getrouwd met Joannes Lenders van den Diepstraet; Ze dopen 6 januari 1710 te Bavel hun zoon Joannes. Meter is Adriana Adriaen Brox; peter is Quirinus Cornelis Crijnen.

Adriana Adriaensen Brox, meter van Petrus, zoon van Adrianus Huijbrecht Schaliboom en Adriana Adriaensen Hoij te Bavel 23 maart 1710.

Cornelia Jansen Brox is getrouwd met Joannes Lenderden van den Diepstraet; Ze dopen 29 juli 1713 te Bavel hun zoon Joannes. Meter is Adriana Adriaensen Brox.IVa. Anthonis Geerit Meeus Brocx | Zoon van IIIa Gerrit Meeus Brocx
Gedoopt te Bavel november 1633, getrouwd te Ginneken-Bavel 1 februari 1668 met Maeijken Jan Dingman Helfters. Zij hertrouwt 19 mei 1675 te Ginneken-Bavel met Dingman Peeter Jan Jan Peeters, woont dan in Molenschot.

Antonius Gerardi Meeusen trouwt te Ginneken-Bavel 1 februari 1668 met Maria Joannis Dingemans (getuigen Hr. van Velthoven en Hr. Dingemans).

Anthony Gerrits Brox trouwt NH te Breda 2 februari 1679 met Stijntje Lambregts Schellekens, geboren in Teteringen [DTB-nr: IV-9 nr. 38, folio: 272].


IVb. Adam Gerrit(s) (/Geert) (/Meusen) Brocx | Zoon van IIIa Gerrit Meeus Brocx
Gedoopt te Bavel december 1635, eerste maal getrouwd met Joanna Aert Janssen de Jongh, overleden en begraven te Bavel 14 oktober 1683. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Adam Geert Meeusen, gedoopt te Bavel 26 oktober 1671 (peter: Geert Meeusen).
 2. Catharina Brocx, gedoopt te Bavel 14 maart 1675. Meter: Adriana Aert Janssen de Jonghe; getuige: Petrus Brocx.
 3. Petronella Brox, gedoopt te Bavel 25 januari 1677. Meter: Maria Gerardi Brox (Maria Gerit Meusen).
 4. Bartholomeus Brocx, gedoopt te Bavel 1 april 1679. Peter: Joannes Brocx; meter: Catharina Aert Janssen; getuige: Maria Geerard Brocx. Waarschijnlijk overleden en begraven te Ginneken-Bavel 28 mei 1701 als Bartholomeus Adam Brocx.
Tweede maal getrouwd te Ginneken-Bavel 19 juli 1684 met Gertrudis Ansems, begraven te Ginneken-Bavel 20 februari 1724. Uit dit huwelijk:
 1. Antonia (/Anthonet /T(h)euntje) Adam Brocx (/Brox), gedoopt te Bavel 25 april 1686 (meter: Cornelia Geert Brockx), geboren en wonende te Bavel, overleden te Teteringen 29 maart 1731, trouwt eerste maal te Ginneken-Bavel 13 mei 1708 (ondertrouw 21 april 1708) met Jan Pe(e)ter Schellekens, geboren en wonende te Bavel, trouwt tweede maal te Ginneken-Bavel 14 mei 1724 met Willem Cornelis van Beeck, geboren en wonende te Bavel.
 2. Gerardus Brox, gedoopt te Bavel 28 oktober 1690.

Adriana Adam Brocx, dooptgetuige te Bavel 7 februari 1684 van Joannes, zoon van Joannes Crijnen en Catharina Aerden.

Adriana Adam Brox, meter te Bavel 22 januari 1717 van Petrus, zoon van Joannes Peeter Schellekens en Antonia Adam Brox.

Elisabeth Brox, meter te Bavel 19 februari 1714 van Cornelius, zoon van Joannes Peeter Schellekens en Antonia Adam Brox.

Elisabeth Brox, meter te Bavel 17 februari 1707 van Cornelia, dochter van Stephanus Laureijsen en Elisabeth Jansen. getuige: Anna van Geffen.

Gertrudis Adam Brox, doopgetuige te Bavel 30 juli 1698 van Anna, dochter van Petrus Jansen van Miert en Joanna Wouters.

Groen: van Cor van den Bergh (http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=willieb&lang=de;iz=11472;p=antonia+adam+gerard;n=brocx) website geraadpleegd 31 oktober 2009


IVc. Nicolaas Corneli(u)s (Meeus /Mewes) Brocx | Zoon van IIIb Cornelis Meeus Brocx
Gedoopt te Bavel 28 juni 1642, geboren te Ginneken, trouwt te Ginneken-Bavel 8 december 1675 (ondertrouw 23 november 1675) met Dympna (/Dingna) Huybrecht Frans Laurijssen, geboren te Teteringen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, gedoopt te Ginneken 30 juni 1677.
 2. Cornelius Brocx, gedoopt te Bavel 8 april 1680. Peter: Gerardus Meus Brocx; meter: Catharina Willem Meussen.
 3. Maria Brocx, gedoopt te Bavel 25 maart 1684. Meter: Anna Brocx; getuige: Paulina Brocx (zuster van Anna).
 4. Catharina Brocx, gedoopt te Bavel 3 april 1687. Meter: Catharina Huijbregt Fransen.
 5. Quilielmus Brox, gedoopt te Bavel 15 augustus 1690 (getuige: Cornelia Peeter Schaliboom).
 6. Joannes Brox, gedoopt te Bavel 12 mei 1693 (getuige: Cornelia Peeter Schaliboom).

Claes Brocx wordt begraven te Ginneken-Bavel 19 maart 1706.


IVd. Jan Jacob Meus (/Meussen) Brox | Zoon van IIId. Jacob Meus(sen) Brocx
Gedoopt te Bavel 24 juni 1640, geboren en wonende te Bavel, getrouwd te Ginneken-Bavel 22 januari 1668 (ondertrouw 7 januari 1668) met Adriana Joost Laureysen (/Laurijssen), geboren en wonende te Bavel, weduwe van Laureijs Cornely van Alphen. Uit dit huwelijk misschien:

 1. Maria Jan Jacob Brocx (/Brox), geboren en wonende te Bavel, getrouwd te Ginneken-Bavel 17 november 1691 (ondertrouw 3 november 1691) met Cornelius Willemsen van der Stigt (/Sticht), geboren te Heusdenhout.
 2. Josijntje Brocks, gedoopt te Bavel februari 1673 (meter: Martina Jacobs Brocks).

Joannes Jacobs Meewes Brocks is peter van Joannes, zoon van Cornelius Peeters Matijssen en Margareta Janssen te Bavel oktober 1673 (meter: Elisabeth Jan Meeuwes).

Maria Jan Brox, vrouw van Cornelius Willem van der Sticht, dopen een dochter Adriana te Bavel 21 mei 1695 (meter: Josepha Jan Brox), en dopen een zoon Quielmus te Bavel 4 februari 1697 (meter: Josepha Jan Brox), en dopen een zoon Joannes te Bavel 19 november 1698 (meter: Josepha Jan Brox), en dopen een dochter Martina te Bavel 25 november 1699 (meter: Josina Jan Brox), en dopen een dochter Joanna te Bavel 29 mei 1702 (meter: Cornelia Geerit Brox), en dopen een dochter Elisabeth te Bavel 18 februari 1705 (meter: Josepha Jan Brox).

Martijntjen Jan Jacob Meeus Brocx, weduwe van Jan Jan Joosten van den Broeck.
R671, folio: 054r; Datum: 19-7-1689; Plaats: Gilze en Rijen

Jan Jacob Meeus Brocx is schepen te Ginneken in 1685, 1686, 1687, 1691. Bron: Inventaris van het oud- en nieuw archief der gemeente Ginneken en Bavel, door J.M. Cunen, Archivaris der gemeente Oss; gevolgd door Historische Bijzonderheden betreffende Ginneken. Ginneken, 1934.


IVe. Paulus Jacob(s) (/Meusen) (/Bro(c)x) | Zoon van IIId. Jacob Meus(sen) Brocx
Gedoopt te Bavel 3 september 1645, begraven te Ginneken-Bavel 22 juli 1707, getrouwd te Ginneken-Bavel 1673 [?] (ondertrouw NG 21 januari 1673) met Joanna (/Jenneke) Jan(s)(en) (Meusen /Meussen /Meuwesen) van Geffen, begraven te Ginneken-Bavel 20 juni 1717. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Pauli (/Paulus) Bro(c)x, gedoopt te Bavel 16 februari 1676 als Elisabeth Meusen, eerste maal getrouwd te Ginneken 20 mei 1703 (ondertrouw 5 mei) met Corneli(u)s (Peters) Rau(w)s, gedoopt in Teteringen 2 maart 1675, zoon van Peter Cornelisz Rauws en Margareta Jan Hendrick Wagemans, dopen een dochter Cornelia te Bavel 15 april 1704; tweede maal getrouwd met Petrus Staps, dopen een dochter Jacoba te Bavel 5 februari 1707 (getuige: Maria Paulus Brox); derde maal getrouwd te Bavel (RK) 14 april 1718 met Qualterus (/Wouter Jacobs) van Castel, overleden 18 augustus 1748 (dodenlijst Bavel), dopen een zoon Jacobus te Bavel 31 januari 1719 (meter: Adriana Jan Hoeijen).
 2. Joanna Brox, gedoopt te Bavel 5 november 1677 (Peter: Joannes Jacobs Brox; meter: Petronilla Janssen Meusen; getuige: Martina Jacobs).
 3. Bartholomeus Brox, gedoopt te Bavel 15 februari 1680. Meter: Maria Jan Meusen.
 4. Nicolaus Paulus Brox, volgt Va.
 5. Cornelia (Paulus) Bro(c)x, gedoopt te Bavel 6 september 1683 (Meter: Maria Jans van Geffen), getrouwd met Joannes Jan Cuijpers. Ze dopen hun zoon Paulus te Bavel 12 augustus 1715 (Meter: Joanna Paulus Brox).
 6. Adamus Brockx, gedoopt te Bavel 2 mei 1685.
 7. Maria Paulus Brox, getrouwd met Joannes Cornelii van der Meer, dopen een dochter Paula te Bavel 3 juli 1712.
 8. Joannes Brocx, gedoopt te Bavel 11 november 1687. Meter: Maria Jansen.
 9. Martinus Brockx, volgt Vb.
 10. Gisbertus Brockx, RK gedoopt te Bavel 4 augustus 1693.

Elisabeth Paulus Jacob Brox is meter van Cornelius, zoon van Petrus Cornelissen en Maria Willem Jansen te Bavel 5 november 1700.

Elisabeth Pauwels Brox is meter van Joanna, dochter van Joannes van der Avert en Joanna Adriaensen Robrechts te Bavel 22 december 1726.

Joannes Paulus Brox is doopgetuige van Adriana, dochter van Adrianus Adriaensen Hoij en Adriana Nicolaes Beeckers te Bavel 27 juli 1720 (Peter: Nicolaus Beeckers; meter: Maria Paulus Hovenaers).

Maria Paulus Brox is meter van Petrus, zoon van Henricus Jansen van Boxtel en Petronilla Peeters te Bavel 10 maart 1703.


IVf. Joannes (/Jan) Adriaen(sen) Brocx (/Brox) | IIIe Adrianus Bartholomei
Gedoopt te Bavel 30 juli 1642, geboren en wonende te Bavel, getrouwd te Ginneken-Bavel 10 juni 1685 (ondertrouw 26 mei 1685) met Maria Adriaensen van den Goirberg (/Goorberg /Goorbergh), geboren en wonende te Bavel (ze hertrouwde te Ginneken-Bavel 31 januari 1694 met Adrianus Adriaansen van Loon, weduwnaar van Jenneken Adam Lips). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Brockx, gedoopt te Bavel 26 juli 1685.
 2. Cornelia Jan Adriaan Brocx (/Brox), gedoopt te Bavel 20 november 1686, geboren en wonende te Ginneken, getrouwd te Ginneken-Bavel 17 oktober 1706 (ondertrouw 2 oktober 1706) met Joannes Lenderts van de Diepstraat, geboren en wonende te Bavel.
 3. Adriana Brox, gedoopt te Bavel 18 februari 1689,Va. Nicolaas (Paulus) Brocks (/Brox /Brocx) | Zoon van IVe Paulus Jacob Brocx
Gedoopt te Bavel november 1681, begraven te Ginneken-Bavel 8 april 1751, getrouwd met Maria Paulus Cornelis Schellekens. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Brocks, RK gedoopt te Ginneken 11 september 1713 (onwettig kind).
 2. Joannes Brox, RK gedoopt te Bavel 11 september 1719 (getuige: Adriana Jan Hoijen).

Nicolaus Brox is peter van Adriana, dochter van Adam Joannis van Loon en Cornelia Sebastiani van Gils te Bavel 6 september 1747 (meter: Catharina van Loon; getuige: Johanna Oomen).

Nicolaus Brox is peter van Maria Johanna, dochter van Jacobus Waltheri van Castel en Maria Joannis Vlaminckx te Bavel 11 januari 1750 (meter: Petronilla van der Steeght).

Nicolaas Broex (=Brocx?) wordt begraven te Ginneken-Bavel 8 april 1751.

Nicolaas Broks woont volgens Bevolkingslijst Ginneken Bavel 1740/1743 in Bol- en Eikberg.


Vb. Martinus (/Maarten) (Paulus) Bro(c)ks | Zoon van IVe Paulus Jacob Brocx
Gedoopt te Bavel 30 december 1689, begraven te Ginneken-Bavel 3 augustus 1756, eerste maal getrouwd te Breda 27 april 1738 (ondertrouw 12 april 1738) met Elisabeth Machiel Dingeman (/Dinghmans), overleden te Breda 6 oktober 1741, begraven te Breda 9 oktober 1741. Elisabeth was weduwe van Jan Janse van Dorst. Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Broecks (/Brocx), RK gedoopt te Breda 13 juli 1739, overleden te Breda 25 december 1739, begraven te Breda 28 december 1739.
 2. Paulina Brocks (/Brocx), RK gedoopt te Breda 8 mei 1741 (peter: Nicolaas Brocks), overleden te Breda 15 mei 1741, begraven te Breda 17 mei 1741.

Tweede maal NG getrouwd te Breda 19 mei 1743 (ondertrouw 4 mei 1743), RK getrouwd 26 mei 1743 met Johanna Corneli Struyk (/Struijk), geboren en wonende te Bavel, overleden te Breda 16 november 1746, begraven te Breda 19 november 1746, dochter van Cornelius Peeter Stuijck en Angla Heijligers van Chaem. Uit dit huwelijk:
 1. Engelina (/Engelberta Martini) Bro(c)kx (/Broks), RK gedoopt te Breda 19 juli 1744 (peter: Nicolaas Brockx; meter: Petronella Struijk), getrouwd te Gilze 1 mei 1768 met Daniel (/Dilis /Dielis /Egidius) Stephani Koeremans (/Coremans) dopen hun eerste zoon Stephanus te Bavel 6 april 1769.
 2. Joannes Martinus Broks, RK gedoopt te Breda 10 november 1746 (peter: Andreas Struijk; meter: Antonia van Dorst).
 3. Paulus Broks, RK gedoopt te Breda 10 november 1746 (peter: Paulus Biekens; meter: Maria Stuijk)

22 november 1746 overlijdt een kind van Marten Brocx.

Martinus Broks woonde in Oosterhout toen hij in 1738 trouwde. Elisabeth Machiel Dingeman woonde te Breda op de Boschstraat. Toen hij voor de tweede maal trouwde woonde hij in Breda.

I. Petrus Brocx
Trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Matthias Petri Brocx, volgt II.II. Matthias (/Matthijs) Petri (/Peeter) Brocx (/Brox) / Zoon van Petrus Brocx
Eerste keer getrouwd te Ginneken en Bavel 7 juli 1686 met Adriana (/Adriaentje) Petri (/Peters) van Wesel. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Brocx, gedoopt te Ginneken 25 april 1687.
Tweede keer getrouwd te Ginnken-Bavel 30 mei 1689 (ondertrouw 15 mei 1689) met Anna Cornelis Leonardi Schellekens, gedoopt te Ginneken 8 september 1654, dochter van Cornelis Lenaert Schellekens en Cornelia Rumoldi Lips. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius Brockx, volgt III-a.
 2. Anna Brocks, gedoopt te Ginneken 2 februari 1699.
Uit eerste, tweede of eerder huwelijk:
 1. Joannes Mathiae Brockx, volgt III-b.

Groen: Jac Meeren, http://de.geneanet.org/profil/meeren/Jac-Meeren, 28 oktober 2010.III-a. Cornelius Matthijs Broxs / Zoon van Matthias Petri Brocx
Gedoopt te Ginneken 10 december 1691, getrouwd met Petronilla Jansse van Wesel.
Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Broxs, gedoopt te Ginneken 9 december 1715.
 2. Petronilla Broxs, gedoopt te Ginneken 24 maart 1718.


III-b. Joannes (/Jan) Mathiae (/Matthijssen) Broc(k)x (/Brox) (/Broks) / Zoon van Matthias Petri Brocx
Begraven te Ginneken en Bavel 26 mei 1749, getrouwd te Ginneken (RK) 1 november 1733 met Clara Cornelii Stoops. Uit dit huwelijk:

 1. Matthias Broxs, volgt IV.
 2. Anna Brockx, gedoopt te Ginneken 17 mei 1741.
 3. Margareta Brocks, gedoopt te Ginneken 7 februari 1744.

Jan Mathyssen Broks woont volgens Bevolkingslijst Ginneken Bavel 1739/1743 (gemaal +) in Raaken, Couwelaar en Notsel.IV. Matthias (/Mattijs) Jan Broxs (/Brocx /Brockx) / Zoon van Joannes Mathiae Brockx
Gedoopt te Ginneken 11 november 1734, begraven te Ginneken-Bavel 21 juni 1783, getrouwd (RK) te Ginneken-Bavel 2 mei 1762 (ondertrouw NG 17 april 1762) met Catharina Adriani van Miert, begraven te Ginneken en Bavel 24 april 1794. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Broxs (/Brokx), gedoopt te Ginneken 31 december 1762, getrouwd met Jacobus Buijks.
 2. Adriana Brox, gedoopt te Ginneken 7 juli 1764.
 3. Joannes Brocks, gedoopt te Ginneken 27 juni 1766.
 4. Clara Brockx, gedoopt te Ginneken 27 mei 1767.
 5. Joannes Brockxs, gedoopt te Ginneken 28 mei 1768.
 6. Maria (Mathei) Brockxs (/Brokx), gedoopt te Ginneken 12 september 1770, getrouwd met Joannes van der Velde.
 7. Adrianus Brockxs, volgt V.
 8. Corneli(u)s Broc(k)x, gedoopt te Ginneken 21 juni 1777, begraven te Ginneken en Bavel 17 maart 1778.V. Adriaan Brokx / Zoon van Matthias Brockx
Gedoopt te Ginneken 21 augustus 1774, getrouwd met Antonia (/Antonetta) Fran(c)ken Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus (/Henricus) Brokx, arbeider, RK gedoopt te Ginneken 25 augustus 1799 (DTB-nr 111, fol 140r), ongehuwd overleden te Ginneken 27 juli 1819.
 2. Marie Catharine (/Maria) Bro(c)kx, geboren te Ginneken 3 maart 1811, overleden te Ginneken en Bavel 7 december 1820.

Dagloner te Ginneken (1811), arbeider (1819, 1820), wijk B nr. 106 (1820).


Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.