Stamboom den Brok

24 januari 2024

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch


Sla de inleiding over en ga meteen naar het begin van stamboom den Brok

Ga naar het overzicht met verschillende stambomen Brock varianten


Inleiding

De Familie den Brok komt oorspronkelijk uit Berghem (bij Oss in Noord-Brabant). Daar is ook de naam ontstaan. Een zekere Jan Neel Brock komt eind 17-de eeuw vanuit Oss in Berghem wonen en vrijwel al zijn afstammelingen in mannelijke lijn dragen tegenwoordig de familienaam den Brok. Omgekeerd stamt ook iedereen met familienaam den Brok van Jan Neel Brock af. Hij is dus wat je de stamvader van de familie den Brok zou kunnen noemen. Afstammelingen in mannelijke lijn van zijn broer Jacob Neel Brock heten tegenwoordig Brocks; afstammelingen van zijn oom Peter Geridts Brock heten tegenwoordig Brok (zonder voorvoegsel "den").

De verspreiding van de familienaam den Brok in Nederland in 2007 is hier te zien:
http://www.meertens.knaw.nl/
De naam komt het meest voor in de (deels voormalige) gemeentes Berghem, Oss, Herpen, Schaijk, Eindhoven en Nijmegen.

Stamvader den Brok heette dus niet den Brok met de achternaam, maar Brock. Het voorvoegsel "den" is in de loop van de 18-de eeuw in Berghem aan de achternaam toegevoegd, terwijl de "c" als gevolg van veranderde spellingsregels verdween. Pas Jan Neel Brock’s achterkleinkinderen heetten begin 19-de eeuw konsekwent den Brok. Daarvóór werden door elkaar Brock, Brok, de Brock, den Brock en den Brok als achternaam gebruikt, vaak voor één en dezelfde persoon.


Afbeelding 1. Gedurende twee generaties veranderde de familienaam Brock in den Brok in Berghem in de 18e eeuw. Tot 1766 werd de oorspronkelijke naam Brock gebruikt, van 1712 tot 1761 ook zonder "c" als Brok geschreven. In 1727 kwam één enkele maal de vorm de Brock voor. De vorm den Brok kwam voor het eerst in 1738 voor, terwijl den Brock (met een "c") van 1743 tot 1802 gebruikt werd. Na 1802 werd uitsluitend den Brok geschreven. Data uit het rechterlijk archief van Berghem en de doop-, trouw- en begraafboeken van Berghem en Herpen.

Waaróm "den" aan "Brok" werd voorgevoegd is niet helemaal duidelijk. Misschien werd Jan Neel Brock in de Berghemse wandelgang ook wel "d’n Brok" genoemd (dus zonder vermelding van de voornaam). Zo werd bijvoorbeeld nog in de 20-ste eeuw buurman Manders "de Mander", buurman Droomers "d’n Dromer", Nelen "de Neel" en notaris Bijvoet "d’n Bijvoet" genoemd. Toen Jan Neel Brock eind 17e eeuw in Berghem kwam wonen, woonden daar overigens al twee andere Jan Neelen’s, namelijk Jan Neelen den Oude en Jan Neelen de Jonghe. Er woonden dus eind 17e eeuw DRIE Jan Neelen’s in Berghem: den Oude, de Jonghe en (den) Brock. Van Jan Neelen de Jonghe stamt overigens de Berghemse famile de Jong af, en wel van zijn zoon Frans Jan Neele. In de 18-de eeuw werd de Berghemse familie Snoeck naast Snoecken en Snoex ook de Snoeck genoemd (laat in de 18-de eeuw heet de familie Snoeks).

De familienaam den Brok valt daarmee in de kategorie eigenschapnamen, dat wil zeggen, namen om personen met dezelfde voornaam-plus-vaders-naam (Jan Neel in dit geval) van elkaar te onderscheiden, zoals den Oude, de Jong, den Dikke, de Lange, de Groot, de Klein, waarbij de betreffende eigenschap het dragen van de achternaam Brock was! "de Neel" voor iemand die eigenlijk Neelen heet, of "d’n Bijvoet" voor notaris Bijvoet is een zelfde geval.

Over de herkomst en mogelijke betekenis van Brock als achternaam ben ik hier begonnen wat op te schrijven. We tasten nog in het duister. Het is in ieder geval een erg oude naam en er zijn goede redenen om aan te nemen dat de naam van Normandische oorsprong is en onder andere via Engeland in Brabant terecht gekomen is. De oudste mij bekende vermelding van de naam komt voor in de zogenaamde "Regesta Regum Anglo-Normannorum", een tussen 1066 en 1087 in het Latijn geschreven verzameling akten van de Engelse koning Willem de Veroveraar. In deze Regesta wordt Walterus Broc vermeld als vazal van de graaf van Bayeux (bij Caen in het huidige Normandië). Zoals gezegd: hierover elders meer.

De Brabantse familie Brock (ook Brocken) is tot vroeg in de 14-de eeuw terug te vinden in de omgeving van Oisterwijk-Haaren-Helvoirt ten noord-oosten van Tilburg. Brock, Brok, Brocks, Brocx, Broks, Brokx, Brox, Brocken, Brokken, Brokke en den Brok, het is allemaal familie. Jan Neel Brock’s bet-overgrootvader Jan Wouter Brock kwam uit het gehuchtje Belvert (bij Haaren). Zijn zoon - Jan Neel Brock’s overgrootvader Adriaen - is tijdens de tachtigjarige oorlog in het Maasland (Oss, Geffen, Lithoijen) verzeild geraakt. Jan Neel Brock’s grootvader Gerrit en Jan Neel Brock’s vader Neel woonden in Oss. Een stuk stamboom van deze Brock’s uit Oss en die uit Oisterwijk-Haaren-Helvoirt is hier te vinden.

Jan Neel Brock in Berghem

Voor het eerst wordt Jan Neel Brock in Berghem in 1682 vermeld. Hij was toen borgmeester van Berghem.

Een borgmeester is wat anders dan de tegenwoordige burgemeester. Een borgmeester stond borg voor het financiële reilen en zeilen van het dorp. Hij was een soort dorpswethouder van financiële zaken. De borgmeester was er onder andere verantwoordelijk voor dat de dorpsbelastingen werden geind, welke in Den Bosch aan de ontvanger der belastingen moesten worden betaald. En als er niet genoeg opgehaald kon worden, moest de borgmeester het ergens lenen of het zelf uit eigen middelen voorschieten. Meestal waren er twee borgmeesters tegelijkertijd. Ze werden in de regel voor één jaar gekozen uit de schepenen.

Van 1687 tot 1693 wordt Jan Neel Brock vermeld als schepen van Berghem, in 1701 als oud-schepen.

Eind 17-de eeuw was de hoofdschout en dijkgraaf van Maasland de baas in Berghem. Van 1687 tot ca. 1695 was dat de hugenoot Mr. Diederick Bressij. Zijn plaatsvervanger ("stadthouder") was de Hollander Dionisius Spranckhuysen. De hoofdschout woonde in Den Bosch, zijn plaatsvervanger waarschijnlijk in Oss. In Berghem werd de hoofdschout bij afwezigheid vertegenwoordigd door de president van de schepenbank, de hugenoot Mr. Lowies du Pré.

De hoofdschout bepaalde wie er schepen werd, waarschijnlijk in overleg met zijn stadhouder en de president en misschien ook in overleg met de andere schepenen. Dat waren normaliter een man of zeven van de wat kapitaalkrachtigere en invloedrijkere inwoners van het dorp. Eind 17-de eeuw moesten dat in (Staats) Brabant gereformeerden zijn. Alleen wanneer er totaal geen geschikte gereformeerden in het dorp of in de buurt gevonden konden worden, mochten katholieken benoemd worden. In Oss werden bijvoorbeeld pas vanaf 1795 voor het eerst weer katholieke schepenen aangesteld (Cunen 1932). In Lith werden op last van de Schout in 1739 vijf katholieke schepenen ontslagen en vervangen door gereformeerden. Hoe de situatie in Berghem was weet ik niet, maar aangezien Jan Neel Brock’s oudste zoon Jan Jan Nelen Brock in 1722 met Mr. Lowies du Pré’s dochter Jenneke trouwt, lijkt het niet waarschijnlijk, dat Jan Neel Brock heel erg katholiek was; eigenlijk eerder protestant. Van de 54 Berghemse grondeigenaren die op een grondbelastinglijst uit 1722 voorkomen betaalden de erfgenamen van Jan Neel Brock, die 1715 overleden was, de vijfde hoogste belasting. Ze bezaten volgende deze lijst 10 morgen bezaaid land in Berghem (ca. 10 hectare exklusief weideland).

Een 's Hertogenbossche morgen = 6 loopense (of hont) = 600 roeden = 0,993 hectare
http://nl.wikipedia.org/wiki/Morgen_(oppervlaktemaat).

De schepenen van Berghem hielden zich bezig met de zogenaamde middelbare en lagere justitie, dat wil zeggen met civiele en vrijwillige rechtspraak. Voor kriminele rechtspraak was de schepenbank in Den Bosch verantwoordelijk met de hoofdschout van Maasland als openbare aanklager (vergelijkbaar met de huidige officier van justitie). Een "vorster" vervulde de rol van politieman of veldwachter. De Berghemse schepenen oordeelden dus wel over burenruzie’s en andere onenigheden, ook wanneer daarbij de messen getrokken werden, maar niet over moord en doodslag. Verder speelden zij de rol van de huidige notaris, bijvoorbeeld wanneer onroerende goederen verkocht werden, erfenissen verdeeld, testamenten of akten van ondertrouw opgesteld moesten worden, waarbij aangemerkt dient te worden, dat niet de schepenen zelf, maar een sekretaris er voor zorgde dat alles konform de wet gebeurde en netjes opgeschreven werd. Jan Neel Brock kon bijvoorbeeld geeneens zijn eigen naam schrijven. Hij ondertekende de schepenakten met de hoofdletter E, misschien wel een huismerk. In de middeleeuwen kerfde een eigengeerfde boer vaak een huismerk in de bovendorpel van de deurpost van zijn boerderij, een teken ter identificatie van zijn recht om als vrij man contracten te ondertekenen. Het huismerk had de juridische betekenis van een handtekening.


Afbeelding 2. Hier staat geschreven: "twintighsten meert sestienhondertachtentachtigh ten overstaen van Lowijs du Pre president, Handrick Peters ende Jan Neel Brock schepenen."


Afbeelding 3. Hier staat geschreven: "dit merck + stelt Gerit Wilm Gerits, dit merck E stelt Jan Nelen Brock, Aerdt Janse Lamberts." (gedateerd 7 juni 1701 Rechterlijk Archief Berghem).

De schepenen waren ook verantwoordelijk voor de armenzorg. Zij verkozen twee armmeesters die de zogenaamde armenkas beheerden waaruit de armen van Berghem werden ondersteund. Twee kerkmeesters zorgden voor de financiën van de kerk, beheerden de inkomsten uit verpachte landerijen van de kerk en zorgden voor het onderhoud aan de kerkgebouw. Daartoe werd een koster aangesteld. Ook voor een schoolmeester werd gezorgd. Op 7 februari 1692 maakt Dirck Ackerman, schoolmeester en koster van Berghem ten overstaan van Jan Neel Brock en Lowijs du Pre zijn testament op.

In 1690 werden Jan Neel Brock en Mr Lowies du Pré aangeklaagd, niet door de hoofdschout, maar door Jochem, de zoon van Aert Goossens, en niet voor de schepenbank, maar in de Berghemse herberg van Peter Willem Hoes. Verschillende getuigen verklaarden onder ede dat Jochem Aert Goossens in de herberg

" ... naer veele raserije ... publijck seijde ende schelde die geene welcke hem woude laeten hangen ende seijde ... dat Jan Neel Brock scheepen alhier was een schelm". [Berghem RA 96 varia 17e eeuw - begin 19e eeuw]

De herbergier werd een paar dagen later zelf ondervraagd en verklaarde ten overstaan van de beide schepenen Jan Neel Brock en Aert Jan Lambers:

" ... dat op den negenentwintichste dach september deses jaers sestienhonderttnegentich aen [zijn] huijsinge is geweest Jochem soone Aert Goossens welcke seijde dat den president het hooftgelt van vier dorpen hadde gepacht het welcke hij Jacop sijne Jochems broer ende Tonis Jan de Smit dede betaelen ... ende ... Dupre ende Jan Neel Brock mede schepen deser voors. dinghbancke schelmde ende seijde tis maer een schelm ende dat kan ick hem bewijsen jae soo veel schelt woorden sprack dat onmogelijck bij hem deponent niet heeft en onthouden werden ... " [Berghem RA 96 varia 17e eeuw - begin 19e eeuw]


Afbeelding 4. Hier staat geschreven: "In den eersten tuijghden die voors. Adriaen Janssen eerste deponent, waer ende warachtich te sijn dat hij op den negenentwintichsten dach septembris deses jaers sestienhonderttnegentich is geweest ten huijse van Peter Willem Hoes herbergier alhier in dese voors. dinghbancke in een meerdergeselschap alwaer mede was Jochem soone Aert Goossens, die aldaer publijck seijde ende schelde die geene welcke hem woude laeten hangen ende seijde verders dat Jan Neel brock scheepen alhier was een schelm, verclaerde verders geen dreigementen ofte scheltwoorden van ofte ontrent schepenen meer gehoort te hebben ende heeft aldus daer bij gepersisteert. " [Berghem RA 96 varia]

Jan Neel Brock was dus "maar" een schelm, terwijl Mr Lowies du Pré er van beschuldigd werd het hoofdgeld (de belasting) van vier dorpen gepacht te hebben. Pachten van belasting hield in dat de belastingpachter aan de belastingontvanger de hele dorpsbelasting integraal voorschoot en in ruil daarvoor het geld van de belastingbetalers in zijn eigen zak mocht stoppen. Privatisering van de belastingheffing dus. De ontvanger was zo van het gezeur af, had daarvoor misschien een beetje minder geld, maar wel metéén. En de pachter was er natuurlijk van overtuigd een beetje méér te kunnen verzamelen dan hij aan de ontvanger had betaald. Dat leidde bij de belastingplichtigen natuurlijk tot ontevredenheid en was kennelijk in Berghem indertijd niet erg populair. Jan Neel Brock’s eventuele rol in het geheel is niet helemaal duidelijk. In ieder geval vond hij dat Jochem Aert Goossens opgehangen moest worden. Of Mr Lowies du Pré de belasting van vier (!) dorpen wérkelijk gepacht had? Dat moet veel geld geweest zijn. Misschien had Jan Neel Brock wel een beetje in de pachtsom mee-geinvesteerd ...

In deze samenhang is het misschien gepast er op te wijzen dat Jan Neel Brock in ieder geval ertoe in staat was geleend geld keurig op tijd terug te betalen, zoals blijkt uit de volgende akte:

"Com[p]areerde voor Dionisius Spranckhuysen stadthouder van deser quartier schout Bressy en Lowijs du Pre president de huysvrouwe van Peter Jan Tomas de welcke beloofde wel en deughdelick voldaen en betaelt te wesen van Jan Nelen Brock wegens een somme van elft ducatens bij hem Jan Neel Brock voorschr. ten tijde sijne borgmeesterschap sijnde het jaer sestien hondert twee en tachentigh haer man sall opgenomen en den intrest daer van aller jaer betaelt onder sulck bedankckende de voorschr. Jan Neel Brock voor sijn goede betaelinge actum en ter presentie als voor op den achtienden january sestienhondert vijfennegentigh." [Berghem RA 19]

Elf dukaten was veel geld. Dukaten waren van goud en wogen in de regel rond de 3,5 gram. Twee gouden dukaten kwamen ongeveer overeen met een gemiddeld maandloon. Laten we dus zeggen: 1000 Euro per dukaat.


Afbeelding 5. In Kampen geslagen gouden dukaat uit 1652.
http://www.detectorvondsten.nl/muntenalbum/provinciaal/provgoud/ducaatkampen1652.jpg (Link werkt niet meer: 15 februari 2022)

Een "schelm" was overigens eind 17-de eeuw niet zomaar een ander woord voor deugniet of kwajongen, maar een onterend scheldwoord. Je kon niet zomaar iemand ongestraft voor schelm uitmaken. Koning Filips II noemde de "hooft beroerder ende bederver van tgeheel Christenrijck", Willem van Oranje, "schelm ende verrader", betichtte hem van bigamie, hoogverraad en huichelarij en verklaarde hem vogelvrij (15 maart 1580).

Jan Neel Brock had in Berghem wat wij nu een boerebedrijf zouden noemen; zijn huis en hof lag aan wat toen de Oostersteegh heette, de latere Heihoekschestraat (tegenwoordig Hoessenboslaan; het huis stond ongeveer ter hoogte van de T-kruising met Heiligenbos aan de westkant van de straat). Zijn eerste vrouw, Jenneken Handrick Seelen, laat hem in haar testament van 5 mei 1688 "de schuer met den hoff welcke is gecocht van Seel haeren broeder" na. Een kleine 100 jaar later verkopen de erfgenamen van Jan Neel Brock (op 3 december 1767) dit " ... huisinge en hoff groot tesaamen omtrent drie loopense gestaan ende gelegen alhier te Berchem ter plaatse in de Oostersteeg aldaar aan de eene sijde de weduwe Willem Verstegen, aan de andere sijde Peter Goosens, aan de eene eijndt de gemeende straat, aan de andere eijndt ... aan Hendrik Ceel Hoes, mede inwoonder alhier ... voor 858 guldens." [Berghem RA 35]

Een indruk van het boerebedrijf krijgen we uit een akte uit 1735. Op 20 juli van dat jaar veilen en verkopen de erfgenamen van de in 1715 overleden Jan Neel Brock en hun waarschijnlijk in 1735 overleden moeder Maria Cornelissen van Oirschodt "de naarvolgende vrugten te velde staende als de voornoemde Jan Neelen Brok en Maria Cornelissen metter doot hebben ontruijmt en naargelaeten", namelijk:

 1. Twee ackers garst in den hof en een stuk over de straet.
 2. Een stuk gerst in den Heijligen bos teijnden den hof.
 3. Al den rog inden hof.
 4. Een stuk rog op de halve mergen van de kerk.
 5. Een eijnd rogge in de Schriekse Heijstraat.
 6. Een mergen rogge in de heij van Emit Jan Emits.
 7. Twee stukken rog opt velt.
 8. Een mergen boekwijt in de heij.
 9. Eenen halven mergen boekwijt op de korte halve mergens.
 10. Dartien hont haver op den bulk intHarensvelt.
 11. Het vlas wortelen en aardappelen in den hof uijtgesondert de wortelen onder het vlas staende te ruijmen voor Ste Marten.


Jan Neel Brock’s kinderen

Jan Neel Brock had zeven kinderen: Jan, Arike, Leena, Cornelis, Daniel, Jenneke en Teuniske. De drie zonen hebben het in de dorpspolitiek niet zo ver geschopt als hun vader. Geen van hen is schepen van Berghem geworden, wat ze misschien ook niet wilden. Met de financiën lijkt het vooral met de jongste zoon bergafwaarts te zijn gegaan. Maar oud zijn ze wel geworden, voor die tijd tenminste. Jan werd 79 en Cornelis en Daniel beide 75 jaar.

De oudste zoon, Jan Jan Neelen Brock, trouwde in Berghem RK en voor schepenen op 2 augustus 1722 met Jenneke Lowies du Pree, dochter van president schepen Mr. Lowies du Pree. Kinderen hebben Jan en Jenneke niet gekregen, waarschijnlijk omdat Jenneke al 40 was toen ze trouwden (Jan was 33). We vinden Jan’s naam tussen 1730 en 1767 verschillende keren terug in de akten van het rechterlijk archief van Berghem. Hij treedt vooral op als koper van bouwgrond en van weiland. Dit in tegenstelling tot zijn jongere broer Daniel, die vrijwel alles verkocht wat hij had. En ook zijn andere broer Cornelis kocht beduidend minder land.

Waar Jan en Jenneke woonden weet ik niet. Maar aangezien er bij Jan’s erfenis geen huis genoemd wordt en hij ook nooit een huis verkocht, lijkt het waarschijnlijk dat hij in zijn ouderlijke huis aan de Oostersteegh is blijven wonen. Dat huis werd 3 december 1767 verkocht (aan Hendrik Ceel Hoes). Het was tot dan toe onverdeeld eigendom van hem en van zijn broers en zussen. Jan was toen 78 en zal zijn laatste levensjaar wel bij een van zijn broers of zussen hebben gewoond. Maar misschien ook woonde hij in een gehuurd huis of in een huis van schoonfamilie du Pree. In het ouderlijk huis woonden tot ca. 1767 waarschijnlijk ook zijn jongste zusje Teuniske met haar man Jan Remmit Snoek en haar kinderen Gerrit, Arien en Johanna. Zijn jongste broer Daniel woonde een paar huizen verderop in de Heihoek en zijn broer Cornelis woonde op het Duureind aan het eind van de Laanderstraat.

Jan Neel Brock’s tweede zoon Cornelis Jan Neelen Brock was februari 1739 in Berghem met Eijke Hermen Swackenbergh getrouwd en had zes zonen en een dochter. Hij was op 2 november 1727 in een vechtpartij verwikkeld in de herberg van Roeloff Hoex:

"Compareerde voor scheepenen deses dorps Berghem Hendrik Veugdingh woonende alhier welke verclaarde onder gestaafden eede ter instantie van het officie civil waar ende waaragtig te zijn dat hij op de tweede deser loopende maandt november zijnde ten huyse van Roeloff Hoex brouwer alhier questie was onstaan tussen Hendrik Jan Willem Geerits en Cornelis de Brock soo verre dat sij de bloote messen tegens anderen hadden getrocken om malkanderen te invadeeren, dat den deponendt het selve willende verhinderen een tangh hadt genomen en tussen beyde hadde geslaagen dat daar op die verschillende partije en andere van het geselschap op hem deponendt waren aangevallen onder uytbraakinge van dese woorden gij bendt een geuse hondt, en gij bendt eeuwigh verdoemt en suldt in de hel moeten branden ... en wat van die naatuur mogte sijn soo danig dat hij deponendt genoodsaakt was sijn mes uijt te trecken om sig des noods sijnde sijn leven te beschermen, dat ten selven tijde mede present was Cornelis Boeije dat deselve bij hem is gecoomen ende hem deponendt had gevraagt off hij hem had gesteeken dat de deponendt daar op hadde geantwoord van neen dat hij daar op had gesien dat hij was gesteeken, sonder dat hij deponent weedt ofte gesien heeft wie hem die steek ofte quetsuer heeft toegebragt gehadt. Actum Berghem den 15e november seventhien hondert seven en twintigh ten overstaan van officier en scheepenen die in prothocolle hebben geteijkent. D.W. Vant Hoff president in apsentie van den heer officier, Aart Jansen Strick, Arien Ardts van Vught, J.V.Laar Secretaris." [Berghem RA 52, blz. 54]


Afbeelding 6. Kopie van een deel van bovenstaande akte gedateerd 15 november 1727 over de ruzie in de herberg van Roelof Hoex waarbij Hendrik Veugdingh werd "aangevallen onder uytbraakinge van dese woorden gij bendt een geuse hondt, en gij bendt eeuwigh verdoemt en suldt in de hel moeten branden." [Berghem RA 52, blz. 54]

We vinden Cornelis Jan Neelen Brock verschillende keren in akten in het rechterlijk archief van Berghem terug. Op 27 december 1759 kocht hij voor 690 gulden van de erfgenamen van Eijke Wouter Alers een "huys en hoff ... gelegen onder desen dorpe van Berchem ter plaetse genaamd Duurijnd". Dit huis stond helemaal aan het eind van de Laanderstraat (Burgemeester van Erpstraat) aan de zuidzijde van de straat op de hoek met de Schrieksche Heistraat (Halve Morgensstraat). Op 19 oktober 1809 verkoopt Cornelis’ zoon Mathijs den Brok dit huis voor 1100 gulden aan Leonardus Roelof Meegens

Jan Neel Brock’s jongste zoon Daniel Jan Neelen Brock was op 25 januari 1734 te Berghem met Ida Jacob Jansen van Beek getrouwd. Ze hadden drie dochters en twee zonen. Ook Daniel was in zijn jongere jaren in 1722 in een steekpartij verwikkeld. Zondagavond 22 februari 1722 om een uur of acht liep hij in de buurt van het huis van Jan van Sprangh en daar werd hij zonder reden -- tenminste als we hem moeten geloven! -- door Jan Roelofs uit Wychen plotsklaps met een mes in zijn buik gestoken. Jan Roelofs rende weg en liet Daniel bloedend achter. Daniel riep: "Och Jan neeff, ik heb het genoegh!" waarmee hij waarschijnlijk Jan Willem Deene bedoelde, die in de buurt was. Jan Roelofs werd een stukje verderop door Thonij Thonijs van Grunsven vastgehouden, maar wist zich los te rukken en vluchtte. Een paar dagen later kreeg Daniel thuis bezoek van een paar schepenen die het gebeurde opschreven.

Waarom Jan Willem Deene door Daniel "Jan neeff" genoemd wordt is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om Jan Willem [Deenen] Strick die 29 oktober 1730 met Daniel’s zus Catharina Jan Neelen Brock trouwt en wiens vader eveneens schepen van Berghem was (van 1707 tot 1718). Wat "het genoegh" hebben betekent weet ik niet. Thonij Thonijs van Grunsven (of mischien zijn vader) was ook schepen van Berghem (geweest).

In het begin van de 18e eeuw was er vaak onenigheid tussen de lokale rooms-katholieke inwoners en de veelal van elders gekomen gereformeerden zoals ook blijkt uit de ruzie in de herberg van Roelof Hoex waarbij Hendrik Veugdingh een geuzenhond genoemd werd. Het volgende citaat uit een stukje over de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk te Lith door een anonieme schrijver beschrijft de toestand in Lith in 1728 (http://people.zeelandnet.nl/sjacko/geschiedenis_lith1.htm):

"In 1728 werden van tijd tot tijd verschillende baldadigheden gepleegd aan vee en goederen van Peeter van Ophuesden, regeerende schepen alhier, zijnde van de z.g. ware christelijke gereformeerde religie en zulke zooals gezegd uit godsdiensthaat. Ingevolge de placaten van den Lande diende hierop ten strengste te worden toegezien. Het gemeente-bestuur waarschuwde dan ook met nadruk. Om nog de minste molestie, ergernis of hinder aan voornoemde Peeter van Ophuesden en verdere gereformeerde ingezetenen toe te brengen of te gedogen, dat zulks gedaan werd. Het nadeel aan Peter van Ophuesden reeds toegebracht, en al hetgeen hem en andere Gereformeerde ingezetenen uit hoofde van godsdienst onverhoopt zou overkomen, moest enkel door, de Roomsche ingezetenen worden vergoed. Derhalve werd er ernstig gewaarschuwd en verboden om de Gereformeerde ingezetenen in hun persoon of goederen eenig nadeel of ongenoegen toe te brengen. Verder werd er een premie van f. 25,-- uitgeloofd aan hem, die de daders der baldadigheden, gepleegd ten aanzien van genoemd persoon, met bewijzen zoodanig kon aanbrengen, dat ze in handen der Justitie zouden vallen, terwijl de naam van de aanbrenger geheim zou worden gehouden."

Misschien dat de beide voorvallen in berghem van 1722 en 1727 ook in het kader van godsdiensthaat geplaatst moeten worden. Bij het groepje rondom Daniel gaat het om twee zonen van schepenen en om een schepen zelf. Hier volgt de tekst:

"Op heden dato den 28 febr. 1722 zijn ter instantie van het officie civil geweest ten huyse van de weduwe Jan Neele Brok de ondergetekende scheepenen deses dorps omme te ondersoeken het naarvolgende ende hebben bevonden Daniel Jan Neele Brock oudt omtrent 20 jaar gequest te bedde leggende, dewelke ter instantie van het officie tuygt ende verklaart dat op sondag den 22 deses inden avont ontrent de klok acht uren is koomen gaan bij off ontrent het huijs van Jan van Sprangh ende hem is tegens coomen gaan Jan Roelofs geboortig van Berchem woonagtig tot Wichen den welke sonder woorden van questie syn mes uyt trock ende stak hem onder de linker borst dat seer bloede, verklaart verder bij hem deponent present te zijn geweest Thonij Thonijs van Grunsven ende Jan Willem Deene ende Roeloff Jan de Haane ende is hij deponent hier mede eyndigende zijn verklaringe ende heeft hier bij mits desen gepersisteert met eede ter presentie van scheepenen ende in loco de Heer Officier. Actum Berchem dato ut supra. Die te oirkonde in protokolle heben geteykend. Wert in desen geprotesteert van wegens t officie bij weggeringe van eede. Dit is t merk + van Cornelis Jacobs scheepen, verklaart niet anders te connen schrijven. Lijndert Jacop Allaerdt. J.V.Laar Secretaris."

" Op heden dato den 4 de meert 1722 zijn ter instantie van het officie civil naar behoorlijke daginge gecompareert Roeloff Jan de Haane, ende Jan Willem Deene ende Thonij Thonijs van Grinsven omme der waarheijt getuijgenisse te geven van het gepasseerde in gevalle van Daniel Jan Neele Brock gequest gevonden op sondagh den 22e van februari 1722. Den eersten deponent verklaart wel bij den voornoemde op die tijdt geweest te zijn dog een weijnig agter gebleven zoo dat van de questie ofte questsuere gants niet weet. Thonij Thonis van Grinsven bovengenoemde derde deponent in ordine tuijt als dat hij Jan Roelofs bij de handt hadt ende dat hij seijde laat mij los ende dat hij daar op hoorde roepen door den een off den ander dat Daniel het genoegh hadt ende dat op dat geroep Jan Roelofs de vlugt nam. Jan Willem Deene tweede voornoemde deponent in ordnine verklaart dat hij is geweest ontrent Daniel Jan Neele Brok voornoemt en heeft gehoort dat Daniel riep och Jan neeff ik heb het genoegh ende dat hij sijn rok op rukkende sag dat hij seer bloeijde waar op de voorsegde drij deponenten zijn eijndigende haare verklaaringe ende hebben met eede daar op gepersisteert niet meerder daar van te weten. Actum Berghem den dato ut supra ende hebben scheepeen in protocolle geteijkent. Lindert Jacop Allaerts. Dit is t merk + van Cornelis Jacobs verklaart niet anders te connen schrijven. J.V.Laar Secretaris."

Daniel Jan Nelen Brock woonde in de Heihoek, een paar huizen zuidelijker dan zijn ouderlijk huis aan de Oostersteegh. Waarschijnlijk heeft hij dit huis zelf gebouwd of laten bouwen. op 18 april 1782 verkopen zijn kinderen dit huis aan Bartel Bernardus van Grunsven voor 846 gulden. Het huis wordt alsvolgt beschreven: "een huysinge en een kleijn huysje hoff en aangelagh samen groot omtrent een mergen gestaen ende gelegen alhier te Berchem ter plaatse genaemt den Heyhoek aan de eene seyde Hendrik van de Poel en de ander seyde Jan van Toorn de eynt Hendrik Voet en ander eynt de straet en loopgraeff." Op Op 24 maart 1786 koopt Willem Daniel den Brok dit huis voor 852 gulden weer terug en woont er in tot hij het op 26 april 1798 aan Tonie Hendrik van Doornik verkoopt voor 1800 gulden, waarna hij naar Schaijk verhuist.

Sex ratio

Ik heb gekeken naar de verhouding jongen/meisje bij de 646 kinderen van de eerste zes generaties den Brok (inclusief generatie 7 van de nakomelingen van III-a Jan Cornelis den Brok). Dit betreft 646 geboortes tussen 1689 en 1937. Daaronder waren 324 jongens (51,1%) en 310 meisjes (48,9%), een geslachtsverhouding jongens/meisjes van 1,05, precies zoals het moet zijn als er niet stiekum wordt ingegrepen in het voordeel van jongens of meisjes bij de geboorte.

Trouwen als je 31 bent

De twaalf volwassen mannen den Brok van generaties II en III (plus IV-a Johannes Jan den Brok) in de 18e eeuw traden alle in het huwelijk. Ten tijde van hun eerste huwelijk (huwelijksdata tussen 1722 en 1795) zijn zij gemiddeld 31 jaar oud (standaardafwijking 6). Uitschieters naar beneden zijn Jan Daniel den Brok (21 jaar) en Johannes Jan den Brok (22 jaar); uitschieters naar boven zijn Cornelis Jan Nelen Brock (40 jaar) en zijn zoon Mathijs Cornelis den Brok (41 jaar). Als Johannes Cornelis den Brok voor de derde keer trouwt is hij 66 jaar en kijgt nog vier kinderen. Ook de 33 mannen den Brok van generatie IV en V die in de 19e eeuw trouwen (huwelijksdata tussen 1802 en 1892) zijn gemiddeld 31 jaar oud bij hun eerste huwelijk (standaardafwijking 6). Uitschieters naar beneden zijn nu opvallend genoeg vrijwel uitsluitend kinderen en klein kinderen van bovengenoemde Jan Daniel den Brok die ook al zo jong trouwde, namelijk zijn zoon Cornelis den Brok (23 jaar) en diens zonen Johannes den Brok (23 jaar) en Lambertus den Brok (24 jaar). Uitschieters naar boven waren V-h Antonius den Brok (44 jaar) en IV-d Cornelis den Brok (45 jaar). Laatstgenoemde was de zoon van Matthijs Cornelis den Brok die ook al relatief oud was toen hij trouwde (41 jaar, zie boven).

Hoe oud werden ze?

De twaalf volwassen mannen den Brok van generatie II en III (plus IV-a) in de 18e eeuw (huwelijksdata tussen 1722 en 1795) werden gemiddeld 71 jaar oud (standaardafwijking 8). De mediaan van 74 jaar geeft misschien een beter beeld aangezien Jan Cornelis den Brok (46 jaar, in 1768) uitzonderlijk jong overleed. Willem Daniel den Brok werd het oudst (80 jaar, in 1833); Jan Jan Nelen Brock werd 79 jaar (in 1769). De gemiddelde leeftijd bij overlijden van de 33 getrouwde mannen van generatie IV en V die in de 19e eeuw trouwen (huwelijksdata tussen 1802 en 1892) is 64 jaar (standaardafwijking 16) en ligt dus beduidend lager dan in de voorafgaande eeuw. Maar liefst tien vaders overleden voor hun vijftigste: Cornelis den Brok (39 jaar in 1813), Johannes den Brok (39 jaar in 1875), Geert den Brok (40 jaar in 1847), Aart den Brok (41 jaar in 1880), Leonardus den Brok (42 jaar in 1839), Martinus den Brok (44 jaar in 1850), Johannes den Brok (46 jaar in 1853), Adrianus den Brok (48 jaar in 1876), Jan Arie den Brok (49 jaar in 1854) en Jan Johannes den Brok (49 jaar in 1845). Het oudst werden Wilhelmus den Brok (84 jaar in 1925), Willem den Brok (83 jaar in 1910), Gerardus den Brok (83 jaar in 1878) en Leonardus den Brok (81 jaar in 1880).

Hoeveel kinderen?

In de tijd tussen 1722 en 1892 vonden 56 huwelijken van mannen den Brok plaats, waaronder 9 tweede huwelijken en 1 derde huwelijk. Van deze huwelijken zijn er drie kinderloos gebleven. In één geval misschien om dat de vrouw misschien te oud was (ca. 40 jaar), in één geval omdat de vrouw te oud was (63 jaar; het betreft een tweede huwelijk) en in één geval omdat de vrouw jong overleed (15 maanden na het huwelijk). Uit de 16 huwelijken van mannen den Brok met kinderen in de 18e eeuw werden gemiddeld per huwelijk 7,7 kinderen geboren (standaardafwijking 3,3) waarvan er gemiddeld 4,8 volwassen werden (standaardafwijking 2,3). Uitschieters naar boven waren Piet Cornelis den Brok en Maria Lindert van Dijk met 8 volwassen kinderen (alle gedoopt tussen 1787 en 1811) en Johannes Jan den Brok en Johanna Maria van Zeeland met eveneens 8 volwassen kinderen (alle gedoopt tussen 1796 en 1813). Uit de 36 huwelijken van mannen den Brok met kinderen in de 19e eeuw werden gemiddeld per huwelijk 5,3 kinderen geboren (standaardafwijking 2,5) waarvan er gemiddeld 3,6 volwassen werden (standaardafwijking 1,9). De gezinnen waren dus duidelijk kleiner, en wel omdat er minder kinderen geboren werden. De kindersterfte was namelijk iets minder hoog dan in de 18e eeuw. In de 19e eeuw bereikte 67% van de kinderen den Brok de volwassen leeftijd; in de 18e eeuw was dat 62%. Uitschieters naar boven met gezinnen met veel kinderen waren IV-f Leonardus den Brok en Ardina Thomassen met 8 volwassen kinderen (alle geboren tussen 1828 en 1845) en V-r Lambertus den Brok en Henrica van de Mosselaar, ook met 8 volwassen kinderen (alle geboren tussen 1865 en 1884).


Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb ik nauwelijks of geen gegevens van ná ongeveer 1925 op deze website gepubliceerd. Ik mag niet zomaar namen, geboorte-, trouw- en scheidingsdata van levende personen publiceren; moet daarvoor bij de betrokkenen uitdrukkelijk toestemming vragen. Dus ook wanneer je met je achternaam den Brok heet, kan het gebeuren dat je jezelf niet in deze stamboom terug vindt, maar mogelijk wél je vader of je opa. Mocht ook dát niet het geval zijn en lukt het je niet uit te vinden waar je familie in de stamboom thuis hoort, stuur mij dan een email. Ik heb wel veel gegevens van ná 1900, dus dan komen we er wel uit.

Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.


I. Jan Neel Brock / zoon van Cornelis (/Neel) Geridts Brock
Waarschijnlijk geboren te Oss omstreeks 1650, overleden te Berghem 1715, eerste maal getrouwd met Jenneke Handrick Seelen, overleden te Berghem in 1688 (Testament te Berghem 5 mei 1688). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Tweede maal getrouwd RK te Berghem 12 juli 1703 (met dispensatie, nadat alle of bijna alle kinderen geboren waren) met Maria Cornelissen van Oirschodt, overleden te Berghem 9 april (begraven 12 april) 1735. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan Jan Neelen Brock), gedoopt te Berghem 11 juli 1689, begraven te Berghem 19 juni 1769, getrouwd te Berghem RK en voor de schepenbank 2 augustus 1722 met Jenneke Lowies du Pree, die ca. 40 jaar oud is als ze trouwt, dochter van Lowies du Pree en Agnes van Boxtel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
 2. Adriana (/Arike Jan Neelen Brock), gedoopt te Berghem 21 september 1690, begraven te Dennenburg 24 oktober 1725, RK getrouwd te Berghem 17 oktober 1723 met Claas Loeffen (/Loefs). Kinderen uit dit huwelijk: Jan Claas Loeffen, Gerardus Claas Loeffen en Annemarie Claas Loeffen (getrouwd met Evert Janse de Cleijn). Nicolaas Loeffen hertrouwde RK te Dennenburg 24 mei 1726 met Nicolaa Petri.
 3. Catharina (/Lijn /Leena Jan Neelen Brock /Helena den Brok), gedoopt te Berghem 7 januari 1692, overleden te Berghem 28 april 1775, begraven 2 mei, getrouwd te Berghem 12 november 1730 (ondertrouw 29 oktober) met Jan Willem Strick(x), overleden vóór 3 december 1767, weduwnaar van Teuniske Willem Bands van Vught.
 4. Cornelius, gedoopt te Berghem 23 april 1698.
 5. Cornelis Jan Neelen Brock, volgt II-a.
 6. Daniel Jan Neelen Brock, volgt II-b.
 7. Joanna (/Jenneke Jan Neelen Brock), geboren te Berghem, begraven te Berghem 29 december 1769 (Jenneke Aart van Schaik), getrouwd voor schepenen en RK te Oss 22 augustus 1728 (ondertrouw voor schepenen te Oss 6 augustus) met Aart Willem(s) (Aerts) (Birten /Beerte) (van Schaijk), geboren te Oss, begraven te Berghem 1 juli 1767. Kinderen uit dit huwelijk: Jan Aart van Schaijk, Petronella van Schaijk (getrouwd met Cornelis Laanders), Maria van Schaijk en Willemijn van Schaijk (getrouwd met Hendrik Peeters van de Poel).
 8. Antonia (/Teuniske Jan Neelen Brock), begraven te Berghem 19 januari 1756, voor de eerste keer getrouwd te Berghem 7 februari 1740 met Henricus Willems van Hees. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Voor de tweede keer getrouwd voor schepenen van Berghem 6 oktober 1743 en RK te Megen 7 oktober 1743 met Jan Remmit Snoeck(e) (/Snoeke /Snoex), afkomstig van Haren, begraven te Berghem 5 augustus 1767. Jan Remmits was weduwnaar van Bertina Aert Jochems, ook afkomstig van Haren waarmee hij te Haren RK 28 februari 1734 getrouwd was. Jan Remmit Snoecke was misschien een zoon van Remmit Tonis Snoekx die in 1722 schepen van Berghem was. Kinderen uit dit huwelijk (vermeld in 1767) waren Gerit Snoek (getrouwd met zijn volle nicht Mie Daniel den Brock), Arien Snoek, en Johanna Snoek (getrouwd met Jan Aart Strick).

Groen: correctie en info van Hanneke Brok, 3 november 2014 en 8 oktober 2015

28 januari 1673
RAOSS073 BHIC Online pagina 12 en 13
Jan Cornelis Gerrits Brock een steegsken te langhs be / nevens de Landtweer op Osserschaduwijck onder de vrijh[eij]t / van Oss gelegen, schietende metten eenen eijnde op erve Jacob / Peter Jan Birten, en[e] metten anderen eijnde op erve Peter Aerts / Rutten, heeft hij wettelicken en[de] erffelicken vercocht, opgedraegen / en[de] overgegeven Jan Claessen den Dicken en[de] sijnnen erven / omme bij den selven ten erffelicken rechten te hebbene en[de] te // [BHIC Online pagina 13] besittene en[e] heeft helemelinge daer op verteegen inne manieren indien / gewoonlijck sijnde tot behoeff Jan Claessen den Dicken voers. / en[de] sijnnen erven. Mede gelovende hij vercooper trans / portant als schuldenaer principael op verbintenisse van / sij persoon en[de] alle sijnne goederen nue hebbende ofte naemaels / vercrijgende t’voors. coopen transporteeren en[de] opdraegen altijt / goet, vast, stedich en[de] van volle waerde te sullen houden en[de] alle / commer, calangie en[e] aentale daer inne sijnde en[de] naemaels comende / alingh en[de] int geheell aff te doen en[de] te weeren, los en[de] vrije utt / genomen schouwen en[de] commeren binnen s’lants daer toe te / onderhouden behoorende. Getuijgen waeren Jan Claessen / Kemmers en[de] Jan Robben, schepenen der vrijh[eij]t van Osch. / geschiet den 28en januarij 1673./ (in de marge:) Coopspenn[ingen] 25 g[ulden] / nihil

8 januari 1686
RAOSS076 BHIC Online pagina 229, 230 en 231
Berndt Derrickx woonende tot Teeffelen, in houwelijck / gehadt hebbende Areijken, dochtere Gerrit Geurt Gielens / sijnne gewesene huijsfrouwe, ende uijt dien hooffde / universeell erffgenaem van Marijken, sijnne dochtere / bij de voors. sijnne huijsfrouw wettelicken geprocreert / huijs ende hoff landts groot twee vaetset ofte soo / groot en[de] cleijn t’selve gelegen op Osserschaduwijck / onder de vrijh[eij]t van Osch, ter plaetse aldaer gen[aemp]t / de Broeckstraet, aen d’eene sijde [doorgehaald: de hoeve van] // [BHIC Online pagina 230] Thijs Jan Strijck boven naest, en[de] aen d’andere sijde / beneden naest Jan Neell Brock, schietende van den / gemeene strate tot op erve de erffgenaemen / Jo[ncke]r Boshuijsen. [...] heeft hij bij forme / van erfmangelinge wettelicken en[de] erffelicken op / gedragen en[de] overgegeven Jan Theunis Brock / en Hendrick Lennerts Verheijen [...]

Doopboek Berghem
11 julii (1689) bapti[satus] e[st] Jo[ann]es filius Jo[ann]is Neelen et Mariae nondum in facie ecclesiae coniugate ali(...) uxoris suae; suscept[ores] Daniel Neelen et Aleidis Cornelii.

Doopboek Berghem
21 [septem]bris (1690) bapti[sata] e[st] Adriana filia Jo[ann]is Neelen ex illigitimo toro per incestum creata apud Mariam Cornelii; suscept[ores] Theodorus Coolen loco Arnoldi Jo[ann]is Ceelen et Maria Roelefs.

Doopboek Berghem
7 januarii (1692) bapt[isata] e[st] Catharina filia Jo[ann]is Neelen Brock et Maria Cornelii sibi cohibitans etc. suscept[ores] Jo[ann]es Cornelii et Hendrina Bartlemeii."

R 82 Oss 26 februari 1712
Handerske Neel Brock koopt van haar broer Jan Neel Brock een stuk grond te Oss in het Neerveld.

R 82 Oss 25 februari 1713
Jan Jan Neelen Brock de jonge koopt bovengenoemd stuk grond in Oss in het Neerveld weer terug.

Op 5 juni 1730 ... "Jan de Cemper woonende tot Berchem, Bandt Romme, vorster tot Haaren en Aalbert de Haas ter Dieter transporteren uijt cragte van verschrijf van Jan Claassen den Dikken als erfgen. soo sij alle verclaerden mits deesen transporteerden aen en ten behoeven van Jan Jan Neele Brock woonende alhier tot Berchem voorschr. eenen acker teullant gelegen alhier tot Berchem ter plaatse genaemt aan het Heijeijndt groodt eenen halven merghen ofte soo groodt en chlijn als het selve daar gelegen leijdt de een sijde Gijsbert van den Broeck, d’ander zijde Jan Smits, d’een eijndt en d’ander eijndt de gemeijne straadt ... " voor 95 gulden. [Berghem RA 33, blz. 6]

Op 28 december 1730 ... "De Heer Dirck Willem van ’t Hoft transporteert aan en ten behoeven van Jan Jan Neele Brock inwoonder alhier een campke landts gelegen alhier te Berchem ter plaatse genaamd in de Clijn Steeg groot omtrent eene halve mergen, eene sijde Claas Sanders, andere sijde Jacob Alers, een eynd Griet Jan Aarts, ander eynd de gemeijne straat ... " voor 150 gulden. [Berghem RA 33, blz. 9]

Op 20 november 1738 ... "Maria du Pré weduwe van wijlen Jan Vissers woonende tot Vessem een perceel teullant met den houtwas en plantagie daar aan behoorende groot omtrent eenen mergen leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaatse genaamt Rijkenhof tussen erve van Peter Voet aen d’eene sijde ende tussen erve van de kinderen van Jan Ceelen van Boxtel etc. ene eijnde: erve van Goosen Willem Goosens, ander eijnde de straat, aangecomen bij scheyding en deyling van haar ouders zaliger aen Jan Jan Neelen Brok woonende alhier, 1.80 gulden aan weeshuis s’Bosch ... " voor 135 gulden [Berghem RA 33, blz. 150]

Op 9 november 1741 ... "Jan Willem Strik wonende binnen deesen dorpe van Berchem een perceel teullant groot omtrent 5 hont leggende onder Berchem ter plaetse genaemt de Oostersteeg, de Oostersteeg aan d’eene ende tussen erve van de erfgenamen van Peeter Abels aen d’andere zijde, een eijnd de kleijn steeg, ander eijnd tot aen de Heijde, aen Teuniske Brock, huysvrouw van Hendrick Willems van Heesch ... " voor 152 gulden. [Berghem RA 33]

Op 31 mei 1742 ... "Jan van den Anker woonende alhier een parceel teullant groot omtrent drie loopense onder deesen dorpe van Berchem ter plaatse genaamd Betler tussen erve van den koper aen d’eene ende tussen erve van Jochem Boeijen aen d’andere zijde, strekkende metten eenen eijnde van de straat tot metten anderen eijnde aan erve van Dirck Willem Coolen hem aangekomen bij versterf sijnen ouders saliger soo hij verclaarde aen Jan Jan Neelen Brok mede wonende alhier ..." de grond is belast met een jaarlijkse rente van 2 gulden aan rentmeester Tengnagel te s’Bosch, verkocht voor 236 gulden en 9 stuivers. [Berghem RA 34, blz. 29]

Op 19 februari 1750 ... "Jan Brok woonende alhier een parceel teullant groot omtrent een en groote vaetsaden lants leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaetse genaemt Hoogstraet tussen erve van Geurt Claessen aen d’eene ende tussen erve van d’weduwe van Andries van den Broek aen d’andere zijde streckende metten eenen eijnde van een mestweg ende metten anderen eijnde tot aen de straet hem aangekomen bij koop en opdragt tegens Bant van de Kamp en Jan de Kemper soo hij verclaerde heeft hij mondeling verkogt ..." aan Louies Jan Dirx voor 175 gulden. [Berghem RA 34, blz. 190]

21 juni 1754
RAOSS153 BHIC Online pagina 208 en verder
In de marge: uijtgem[aakt] 6 st[uiver] zegel
Compareerde voor de onderget[eekende] scheepe / nen deser stadt en vrijheijt van Osch / Jan den Brok, item Peter van Iperen, / Peeter Rutten van Vugt, en laastelijk / Peeter Zeepers, alle inwoonderen tot / Berchem en van competente ouderdom, / dewelke ter requisitie van [doorgehaald: Henderick] / Antonij en Peeter van Esch, door de wan / deling genaamt de Schaapmannekens, / voor de opregte waarheijt, hebben verclaart / waar ende waaragtig te sijn het na / volgende. / Eerstelijk verclaart hij, eerste comparant / Jan den Brok, als dat hij op de 15e maart / 1754 ten sijnen huijse een zitdag is belegt / bij een gedaane publicatie, door Johannes / van de Leemput en sijn broeder #inwoonderen tot Dinther# dat / voors. van de Leemput en sijn broeder / ook ten voors. dag en ten sijnen huijse / sijn gekoomen, meede brengende een / snaphaan, dat sij vervolgens aldaar / afgewagt hebben persoonen die haar / booter wilde verkoopen, soo als ook / op die tijt verscheijde menschen met / haar booter aldaar sijn gekoomen en / deselve aan haar hebben verkogt, waar / voor sij gegeven hebben drie stuijvers // [BHIC Online pagina 209] en vijf duijten voor ider pont, en vervolgens / dat sij den knegt van voorn. comparant / nog door het dorp van Berchem aan ver / scheijde huijsen hebben gesonden om de booter / bij haar te brengen en te verkoopen. / Dat hij comparant omtrent de klokke twalf / uuren, nadat den selven gegeten had met / sijn knegt in het agterhuijs is gegaan om / na sijn vee te sien, hij in die tussen tijt / gehoord heeft eenig rumoer in sijn huijs / dat ook strax daar aan uijt de keuken / in het agterhuijs heeft sien koomen loopen / Antonij en Peter van Esch, door de wandeling / genaamt de Schaapmannekens, dat hij / comparant gesien heeft, dat voorn[oemde] Johan / nes van de Leemput een snaphaan in / de hand had, waarmeede hij meergen[oemde] / Antonij en Peter van Esch dreijgde te schieten, / dog dat intussen een van die beijde, sonder / te weeten wie het geweest is, onder den / snaphaan heeft sien loopen, om die uijt / handen van van de Leemput te trekken / die egter daar meede na en op Antonij / en Peter van Esch solang geslagen heeft / dat den selven ontstukken was. / Den tweede comparant met naame Peter / van Iperen tuijgt en verclaart ter requi // [BHIC Online pagina 210] sitie en versoeke als voor, dat hij #met Johannes van de Leemput# omtrent / agt dagen voor dat den selvigen door een / publicatie tot Berchem gegaan, een zitdag / tot opkooping van boter had laaten gaan, / heeft gesprooken, voor eerst tegens hem / seggende, ik sal een zitdag tot opkoping / van de booter alhier tot Berchem / laaten leggen, en aan die personen die / aan mij de booter willen verkoopen / een oortje meerder geven als andere / booter koopers die hier sullen sijn, / tensij nogtans sij (verstaende hier / door de booter koopers die binnen dese / plaats of elders woonen en welke ge / woon sijn hier binnen dese plaats / ook booter te koomen koopen) aan mij / tot opkooping van booter, het sij het / dorp van Herperschaik of wel dese / plaats van Berchem alleen willen / geven, willende daarmeede seggen / dat hij hier door de markt van den / booter wilde dwingen en voor sig alleen / behouden, seggende voorn[noemde] van de / Leemput verders daarbij tegens hem / van Iperen, want ik moet en wil / booter hebben, of ik er ook op toe / mogte geven of niet, en versogt // [BHIC Online pagina 211] aan hem van Iperen van den zitdag die / hij belegt had niets van te vooren tegens / imand te seggen, voor ende al eer sulx soude / gepubliceert sijn. / Den derden comparant met naame Peeter / Jan Rutten, tuijgt en verclaart ter requi / sitie en versoeke als voor, als dat hij op den / 15e maart 1754 ten huijse van Jan den Brok / tot Berchem is gekoomen om een glas / bier te drinken, gehoord heeft dat aldaar / quaestie was tussen seeker Johannes van / de Leemput woonende tot Dinther en / seekere Antonij en Peter van Esch, in / woonderen tot Osch, dat hij in de keuken / van het huijs sittende gesien heeft dat / Johannes van de Leemput opstaende / in de kaamer van den Brok ging en daar / uijt een snaphaan bragt, dat hij verders / gesien heeft dat hij Johannes van de Leem / put den haan van die snaphaan over / haalde, seijde tegens Antonij en Peter / van Esch, koomt nu Osse vluggen / nu sal ik uw dood schieten, en te gelijk / den snaphaan op haar aanleggende / waarop sij beijden te weeten Antonij / en Peter van Esch uijt de keuken in / het agterhuijs sijn geloopen, dat hij / vervolgens gesien heeft dat hij van den // [BHIC Online pagina 212] Leemput met den snaphaan als sijnde / meergen[oemde] Antonij en Peter van Esch onder / deselve geloopen op en na haar geslagen / heeft, tot solange dat den selve ontstuk / ken was. / Den vierde comparant met naame / Peeter Zeepers verclaart ter requisitie / en versoeke als voor, dat hij op den / 15e maart 1754 ten huijse van den / derde comparant Peeter Jan Rutten / is gekoomen, en aldaar gehoord heeft / dat er questie en geschil tussen seeker / Johannes van de Leemput van Dinter / en Antonij en Peter van Esch tot Osch / was voorgevallen, dat hij comparant / verclaart dat hij een stuk van den / loop van den ontstuk geslagen snap / haan, soo sij hem seijde van Johannes / van de Leemput geweest te sijn al / daar heeft sien leggen, dat hij het / selve gevisiteert [doorgehaald: heeft] en bevonden / heeft geladen te sijn. / Eijndigende sij comparanten hier / meede haare opregte en sincere / verclaring en hebben na duijdelijke // [BHIC Online pagina 213] praelecture daar bij gepersisteert en met / heijlige eede met te seggen soo waarlijk helpz / [doorgehaald: mij] ons God almagtigt bevestigt en in oirconde / der waarheijt hebben wij schepenen dese / beneffens comparanten en mij secretaris / eijgenhandig ten protocolle ondertekent / tot Osch, heeden den een en twintigste / junij seventien hondert vier en vijftig. /
Dit is het + merk van Jan den Brok / verclaart niet de konne schrijven.
P. v. Iperen
Dit is het + merk van Peeter Jan Rutten / verclaart niet de konne schrijven.
Dit is het + merk van Pieter Zeepers / verclaart niet de konne schrijve.
Cornelis Spuls
Dirck van Nimwege
Mij present / D. v. Breugel, secret[ari]s

Op 3 september 1764 ... "Jan Jan Neele Brock inwoonder alhier, transporteerd een campke genaamd Heuskens, leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaatse genaamd de Breede Straat aan het Bergeijnt, groot omtrent drie en een half lopense, aan d’eene sijde de weduwe Peeter Voet, d’ander sijde Jan van Boxtel, d’een eijnt voorn. weduwe Peeter Voet, d’ander eijnt de gemeene straat ..." aan Jan Snoex voor 815 gulden. [Berghem RA 35, blz. 126]

Op 26 september 1765 ... "Compareerde Juffrouw Cornelia Willem Dircxse, weduwe wijlen de Heer Dirck Willem van ’t Hoff, inwoonder alhier, wegens 2 en een halven mergen weijlandt leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaatse genaamd met Fransse Geer, d’eene sijde Geurt Claassen, d’ander sijde d’Heer Pedro Clingh, d’eene eijndt de togtgraeff, d’ander eijndt de gemeene alhier ende nog 5 1/2 hondt hooyland in Welte Campke omrijdende met Jan Baltisse en Lambert Vissers, d’een sijde een toghtgraeff, d’ander sijde de weduwe Dries van den Broek cumss. d’een eijndt de Meer, d’ander eijndt ’t Winkel ..." aan Jan Jan Nelen Brock, mede inwoonder alhier, voor 1000 gulden. [Berghem RA 35, blz. 145]

Op 3 december 1767 ... "Jan den Brock, Cornelis den Brock, Daniel den Brock, Jenneke Jan Neelen den Brock, weduwe Aart van Schaayk, Leena Jan Neelen den Brock, weduwe Jan Willem Stricx, Jan Claasen, in qualiteidt als erfgenamen van Teuniske Jan Neelen Brock voor de ene helfte, Gerrit Jan Remmit Snoek, Arien Jan Remmit Snoek en Jan Aart Stricks, als inhuwelijk hebbende Johanna Jan Remmit Snoek in qualitijdt als erfgenamen van Jan Remmit Snoek voor de andere helfte alle inwoonderen alhier te Berchem. [verkopen] Een huisinge en hoft groot tesaamen omtrent drie loopense gestaan ende gelegen alhier te Berchem ter plaatse in de Oostersteeg aldaar aan de eene sijde de weduwe Willem Verstegen, aan de andere sijde Peter Goosens, aan de eene eijndt de gemeene straat, aan de andere eijndt ... hebben zij naar voorgaande publieque vercooping bij deesen wettelijk ende erfelijk opgedraagen ende overgegeven aan en ten behoeven van Hendrik Ceel Hoes, mede inwoonder alhier omme bij den selven in een erfregte te hebben en te besitten beloovende voorn. transportanten als schuldenaren principaal op verbant van hare persoonen en goederen hebbende en vercrijgende voorschr. parceel of huijsinge en hoft te sulen waren als men erven schuldig en gehouden is te waren en alle comers, calangie en aantaal daar in weesende afte sullen doen geheelijk lozen vrij voorschr. volgens de conditie van publique vercoopinge daarvan zijnde dato 29 october en 5 november 1767 waar ten deesen wel expresselijk gereserveert wert getuygen waren hierover Jan Coolen en Gerrit van Vugt schepenen van Berchem, heeden den derden december seeventien hondert seeven en sestigh. De cooppenn cu slagen zijn volgens de vercoopconditie eene somme van agthondert en agt en vijftigh guldens. Deze 858 : 0 : 0 waarvan den 40 penn. bedraagt tot 21 : 9 : 0 " [Berghem RA 35, blz. 183]

Op dezelfde dag, 3 december 1767: "Jan den Brock, Cornelis den Brock, Daniel den Brock, Jenneke Jan Neelen den Brock, weduwe Aart van Schaayk, Leena Jan Neelen den Brock, weduwe Jan Willem Stricx, Jan Claasen, in qualiteidt als erfgenamen van Teuniske Jan Neelen Brock ... wegens een parceel of stuk heyland groot omtrent twee en een half loopense gelegen alhier te Berchem in de Heyde een sijde Willem Peeter Meegens, de ander sijde en een eijnt de gemeene straat en aan de andere eyndt ..., de beyde hebbe zij mondeling vercogt bij deesen wettelijk en erfelijk opgedragen en overgegeven aan Jenneke Jan Nelen den Brock, ... getuigen waren Jan Coolen en Jan van Vugt, scheepenen, heeden den derde december 1700 seeven en sestigh, voor 320 guldens, een sesde part afgetrokken, wordt 266 : 13 : 6 " [Berghem RA 35, blz. 185]

Op dezelfde dag, 3 december 1767: "Jan den Brock, Cornelis den Brock, Daniel den Brock, Jenneke Jan Neelen den Brock, weduwe Aart van Schaayk, Leena Jan Neelen den Brock, weduwe Jan Willem Stricx, Jan Claasen, in qualiteidt als erfgenamen van Teuniske Jan Neelen Brock ... [verkopen] een parceel teulland groot omtrent twee lopense gelegen alhier te Berchem omtrent de Oostersteeg de eene sijde Jan Cornelis Boyens de ander sijde de kinderen van Jan van Erp, de eene eijndt de straat de ander eijnde een loopgraeft, aan Gerrit Jan Remmit Snoeks, heeden den derde december 1700 seeven en sestigh, de cooppenningen bedragen 300 : 0 : 0 " [Berghem RA 35, blz. 186]

Op 16 mei 1771 ... "Cornelis den Brok, Daniel den Brok, Jan Aart van Schaayk, Cornelis Laanders inhuwelijk hebbende Peeternel Aart van Schaayk, Hendrik Peeters van de Poel als inhuwelijk hebbende Willemijn Aart van Schaayk, Jan Claas Loeven, Evert Janssen de Klein als inhuwelijk hebbende Annemarie Claas Loeven alle woonagtigh alhier te Berchem als Herpen, wegens:"

"een perceel weyland, groot omtrent 2 1/2 mergen, gelegen te Berchem ter plaatse ’t Geerke, ene zijde Geurt Claasen, andere zijde de Heer Cling, een eyndt de Togtgraaf, ander eyndt de Gemeente," voor 497 gulden aan Jan Aart van Schaayk

"een perceel teulland groot een halven mergen gelegen aan de Clein Steeg, ene zijde Jan Landers, andere zijde Anthony Erkelenz, een eyndt de straat, andere eyndt de weduwe Cornelis Willem Brands" voor 241 gulden aan Hendrik Peeter van de Poel

"een perceel teulland, groot een halven mergen, gelegen in het Willend, ene zijde den armen, andere zijde de weduwe Jan van den Heuvel, een eyndt de loopgraaf, ander eyndt de weduwe Jan van den Heuvel" voor 221 gulden aan Hendrik van den Broek

"een perceel teuland, groot een halven mergen, gelegen op het Velt, ene zijde Johannes Claasen, andere zijde de Heer Doctor van Niel, andere zijde de weduwe Willem Verstegen, ander eyndt de straat of wegh" voor 305 gulden aan Jan Snoeks


Afbeelding 7. Doopakte uit het doopboek van Berghem van Catharina, derde kind van Jan Neel Brock. Er staat geschreven: "1692, 7 januarij bapt[isata] e[st] Catharina filia Jo[ann]is Neelen Brock et Maria Cornelii sibi cohibitans etc. suscept[ores] Jo[ann]es Cornelii et Hendrina Bartlemei." Doopgetuigen waren Jan Cornelissen, broer van Maria Cornelissen, en Handerske Neel Brock, zus van Jan Neel Brock die in Oss woonde en getrouwd was met Bartholomeus Gijsberts. "Sibi cohibitans etc." betekent zoveel als: "bij hem inwonende etc." en betekent dat Jan Neel Brock en Maria Cornelissen in 1692 volgens de pastoor (nog) niet wettig getrouwd waren.


Afbeelding 8. Doopakte uit het doopboek van Berghem van Cornelius, vierde kind van Jan Neel Brock. Er staat geschreven: "[1698 Aprilis] 23 Bapt[isatus] est a me P. Hack pastore Berchensi Cornelius filius illeg[itimus] Jo[ann]is Neel Brock et Marie Cornelii, susc[eptores] Hendericus Peter Boejen et Marie Roelofs." Ook pastoor Hack hield het er dus op dat Cornelius een onwettig kind was en dat Jan Neel Brock en Maria Cornelissen niet wettig waren getrouwd.


Afbeelding 9. Doopakte uit het doopboek van Berghem van Daniel, zesde kind van Jan Neel Brock. Er staat geschreven: "[1700 Aprilis] 21 Daniel fil[ius] legit[imus] Joannis Neel Brock et Marie Cornelissen susc[eptores] Jacobus Aert van den Heuvel et Gertrudis Jan Aerts Strick." Daniel is dus een wettig kind en ook Cornelius die op 1 februari 1699 gedoopt werd was wettig. Zouden Jan Neel Brock en Maria Cornelissen in 1698 of 1699 voor de kerk getrouwd hebben?

II-a. Cornelis Jan Nelen Brock / zoon van I Jan Neel Brock
Gedoopt te Berghem 1 februari 1699, overleden te Berghem 11 mei 1774, begraven 14 mei, getrouwd te Berghem februari 1739 met Eijke (/Ida) Hermen Swackenbergh (/Zwakkenberg), gedoopt te Berghem december 1710, overleden te Berghem 21 mei 1793, dochter van Hermanus Swackenberch (begraven te Berghem 27 maart 1754) en Theodora Jan Remmen (begraven te Berghem 19 december 1754). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelis den Brock, volgt III-a.
 2. Maria, gedoopt te Berghem 16 februari 1741 [getuigen Hermen Swackenberch en Anthonia Hendr. Willems, zus van Cornelis Jan Nelen Brock].
 3. Johannes Cornelis den Brok, volgt III-b.
 4. Matthias (/Mathijs /Tijs Cornelis den Brok), volgt III-c.
 5. Adrianus (/Arie /Arien Cornelis den Brok), volgt III-d.
 6. Anthonius (/Antony /Tonie Cornelis den Brok), volgt III-e.
 7. Petrus (/Peeter /Piet Cornelis den Brok), volgtIII-f.
 8. Maria (/Mie Cornelis den Brok), gedoopt te Berghem 13 augustus 1754, overleden te Berghem 6 mei 1818 (ongehuwd).

Op 7 juni 1736 koopt Cornelis Janse Brok voor 90 gulden "voor den tijt van drie jaren en soo voorts van drie tot drie jaaren" in erfbelening van Peter Gerits wonende te Berghem "een perceel teullant groot omtrent een vaatzaat en tien roeden leggende onder Berchem ter plaatse genaamt den Elsthof, tussen erve van voornoemde Peter Gerits aan d’eene, ende tusen erve van Peeter de Kuijper cum suo aan de andere zijde, streckende metten eenen eijnde van erve van Jan Ceelen Timmerman ende metten anderen eijnde tot aen erve van Jan Willem Wouters." [Berghem RA 33, blz. 71]

Op 19 oktober 1736 koopt Cornelis Jan Nelen Brok voor 175 gulden van Peter Gerits wonende te Berghem "een perceel teullant groot omtrent een vaatzaat en twintigh roeden onder Berchem ter plaetse genaemt den Elsthof tussen erve van Gijsbert Jan Claesse aan d’eene ende tussen erve van Peter Bands aan de andere zijde, streckende metten eenen eijnde d’erfgenamen van Willem Goosens, streckende metten anderen eijnde tot aan Lambert Franse, hem aangekomen bij succesie van zijn ouders."[Berghem RA 33, blz. 83]

Op 23 oktober 1738 koopt Cornelis Janse Brok voor 101 gulden van Daniel Jansen Brok als inhuwelijk hebbende Eijken Jacobs woonende te Berghem "een perceel teullant groot omtrent een vaetsaet leggende onder Berchem ter plaatse genaamt Gansacker tussen erve van Willem Janse Megens ende tussen erve van Jan Willem Wouters; ene eynde van de Lander, ander eynde een steegh, hem aangecomen bij schijding en deyling van zijn vrouwe ouders zaliger." [Berghem RA 33, blz. 142]

Op 12 januari 1745 verkoopt Cornelis Brok aan Gerrit Dirxe Lieverinx, ruyter onder het regiment garde te paert in dienste der Verenigde Nederlanden voor 101 gulden en 5 stuivers "een parceel teulland, groot een lopense eene sijde Jan Willem Wouter, andere sijde Willem Meegens, een eijndt ’t lant van Ravenstein, ander eijndt een loopgraeft, genaamd Coelen Kempke, hem aangekomen bij koop en opdragt van Daniel Brok soo hij verclaerde." [Berghem RA 34, blz. 80]

Op 12 november 1751 heeft Cornelis Brok inwoonder van Berghem "gelooft als een schuldinaar principael onder verbant van een parceel teullant groot omtrent twee vaetsaet en twintig roeden onder desen dorpe van Berchem ter plaetse genaemt Elsthof, tussen erve van Gijsbert Jan Claesse aan d’eene, ende tussen erve van Jan Bants aen d’andere zijde. Eijnde erfgenamen van Willem Goosens, ander eijnde Lambert Franse ende verder onder verbant van zijn persoon en alle sijne goederen hebbende en verkrijgende aen Willem Coolen, mede inwoonder alhier, een capitaele somme van een hondert en vijftig guldens met 4 procent rente." (voldaan: 9 februari 1764) [Berghem RA 34, blz. 238]

Op 29 januari 1757 heeft Cornelis Brok inwoonder van Berghem "gelooft als schuldenaar principael op verband van zijn persoon en zijn goederen hebbende en verkrijgende aen Dries Dirk Driessen en Lamert Goossens 70 gulden" terug te voldoen op 17 januari 1758 met 3 gulden interest. [Berghem RA 34, blz. 326]

Op 27 december 1759 koopt Cornelis Brock van de erfgenamen van Eijke Wouter Alers " ... seker huys en hoff groot ontrent een en een half lopense gelegen onder desen dorpe van Berchem ter plaetse genaamd Duurijnd de eene zijde de kinderen Jan Bands, de andere zijde de straat, schietende van Jan Baltes de Groot tot op de straat ... " voor 690 gulden. [Berghem RA 35, blz. 41]

Op 8 januari 1761 verkoopt Cornelis Brok als in huwelijk hebbende Eijken Hermens Swackenberg voor 100 gulden aan Hendrik Wouter Bueters "een parceel teulland omtrent een half lopense leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaatse genaamd de Vaalstrepen tussen erve van den verkrijger aen d’eene, ende tussen erve van Mattijs van Deutecom aen d’andere zijde, strekkende metten eenen eynde van erve van d’weduwe van Jan Teunisse metten andere eijnde tot aen een loopgraef hem aangekomen bij scheyding en deyling van zijn vrouwe ouders." [Berghem RA 35, blz. 76]

Op 20 november 1766 koopt Cornelis den Brok van Daniel den Brok inwoonder binnen Berghem voor 6 gulden en 11 stuivers "een parceel teullant leggende ter plaatse genaamd op de Groote Halve Mergen, groot omtrent 2 lopense, aen d’eene sijde Alke Jan van Erp, d’ander sijde de kinderen de weduwe Peter van Dieten, ’t een eijndt de weduwe Jacob van den Heuvel, ander eijndt de straat." [Berghem RA 35, blz. 164]

Op 6 april 1776 ... Eyke Hermen Swakkenbergh, weduwe van wijle Cornelis den Brok, Jan den Brok, Johannes den Brok, Mattijs den Brok, Arien den Brok, Anthony den Brok, Peeter den Brok en Maria den Brok, inwoonderen alhier te Berchem, weegens enen obligatie van Carel Jan Bisdom, ontfanger der convoye en licenten en scheepenen te s’Bosch" 200 guldens voor 3 1/2 gulden per cento. [Berghem RA 37]

In 1777 is Mi Cornelis den Brok toegetreden tot de Berghemse broederschap van de heilige rosenkrans (Confraternitas SS Rosarii) [Bron: Doop-trouw-en-begraafboek Berghem 1763 en verder]

In 1781 is IJke Cornelis den Brok [Cornelis’ vrouw] toegetreden tot de Berghemse broederschap van de heilige rosenkrans (Confraternitas SS Rosarii) [Bron: Doop-trouw-en-begraafboek Berghem 1763 en verder]

Op 7 juni 1787 verkopen Johannes, Tijs, Arien, Tonie, Piet en Mie Cornelis den Brok aan de kinderen van Gijsbert Bueters verwekt bij zijn tweede huysvrouw Teun van de Camp voor 285 gulden "een parceel teulland, groot een halven mergen, gelegen op de Vaalstreep, aan de ene zijde de armen alhier, aan de andere zijde Jan Nolle van den Heuvel, ’t een eynd Dirk van der Stappen, ’t ander eynd de weg ". [Berghem RA 39, blz. 264]

Op 29 juni 1807 ... "Compareerde voor de naar scheepenen van Berchem Maria Cornelis den Brok wonende alhier, dewelke bekende niet garen van deeze wereld te scheiden, zonder alvorens deeze testamentaire dispositie te hebben gemaakt, over zoodanige goederen als zij verklaarden onder presentatie van eede, dat de zelver waard zijn beneden de duizent guldens waarom zij alvorens te niet doet alle zodanige testamentaire en andere dispositien als zij voor deeze mogten hebben gemaakt. Komende also tot de voorgenomene dispositie, eerstelijk legateerd zij testatrice aan haar broer Piet Cornelis den Brok, een halve morgen in de Klijnsteeg, Item de meubelen, kleederen, goud, zilver, gemunde en ongemunte specien hoegenaamt van welks gedaante of allooy dezelve zijn mogen, [in de marge: en bij voor overlijden van hem roept zij daar toe zijn kinderen staaks gewijze als hun ouders persoon representeerende], verders legateerd zij testatrice van haar overige goederen Johannes Jan den Brok en Johanna Jan den Brok een halve mergen in de Lange Nieuwe Heide, en bij voor overlijden van hun bijde, roept zij daar toe hunne kinderen staaks gewijze als hunne ouders representeerende, mits zij af moeten geeven aan Piet Cornelis den Brok ieder de somme van twalef guldens tien stuivers, binnen den tijd van een jaar na de dood van de testatrice. Item legateerd zij testatrice een koeij aan Antonie Corn[elis] den Brok, dewelke hij al reeds in gebruik heeft. Alle het geene voors. staat de testatrice voorgelezen zijnde, verklaarde zij zulks te weezen haare laatsten uiterste wil begeerende dat dezelve kragt zal hebben ..." [Berghem RA 43]


Afbeelding 10. Kruisjes als handtekeningen onder de bovenstaande akte van 7 juni 1787. Er staat geschreven: "Dit merk steld Johannes Corn[elis] den Brok verklaart niet anders te kunnen schrijven. Dit merk steld Tijs Corn[elis] den Brok verklaart ut supra. Dit merk steld Arien Corn[elis] den Brok verklaart ut supra. Dit merk steld Tonie Corn[elis] den Brok verklaart ut supra. Dit merk steld Piet Corn[elis] den Brok verklaart ut supra. Dit merk steld Mie Corn[elis] den Brok verklaart ut supra. [Berghem RA 39, blz. 264]

II-b. Daniel Jan Nelen Brock / zoon van I Jan Neel Brock
Gedoopt te Berghem 21 april 1700, overleden te Berghem 1 januari 1776, begraven 4 januari, getrouwd te Berghem 25 januari 1734 met Ida Jacob Jansen van Beek, RK gedoopt te Berghem 19 maart 1713, overleden te Berghem 28 december 1781, begraven op 31 december, dochter van Jacob Janssen (van Beek) en Wilmke Peters. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba, gedoopt te Berghem 23 september 1734, overleden te Berghem 21 augustus 1736.
 2. Maria, gedoopt te Berghem 5 juni 1736.
 3. Jacoba (/Jacomijna Daniel den Brok), gedoopt te Berghem 8 februari 1738, overleden te Berghem 7 juni 1822 (ongehuwd) [doopgetuigen Petrus Jacob Janse en Catharina Jan Willem Strick, de zus van Daniel Jan Nelen Brock].
 4. Joanna, gedoopt te Berghem 3 oktober 1739, overleden te Berghem 18 juli 1763 (ongehuwd) [doopgetuigen Petrus Jacob Jansen en Antonia Jan Neel Brock].
 5. Maria (/Mie /Marie Daniel den Bro(c)k), gedoopt te Berghem 16 februari 1741, getrouwd te Berghem 9 november 1760 met Gerard(us) (/Gerit) Jan (/Janssen) Snoecken (/de Snoeck /Snoex /Snoeks), begraven te Berghem 17 augustus 1786. Uit dit huwelijk:
  1. Petrus Snoecken, gedoopt te Berghem 13 september 1761 (doopgetuigen: Daniel den Brock en Joanna Jan Strick [dit is waarschijnlijk Johanna Jan Remmit Snoek, dochter van Teuniske Jan Neelen Brock en Jan Remmit Snoek, getrouwd met Jan Aert Strick]).
  2. Arnoldus Snoecken, gedoopt te Berghem 6 februari 1763 (doopgetuigen: Jan den Brock en Wilhelma Hendr. Schippers).
  3. Joannes Snoeke, gedoopt te Berghem 30 december 1764 (doopgetuigen: Jan Remit Snoeke [de opa, de vader van Gerard Jan Snoeke] en Eijke Daniel den Brock [dit is de oma, de vrouw van Daniel den Brock]).
  4. Jan Francis(cus) Snoex, gedoopt te Berghem 29 april 1766 (doopgetuigen: Jan Snoex en Aleijdis Frans Snoex).
  5. Joanna Snoecken (/Snoeke), gedoopt te Berghem 17 augustus 1767 (doopgetuigen: Arie Jan Snoeke en Joanna Jan Strick)
  6. Joanna Snoeks, gedoopt te Berghem 20 oktober 1768 (doopgetuigen: Jan Aert Strick en Jacomina Daniel den Brock).
  Gerardus Jan Snoecken trouwt voor de tweede keer te Berghem 5 november 1772 met Joanna Jan Boije.
 6. Joannes, gedoopt te Berghem 13 januari 1742.
 7. Jacoba, gedoopt te Berghem 2 januari 1743 [doopgetuigen Petrus Jacob Janse en Joanna Aert Willems, zus van Daniel Jan Nelen Brock].
 8. Joannes (/Jan Daniel den Brok), volgt III-g.
 9. Jacoba, gedoopt te Berghem 6 juni 1746 [getuigen Peter Jacob Jansen en Wilmke Lambert Smits].
 10. Joanna (/Jenne Daniel den Brok), gedoopt te Berghem 22 december 1748, overleden te Berghem 14 september 1803, begraven 14 september [De vrouw van Kornelus Binnemans], getrouwd te Berghem 22 februari 1778 met Cornelius (/Kornelus) Binnemans (weduwnaar van Beatrix van Engelen, begraven te Berghem 28 mei 1776), begraven 14 september 1803, op dezelfde dag als zijn tweede vrouw. Uit dit huwelijk:
  1. Beatrix Binnemans, gedoopt te Berghem 12 april 1781, eerste maal getrouwd met Hendrik Rovers, tweede maal getrouwd met Theodorus van Nistelroij.
  2. Ida Binnemans, gedoopt te Berghem 19 juni 1783 [gedoopt als "Ida seu IJke" met als doopgetuige Teodora Jan Daniel den Brok], overleden te Berghem 2 maart 1819, getrouwd met Joannes (/Jan) van Vugt, overleden te Berghem 22 maart 1830, zoon van Huibert van Vugt en NN.
  3. Joannes Binnemans, gedoopt te Berghem 22 januari 1786.
  4. Theodorus (/Dirk) Binnemans, gedoopt te Berghem 25 juli 1791, getrouwd met Elisabeth van den Oever.
 11. Wilhelmus (/Willem Daniel den Brok), volgt III-h.

Op 24 januari 1736 koopt Daniel Jan Neelen Brock van Gerrit Emonts, Jan Emonts, Dries Janse en de onmondige kinderen van wijlen Roelof Janse, verwekt bij Jenneke Hermens "een perceel teullant groot omtrent twee vaetsaet en elf roeden leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaatse genaemt de Oostersteegh tussen erve van Willem van Toorn wed. aen d’eene ende tussen erve van Jan van Oorschot aan d’andere zijde, streckende metten eenen eijnde van de straat ende metten anderen eijnde tot aan een loopgraef" voor 139 gulden. [Berghem RA 33 blz. 61]

Op 23 oktober 1738 verkoopt Daniel Jansen Brok als inhuwelijk hebbende Eijken Jacobs woonende te Berghem aan Cornelis Janse Brok voor 101 gulden "een perceel teullant groot omtrent een vaetsaet leggende onder Berchem ter plaatse genaamt Gansacker tussen erve van Willem Janse Megens ende tussen erve van Jan Willem Wouters; ene eynde van de Lander, ander eynde een steegh, hem aangecomen bij schijding en deyling van zijn vrouwe ouders zaliger." [Berghem RA 33, blz. 142]

Op 18 november 1751 verkoopt Daniel Brok als in huwelijk hebbende Eijken Jacobs woonende te Berghem voor 100 gulden aan Gerrit Jansen Hoex "een parceel teullant groot omtrent een groot vaetsaet leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaetse genaamt Waetselaar, tussen erve van den verkrijger aan d’eene ende tussen erve van weduwe Jan Willems van Huvenaak (?), eene eijnde de erfgenamen van Arien Fransen ander eijnde een weg, hem aangecomen bij versterf van sijne vrouwe ouders." [Berghem RA 34, blz. 239]

Op 29 november 1754 verkoopt Daniel den Brok als in huwelijk hebbende Eijken Jacob Jansen inwoonder te Berghem aan Roelof Seel Jan Hoes voor 100 gulden "een parceel teullant groot een lopense, te Berchem ter plaatse genaemt Lijssen aen d’eene seijde Peter Jacob Jansen andere seijde de weduwe Jacob Bands, een eijnde ’n voetpat, ende metten anderen eijnde tot aan erve van ... hem aangekomen bij versterf van sijn vrouwe ouders." [Berghem RA 34, blz. 295]

Op 22 januari 1757 verkoopt Daniel Brok als in huwelijk hebbende Eijken Jacob Jansen aan Roelof Seel Hoefs voor 110 gulden "de helft van een parceel hooijlant groot int geheel omtrent seven en half hont leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaetse genaemt Bruxken, tussen erve van Ermert Peter Ermers aen beijde seijden, den ene eijnde de Rietgraaf, andere eijnde tot den Lander, hem aagecomen bij versterf van zijn vrouwe ouders." [Berghem RA 34, blz. 325]

Op 28 januari 1761 verkoopt Daniel Brok als inhuwelijk hebbende Eijken Jacobs voor 192 gulden aan Roelof Seel Hoefs "een parceel hooijland, groot omtrent seven en een half hondt, leggende onder desen dorpe van Berchem ter plaatse genaamd Bruxken, tussen erve van Ermert Hendrix aen bijde de zijden, streikende met den eenen eijnde van de Lander ende metten anderen eijnde to aen den Rijtgraef ... hem aengekomen bij versterf van sijn vrouwe ouders." [Berghem RA 35, blz. 79]

In 1766 is Jenneke Daniel den Brock toegetreden tot de Berghemse broederschap van de heilige rosenkrans (Confraternitas SS Rosarii) [Bron: Doop-trouw-en-begraafboek Berghem 1763 en verder]

Op 20 november 1766 verkoopt Daniel den Brok inwoonder binnen Berghem aan Cornelis den Brok voor 6 gulden en 11 stuivers "een parceel teullant leggende ter plaatse genaamd op de Groote Halve Mergen, groot omtrent 2 lopense, aen d’eene sijde Alke Jan van Erp, d’ander sijde de kinderen de weduwe Peter van Dieten, ’t een eijndt de weduwe Jacob van den Heuvel, ander eijndt de straat." [Berghem RA 35, blz. 164]

Op 18 april 1771 verkoopt Daniel den Brock aan Johannes van Oorschot voor 300 gulden "een perceel teulland, een halven mergen groot ter plaatse genaamd de Oostersteeg, ene zijde de verkrijger, andere zijde Jan van Thooren, een eijndt de loopgraef ander eyndt de gemeene wegh." [Berghem RA 36, blz. 121]

Op 16 februari 1775 verkoopt Daniel den Brok aan Geert Jan Snoeks voor 290 gulden "een parceel teulland, groot een halven mergen, gelegen op de Halve Mergens, ene zijde Jan van Heumen, andere zijde Jan Bouserons, ’t een eynt de loopgraaf, ’t ander eynt de gemeene straat." [Berghem RA 37, blz. 38]

In 1777 is Jen Daniel den Brok toegetreden tot de Berghemse broederschap van de heilige rosenkrans (Confraternitas SS Rosarii) [Bron: Doop-trouw-en-begraafboek Berghem 1763 en verder]

Op 18 april 1782 ... "Compareerde voor scheepenen van Berchem ondergenoemt Jan Daniel den Brock, Willem Daniel den Brock, Jacomijntje Daniel den Brock, Cornelis Binnemans als in huwelijk hebbende Jenneken Daniel den Brock, mitsgaders Jan Aart strik en Jan Claas Loeffen in qualiteyd als voogden en momboirs over de onmondige kinderen van Geert Jan Remmit Snoek in egte verwekt bij wijlen Maria Daniel den Brock deselve voogde uyt kragte der magte van authorisatie sijnde van dato agten twintigste februarij 1700 twee en taggentigh alle woonagtigh alhier, een huysinge en een kleijn huysje hoff en aangelagh samen groot omtrent een mergen gestaen ende gelegen alhier te Berchem ter plaatse genaemt den Heyhoek aan de eene seyde Hendrik van de Poel en de ander seyde Jan van Toorn de eynt Hendrik Voet en ander eynt de straet en loopgraeff. Hebben de selve compranten naar voorgaande publieque verkoopinge en uytgang des hoogsel verkogt ende bij deese wettelijk ende erffelijk opgedragen en overgegeven aan en ten behoeven van Bartel Bernardus van Grunsven woonagtigh alhier omme bij hem in een volkomen erfregte te hebben en te besitten en belovende voorn. comparanten en transportanten het voors. huys, huysje hoff en aangelagh te zullen waaren ende bevrijden soo ende gelijk men erve schuldig ende gehouden is te waaren, en dat alles op en onder verbant als naer regten ende alle commer calangie en aantael daer inne wezende of komende geheelijk te zullen afdoen aan te vaarden soo als de generale en speciaele conditie vermelt voorts alles ingevolge de conditie der publique verkoopingen sijnde en weesende van dato vierde en veertiende maart 1700 twee en taggentigh waar toe ten deeze wel expresselijk gerefereerd werd sijnde los en vrij uytgesondert dorps commer ende slads lasten en verklaaren sij comparanten en transportanten deese goederen vrij en allodiael te zijn van eenige leenen. Actum Berchem heden den agtiende april 1700 twee en taggentigh voor en ten overstaan van Geert van Vugt en Jan van Poppelen scheepenen. Cooppenn. en slag bedraen volgens conditie f 846 - 0 - 0." [Berghem RA 38, blz. 157]

Op 18 april 1782 ... verkopen dezelfde comparanten "een perceel teulland, groot omtrent een halven mergen, alhier te Berchem, ter plaatse genaamd de Groote Halve Mergens, een zijde Jan Jochem Boeijen, andere zijde Anthonij van Zeeland, een eynt de straat, ander eynt de weduwe Leendert Meegens" aan Willem Daniel den Brock voor 318 gulden (minus een vijde deel van de vorige erfenis is 318 - 167 = 254 gulden. [Berghem RA 38]


Afbeelding 11. Doopakte uit het doopboek van Berghem van Joannes, achtste kind van Daniel Jan Nelen Brock. Er staat geschreven: "[1743 decembris] 29 Joannes filius legit[imus] Danielis den Brock et Idae Jacobi Jansen conjug[um] susceptores Lambertus Smidts et Joanna Arnoldi Willems." Joanna Arnoldi Willems is Jenneke Jan Nelen Brock die met Aart Willems van Schaijk getrouwd was.

Afbeelding 12. Kopie uit het overlijdensboek van Berghem.
Er staat geschreven: "1776 1 jan[uari] obiit Daniel den Brock vig[ilia] #."

Afbeelding 13. Kopie uit het begraafboek van Berghem.
Er staat geschreven: "1776 Januarij 4 Daniel den Brok -10- ".

III-a. Jan Cornelis den Brock / zoon van II-a Cornelis Jan Nelen Brock
Gedoopt te Berghem 13 december 1739, overleden te Berghem 20 maart 1786. Getrouwd te Berghem 6 november 1768 met Petronella Geurt (Claes) Goliaarts (/Goliaerts /Goliaers), gedoopt te Berghem 9 december 1736, overleden te Berghem 26 augustus 1784, dochter van Geurt (/Gaugericus) Claes Goliaerts en Joanna Jan Eemits (Pashouwers). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jan den Brok, gedoopt te Berghem 24 december 1769 [gedoopt als Joanna, doopgetuigen Georgius Goliarts en Ida Cornelis den Brock, respektievelijk de opa van moederszijde en de oma van vaderszijde], overleden te Berghem 13 april 1826, getrouwd voor schepenen te Berghem 24 mei 1795 met Adrianus (/Arien) Jan Klaas Loeffen (kleinzoon van Nicolaas Loeffen en Adriana Jan Neelen Brock) gedoopt te Berghem 18 oktober 1761, overleden te Berghem 23 augustus 1841, zoon van Jan Claesen Loefen en Maria Bartholomeus du Preé.
 2. Johannes Jan den Brok, volgt IV-a.
 3. Cornelia, gedoopt te Berghem 5 november 1774, overleden te Berghem 26 maart 1787 [doopgetuigen Klaas Goliarts en IJke Cornelis den Brock].

Op 20 mei 1780 ... "Transport van een perceel teulland, groot 1 mergen, gelegen in de Klein steeg, aan de ene zijde Peeter van Erp, de andere zijde Jan Stoffels, aan ’t een eynt de steeg, aan ’t ander eynt de Nieuwe Heystraat" voor 6 jaren in erfbelening van Jan Cornelis den Brok aan Wouter Tonie van den Heuvel voor 300 gulden tot sint Maarten 1885. [Berghem RA 38, blz. 21]

Op 17 mei 1781 ... Transport van voornoemd stuk land van Jan Cornelis den Brok aan Wouter Tonie van den Heuvel voor 100 gulden. [Berghem RA 38, blz. 83]

Groen: informatie van Hanneke Brok 8 oktober 2015

III-b. Johannes Cornelis den Brok / zoon van II-a Cornelis Jan Nelen Brock
gedoopt te Berghem 20 december 1742, overleden te Berghem 19 mei 1817, voor de eerste keer getrouwd te Berghem 23 mei 1773 met IJke Peter van de Poel, gedoopt te Berghem 19 september 1746, overleden te Berghem 11 april 1776, dochter van Peter Peters (van de Poel) en Maria Willem Goossens (Brands) (gedoopt te Berghem 20 februari 1707). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis den Brok, volgt IV-b.
Voor de tweede keer getrouwd RK te Herpen 17 november 1776 met Antonia (/Anthonetha) (Cornelis) Hermens (Verwaijen) overleden te Berghem 15 juli 1807, begraven 17 juli [Antonia van Joannes den Brok], dochter van Cornelis Hermens. Uit dit huwelijk:
 1. Een meisje, gedoopt en overleden te Berghem 25 november 1777.
 2. Ida den Brok, gedoopt te Berghem 16 november 1778 [doopgetuigen Peter Cornelis den Brock en Maria Peter van de Poel], overleden te Berghem 1 juni 1833, getrouwd te Berghem 22 mei 1803 met Roelof Willem van Erp, gedoopt de Berghem 8 december 1773, overleden te Berghem 3 december 1816, zoon van Willem Roelofs van Erp (overleden te Berghem 23 februari 1822) en Joanna van der Stappen (overleden te Berghem 30 september 1819), dochter van Antoon van der Stappen en Jantje van den Brant.
 3. Cornelia den Brok, gedoopt te Berghem 11 september 1780, overleden te Berghem 17 juni 1849, getrouwd te Berghem 5 juli 1807 met Jan Rembert van Rodijnen, gedoopt te Berghem 28 februari 1779, overleden te Berghem 17 februari 1849, zoon van Remmit Jansen van Rodijnen en Erken Ariens van Loosbroek.
 4. Maria den Brok, gedoopt te Berghem 28 februari 1782, overleden te Berghem 11 januari 1786.
 5. Elisabeth den Brok, gedoopt te Berghem 1 januari 1784, overleden te Berghem 6 maart 1857, getrouwd te Berghem 5 februari 1808 met Roelof Jan van Grunsven, gedoopt te Berghem 10 december 1785, overleden te Berghem 27 februari 1846, zoon van Jan Marcelis (/Selis) van Grunsven en Anna Maria Willem van de Kamp (/de Schout).
 6. Petronella den Brok, gedoopt te Berghem 5 februari 1785.
 7. Een kindje, gedoopt en overleden te Berghem 11 januari 1786.
 8. Joanna den Brok, gedoopt te Berghem 17 december 1786.
 9. Een kindje, gedoopt en overleden te Berghem 13 april 1788.
 10. Maria den Brock, gedoopt te Berghem 22 april 1791, overleden te Berghem 2 mei 1791.
 11. Een kindje, gedoopt en overleden te Berghem 18 april 1793 en op 20 april begraven.
 12. Joannes (/Jantje) den Brok, volgt IV-c.
 13. Ida den Brock, gedoopt te Berghem 5 november 1796.
Voor de derde keer getrouwd te Berghem 10 juni 1810 met Adriana (/Adriaantje) Daandel van den Elsen uit Boekel, overleden te Berghem 26 oktober 1861, dochter van Theodorus (?) van den Elzen en Margaretha van der Sanden [BHIC Toegangsnr. 50 Inv. Nr. 729 Aktennr. 48]. Het is natuurlijk vreemd dat Adriana DAANDEL van den Elsen een vader zou hebben die Theodorus heet zoals het geval is volgens het overlijdensregister van Berghem (en niet Daandel of Daniel), maar het staat er echt. Het is geen fout in de online databank van BHIC. Vreemd des te meer, aangezien in Boekel een passende Dandel (/Daniel) Jan Dandels (van der Elsen) voorkomt, dewelke overlijdt te Boekel 29 oktober 1794 en RK trouwt te Boekel 21 februari 1773 met Anna Margaretha Peters, mogelijk gedoopt te Boekel 18 juni 1753, dochter van Petrus Willms en Margarita Jochims en overleden is te Boekel 12 april 1795 [RK begraafboek Boekel]. Beide krijgen onder andere een dochter Adriana, RK gedoopt te Boekel 8 december 1783. Dit meisje is wellicht Adriana Daandel van den Elsen die met Johannes Cornelis den Brok trouwt. Uit dit huwelijk:
 1. Antonius den Brok, gedoopt te Berghem 16 augustus 1810.
 2. Anna den Brok, gedoopt te Berghem 1 december 1812, overleden te Berghem 20 november 1857, getrouwd te Berghem 20 november 1836 met Anthonij van de Coevering, gedoopt te Oss 12 oktober 1811, overleden te Berghem 28 januari 1860, zoon van Gerardus van de Coevering en (Anna) Maria van den Elzen (overleden te Oss 31 mei 1848, dochter van Jozeph van den Elzen en NN).
 3. Cornelia den Brok, geboren te Berghem 20 februari 1815, overleden te Berghem 24 juni 1888 (ongehuwd).
 4. Johannes den Brok, geboren te Berghem 11 augustus 1817, als landbouwer in 1857 ongehuwd naar New Orleans vertrokken met de "Gerhard" vanuit Rotterdam. Aankomst 29 april 1857 (de Bruijn, P, 2000, Emigratie naar de Verenigde Staten, Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, 29-34). Ik heb ergens anders ooit gelezen dat Johannes naar New York vertrokken was, weet alleen niet meer wáár ik dat gelezen heb. Woonde eind 1879 in Coldwater (Mercer County, Ohio).

Groen: Correctie en input van Dolf van der Valk 7 november 2014

In 1773 werden "gemene gronden" van de gemeente van Berghem (heide in het zuiden en broekland in het noorden), grond dus die tot dan toe nog iedere bewoner van Berghem mocht gebruiken, door de gemeente aan de meest biedenden verkocht. Deze verkochten de grond daarna vaak voor een goede prijs weer verder. Zo kocht Johannes Cornelis den Brok een jaar later van Johannes Ariens van den Heuvel een stuk grond in de Berghemse Heide, waarschijnlijk ten zuiden van wat later de Heistraat, maar toen nog de Nieuwe Heistraat heette (en nú de Piekenhoefstraat):

Op 5 april 1774 ... "Transport van vier mergen heide, aan de ooste zijde Wouter Jacobs van Schayk, aan de west zijde Miggel van de Coevering, aan de suyde syde de heide, aan de noort sijde de nieuwe straat ... " door Johannes Ariens van den Heuvel 15 juli 1773 van "de regenten van Berchem gekocht" en nu doorverkocht "voor ieder een derde deel aan Johannes Cornelis den Brok, Hendrikus Jan Bans en Hendrik Peeters van de Poel inwoonderen alhier, voor jaarlijks de somme van 6 gulden ieder aan de regtverkrijgende Johanens Ariens van den Heuvel, den eerste maal 1 may 1775". De totale waarde is 450 gulden. [Berghem RA 37, blz. 7]

Op 24 januari 1788 koopt Johannes den Brok van Johannes Schuurmans, wonende te Uden, voor 195 gulden "een parceel teulland, gelegen in de Waatselaar groot circa een halven mergen, aan de ene zijde Johannes den Brok, aan de andere zijde Ermert Hendriks, aan ’t een eynd Peeter Bueters, aan ’t ander eynd de Duurse Camp. [Berghem RA 39, blz. 279]

Op 11 juni 1798 koopt Johannes Cornelis den Brok van Peeter Goosens Broers en Arien Cornelis den Brok voor 332 gulden "een parceel teulland gelegen op de Groote Halve Morgens, groot 2 lop., aan de ene zijde Jacob van Erp, aan de andere zijde Aalke van Erp, aan ’t een eynt Jan Coolen, aan ’t ander eynt de straat." [Berghem RA 39, blz. 334]

Op 29 augustus 1793 verkoopt Arien Cornelis den Brok aan Hendrik Peters van de Poel voor 302 gulden "een parceel teulland gelegen op de Groote Halve Morgens, groot circa 3 vatz., aan de ene zijde Hendrik Peters van de Poel, aan de andere zijde Marcelis van Loosbroek, aan ’t een eynd Johannes Cornelis den Brok, ’t ander eynd de straat." [Berghem RA 40, blz. 135]

Op 17 oktober 1793 koopt Johannes Cornelis den Brok van Hendrik Peters van de Poel voor 302 gulden het bovengenoemde perceel: "is verschenen Johannes Cornelis den Brok, toonende zijn klinkende en blinkende penningen ... om te doen verrichten hetgeen een naderman gehouden schuldig en verpligt is, en wil onderhouden en dragen alle kosten ... " [Berghem RA 40, blz. 140]

Op 27 november 1800 koopt Johannes Cornelis den Brok van Rut en Machiel van Deutecom voor 434 gulden "een parceel teulland genaamd het Tijssenhof, op het Geerke, groot circa een halven mergen, aan de ene zijde Roelof Meegens, d’ander zijde de straat, ’t een eynd de straat, ’t ander eynd Johannes Meegens " [Berghem RA 41]

Op 15 mei 1801 verkoopt Peeter Cornelis den Brok aan Jan Heymeriks van Schayk voor 665 gulden "een perceel land genaamd het Elsthof, groot 6 vatz. aan de ene zijde de weduwe Peeter van Poppelen, aan de andere zijde Johannes Meegens, ’t een eynd Lammert Vissers, ’t ander eynd Geert van Zeeland." [Berghem RA 41]

Op 11 februari 1802 ... " voor schepenen van Berchem is verschenen Johannes Cornelis den Brock, toonende zijn klinkende en blinkende penningen en heeft zijn genaast, Peeter Cornelis den Brok gelost en gekweten, een perceel land" verkocht door laatstgenoemde aan Jan Heymeriks van Schayk genaamd het Elsthof, groot circa 3 lop[ense] voor 665 gulden. [Berghem RA 41]

15 juli 1807 Notitie DTB Berghem 1806-1810 Begraven pagina 70
Den 15 julij [1807] is overleden Teun Kornelus Hermens, oud 54 jaar, gewoond te Berchem in den Hondshoek, gehuwd geweest, nalaatende haar man en vier kinderen uijt een huwelijk.

(Bron: RABER068.297 (297-302 van 362) Schepenprotocollen Berghem 1809-1810 Diverse losse acten)
Op 10 juni 1810 maakt Johannes Cornelis den Brok een inventaris van zijn losse en vaste goederen op omdat hij voor de derde keer gaat trouwen: "Staat en inventaris gedaan maken bij Johannes Cornelis den Brok als weduwnaar van Teun Cornelis Hermens overleden circa drie jaaren geleden ten behoeven van zijne kinderen dewijl zig wederom gaat trouwen en zulks in voldoening van het echtreglement.

 • Huis en hof groot circa 3 L[opense] gestaan en geleegen in den Hondshoek.
 • Item een halven mergen op de Halve Mergens.
 • Item nog een halven mergen aldaar.
 • Item nog een halven mergen aldaar.
 • circa 1½ lop[ense] land tijzien (?) den hof.
 • Item agt hond land in de Nieuwe Heijde.
 • Item nog een halven mergen aldaar.
 • Item een halve mergen op Waatzelaar.
 • Item circa een halven mergen op Tijsenhof.
 • Item een parceel op den Elshof groot circa 3 lop[ense].
Losse goederen:
 • Drie kopere ketels
 • Twe koffij ketels dito
 • Twe kopere melkkannen en een koperen emmer
 • Een kopere roompotje
 • Een koper wijwaterpotje
 • Een kopere vuurpan
 • Een Vriesche klok met een halve kast
 • Zes tinne borden en een tinne schotel
 • Een tinne lul
 • Een lepel huisje met negen ronde tinne lepels, een lange tinne lepel, neegen vorketten
 • Twe tinne kommetjes
 • Een snaphaan
 • Twe spiegels
 • Neegen gemeene borden en vijf gemeene schotels
 • Neegen flessen en een thee busch
 • Een blikken roompotje
 • Een haalketting, een tang en een ronde vuurlepel
 • Een koekpan en hangeijzer
 • Een tafel en neegen laage stoelen en een hooge stoel
 • Twe platte eijzere potten en twe steijle dito
 • Twe nieuwe kisten
 • Een kern en tob met hun toebehooren
 • Zes steene roompotten en een pijppot
 • Een trog
 • Een kleerkast
 • Drie zigten en twee zijssen met hun toebehooren
 • Een haargetouw
 • Een punder
 • Een lantaren
 • Een hairen zeef en een gesneden rogzeef
 • Een tarwe zeef en een pap zeef
 • Twe water emmers
 • Een houten deurslag (dwz. een vergiet) en drie potlepels
 • Een bijl en hiep en snijmes. Een hiep is een veelgebruikt soort kapmes.
 • Twe booren
 • Twe koffijmolens
 • Drie wolle dekens
 • Een paar blauw bonte gardijnen
 • Nog twe paar gardijnen
 • Twe schoorsteen kleeden
 • Twe bier ...hoofden
 • Een bier stelling
 • Neegen slaap lakens
 • Vijf kussen slopen
 • Drie tafellakens
 • Een nieuwe beddetiek en twe nieuwe tieken kussens, twe nieuwe tieken hoofdpewluwen
 • Een linde bed met vier linde kussens en twe linde korf pewluwen
 • Twe bande kurven en twe strejekurven
 • Twe karkisjens
 • Vier eijsere beugels, zeeven eijsere ringen en vier eijsere koeschakels
 • Vier gavels en twe graaf schuppen
 • Twe aardschuppen, een crey (?) zigt en bremmes. Een bremmes is een bramenmes, bij ons ook breemzessie genoemd. Dit was een oude zeis aan een stevige steel om bramenstruiken weg te maaien.
 • Een kruij wagen
 • Een snijbak en een mes daar aan
 • Een asbak
 • Drie braaken
 • Twe oschent (?) kuijpen
 • Een kery (?) zijsie en vier rijven
 • Twe eijsere eegden en een houten dito
 • Een ploeg schijf
 • Twe paar hagten. Hachten zijn de ijzeren kettingen waar een paard aan trok.
 • Een ploeg met zijn toebehooren
 • Een lange kar en een korte dito
 • Een karhuijf
 • Een paar karraderen
 • Een wanmeulen
 • Twe wannen
 • Een fijne vlashekel
 • Een eventer met twe schakels en een karij? kluppel met twe reepen. Een eventer is een houten knuppel van zo’n 1,20 m lang met ijzeren ringen, waar twee paarden tegelijk aan trokken om een kar of meestal een ploeg voort te bewegen. De paarden trokken op hun beurt aan een soortgelijke knuppel, die hangknuppel werd genoemd. Die was veel korter. Iets van 80 cm. Een eventer werd dus gebruikt met twee hangknuppels. Niet iedere boer had een eventer, want die had je niet nodig bij één paard. Maar hangknuppels zag je op iedere boerderij. Een bekend gezegde was toen bij iemand die stram en stijf was: ik ben zo stijf als een hangknuppel. De hangknuppels werden door ijzeren kettingen (de hachten) verbonden met de haam (bij ons blokkum genoemd) van de paarden.
 • Drie bedden planken
 • Twe paarde haamen, een oude haam en een raal met drie ligten. Een ligt of licht is de brede leren band over het zadel van een paard waar de burries in liggen. Zie ook burrie
 • Twe kelsters en een tarn? en een trekzeel
 • Een vliegennet
 • Twe varkensbakken
 • Twe koebakken
 • Een houten ben (?) met zes kopjes en schoteldjes
 • Twe bierkruiken
 • Twe olijkruicken
 • Een kleermand
 • Een vuureijser bij het vuur
 • Een schottel rek
 • Een oveneijser
 • Een schoot en een blekke gieter
 • Twe blekke lampen en een eijsere lamp
 • Een nieuwe faly en een oude dito
 • Vier hemden en agt rokken
 • Een stiklijk en sestien zak, vijf mutzen
 • Drie kovels
 • Een botterschotel
 • Een wiel en draijhaspel
 • Een griessel en mesthaak en mesthak
 • Vijf dorsvleegels
 • Een klijn kuijpje en een steene waterkan
 • Een haam leest en een houten blok met drie pooten daaronder, een kniebak en een mes. Een kniebak is een instrument bestaande uit een houtblok met twee opstaande paaltjes. Daarmee werd het stro gesneden dat onder de koeien gestrooid werd. Er hoorde een mes bij, meestal een oude zeis.
 • Een wisboom. Een wisboom is een lange paal, die in de lengte over een beladen hooikar werd gespannen om het hooi tijdens de rit op zijn plaats te houden. Aan de voorkant werd de wisboom met touw aan de burries vastgemaakt. Aan de achterkant werd er een grote ijzeren haak aan gebonden (de hooihaak). Daarna werd de wisboom strak aangetrokken via een touw aan de achternokken van de kar. Dat gebeurde meestal door twee stevige mannen. Van iemand die een grote voorgevel had, werd wel eens gezegd: een neus als een hooihaak.
 • Een bak en reep
 • Een klijn olijkruikje
 • Een deegspaaij
 • Een lange borstel
 • Een kruisjefix
 • Een turfschup en koereschoep. Een koereschoep is een meestal houten schop om koren mee op te scheppen.

Groen: uitleg van Antoon den Brok 21 en 24 september 2016.

III-c. Thijs Cornelis den Brok / zoon van II-a Cornelis Jan Nelen Brock
Gedoopt te Berghem 24 februari 1745, overleden te Berghem 22 november 1813, getrouwd te Berghem 16 juli 1786 met Petronella Hanenberg, RK gedoopt te Nistelrode 25 januari 1754, overleden te Berghem 18 december 1829, weduwe van Johannes van der Heijden, dochter van Joannes Janssen Hanenberg en Jenneke Janssen van Hinthum (/Hintem). Uit dit huwelijk:

 1. Joanna den Brok, gedoopt te Berghem 9 juli 1787, overleden te Berghem 1 februari 1790.
 2. Joanna (/Johanna den Brok), gedoopt te Berghem 10 maart 1789, overleden te Schaijk 23 maart 1869, getrouwd te Berghem 13 februari 1814 met Albert Couwenberg, gedoopt te Berghem 26 augustus 1788, overleden te Schaijk 9 juni 1859, zoon van Joannes Couwenberg en Adriana van den Heuvel.
 3. Joanna den Brok, gedoopt te Berghem 18 maart 1790.
 4. Cornelis den Brok, volgt IV-d.
 5. Ida (/Yda /IJke den Brok), gedoopt te Berghem 26 december 1794, overleden te Berghem 18 mei 1851, getrouwd te Berghem 16 mei 1839 met Laurentius Wagemakers (/Wagenmakers), gedoopt te Berghem 10 februari 1794, overleden te Berghem 6 februari 1866, zoon van Antoon Wagemakers en Cornelia van Deutekom.
 6. Maria den Brok, gedoopt te Berghem 27 augustus 1800, overleden te Schaijk 22 februari 1863, getrouwd te Berghem 22 mei 1830 met Antoon van Dieten, gedoopt te Berghem 3 april 1789, overleden te Berghem 28 december 1851, zoon van Joseph van Dieten en Joanna Erkelens.

Petronella Hanenberg was 5 september 1779 RK te Berghem met Joannes Hanenberg getrouwd

Groen: informatie van Hanneke Brok 17 december 2015.

Op 3 april 1794 koopt Tijs Cornelis den Brok van Arie Cornelis den Brok wonende te Herpen voor 225 gulden "een perceel teulland groot een schepel, aan de ene zijde Matijs den Brok, aan de andere zijde de straat, aan ’t een eynd de straat, aan ’t aander eynd Tonie Cornelis den Brok." [Berghem RA 40, blz. 157]

Op 19 oktober 1809 verkoopt Mathijs den Brok aan Leonardus Roelof Meegens voor 1100 gulden "een huis nr. 38 en hof groot circa 3 lopense aan de eene zeide de weduwe Hendrik van Vugt, de andere zeide de straat, een eind Johannes Hoes het ander eind de straat, hem aangekomen van zijn ouders Cornelis den Brok en Eyke Zwakkenberg beide gestorven en begraven voor den jare 1800 en zes." [Berghem RA 44, blz. 55]

III-d. Arien Cornelis den Brok / zoon van II-a Cornelis Jan Nelen Brock
Gedoopt te Berghem 2 december 1746, overleden te Herpen 28 december 1825, voor de eerste keer getrouwd te Herpen 30 januari 1780 met Helena Wouter van Dijk (/Helena Peters), gedoopt te Herpen 20 november 1752, begraven te Herpen 14 maart 1788, dochter van Wouter van Dijk en Joanna Willem Peters. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus (/Wouter den Brok), volgt IV-e.
 2. Cornelia, gedoopt te Herpen 21 september 1780, begraven te Herpen 22 november 1780.
 3. Cornelia, gedoopt te Herpen 13 november 1781, begraven te Herpen 23 februari 1782.
 4. Cornelius (/Cornelis den Brok), gedoopt 30 december 1782, overleden 21 december 1847 (ongehuwd).
 5. Maria, gedoopt te Herpen 1 januari 1784.
 6. Helena, gedoopt te Herpen 17 januari 1785, begraven te Herpen 4 april 1785.
 7. Joanna, gedoopt te Herpen 11 juni 1786, begraven te Herpen 19 juni 1786.
 8. Joannes, gedoopt te Herpen 8 maart 1788, begraven te Herpen 4 augustus 1788.
Voor de tweede keer getrouwd te Herpen 15 februari 1790 met Mathilde (/Magtildis /Mechelline) Rijkers, gedoopt te Gemert 1 september 1760, overleden te Herpen 7 januari 1834, dochter van Martinus Reijckers en Joanna N.N. Uit dit huwelijk:
 1. Helena den Brok, gedoopt te Herpen 6 december 1790, overleden te Megen 16 januari 1868, getrouwd te Megen 29 mei 1827 met Joannes Lucassen, geboren te Megen 13 mei 1792, overleden te Megen 26 februari 1853, zoon van Adrianus Lucassen en Maria Velthoven.
 2. Joanna, gedoopt te Herpen 2 maart 1792, begraven te Herpen 8 juni 1793.
 3. Ida den Brok, spinster, gedoopt te Herpen 16 juli 1793, overleden te Appeltern 1 december 1874, getrouwd te Appeltern 25 april 1836 met Petrus Schraven, arbeider, gedoopt te Mill 26 augustus 1774, overleden te Appeltern 30 juli 1842, zoon van Johannes Schraven en Maria Diependaal, weduwnaar van Johanna van de Sluijzen en van Johanna Hermans.
 4. Johanna den Brok, gedoopt te Herpen 26 september 1794, overleden te Berghem 22 februari 1875, getrouwd te Berghem 9 januari 1842 met Antoon van den Heuvel, gedoopt te Berghem 6 november 1796, overleden te Berghem 29 november 1850, zoon van Martinus van den Heuvel en Petronella Snoeks.
 5. Petronella, gedoopt te Herpen 14 juni 1796, begraven te Herpen 18 augustus 1799.
 6. Martinus den Brok, gedoopt te Herpen 5 oktober 1797.
 7. Leonardus den Brok, volgt IV-f.
 8. Petronella den Brok, arbeidster, gedoopt te Herpen 1 september 1800, overleden te Appeltern 30 oktober 1832, getrouwd te Herpen 31 december 1824 met Marcelus de Grunt (/Gruttelaar), gedoopt te Appeltern 17 januari 1796, overleden te Appeltern 4 januari 1830, zoon van Peter de Grunt (Peter Gruttelaar), arbeider, en Catharina Vos. Kinderen te Appeltern. Zie verder: http://www.grunt.nl/stamboom/.
 9. Joannes, gedoopt te Herpen 3 mei 1802, begraven te Herpen 18 juni 1802.
 10. Joannes (/Jentje den Brok), volgt IV-g.

Arie Cornelis den Brok woonde in Herpen in een klein huisje aan de Koolwijkse straat die in Berghem de Hondhoekse straat genoemd werd en tegenwoordig Hoefstraat heet. In Berghem heette die wijk de Hondshoek, in Herpen de kleine Koolwijk. Omstreeks 1832 bezat de weduwe Adriaan den Brok daar de percelen E280 (bouwland; 46 roeden, 26 ellen = ca. een halve hectare) en E281 (huis en erf; 4 roeden, 50 ellen). De buren waren Gerard van Plassendaal in het noorden en Francis Meegens en Francis Droomers in het zuiden. Het huisje stond ongeveer daar waar het verlengde van de huidige Hoefstraat de nieuwe doorgetrokken Berghemseweg kruist.

Op 11 juni 1789 verkopen Arien Cornelis den Brok en Peeter Goosens Broers aan Johannes Cornelis den Brok voor 332 gulden "een parceel teulland gelegen op de Groote Halve Morgens, groot 2 lop., aan de ene zijde Jacob van Erp, aan de andere zijde Aalke van Erp, aan ’t een eynt Jan Coolen, aan ’t ander eynt de straat." [Berghem RA 39, blz. 334]

Op 29 augustus 1793 verkoopt Arien Cornelis den Brok aan Hendrik Peters van de Poel voor 302 gulden "een parceel teulland gelegen op de Groote Halve Morgens, groot circa 3 vatz., aan de ene zijde Hendrik Peters van de Poel, aan de andere zijde Marcelis van Loosbroek, aan ’t een eynd Johannes Cornelis den Brok, ’t ander eynd de straat." [Berghem RA 40, blz. 135]

Op 17 oktober 1793 koopt Johannes Cornelis den Brok van Hendrik Peters van de Poel voor 302 gulden het bovengenoemde perceel: "is verschenen Johannes Cornelis den Brok, toonende zijn klinkende en blinkende penningen ... om te doen verrichten hetgeen een naderman gehouden schuldig en verpligt is, en wil onderhouden en dragen alle kosten ... " [Berghem RA 40, blz. 140]

Op 3 april 1794 verkoopt Arie Cornelis den Brok wonende te Herpen aan Tijs Cornelis den Brok voor 225 gulden "een perceel teulland groot een schepel, aan de ene zijde Matijs den Brok, aan de andere zijde de straat, aan ’t een eynd de straat, aan ’t aander eynd Tonie Cornelis den Brok." [Berghem RA 40, blz. 157]

III-e. Tonie Cornelis den Brok / zoon van II-a Cornelis Jan Nelen Brock
gedoopt te Berghem 10 april 1749, overleden te Berghem 1 september 1821, getrouwd te berghem 22 september 1776 met Joanna Jan Baltis de Groot, gedoopt te Berghem 1 mei 1756, overleden te Berghem 29 juni 1825, dochter van Jan Baltussen de Groot en Maria Sanders . Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Berghem 27 december 1777, overleden te Berghem 5 april 1778 [doopgetuigen Jan Baltis de Groot en IJke Cornelis den Brock].
 2. Maria den Brok, gedoopt te Berghem 10 juli 1779 [doopgetuigen Jan Baltis de Groot en Ida Cornelis den Brock], overleden te Berghem 24 september 1832, getrouwd te Berghem 28 oktober 1810 met Johannes van Loosbroek (eerder getrouwd met Johanna W. Brands), overleden te Berghem 22 maart 1826, zoon van Jan van Loosbroek en Elisabeth van Bree. Jan van Loosbroek’s huis stond "op den Gansakker aan den Hondshoek belend aan d’eene zeide Roelof Meegens d’andere zeide en een eind de straat, ander eind Roelof van Erp" [Schepenprotocollen Berghem 1808-1810 Diverse losse akten, Acte Nr. 74, 18 oktober 1810]. Uit dit huwelijk:
  1. Johannes van Loosbroek, geboren te Berghem 4 februari 1811, overleden te Berghem 9 november 1816.
  2. Ida van Loosbroek, geboren te Berghem 26 oktober 1812, overleden te Berghem 2 maart 1817.
  3. Joanna van Loosbroek, geboren te Berghem 21 januari 1815, getrouwd te Berghem 17 mei 1840 met Gerardus Manders, geboren te Berghem, zoon van Jacobus Manders en Maria Snoeks.
  4. Elizabeth van Loosbroek, geboren te Berghem 10 juli 1816, overleden te Berghem 20 juli 1816.
  5. Helena (geboren als Joanna?) van Loosbroek, geboren te Berghem 10 juli 1816, overleden te Berghem 18 juli 1816.
  6. Joannes van Loosbroek, geboren te Berghem 1 augustus 1818, getrouwd te Berghem 14 juni 1856 met Francisca Brands, geboren te Berghem, dochter van Antonius Brands en Wilhelmina van Schaijk.
 3. Cornelia den Brok, gedoopt te Berghem 30 januari 1781 [doopgetuigen Cornelis Sanders en Maria Cornelis den Brock], overleden te Berghem 9 juli 1867, getrouwd te Berghem 23 juni 1816 met Johannes (/Jan) Boeijen, gedoopt te Berghem 27 juli 1789, overleden te Berghem 8 december 1877, zoon van Leonardus Boeijen en Maria Kuypers.
 4. Joannes, gedoopt te Berghem 8 maart 1783, overleden te Berghem 21 april 1783 [doopgetuige Petronel Cornelis Sanders].
 5. Joanna, gedoopt te Berghem 13 juni 1784, overleden te Berghem 1 februari 1788 [doopgetuige Petronel Cornelis Sanders].
 6. Johanna den Brok, gedoopt te Berghem 17 april 1787, overleden te Berghem 30 september 1857, getrouwd te Berghem 10 juni 1821 met Adrianus van Laane, gedoopt te Berghem 20 september 1773, overleden te Berghem 14 november 1831, zoon van Franciscus van Laane en Cornelia Jan van Kuyk.
 7. Joannes, gedoopt te Berghem 10 mei 1789, overleden te Berghem 5 oktober 1792.
 8. Petronella, gedoopt te Berghem 18 januari 1791, overleden te Berghem 15 oktober 1792.
 9. Johanna Maria den Brok, gedoopt te Berghem 17 januari 1792, overleden te Berghem 1 mei 1842, getrouwd te Berghem 27 november 1831 met Hermanus Verwaijen, gedoopt te Herpen 23 september 1789, overleden te Berghem 6 juni 1847, zoon van Lambertus Verwaijen en Antonetta van Loosbroek.
 10. Yda den brok, gedoopt te Berghem 14 januari 1795.
 11. Henricus den Brok, gedoopt te Berghem 12 maart 1796, overleden te Berghem 15 februari 1816 (ongehuwd).
 12. Yke Tonie den Brok, overleden te Berghem 31 januari 1809, 9 jaar oud.

Op 17 maart 1785 ... geeft Tonie Cornelis den Brock aan de kinderen van Ariaan de Jong in belening voor zes achtereenvolgende jaren voor 266 gulden "een parceel weyland genaamd het Seevenhout, gelegen op het Haarsebroek, aan de ene zijde Dirk Coolen, aan de andere zijde de armen van Berghem, aan ’t een eynd den Togtgraaf, aan ’t ander eynd de Sallenbergh." [Berghem RA 39, blz. 51]

Op 29 juni 1786 lenen Antony Cornelis den Brock, Rut van Deutecom en Hendrik van Vugt van Catharine Wilhelmina Brull, douariere van de Heer Christiaan Paulus van Beresteyn te ’s Hertogenbosch 400 gulden met op elke 100 gulden 4 gulden interest. [Berghem RA 39, blz. 124]

Op 6 juli 1786 koopt Tonie Cornelis den Brok van Jan Boeijen voor 295 gulden "een parceel teuland, groot 3 vatz. gelegen op de Halve Mergens, aan de ene zijde Tijs van Liebergen, aan de andere zijde Tonie Cornelis den Brok, aan ’t een eynd Peter Meegens aan ’t ander eynd de straat." [Berghem RA 39, blz. 126]

Op 22 maart 1787 verkoopt Tonie Cornelis den Brok aan Hendrik Geert van Boekel voor 250 gulden "een parceel teulland, groot 3 vatz., gelegen op het Hemelrijk aan de ene zijde Jochem Bouserons, aan de andere zijde den transporteur, an ’t een eynd Corneelis Zanders (?), aan het ander eynd Jan de Snoeck (?)." [Berghem RA 39, blz. 246]

Op 17 april 1788 verkoopt Tonie Cornelis den Brok aan Hendrick Peeter van de Poel voor 237 gulden "een parceel broekland, groot 6 hond, gelegen in het Harsebroek, aan de ene zijde de weduwe Dirk Coolen, aan de andere zijde de armen, aan het een eynt de Lankenbergh, aan ’t ander eynt de gemeente." [Berghem RA 39, blz. 293]

Op 1 oktober 1789 verkoopt Tonie Corneelis den Brok aan Matijs van Liebergen voor 214 gulden "een parceel teulland, groot 1 mergen, gelegen op het Hemelrijk, aan de ene zijde Jan Leenaert Meegens, aan de andere zijde Jan Geert Hoex, aan ’t een eynt de beemden, aan ’t ander eynt de straat." [Berghem RA 39, blz. 341]

Op 23 maart 1797 verkoopt Tonie Cornelis den Brock aan Meijntje Hendrik van der Sanden, gehuwd met Jan Cornelis Brands voor 450 gulden "een perceel land gelegen op de Korte Halve Mergens, groot 3 kleine vatz., ene zijde Jan Cornelis Brands, andere zijde Tonie Cornelis den Brok, ’t een eynd de straat, ’t ander eynd Willem Boeijen." [Berghem RA 41]

Op 10 december 1801 verkoopt Tonie Cornelis den Brok aan Francis de Jong, voor 335 gulden "een perceel hooj of weyland, genaamd Belte Camp, groot 3 hond, aan de ene zijde Willem Hendrik Boeijen, aan de andere zijde de Toghtgraaf, ’t een eynd de Muntsereijt, ’t ander eynd de Meer." [Berghem RA 41]

Op 31 december 1801 verkoopt Tonie Cornelis den Brok aan Arien Bongers, voor 450 gulden "een perceel teulland, gelegen in ’t Hemelrijk, groot circa een halven morgen, aan de ene zijde Tonie van Grunsven, aan de andere zijde Willem Hendrik Boeijen, aan ’t een eynd Hendrik Geert van Boekel, ’t ander eynd de weg." [Berghem RA 41]

Op 13 mei 1802 verkoopt Tonie Cornelis den Brok aan Jan Cornelis Brands, voor 300 gulden "een perceel teulland, gelegen onder de Halve Morgens, groot 1 1/2 lop[ense], ene zijde weduwe Cornelis Landers, andere zijde den verkrijger, ’t een eynd Willem Boeijen, ’t ander eynd de straat." [Berghem RA 42]

Op 6 november 1802 een obligatie aan Tonie Cornelis den Brok wonende te Berchem, deugdelijk schuldig aan den Heer Gijsbert van Beresteyn te s’Bosch, 600 gulden, per 100 gulden 5 gulden interest betaald over één jaar [Berghem RA 42]

Op 30 december 1805 lenen Lambert van de Spijker, Piet den Brok, Antonie den Brok en Johannes Jan den Brok van Aletta Cornelia Bourer, wonende binnen de stad s’Bosch, weduwe van de Heer professor Abdias Velingius 600 gulden, terug te betalen over één jaar, met over elke 100 gulden 6 gulden interest. [Berghem RA 43]
[Abdias velingius was doctor in de letteren en godgeleerdheid. In 1744 werd hij predikant te Benthuizen, in 1747 te 's-Hertogenbosch, waar hij tevens professor in de Joodsche oudheden werd. Na een verblijf van enkele jaren te Kleef, kwam hij in 1757 weder in dezelfde betrekkingen te 's-Hertogenbosch terug. In 1759 ging hij naar Heusden, in 1793 naar Bergen-op-Zoom, en deed in 1794 dienst als veldprediker. Hij overleed in 1803 op zijn buitenverblijf Ter Aa bij Berlikum]

III-f. Piet Cornelis den Brok / zoon van II-a Cornelis Jan Nelen Brock
Gedoopt te Herpen 1 november 1751, overleden te Berghem 25 november 1820, getrouwd te Herpen 22 november 1785 met Maria Lindert van Dijk, gedoopt te Herpen 4 oktober 1764, overleden te Berghem 26 maart 1841, dochter van Leendert van Dijk (gedoopt te Herpen 31 december 1734, begraven te Herpen 19 januari 1785, zoon van Wouter van Dijk en Maria Linders) en Maria Paulussen van den Heuvel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis den Brok, gedoopt te Berghem 17 april 1787, overleden te Berghem 5 oktober 1826 (ongehuwd).
 2. Leonardus, gedoopt te Berghem 3 januari 1790, overleden te Berghem 28 maart 1792.
 3. Leonardus den Brok, volgt IV-h.
 4. Yda den Brok. gedoopt te Berghem 17 januari 1799, overleden te Berghem 4 december 1820 (ongehuwd).
 5. Maria den Brok, gedoopt te Berghem 4 februari 1802, overleden te Haren (Megen) 26 mei 1866, getrouwd te Berghem 3 mei 1839 met Petrus van de Camp, gedoopt te Haren 2 mei 1801, overleden te Megen 25 april 1860, zoon van Henricus van de Camp en Maria van de Koolwijk.
 6. Joannes, gedoopt te Berghem 10 december 1803, overleden te Berghem 29 augustus 1804.
 7. Wilhelmina den Brok, gedoopt te Berghem 29 mei 1805, overleden te Berghem 13 december 1874 (ongehuwd).
 8. Joannes (/Johannes den Brok), volgt IV-i.
 9. Petronella den Brok, gedoopt te Berghem 21 oktober 1808, overleden te Berghem 29 maart 1887, getrouwd te Berghem 8 augustus 1841 met Willem Gijsbers, gedoopt te Berghem 17 november 1800, overleden te Berghem 18 februari 1871, zoon van Joannes Willem Gijsbers en Elisabeth Joannes van Buel.
 10. Johanna den Brok, gedoopt te Berghem 26 mei 1811, overleden in Megen 23 december 1886 (gehuwd).

Op 9 februari 1797 koopt Piet Cornelis den Brok van Jacob Wouter van Schayk voor 1314 gulden "huis en hof, groot 5 vatz. alhier gestaan en gelegen, ene zijde Jan van Dieten, andere zijde Jan van Poppelen, een eynd de Laander, ’t ander eynd de straat." Piet Cornelis den Brok mag 4 1/2 jaar over de betaling doen. [Berghem RA 41]

Op 15 mei 1801 verkoopt Peeter Cornelis den Brok aan Jan Heymeriks van Schayk voor 665 gulden "een perceel land genaamd het Elsthof, groot 6 vatz. aan de ene zijde de weduwe Peeter van Poppelen, aan de andere zijde Johannes Meegens, ’t een eynd Lammert Vissers, ’t ander eynd Geert van Zeeland." [Berghem RA 41]

Op 11 februari 1802 ... " voor schepenen van Berchem is verschenen Johannes Cornelis den Brock, toonende zijn klinkende en blinkende penningen en heeft zijn genaast, Peeter Cornelis den Brok gelost en gekweten, een perceel land" verkocht door laatstgenoemde aan Jan Heymeriks van Schayk genaamd het Elsthof, groot circa 3 lop[ense] voor 665 gulden. [Berghem RA 41]

Op 30 december 1805 lenen Lambert van de Spijker, Piet den Brok, Antonie den Brok en Johannes Jan den Brok van Aletta Cornelia Bourer, wonende binnen de stad s’Bosch, weduwe van de Heer professor Abdias Velingius 600 gulden, terug te betalen over één jaar, met over elke 100 gulden 6 gulden interest. [Berghem RA 43]
[Abdias velingius was doctor in de letteren en godgeleerdheid. In 1744 werd hij predikant te Benthuizen, in 1747 te 's-Hertogenbosch, waar hij tevens professor in de Joodsche oudheden werd. Na een verblijf van enkele jaren te Kleef, kwam hij in 1757 weder in dezelfde betrekkingen te 's-Hertogenbosch terug. In 1759 ging hij naar Heusden, in 1793 naar Bergen-op-Zoom, en deed in 1794 dienst als veldprediker. Hij overleed in 1803 op zijn buitenverblijf Ter Aa bij Berlikum]

In 1807 ... Compareerde voor de natemeldene schepenen van Berchem Arien Loeffen, Piet den Brok, en deszelfs huysvrouw Maria van Dijk welke bij deze renuntieert van ’t beneficie senatus consulti sulcks ... Johannes Jan den Brok en zijne huijsvrouw Annemie Geert van Zeeland, welke bij deeze mede renuntieerd van ’t beneficie senatus consultie vellejanie, alle wonende te Berchem de welke verklaarden een over al wel en dugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeven van Pieter Nestor van Galen procureur en wonende te s’Bosch een capitaal van vijfhondert en vijftig guldens Hollands ... interest tot zes gulden van ider hondert gulden, jaarlijks tot de volle voldoening en aflossing. [Berghem RA 43, blz. 88]

III-g. Jan Daniel den Brok / zoon van II-b Daniel Jan Nelen Brock
Gedoopt te Berghem 29 december 1743, overleden te Berghem 13 april 1810, op 16 april begraven, voor de eerste keer getrouwd te Berghem 16 juni 1765 met Theodora Wilbert Willems, gedoopt te Sint Anthonis 27 januari 1735, overleden te Berghem 29 december 1790, dochter van Willibrordus Wilberts en Aldegonda Daniels. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Berghem 27 juni 1766 [getuigen Wilbert Willems en Eijke Daniel den Brock, de moeder van Daniel].
 2. Adrianus, gedoopt te Berghem 1 december 1767 [getuigen Daniel den Brock en Maria Wilbers].
 3. Martinus den Brok, gedoopt te Berghem 27 september 1769 [getuigen Gerit Snoeks (zwager van Jan Daniel) en Joanna Daniel den Brock], overleden te Berghem 18 februari 1797 (ongehuwd).
 4. Petronella, gedoopt te Berghem 9 september 1772 [getuigen Peter Jacobs en Maria Wilbers].
 5. Wilbrordus, gedoopt te Berghem 15 september 1775 [getuigen Willem Daniel den Brok en Joanna van Kalker].
 6. Daniel, gedoopt te Berghem 6 december 1777 [getuigen Willem Daniel den Brock en Joanna Daniels].
Van de zes bovenstaande kinderen zijn er vijf jong overleden. Alleen Martinus is volwassen geworden, 28 jaar. Het is moeilijke de data vast te stellen dat de kinderen overleden zijn. We vinden de volgende zes aantekeningen in het begraafboek van Berghem van die tijd (DTB Berghem Begraven 1750-1810): (1) Den 17 [october 1771 is begraven] Een kind van Jan Daniel den Brok; (2) Den 27 [augustij 1773 is begraven] Een kind van Jan Daniel den Brok; Den 18 [september 1773 is begraven] Een kind van Jan Daniel den Brok; Den 20 [julij 1774 is begraven] Een kind van Jan Daniel den Brok; Den 16 [januarij 1776 is begraven] Een kind van Jan Daniel den Brok; Den 17 [maart 1788 is begraven] Een kind van Jan Daniel den Brok].

Jan Daniel is voor de tweede keer getrouwd te Berghem 6 maart 1791 met Alberdina Francis Hornkens, gedoopt te Gemert 23 mei 1765, overleden te Berghem 31 oktober 1813, dochter van Franciscus Hornkens en Maria Petrus van de Kerckhof. Uit dit huwelijk:
 1. Teodorus, gedoopt te Berghem 9 januari 1792.
 2. Franciscus den Brok, volgt IV-j.
 3. Maria, gedoopt te Berghem 16 oktober 1799.
 4. Martinus den Brok, volgt IV-k.
 5. Cornelis den Brok, volgt IV-l.

Op 29 mei 1801 lenen Jan Daniel den Brok, Lammert van de Spijker en Piet Cornelis den Brok van Jan de Gester, wonende te Oss, 200 gulden, belovende dit na een jaar te zullen terugbetalen met een interest van 5 guldens en 10 stuivers per honderd gulden. De 200 gulden word toegekend aan Jan Daniel den Brok. [Berghem RA 41]

Op 29 mei 1801 lenen Jan Daniel den Brok, Lammert van de Spijker en Piet Cornelis den Brok van Willem van Vugt, wonende te Oss, 350 gulden, elke 100 (?) gulden belast met 20 (?) stuivers interest. [Berghem RA 41]

Op 29 mei 1801 ... "Compareerde voor de naarte meldene scheepenen van Berchem Francis Geert Snoeks woonende te Oss weegens een parceel teulland en huys daar op staande alhier te Berchem gestaan en geleegen groot circa een halven mergen de eene zijde Jan van Erp, de ander zijde Gose Boeijen, ’t een eijnd de straat ’t ander eijnd wed. van den Hoogen Het welk hij mits deese wettelijk en erfelijk heeft opgedraagen en overgegeven aan en ten behoeven van Jan Daniel den Brok en zulks met alle en een iegelijken brieven van voorschr. land mentioneerende en met den ganschen regten hem transportant daar in competerende om terstond te aanvaarden gereserveert voor Piet Stoffel Dresselaars tot Pinxteren 1802, beloovende op verband van zijn persoon en goederen present en toe koomende dit opdragen en overgeeven altoos te zullen houden en doen houden voor goed vast en van waarde en af te zullen doen geheellijk alle commer calangie in aantal daar in weezende of koomende [in de marge: uitgenoomen een capitaal groot hondert en vijftig gulden loopende ten laste van de Heer ter Croij tegen 5 gld per cento te s’Bosch de dato 1768] en verders slands dorps en plaatselijke lasten commeren schouwen en servituten als daar toe van ouds regts en gewoontens weegen vergelden of onderhouden zijn staande en gehoorende en verklaarde de comparant dat voors. huis en land niet is leenroerig aan den leenhove van Brabant.
Cooppenn[ingen] zijn 712 - 10 - 0
... capitaal 150- 0
[samen totaal] 862 - 10 - 0
... penn[ingen] is 21 - 11 - 4
Aldus gedaan en gepassert in Berchem heeden den neegen en twintigsten meij, agtienhondert en een ten overstaan van Jan Leendert Meegens en Arien van Steenveld schepenen" [Berghem RA 41]

2 april 1805 DTB Berghem 1734-1741, 1750-1810 Begraven Pagina 96
d[en] 2 [april 1805 begraven] een kind van Jan den Brok, na vader en moeder
Hier gaat het waarschijnlijk om een kind van Jan Daniel den Brok en niet om een kind van Johannes Cornelis den Brok, en dan wel om een kind van Jan Daniel en Alberdine Hurkens, aangezien de moeder nog leeft.

Op 16 juli 1807 ... "Gezien bij schepenen van Berchem de proceduare ter rolle voor de zelve van den 30 januarij 1806 opgestaan en gerezen tussen Lambert van de Spijker en Piet Cornelis den Brok, bijde wonende alhier, als cessie van actie hebbende van Hermanus Boret wonende in den Bosch, Jan de Gester, en Hermina de Gester, mitsgaders van Alexander van Druenen en Dirk van Nimwegen in qualitijt als beedigde voogden over de minderjarige Margaretha de Gester, wonende te Oss, te zamen erfgenamen van wijlen hunnen oom Jan de Gester, overleden te Oss, voorn[oemde] eijsers en aanleggers ter eenre, op en jegens Jan Daniel den Brok, wonende alhier te Berchem, gedaagde ter andere zijde, geinstrueerd tot duplicq in gesloten met alle de stukken en bescheden wederzeidsch de actis causae gemaakt, benevens de schriftuure van deductie daar toe gevoegd. Schepenen van Berchem voorn[oemd] op alles wel en rijpelijk gelet mede gehoord het praeadvis van twe onpartijdige rechtgeleerde regt doende in den naam en van wegens Zijne Majestijd den Koning [Lodewijk Napoleon Bonaparte, een broer van Napoleon I, van 1806 tot 1810 koning van Holland] adjudiceren aan den eijscher en aanleggers hunnen eijsch en conclusie op en jegens den ged[aagd]e gedaan en genomen condemneeren mits dien den gedaagden om aan de eijschers en aanleggers te betalen het geeiste capitaal en interessen samen ter sommen van twe hondert zestien guldens en tien stuivers met de intressen van dien a tempore morae, mitsgaders de gelibereerde en door de eijschers en aanleggers uitbetaalde kosten ter somme van vijf en tagtig guldens, of wel zooveel als waar op de zelve kosten des noods bij tauxatie van schepenen zullen worden begroot. En condemneeren den gedaagden wijders in de kosten voor de processen, actum in judicio den zestienden julij 1800 zeven" ondertekend door: J:P:Le Heu, A Bueters, J.L.Meegens, NVD Heuvel, Joseph Bueters, P:V:Iperen, J:W:V:Breugel van Bronckhorst, secrett[aris] [RA Berghem R11, Vonnisboek]

De akte is mede ondertekend door de patriot Jacobus Philippus le Heu, schepen van Oss vanaf december 1794, schout van Oss van 1796 tot aan zijn dood 5 april 1809. Hij is gedoopt te ’s-Hertogenbosch 17 maart 1757, zoon van Balthazar Leheu en Agnes van Wolfsberge(n). Hij behoorde waarschijnlijk tot de eerste katholieke schepenen; tot dan toe werd Oss door protestantse schepenen bestuurd. Ook de genoemde Alexander van Drunen (voogd van de minderjarige Margaretha de Gester) was van 1794 tot 1811 (katholiek?) schepen van Oss. Gedurende de op 19 januari 1795 uitgeroepen Bataafse Republiek (1795-1805) kregen de (lokale?) katholieken in Brabant weer grip op het (lokale) bestuur. Kerk en staat werden 1796 officieel gescheiden. In de staatsregeling van 1798 stond onder andere: "Elke Burger heeft vrijheid om God te dienen naar de overtuiging van zijn hart. De Maatschappij verleent, ten dezen opzichte, aan allen gelijke zekerheid en bescherming mits de openbare orde, door de wet gevestigd, door hunnen uiterlijken eerdienst nimmer gestoord worden".In het overwegend katholieke Brabant kwamen de kerkgebouwen weer in handen van de katholieken. Zo ook in Berghem. Daar werd in 1800 de kerk door de gereformeerden aan de katholieken gegeven. De schuurkerk aan de Harense Steeg werd twee jaar later afgebroken.

Op 16 oktober 1807 ... "IN NAAM DES KONINGS. Gezien bij scheepenen van Berchem de requeste van Lambert van de Spijker en Piet Corneelis den Brok beide wonende alhier met drie annexen bestaande de zelven:
1e In het vonnis van scheepenen van Berchem bij de requestranten als eisers en aanleggers op en jegens Jan Daniel den Brok meede alhier woonachtig als gedaagde geobtineerd zijnde het zelve van dato zestienden july 1800 zeeven; en waar bij de voorn[oemde] Jan Daniel den Brok is gecondemneerd geworden om aan de eissers en aanleggers te betaalen het geeischte capitaal en interessen te zamen ter somme van twee hondert zestien guldens en tien stuivers met de interessen van dien a tempora mora midgaders de gelibelleerde en door de eischers en aanleggers uitbetaalde kosten ter somme van vijf en tagtig guldens of wel zo veel als waar op de zelve kosten, des noods bij tauxatie von scheepenen zullen worden begroot met condemnatie wijders van den gedaagden in de kosten van den processen.
2e In de authorisatie op den vorster te Berchem in dato den twintigsten augustus 1800 zeeven waar bij gem[eld]e vorster (mits gedane insinuatie op den zestienden july 1800 en zeeven, van voors[chreven] vonnisse) werd geauthoriseert om den voorn[oemde] gecondemneerdene als nu te sommeeren ten einde aan den inhoude van het opgem[eld]e vonnis te voldoen den gecondemneerden (in cas van geene voldoening) verder ten uit einde te executeeren alles zoo en gelijk en met zodaane interval van tijd als in cas van executie gebruikelijk is. En eindelijk
3e In het generaal relaas van den zelven vorster en gerechte bode P. van Hoften van den zes en twintigsten september 1800 zeeven waar uit blijkt dat het voors[schreven] vonnis op den zeeventienden july 1800 en zeeven, aan den gecondemneerden onder overleevering van copie behoorlijk is geinsinueerd dat voords - na gedane sommatie op den een en twintigsten - renovatie op den negen en twintigsten beide der maand augustus 1800 en zeeven de voorn[oemd]e vorster en gerechtsbode zig op den zeevende september voor de eerste maal, en op den veertienden september voor de tweede maal en eindelijk op den twee en twintigsten september alle des voors[schreven] jaare 1800 en zeeven voor de derde maal ten huizen van opgem[eld]e gecondemneerden in executie heeft gepreesenteerd zijnde als toen geadsisteerd geweest met Antonie Bueters president en Peeter van Iperen scheepenen en bij welke geleegenheid hij niets ten huizen van den gecondemneerden heeft bevonden waar aan de executie kosten konden worden verhaald - en veel meer den inhoude van het vonnis,
verzoekende de requestranten mits dien en om andere daar bij geallegeerde redenen dat scheepenen de vaste goederen van den voorn[oemd]e gecondemneerden Jan Daniel den Brok alhier geleegen mogen gelieven te verklaaren executabel omme daarop hunne executie verder te doen derigeeren als naar stijl.
Scheepenen voors[schreven] op alles wel en rijpelijk gelet, meede gehad het preadvis van een onpartijdig regtsgeleerden appoincteerende accordeeren het verzoek bij voors[chreven] requeste gedaan - en verklaren dien volgends de vaste goederen va den gecondemneerden Jan Daniel den Brok, alhier geleegen executabel omme daar op hunne executie verder te doen derigeeren als naar stijl. Salvo tamen jure testie. Actum in judicio te Berchem de zestienden october 1800 en zeeven." Ondertekend door: A. Bueters, P.V.Iperen, NVD Heuvel, JWV Breugel van Bronckhorst, secrett[aris]; den 2 september 1811 J. De Veer Commissaris. [RA Berghem R11, Vonnisboek]

Op 24 december 1807 ... "Compareerde voor de na te meldene scheepenen van Berchem Peeter van Hoften uit kragte der magte hem verleend bij authorisatie door Lambertus van de Spijker en Piet Corn[elis] den Brok in dato den twintigsten aug[ustus] 1800 en zeeven alle wonende alhier op hem verleend weegens huis en hof en aangelag groot omtrend eenen halven mergen geleegen in den Heyhoek oost Goosen Jan Boeijen, west wed[uw]e Jan van Erp, zuid de gemeene weg en noord een loopgraaf, welk huis en hof hij in zijne qualitijt bij deeze wettelijk en erffelijk heeft opgedraagen aan en ten behoeven van wed[uw]e Jan van Erp meede wonende alhier en zulks met alle en een iegelijke brieven van voors[chreven] huis en hof mentionierende en met den gansschen regten hem transportand qq daar in competeerende belovende op verband van zijn persoon en goederen zijn constituands hebbende en verkrijgende dit opdraagen en overgeeven altoos te zullen houden en doen houden voor goed, vast, steedig en van waarde, en af te zullen doen geheellijk alle commer calange en aantal daar in weezende of komende [tussengevoegd: uitgenomen] [doorgehaald: uit genomen een obligatie ... drie hondert en vijftig guldens ten behoeven van Willem van Vugt wonende te Oss loopende teegens vijf guldens en tien stuivers jaarlijks en ...] s’lands dorps en plaatzelijke lasten, commeren, schouwen en servituten, als daar toe van ouds regts en gewoontens weegen te vergelden of onderhouden zijn staande en gehorende. Aldus ingevolge verkoops conditie hier van publicq op den 1.. nov[ember] en 11 dec[ember] 1807, waar toe ten deeze werd gerefereerd. Is gebleeken de quitantie der betaalde verponding van het voorgaande jaar. Cooppenn[ingen] en slagen zijn: f 790; zeegel f 24. Aldus gedaan en gepasseerd te Berchem heeden den vier en twintigsten dec[ember] 1800 en zeeven. A Bueters en N. van den Heuvel scheepenen. "Ondertekend door: P. Van Hoften qq, A. Bueters, NVD Heuvel, JWV Breugel van Bronckhorst secrett[aris]. [Berghem transporten en obligatiën, boek 43, blz. 92]

Afbeelding 14. Kopie van het begin van bovenvermelde akte van 16 oktober 1807 waarin de vaste goederen van Jan Daniel den Brok executabel worden verklaard omdat hij zijn "hypotheek" niet op tijd genoeg kan aflossen. Zijn neef Piet Corneelis den Brok en Lambert van de Spijker stonden borg voor hem bij het afsluiten van de lening op 29 mei 1801 (zie eveneens hierboven) [RA Berghem R11, Vonnisboek].

Afbeelding 15. Kopie uit het overlijdensboek van Berghem. Er staat geschreven: "Den 13 de [april 1810] is overleeden Jan Daniel den Brok oud 68 jaar gehuwd geweest nalaatende vier kinderen uijt een huwelijk." Het is een aantekening uit de "Lijst van aangeving der lijken" die bijgehouden werd door koster (en schoolmeester) J.J. Vermaat. Bij vrijwel alle meldingen staat waar de overledene woonde, maar zo niet bij Jan Daniel den Brok. Misschien heeft het er mee te maken dat Jan Daniel’s huis een paar jaar eerder bij opbod verkocht werd.

III-h. Willem Daniel den Brok / zoon van II-b Daniel Jan Nelen Brock
Gedoopt te Berghem 4 december 1752, overleden te Schaijk 22 februari 1833, getrouwd te Berghem 17 april 1785 met Christina Jansen van der Wijst, gedoopt te Boekel 23 september 1765, overleden te Schaijk 10 februari 1829, dochter van Jan (/Joannes) Theodori van der Wijst en Hendrien (/Hendrina) Hendrix van Dij(c)k . Uit dit huwelijk:

 1. Daniel den Brok, volgt IV-m.
 2. Joanna (/Johanna den Brok), gedoopt te Berghem 10 september 1788, overleden te Vilvoorde (België) 5 december 1822, getrouwd te Schaijk 22 april 1812 met Wilhelmus Henricus (/Willem) Boeijen, gedoopt te Berghem 29 november 1781, overleden te Berghem 15 januari 1864. Hun dochter Hendrien Boeijen trouwde met Jentje (/Jan Arie) den Brok. Willem Boeijen (/Boije) (koopman gedoopt te Berghem 29 november 1781, zoon van Henricus Joannis Boije en Maria Joannis de Groot) hertrouwde te Heumen 21 mei 1825 met Johanna Niessen, gedoopt te Neerbosch (bij Nijmegen) 11 december 1792, overleden te Berghem 12 december 1851, dochter van Johannes Niessen en Maria Rossen
 3. Joannes, gedoopt te Berghem 4 oktober 1790, begraven te Berghem 7 oktober 1790.
 4. Joannes, gedoopt te Berghem 19 juli 1792.
 5. Gerardus den Brok, volgt IV-n.
 6. Ida den Brok, gedoopt te Berghem 5 februari 1798, overleden te Schaijk 2 april 1807.
 7. Dorothea (/Theodora) Maria den Brok, gedoopt te Schaijk 1 oktober 1800, overleden te Schaijk 2 juli 1876, voor de eerste maal getrouwd te Schaijk 7 januari 1840 met Cornelus Verheggen, gedoopt te Schaijk 5 oktober 1770, overleden te Schaijk 24 mei 1842, weduwnaar van Petronella van Mill, zoon van Wilbert Verheggen en Maria Bisschops. Voor de tweede maal getrouwd te Schaijk 16 mei 1843 met Michael Cuppen (/Kuppen), gedoopt te Escharen 25 februari 1784, overleden te Schaijk 22 juli 1848, weduwnaar van Johanna Hermens, zoon van Wouter Cuppen en Helena Peters. Voor de derde maal getrouwd te Schaijk 22 mei 1849 met Wilhelmus Jordens, gedoopt te Reek 30 april 1785, overleden te Schaijk 27 oktober 1862, weduwnaar van Maria de Bruin, zoon van Theodorus Jordens en Helena Maria Nac. Uit het eerste huwelijk werd te Schaijk 20 februari 1841 geboren Petrus Verheggen, overleden te Schaijk 9 november 1908.
 8. Joanna Maria den Brok, gedoopt te Schaijk 12 januari 1804, overleden te Schaijk 2 augustus 1841 (ongehuwd).
 9. Ida den Brok, gedoopt te Schaijk 22 augustus 1807, overleden te Schaijk 4 januari 1884, getrouwd te Schaijk 19 november 1831 met Johannes van den Hoogen, gedoopt te Schaijk 10 mei 1809, overleden te Schaijk 1 oktober 1861, zoon van Adrianus van den Hoogen en Joanna Reijnders. Uit dit huwelijk onder andere:
  1. Anna Catharina van den Hoogen, geboren te Schaijk 11 oktober 1838, overleden te Schaijk 27 mei 1918, getrouwd te Schaijk 5 april 1864 met Arnoldus Verhagen, geboren te Schaijk.

Gegevens van Laura van Venrooij 15 september 2009.

Op 18 april 1782 ... verkopen de erfgenamen van Daniel den Brock (zie boven) "een perceel teulland, groot omtrent een halven mergen, alhier te Berchem, ter plaatse genaamd de Groote Halve Mergens, een zijde Jan Jochem Boeijen, andere zijde Anthonij van Zeeland, een eynt de straat, ander eynt de weduwe Leendert Meegens" aan Willem Daniel den Brock voor 318 gulden (minus een vijde deel van de rest van de erfenis is 318 - 167 = 254 gulden. [Berghem RA 38]

Op 5 juni 1783 ... koopt Willem Daniel den Brock van Heleena Ooms, weduwe van Arien de Leeuw, voor 75 gulden "een perceel hoeijlant omtrent twee hont en een quart, ter plaatse genaamd Lomis Camp." [Berghem RA 38, blz. 214]

Op 24 maart 1786 ... koopt Willem Daniel den Brok van Bartel van Grinsven, wonende te Herpen, voor 852 gulden "een huys en hof en aangelag, groot een mergen, gelegen in de Heyhoek, aan de ene zijde Jan van Toren, aan de andere zijde Hendrik Peter van de Poel, aan ’t een eynd Cornelis Voet, aan ’t ander eynd de straat." [Berghem RA 39, blz. 116] Dit is zijn ouderlijk huis, wat hij met zijn broers en zussen vier jaar eerder aan Bartel van Grinsven had verkocht.

Op dezelfde dag leent Willem Daniel den Brok van Bartel van Grinsven 750 gulden. [Berghem RA 39, blz. 117]

Op 26 april 1798 verkoopt Willem Daniel den Brok aan Tonie Hendrik van Doornik voor 1800 gulden "huis en hof, ene zijde Johannes van Thoorn, andere zijde de weduwe Hendrik van de Poel, ’t een en ander eynd de loopgraaf." [Berghem RA 41]

Op 10 mei 1798 verkoopt Willem Daniel den Brok aan Sijmon Bressers voor 110 gulden "een perceel broekland genaamd het Loomels (?) Kamp, groot 2 3/4 hond." [Berghem RA 41]

Op 9 maart 1799 verkoopt Willem Daniel den Brok aan Sijmon Bressers voor 345 gulden "een perceel teulland, op de Grote halve Morgens, eenen halven mergen groot, ene zijde Toon van Zeeland, ene eynd Roelof Meegens, ’t ander eynd de straat." [Berghem RA 41]

Tot ongeveer 1799 woont Willem Daniel den Brok in Berghem; daarna in Schaijk op de Hoge Heide tussen Mun en Schaijkschen Hoek aan de noordzijde van de huidige Hoogheistraat tussen de Munse Wetering en de "steenweg" van Den Bosch naar Grave. In de kadastrale legger van ca. 1830 staat hij geregistreerd als landbouwer en heeft twee huizen, waarvan er mogelijk eentje wordt bewoond door zijn zoon Daniel den Brok. Hij bezit er de volgende percelen (oppervlaktes: b = bunder = 1 hectare; r = roeden = 1 are; e = ellen = 1 vierkante meter): A250 (bouwland; 1b, 94r, 20e), A251 (tuin; 11r, 70e), A252 (huisch en erf; 7r 40e), A255 (weiland; 15r), A270 (huis en erf; 3r, 60e), A271 (bouwland; 52r, 40e), A316 (bouwland; 69r, 50e), A317 (bouwland; 42r, 30e) en A318 (bouwland; 76r, 60e), alles tezamen 4 bunder, 72 roeden en 70 ellen. Beide huizen stonden aan de rand van de heide van de gemeente (Schaijk).

Johanna (Willem) Daniel den Brok werd in 1818 beschuldigd van medeplichtigheid aan verschillende diefstallen. De 14 jarige Hendrien Jacob Gysberts had de diefstallen gepleegd en Johanna Daniel den Brok (29 jaar) had het gestolene verheeld en verborgen, wetende dat het gestolen was. Johanna moest een half uur op het schavot staan en tien jaar naar de gevangenis. De 14 jarige Hendrien moest voor vijf jaar naar een huis van correctie. Johanna is waarschijnlijk naar het tuchthuis in Vilvoorde bij Brussel gebracht -- het huidige België en Nederland waren toen één Koninkrijk der Nederlanden -- "om aldaar door haren arbeid haar onderhoud te gewinnen". Daar is Johanna drie jaar later overleden. Haar man Willem Boeijen was gevlucht; mede schuldig bevonden aan de diefstal. Hij is wat later opgepakt. Helaas staat er in de strafacte niet bij wat er gestolen was en van wie.

De proceskosten waren niet mis: 127 gulden 39 en een halve cent! Een dagloner verdiende indertijd in Brabant iets van 50 cent per dag (Ref: http://geneaknowhow.net/faq/dagelijks-leven/geld.htm), moest dus omgerekend ca. 255 dagen werken om de proceskosten te kunnen betalen. Dat gaat in de richting van een jaarloon. Had dat niet wat goedkoper gekund? Heel erg ingewikkeld was de zaak nu ook weer niet en de beide meisjes zullen niet uit luxe en verveling tot de diefstal over zijn gegaan. De "Heeren ... Raden in den Hove" (gerechtshof in Den Bosch) verdienden natuurlijk wel een beetje meer als 50 cent per dag. Of dat nodig was geweest?

Afbeelding III-h-1. Veroordeling van Johanna [Willem] Daniel den Brok. Strafvonnissen ’s-Hertogenbosch, Toegangsnummer 21, Inventarisnummer 4, Rolnummer 73, 12 december 1818. Hier staat geschreven: Condemneert de schuldig verklaarde // Johanna Daniel den Brok, huisvrouw van Willem // Boeyen, om gebragt te worden ter plaatse waar // men gewoon is voor dit Hof executie van criminele // Justitie te doen, en aldaar op een schavot gedu // rende een half uur te pronk gesteld te worden // met een papier op de borst waarop hare misdaad // zal zijn uitgedrukt. // Confineert dezelve voorts voor den tyd // van tien jaren in een tuchthuis om aldaar door // haren arbeid haar onderhoud te gewinnen. // Condemneert de schuldig verklaarde Hen // drien Jacob Gysberts anders genaamd Hendrien // van Bergen, tot gevangenzetting in een huis // van Correctie voor den tyd van vyf jaren.

Tekst van het strafvonnis
Strafvonnissen ’s-Hertogenbosch, Toegangsnummer 21, Inventarisnummer 4, Rolnummer 73
No. 71
12 Dec[em]b[e]r 1818
In Naam des Konings
Het Hof van Assises in de Provincie Noord-Braband, zitting // houdende te ’s Hertogenbosch. // Gezien de acte van Beschuldiging ten gevolge van het Arrest van het // Hoog Geregts-Hof in ’s Gravenhage, Kamer van Beschuldiging van den // 11 september 1818 door den Prokureur-Generaal opgemaakt tegen // Johanna Daniel den Brok, huisvrouw // van Willem Boeijen, oud volgens hare opgaven // 29 jaren, arbeidster, geboren en woonachtig // te Berchem. en // Hendrien Jacob Gijsberts, anders genaamd // Hendrien van Bergen, oud volgens doop // attest 14 jaren, geboren te Boekel, woon // achtig te Berchem, zonder beroep.
by het voorzeide arrest naar dit Hof van Assises verwezen, om door het // zelve te regt gesteld te worden, houdende dezelve acte van Beschuldiging. // Dat zy zich hebben schuldig gemaakt aan zes diefstallen // allen gepleegd by nacht, door meer dan een persoon en // in bewoonde huizingen, en een derzelven bovendien door // middel van inklimming; mitsgaders aan poging tot // diefstal gepleegd door meer dan een persoon in eene // bewoonde huizing; welke poging door uiterlyke daden // gebleken en tot een begin van uitvoering overgeslagen // zynde niet dan door toevallige en van wil des daders // onafhankelyke omstandigheden hare uitwerking heeft // gemist.
En Hendrien Jacob Gijsbers anders genaamd Hendrien // van Bergen bovendien: // Dat zy zig heeft schuldig gemaakt aan eenen diefstal // gepleegd in eene bewoonde huizing, door middel van inklim // ming en inwendige braak.
Gehoord de mondelinge verklaringen der Getuigen door den Prokureur // Crimineel voorgebragt.
Gehoord het Requisitoir van den Prokureur-Crimineel tot schuldig // verklaring van de Beschuldigden aan de misdaden hen ten // laste gelegd, mitsgaders tot condemnatie van dezelven in de straffe // daar op by de Wet bepaald, zynde het zelve Requisitoir van den // volgenden inhoud: De Prokureur-Crimineel, gezien enz. // Requireert dat by arrest van dezen Hove de Beschuldigden Johanna // Daniel den Brok huisvrouw van Willem Boeijen // en Hendrien Jacob Gysberts anders genaamd Hendrien // van Bergen, zullen worden schuldig verklaard aan // de misdaden hun bij de acte van beschuldiging ten // laste gelegd met verklaring dat de beschuldigde // Hendrien Jacob Gysberts die misdaden met ge // noegzaam oordeel des onderscheids gepleegd heeft // en dat zy beschuldigden diensvolgens zullen // worden gecondemneerd, en wel de beschuldigde Jo // hanna Daniel den Brok tot geesseling en confine // ment voor niet langer dan vyftien jaren, en de // beschuldigde Hendrien Jacob Gysberts tot eenen // gevangenzitting van ten minsten vyf en ten hoogsten // zeven en een half jaar in een huis van Correctie.
Dat van dit arrest Extracten zullen worden gedrukt en aangeplakt // binnen deze Stad ’s Hertogenbosch, en in de gemeentens Berchem, // Oss en Herpen.
Dat eindelyk de Beschuldigden zullen worden gecondemneerd // in solidum in de kosten van het Proces ten behoeve van den Staat, // En dat het gestolene ten processe voorhanden aan // de respectieve eigenaars zal worden gerestitueerd // Gelet op de verdediging door of van wege den Beschuldigden // daar tegen ingebragt. // Alle de formaliteiten by de Wet voorgeschreven, vor zoo ver die als // nog in observatie zyn in acht genomen zynde, // Verklaart eerstelyk de beschuldigden Johanna Daniel // den Brok huisvrouw van Willem Boeijen en // Hendrien Jacob Gysberts anders genaamd Hendrien // van Bergen, niet schuldig aan de zes diefstallen // zoo als die aan haar by de acte van beschuldiging // zyn ten laste gelegd. // Verklaart dezelve mede niet schuldig aan // poging tot diefstal gepleegd door meer dan een // persoon, in eene bewoonde huizing; welke poging // door uiterlyke daden zoude gebleken en tot een // begin van uitvoering overgeslagen zynde, niet dan // door toevallige en van den wil der daders onafhan // kelyke omstandigheden hare uitwerking heeft ge // mist.
Verklaart de Beschuldigde Hendrien Jacob // Gysberts anders genaamd Hendrien van // Bergen schuldig aan zes diefstallen allen ge // pleegd in bewoonde huizingen en een derzelven // bovendien door middel van inklimming; zonder // dat het gebleken is, dat een of meer derzelve // by nacht zoude zyn gepleegd en door meer dan // een persoon.
Verklaart de beschuldigde Johanna Daniel // den Brok huisvrouw van Willem Boeyen, me // depligtig aan dezes voors. diefstallen door ver // heeling en verberging van het gestolene wetende //dat het gestolen was.
Verklaart de beschuldigde Hendrien Jacob // Gysbers anders genaamd Hendrien van Bergen // nog schuldig aan diefstal gepleegd in eene // bewoonde huizing, door middel van inklimming // en inwendige braak.
Verklaart eindelijk dat de beschuldigde // Hendrien Jacob Gysberts met oordeel des onder // scheidt heeft gehandeld.
Gezien art. 384 in verband met art. 381 No 4 // art. 62, 67 en 52 van het wetboek van Strafregt // mitsgaders art. 366 en 368 van dat van Strafvor // dering.
Gezien art. 9 en 11 der Publicatie van den 11 // December 1813 door den Heer President // voorgelezen // luidende:
Art 384. Met dwangarbeid voor een tyd // zal gestraft worden al wie schuldig is aan // dieveryen, gepleegd met behulp van een der // middelen by het 4de nommer van artikel 381 // vermeld.
Art 381 No 4. Dat zy de misdaad begaan // hebben, hetzy met behulp van inbreking van buiten // of van inklimming of van valsche sleutels, in // een huis, apartement, kamer of woonplaats, die // bewoond worden of die voor bewoning dienen, of // in den zelver aanhoorigheden.
Art. 62. Wie, met weten, gestolen goederen // of welke by wege van misdaad of wanbedryf // onderschept of verkregen zoude mogen zyn // int geheel of ten deele, geheeld of geborgen // zal hebben, zal desgelyks als medepligtige van // die misdaad gestraft worden.
Art. 67. Zoo het uitgemaakt is, dat de beschuldigde // met oordeel des onderscheidts gehandeld heeft // zullen de straffen uitgesproken worden als volgd: // Indien hy in de straf vanden dwangarbeid voor // een tyd of in die van het tuchthuis vervallen is, // zal hy tot gevangenzetting in een verbeterhuis ver // oordeeld worden voor een derde op het minst en // voor de helft op het hoogst van den tyd, waarvoor // hy tot een dezer straffen had mogen verordeeld // worden.
Condemneert de schuldig verklaarde // Johanna Daniel den Brok, huisvrouw van Willem // Boeyen, om gebragt te worden ter plaatse waar // men gewoon is voor dit Hof executie van criminele // Justitie te doen, en aldaar op een schavot gedu // rende een half uur te pronk gesteld te worden // met een papier op de borst waarop hare misdaad // zal zijn uitgedrukt.
Confineert dezelve voorts voor den tyd // van tien jaren in een tuchthuis om aldaar door // haren arbeid haar onderhoud te gewinnen.
Condemneert de schuldig verklaarde Hen // drien Jacob Gysberts anders genaamd Hendrien // van Bergen, tot gevangenzetting in een huis // van Correctie voor den tyd van vyf jaren.
Condemneert wyders de beide schuldig ver // klaarden ieder en in solidum met den besch[uldig]den // en voortvlugtigen Willem Boeyen in de kosten van // de procedures ten behoeve van den staat, geliqui // deerd ter somme // van honderd zeven en // twintig gulden negen en // dertig en een halve // cents, by wege van // aantasting in persoon // goedgekeurd
Beveelt dat extract van dit arrest ge // drukt en aangeplakt zal worden binnen deze // stad en in de gemeentens Berchem, Oss en Herpen // en dat het gestolene in judicio aanwezig aan // de respectieve eigenaars zal worden gerestitueerd. // Aldus uitgesproken te ’s Hertogenbosch // den twaalfden December achttien honderd // achttien by de Heeren Mr van der Horst, President // Vogelvanger, van Hansewyk, van Son en Sant // voort Raden in den Hove.


IV-a. Johannes Jan den Brok / zoon van III-a Jan Cornelis den Brock
Gedoopt te Berghem 29 juli 1772, overleden te Berghem 15 februari 1839, getrouwd te Berghem 3 mei 1795 met Joanna Maria van Zeeland, gedoopt te Berghem 24 november 1772, overleden te Berghem 18 augustus 1842, dochter van Gerard van Zeeland (/Zelant) en Geertrui Gerard Hoe(f)s. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan Johannes) den Brok, volgt V-a.
 2. Petrus (/Piet) den Brok, volgt V-b.
 3. Gerardus den Brok, volgt V-c.
 4. Elisabeth den Brok, gedoopt te Herpen 29 november 1802, overleden te Berghem 12 september 1872, getrouwd te Berghem 16 mei 1829 met Leonardus (/Leendert) Martens, gedoopt te Herpen 11 februari 1799, overleden te Berghem 13 mei 1837, zoon van Jacobus Martens en Wilhelmina Gruitrooij.
 5. Cornelis den Brok, volgt V-d.
 6. Gerardus (/Geert) den Brok, volgt V-e.
 7. Anna den Brok, gedoopt te Berghem 9 februari 1809, overleden te Berghem 15 juli 1876, getrouwd te Berghem 30 april 1836 met Willebrordus (/Wilbert) Verstegen, gedoopt te Berghem 7 april 1801, overleden te Berghem 5 februari 1879, zoon van Willem Verstegen en Maria van den Heuvel.
 8. Gijsbertus, gedoopt te Berghem 10 mei 1811, overleden te Berghem 1 november 1813.
 9. Yda (/Ida) den Brok, geboren te Berghem 18 mei 1813, overleden te Berghem 5 maart 1870 (ongehuwd).

Op 28 december 1797 koopt Johannes Jan den Brok van Claas Goliaarts voor 290 gulden "een perceel broekland, groot 7 1/2 hont, ene zijde Rut Jan van den Heuvel, andere zijde de Grote Geer, ’t een eynd de togt graaf, ’t ander eynd de Gemeente." [Berghem RA 41]

Op 30 mei 1799 verkoopt Johannes Jan den Brok aan Rut Jan van den Heuvel voor 700 gulden "een parceel broekland, groot 15 hont, aan de ene zijde de Grote Geer, aan de andere zijde den verkrijger, ’t een eynd de togtgraaf, ’t ander eynd de Gemeynte." [Berghem RA 41]

Op 12 juli 1804 ... verkoopt de Heer Willem Leenart Brocx, secretaris van Geffen en Nuland, als curator, uit de boedel van wijle Jan Aart van Schayk aan Johannes Jan den Brok, land en huis gestaan en gelegen alhier in de Landerstraat groot circa 4 lop[ense], 43 1/2 lop[ense] de ene zijde de armen, de andere zijde Jan Willem van Schaijk, ’t een eynd de straat, ’t ander eynd den voetpad, voor 735 gulden. Het huis is belast met "twe vat rog jaarlijks aan den armen dezer plaats te vergelden". Er rust ook een hypotheek op het huis van 39 gulden, 1 stuiver en 4 penningen. [Berghem RA 43, blz. 1]

NB. Jan Aart van Schaijk was een zoon van Aart Willems van Schaijk en Jenneke Jan Nelen Brock. Jan Aart van Schaijk was dus een neef van Jan Cornelis den Brok, de vader van Johannes Jan den Brok.

Op 30 december 1805 lenen Lambert van de Spijker, Piet den Brok, Antonie den Brok en Johannes Jan den Brok van Aletta Cornelia Bourer, wonende binnen de stad s’Bosch, weduwe van de Heer professor Abdias Velingius 600 gulden, terug te betalen over één jaar, met over elke 100 gulden 6 gulden interest. [Berghem RA 43]
[Abdias velingius was doctor in de letteren en godgeleerdheid. In 1744 werd hij predikant te Benthuizen, in 1747 te 's-Hertogenbosch, waar hij tevens professor in de Joodsche oudheden werd. Na een verblijf van enkele jaren te Kleef, kwam hij in 1757 weder in dezelfde betrekkingen te 's-Hertogenbosch terug. In 1759 ging hij naar Heusden, in 1793 naar Bergen-op-Zoom, en deed in 1794 dienst als veldprediker. Hij overleed in 1803 op zijn buitenverblijf Ter Aa bij Berlikum]

Berghem Rechterlijk Archief 43; online op BHIC in te zien: RABER043.132 (132 van 245) Schepenprotocollen Berghem 1804-1808 Protocol van akten van overdracht en geldleningen
4 december 1806
Geert van Zeeland verkoopt aan zij zon Gerardus van Zeeland (beide woonachtig in Berghem) voor 700 gulden "huis en hof gestaan en gelegen in de Waterstraat alhier groot circa 11 L: de eene zijde Gerardus Jan Hoes, de andere zijde en een eijnd straaten, %raquo;t ander eijn de Lander. Item een partje weijland op den Hensdries groot 2 1/2 lop: gemeen met Jacob Verwayen en anderen. [...] benevens de schuur, bakhuijs en andere gebouwen uit gezondert de kamer in ’ huis waar van hij transportant en zijn huisvrouw zo lange zij zullen leven hun gebruik reserveren."

Berghem Rechterlijk Archief 67; online op BHIC in te zien: RABER067.095 (95 van 213)
Schepenprotocollen Berghem 1805-1808 Protocol van diverse akten
26 februari 1807
Compareerden voor [�] schepenen van Berchem Geert van Zeeland, zijn zoon Gardus [!] van Zeeland en zijn schoon zoon Johannes Jan den Brok welke twee eerste comparanten verklaren te renuntieeren en af te zien van zodaanig contract en verband als zij gezamentlijk alhier ter secretarije op dato den 4 december 1806 hebben aangegaan, elkanderen ten dien einde volkoomen te ontslaan. Opnieuw contracterende zo verklaard Gerardus van Zeeland aanteneemen zoals hij doet bij deze om alle de goederen welke hem door zijn vader Geert van Zeeland zijn getransporteerd op te draagen en overtegeeven aan Johannes Jan den Brok, en dat hij volkoomen renuntieerd en af ziet van alle regt actien en pretentien als hij mogt hebben of zoude kunnen sutineren [�] mits hij direct uit den boedel van Geert van Zeeland geniet zodaanige goederen als door getuigen aan hem zijn besprooken en verder dat Johannes Jan den Brok hem vrij houd kost en schadeloos van alle zodaanige pretentien, als iemand hoegenaamd en uit welke reeden mogte hebben ten lasten van zijn vader Geert van Zeeland. Op gronde van welke Geert van Zeeland en Johannes Jan den Brok verder zijn overeengekoomen dat Geert van Zeeland aan gemelde Johannes J: den Brok zal opdraagen en in vrijen eijgendom zal transporteeren alle zodaanige goederen als hem tans in eigendom zijn competeerende en dat hij Johannes Jan den Brok na dooden van den langstleevende te weeten Geert van Zeeland of zijne teegenwoordige huisvrouw zal bezitten alle zodaanige goederen mobile en inmobile hoegenaamd zonder uitzonden als zij met er dood zullen nalaaten, mits expresse conditie en voorwaarden dat Johannes Jan den Brok dadelijk effectueerd dat Geert van Zeeland en zijne tegenwoordige huisvrouw Geertruida Geert Hoes gedurende hun leeven woonen en gebruiken zodaanig land als bij boovegemeld gerenuntieerde contract staat vermeld, indien gemelde contractanten of zijne huisvrouw niet mogten accorderen zullen als dan daar en boven door Johannes Jan den Brok of zijn erven aan Geert van Zeeland of zijn huisvrouw wie van bijde in leeven zal zijn gegeeven worden jaarlijks in contanten de somme van hondert en vijftig guldens hollands courant. Dog zo lange zij Geert van Zeeland en zijne huisvrouw met Johannes Jan den Brok en zijne huisgenooten behoorlijk en na genoegen accorderend zal hij Johannes Jan den Brok en zijne erven gehouden zijn gemelde Geert van Zeeland en zijne huisvrouw te onderhouden in behoorlijken kost en drank naa zijnen staat gerekend als meede in zieke daagen behoorlijke oppassing verschoonen en hulp van docters en churigijns [!] en zorge dat hunne lichaamen behoorlijk ter aarde worden besteld en daar en booven nog te zullen betaalen de somme van hondert guldens voor eventueelen zielmissen. Tot nakooming van alle het geene voors[chreven] staat verbinden zij alle comparanten hunne persoonen en goederen hebbende en verkrijgende, stellende dezelve ten bedwang als na rechten. De goederen zijn benede de f. 5000 � " � " Actum Berchem den zes en twintigsten februarij 1800 en zeeven.

In 1807 ... Compareerde voor de natemeldene schepenen van Berchem Arien Loeffen, Piet den Brok, en deszelfs huysvrouw Maria van Dijk welke bij deze renuntieert van ’t beneficie Senatus consulti sulcks ... Johannes Jan den Brok en zijne huijsvrouw Annemie Geert van Zeeland, welke bij deeze mede renuntieerd van ’t beneficie Senatus consultie Vellejanie, alle wonende te Berchem de welke verklaarden een over al wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeven van Pieter Nestor van Galen procureur en wonende te s’Bosch een capitaal van vijfhondert en vijftig guldens Hollands ... interest tot zes gulden van ider hondert gulden, jaarlijks tot de volle voldoening en aflossing. [Berghem RA 43, blz. 88]

Hier is sprake van ’t beneficie Senatus consulti Vellejani, een privilege "innegevoert ten voordeele van vrouw-persoonen, ter oorsaeke van hunne ligtveerdigheyt en krankheyt, op dat sy niet en souden misleydt worden door schoone woorden en vleyereyen, om voor iemant borge te blyven, waer door sy alsoo hun geensints en verbinden [...]" (uit: Jean Baptiste Joseph Huygens, Notarius belgicus, oft Ampt der notarissen, verdeelt in theorie en practyque: met byvoeginge van d'authoriteyten van rechten, [...], uitgegeven bij P. de Goesin, drukker, 1762. 468 bladzijden)

Afbeelding Bladzijde 89 uit JBJ Huygens» Notarius belgicus over het beneficie Senatus consulti Vellejani (gescanned door books.google.ch)

Op 25 februari 1808 verkoopt Johannes Jan den Brok aan Johannes Jan Hoes voor 1102 gulden 1 stuiver en 4 penningen "een huis en hof gelegen te Berchem op het Duureynd, groot 5 lop[ense], ene zijde Jan Wouter van Schayk, andere zijde de armen van Berghem, ’t een eynd de straat, ’t ander eynd deen voetpad." [Berghem RA 43]

Op 9 juni 1818 verklaart deurwaarder Gerhard Wouters uit Nijmegen dat hij de volgende personen heeft gedagvaard: "1e: Gradus van Zeland, landbouwer, wonende te Herpen, sprekende aan zijne woning met enigen zoon en erfgenaam van wijlen Gerrit van Zeland, die is geweest zoon en erfgenaam van Lijsbet Janssen, weduwe Jan Willems van Zeland, te Berchem overleden. 2e:Johannes Jan den Brok, landbouwer te Berchem, voor zich en als in gemeenschap gehuwd met Anna Maria van Zeland, dochter en mede erfgenaam van wijlen Lijsbet Janssen voorn. sprekende ter zijner woonstede met 3e: Johanna Hanenberg weduwe Leendert Megens landbouwersche wonende te Berchem, sprekende ter harer woonstede met in hoedanigheid van eenige erfgename ex testamento van Antonius van Grunsven, zoon en erfgenaam van wijlen Anna van Zeland, huisvrouwe van Bernardus van Grunsven en dochter en mede erfgename van Lijsbet Janssen, weduwe van Jan Willems van Zeeland. 4e: Jochem Boeijen, landman wonende te Berchem sprekende ten zijnen huize met 5e: Luize (?) Boeijen landbouwer te Berchem sprekende ten zijnen huize met Johanna van Heumen deszelfs huisvrouw, 6e: Gerdina Boeijen en Johannes Klercken (?) ... landbouwers wonende te Berchem voorn. sprekende aan hunne woning met de gedaagdens sub nrs. 4, 5 en 6 kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Jochem Boeijen en Agnes van Zeland die geweest is eene gedochter en mede erfgename van Lijsbet Janssen voorn. 7e: Leonardus Jan Megens herbergier en landbouwer te Berchem sprekende ten zijnen huize met zoon en erfgenaam van wijlen Jan Leendert Megens en Elizabeth van Zeeland ... die mede geweest is eene dochter en erfgenaam van Lijsbet Janssen weduwe Jan Willems van Zeeland voorn. om te verschijnen naar omloop van de termijn bij de wet bepaald voormiddags ten tien uren ten gehoorzale der regtbank van eersten aanleg zitting houdende op het raadhuis der stad Nijmegen ten einde aangezien voormelde Lijsbet Janssen weduwe van Jan Willems van Zeeland overleden te Berchem en van dewelken gedaagdens het zij uit eigen hoofde het zij representatig zijn erfgenamen ab intestato voor schepenen van Herpen en Maasland bij acte in dato vijfden januarij 1700 een en zestig heeft schuldig beleden aan het fonds der Latijnse scholen van Ravenstein een kapitaal van hondert vijftig guldens rentende vijf pro cent jaarlijks op gemelden vijfden januarij tot de aflossing toe en zulks onder publicaire borgtocht van Jan den Brok en Jan Jochem Boeijen van welken eersten borg tweeden gedaagden en laatsten borg alle de volgende gedaagden, bovendien zijn erfgenamen aangezien de delictrice of hare erven zedert den vijfden januarij 1800 elf geene interessen van dit kapitaal hebben betaald het mitsdien de regtbank behagen moge alle de gedaagden in hunne voors. hoedanigheid een iegelijk pro portione hereditatis bij vonnis in het laatste ressort te veroordelen om aan het gemelde fonds in handen van den tresorier J.F. van Gulick voorn[oemd] op te leggen en te voldoen een som van twee en vijftig guldens tien stuivers incontant van zeven jaren interest van het gemelde kapitaal verrekenen geweest den vijfden januarij 1800 achtien met de wettige rente en de kosten. Ten einde de gedaagdens hiervan niet onwetend blijven heb ik aan elk hunner aan hunne respective woningen sprekende als boven afschriften gelaten zoo aan de obligatie door Mr. Smits gecertificeerd als van dit exploit waarvan de kosten zijn vijftien gulens vijf en negentig cents. " [Berghem RA 96]

Op 12 november 1842 verkopen de kinderen van Johannes Jan den Brok en Anna Maria van Zeeland hun ouderlijk huis. Hun moeder is 18 augustus 1842 overleden ... "Compareerden Jan den Brok, Piet den Brok, Elisabeth den Brok, weduwe Leenderd Martens, Gerardus den Brok, Cornelis den Brok, Geert den Brok, Ida den Brok allen arbeiders wonende te Berchem, Anna den Brok, huisvrouw van Wilbert Verstegen, landbouwer, te zamen te Berchem woonachtig, dezelve Anna den Brok door haren gezegden man ten effekte dezes behoorlijk geadsisteerd en geauthoriseerd, allen bij ons notaris bekend, bekwaam om te contraheren. Dewelken verklaarden te hebben verkocht ... aan en ten behoeven van Antoon Snoeks landbouwer mede te Berchem woonachtig ... Een huis en erve met aangelegen tuin en bouwland staande en gelegen te Berchem in sectie A als huis en erve onder nommer drie honderd zes ter groote van zes roeden, tuin onder nommer drie honderd zeven ter groote van vier roeden een en tachtig ellen en bouwland onder nommer drie honderd acht ter groote van zes en twintig roeden negentig ellen ... voor en omme de somme van zes honderd gulden welke somme verkopers verklaren te hebben ontvangen, kwiterende daar voor bij deze. Voorschreve goederen zijn verkooperen aangekomen bij erfenis van hunne ouders en behuwd ouders respectivelijk wijle Johannes den Brok en maria van Zeeland in leven echtelieden, wonende te Berchem. Partijen verklaren dat er geene andere tijtel van voorschreve goederen bestaat en dat ter zake voorschreve goederen nimmer transcribtie heeft plaats gehad." [Berghem, notarieel archief van openbaar notaris Simon Petrus Bijvoet, dossier nr. 108, Rep. nr. 189]

Dit huis stond aan de noordzijde van de Laanderstraat, tegenwoordig Burgenmeester van Erpstraat, zo’n 300 m ten westen van de T-kruising met de huidige Runselstraat (vroeger: Helstraat). In de kadastrale legger van ca. 1830 staat dit huis en bijbehorende percelen op naam van "de weduwe Cornelis den Brok" (Maria Hendrik Hoefs). Cornelis was een neef van Johannes Jan den Brok.

Afbeelding 16. Kopie uit het doopboek van Herpen. Er staat geschreven: "Anno 1804 die 3. decembris baptizatus est Cornelius filius Joannis den Brok et Joannae Mariae van Zeeland conjugum. Suceptores Gerardus van Zeeland et Joanna den Brok."

Afbeelding 17. Handtekening van Johannes Jan den Brok onder een 26 februari 1807 gedateerde akte uit het rechterlijk archief van Berghem [Berghem RA].

Afbeelding 18. Handtekening van Johannes Jan den Brok onder een notariele akte van 6 mei 1834 [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1934, nr. 66 Rep.].

IV-b. Cornelis den Brok / zoon van III-b Johannes Cornelis den Brok
Gedoopt te Berghem 14 juni 1774 [doopgetuigen Peter van de Poel, opa, en Eijke Cornelis den Brock, oma], overleden te Berghem 10 oktober 1813, getrouwd te Berghem 9 mei 1802 met Maria Henrici Hoefs (/Hoes), gedoopt te Berghem 2 december 1768, overleden te Berghem 1 januari 1839, weduwe van Geert Heymeriks van Schayk, dochter van Henricus Marcellus Hoefs en Ida Cornelis Brants (/Brands). Uit dit huwelijk:

 1. Ida den Brok, gedoopt te Berghem 17 januari 1803, begraven te Berghem 25 januari 1803 [DTB Begraven Berghem: Een kind van Kornelus den Brok].
 2. Ida den brok, gedoopt te Berghem 29 mei 1804, overleden te Berghem 29 maart 1838, getrouwd te Berghem 30 mei 1829 met Adriaan (/Arie) Bueters, gedoopt te Berghem 7 juli 1799, overleden te Heesch 26 juli 1867, zoon van Jan Francis Bueters en Nicolaa Ottonis van Boxtel.
 3. Gerardus den Brok, gedoopt te Berghem 30 augustus 1806, overleden te Berghem 5 november 1827 (ongehuwd).
 4. Ida (/Uke den Brok), gedoopt te Berghem 16 november 1808, overleden te Berghem 13 juli 1845, getrouwd te Berghem 28 juni 1834 met Antoon Jan Megens, gedoopt te Berghem 6 november 1798, overleden te Berghem 3 februari 1856, zoon van Jan Megens en Joanna Hanenberg.
 5. Hendrikus den Brok, gedoopt te Berghem 30 september 1812, waarschijnlijk overleden te Berghem 16 juni 1815.

Op 9 december 1802 ... "Tauxatie van zodanige parceel lands als Cornelis den Brok en Hendrik Goosen Broers aan elkander hebben overgegeven bij weege van erfmangeling [ruilverkaveling] op heden den 9 december 1802." van Cornelis den Brok aan Hendrik Goosen Broers ging een halve morgen grond gelegen op de groote gemeente, ene zijde Willem Boeijen, andere zijde Jan van Boxtel, ’t een en ander eynd deweduwe Jan van der Heyden, waarde 15 gulden; en van Hendrik Goosen Broers aan Cornelis den Brok ging een halve morgen grond gelegen op de de Groote Gemeente, ene zijde Wouter Nolle van Vugt, andere zijde Hendrik Jacob van Vugt, ’t een eynd den Dooijen Graaf, ’t ander eynd Wilbert Meijers, voor 15 gulden. [Berghem RA 42]

Op 21 maart 1805, transport van een perceel land op de Gemeente, groot circa twe hond, de eene zijde Geert Ouwers, de andere zijde Dirk Jan Snoek, ’t een eynd de straat, rsquo;t ander eynd ... van Cornelis den Brok aan Johannes van Schayk in erfpacht voor jaarlijk 2 gulden op allerheijligendag. [Berghem RA 43, blz. 21]

Op 11 februari 1809 noemt Willem Erkelens in zijn testament voor schepenen van Berghem "een perceel teulland gelegen alhier [te Berghem] in Piekenhoef, groot circa 3 lop[ensaad], aan de eene zeide Jan van Poppelen, de andere weduwe Hendr[ik] van de Poel, een eind de straat en het ander eind Cornelis J. den Brok". In dezelfde acte wordt overigens ook de veldnaam DE BROK EIJK genoemd. [RABER068.029 (29-31 van 362), Schepenprotocollen Berghem 1808-1810 Diverse losse akten]

Cornelis den Brok was landbouwer te Berghem. Woensdag 23 januari 1839 vond een openbare verkoping ten sterfhuize van de weduwe Cornelis den Brok plaats, ten verzoeke van Antoon Jan Meegens die met Uke den Brok getrouwd was, en Arie Bueters, weduwnaar van Ida den Brok. Verkocht werd onder andere:

 1. Een oss, voor 72 gulden.
 2. Een koe, voor 59 gulden.
 3. Een varken, voor 9 gulden.
 4. Een kar, voor 11 gulden.
 5. Een ploeg, voor 11 gulden.
 6. "En meer rommel ... "

IV-c. Jan (/Jantje) den Brok / zoon van III-b Johannes Cornelis den Brok
Gedoopt te Berghem 20 juni 1794, overleden te Berghem 23 mei 1873, getrouwd te Berghem 26 mei 1819 met Theodora van Berkel, gedoopt te Berghem 15 april 1796, overleden te Berghem 29 oktober 1871, dochter van Hendrik van Berkel en Willemijn Jan van Schaijk. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes den Brok, geboren te berghem 6 mei 1820, overleden te Berghem 25 december 1900 (ongehuwd).
 2. Hendrikus den Brok, volgt V-f.
 3. Antonius den Brok, geboren te Berghem 8 oktober 1824.
 4. Wilhelmus (/Willem den Brok), volgt V-g.
 5. Rudolphus (/Roelof den Brok), geboren te Berghem 29 juni 1830, overleden te Berghem 20 april 1834.
 6. Johannes den Brok, geboren te Berghem 9 juli 1833, overleden te Berghem 24 maart 1836.
 7. Antonius den Brok, volgt V-h.

Jan den Brok was arbeider, bouwman, veearts te Berghem, Hondshoek B4.

Afbeelding 19. Handtekening van Jan den Brok onder de doopakte van Lambertus den Brok, zoon van Cornelis den Brok op 21 februari 1840 [Berghem Burgelijke Stand Geboortes 1840 Nr. 12].

IV-d. Cornelis den Brok / zoon van III-c Thijs Cornelis den Brok
Gedoopt te Berghem 5 januari 1792, overleden te Berghem 5 januari 1869, getrouwd te Berghem 7 mei 1837 met Maria Anna Verstegen, gedoopt te Berghem 22 maart 1799, overleden te Berghem 29 november 1879, dochter van Willem Verstegen en Maria van den Heuvel. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella den Brok, geboren te Berghem 10 oktober 1838, overleden te Berghem 21 februari 1911, getrouwd te Berghem 13 september 1873 met Laurens Franciscus Gielis, geboren te Oss 20 september 1833, overleden te Oss 31 oktober 1890, zoon van Michiel Gielis en Antoinetta Smits.
 2. Marcelis den Brok, geboren te Berghem 15 oktober 1839, overleden te Herpen 18 maart 1916 (ongehuwd).
 3. Maria den Brok, geboren te Berghem 14 oktober 1841, overleden te Berghem 15 april 1909 (ongehuwd).
 4. Wilhelmus den Brok, volgt V-i.
 5. Johanna den Brok, geboren te Berghem 25 juli 1844, overleden te Berghem 24 januari 1893 (ongehuwd).

Cornelis den Brok was arbeider en landbouwer te Berghem, Spaanderstraat B180. Van 1900 tot 1910 woonden Petronella, Marcelis en Maria samen op Spaanderstraat B217.

De tiende van de sprokkelmaand 1810 (10 februari 1810) ontvangt Cornelis den Brok een borgbrief uit handen van schepenen van Berghem: "Wij scheepenen van Berchem ondergenoemd certificeeren bij deezen dat Cornelis Mathijs den Brok alhier van wettige en eerlijke ouders is geboren en geduurende zijne inwoning alhier zig altoos wel en deugzaam heeft gedragen zo ver ons kenlijk is, te kennen gevende dat hij te Werkhoven wilde gaan wonen, verzoekende dier halven acte van indemniteit. Zo is het dat wij scheepenen bovengem[eld] als opperprovisoiren der arme tafel alh[i]er aanneemen en beloven dat bij aldien het onverhoopt mogt gebeuren dat gem[elde] Cornelis M. van [!] den Brok in armoede of decadentie mogte geraken, wij hem als dan zodanig zullen onderhouden en alimenteeren, dat hij niet zal komen tot lasten van de arme casse van Werkendam, nog van eenige andere plaats alwaar hij zig zal verkiezen neder te zetten. Alles onder verband van des armen inkomsten en effecten en zo ver slands wetten op dit stuk geëmaneerd zijn dicteerende, dog verders niets. Berchem den tienden van sprokkelmaand 1800 en tien president A. Bueters en N. van den Heuvel, scheepenen." [RABER068.253 (253-254 van 362); Schepenprotocollen Berghem 1808-1810 Diverse Losse Acten]

Memorie van aangifte voor het regt van succesies der nalatenschap van Cornelus den Brok op den 5 januari 1869 te Berchem zijn laatste woonplaats ab in testate overleden. De ondergetekenden: 1e. Marcelus den Brok, landbouwer, 2e Petronella den Brok, zonder beroep, 3e Maria den Brok, zonder beroep, 4e Willem den Brok, landbouwer, 5e Johanna den Brok, zonder beroep, allen wonende te Berchem, ter zake dezer aangifte woonplaats kiezende ter secretarie der gemeente Berchem. Verklaren: Dat hunnen vader Cornelus den Brok, op 5 januari 1869 te Berchem, zijne laatste woonplaats ab in testate is overleden en dat door dit overlijden de ondervolgende vaste goederen op zijn kinderen, de aangevers, hierboven vermeld elk voor een vijfde zijn verstorven, te weten: a. Een huis, erf, tuin en bouwland te Berchem sectie B nummers 279, 280 en 281 groot te zamen 52 roeden 70 ellen; b. Drie perceelen bouwland te Berchem sectie A nummers 720, 721 en 722 groot te zamen 1 bunder 17 roeden; c. Drie vierde in een perceel bouwland te Berchem sectie B nummer 134 groot 73 roeden 90 ellen; d. Drie vierde in een perceel bouwland te Berchem dectie B nummer 170 groot 52 roeden 60 ellen; e. Drie vierde in twee perceelen bouwland te Berchem sectie A nummers 715 en 716 groot 57 roeden 70 ellen; f. Drie vierde in twee perceelen bouwland te Berchem sectie A nummers 884 en 885 groot 42 roeden 30 ellen; g. Drie vierde in een perceel bouwland te Berchem sectie A nummer 65 groot 45 roeden 90 ellen; h. De helft in bouwland, tuin, huis en erf te Berchem sectie A nummers 717, 718 en 719 groot te zamen 49 roeden 50 ellen. Wijders verklaren de aangevers dat door dit overlijden geen ....., commis,vruchtgebruik, of periodieke uitkeering is overgegaan of vervallen en dat door niemand als de aangevers iets uit deze nalatenschap wordt geerfd of verkregen. Berchem 13 julij 1869, Marcelus Den Brok, W D Brok, Johanna Den Brok, Maria Den Brok, Peternela Den Brok.

Afbeelding 20. Handtekening van Cornelis den Brok onder een notariele akte van 4 januari 1838 [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1838, Nr. 8 Rep.].

IV-e. Wouter den Brok / zoon van III-d Arien Cornelis den Brok
RK gedoopt te Herpen 21 september 1780, overleden te Langel (gemeente Dieden) 11 mei 1837, getrouwd met Johanna (Allegonda) Harstmans, overleden te Deursen en Dennenburg 14 mei 1839, dochter van Jan Hendrik Harstmans en Maria Kistemakers. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Marianus den Brok, gedoopt te Dieden 29 januari 1807, overleden te Langel 5 april 1830 (ongehuwd).
 2. Maria Antonia den Brok, gedoopt te Dieden 23 september 1809, overleden te Langel 15 juni 1829 (ongehuwd).
 3. Joannes Henricus (/Jan den Brok), gedoopt te Langel 30 november 1810, overleden te Langel 17 september 1830 (ongehuwd).
 4. Adriana den Brok, geboren te Langel 13 januari 1814, overleden te Langel 27 februari 1837 (ongehuwd).

Wouter den Brok was arbeider en landbouwer te Langel (gemeente Dieden). Hij woonde in een klein huisje op de maasdijk in Langel (Neerlangel) bij de waterkolk, een paar honderd meter van Ravestein. Volgens de kadastrale legger van ca. 1830 bezat hij de percelen A104 (tuin; 11r, 71e) en A105 (huis, erf; 70e).

IV-f. Leonardus den Brok / zoon van III-d Arien Cornelis den Brok
Gedoopt te Herpen 21 december 1798, overleden te Berghem 17 februari 1880, getrouwd te Herpen 9 november 1827 met Ardina Thomassen, gedoopt te Herpen 16 augustus 1799, overleden te Herpen 9 april 1869, dochter van Peter (Johannes) Thomassen (gedoopt te Mill 17 september 1776, overleden te Herpen 12 februari 1827, zoon van Thomas Peters en Petronella N.N.) en Adriana (/Ardina /Ardien) Ruijs (/Ruis) (geboren te Heesch 1778, overleden te Herpen 16 februari 1838, dochter van Willem Ruijs en Gertruij van Dijk). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus den Brok, volgt V-j.
 2. Petrus den Brok, volgt V-o.
 3. Johanna Maria den Brok, geboren te Herpen 16 september 1831, overleden te Berghem 14 mei 1897, getrouwd te Berghem 20 mei 1876 met Josephus Manders, geboren te Berghem 15 februari 1841, overleden te Berghem 19 september 1898, zoon van Adrianus Manders en Gertruda van Schaijk.
 4. Maria den Brok, geboren te Herpen 14 september 1832, vertrekt 4 september 1865 naar Appeltern.
 5. Mechlina den Brok, geboren te Herpen 24 februari 1834, overleden te Berghem 2 november 1901, getrouwd te Berghem 27 april 1872 met Peter van Schaijk, geboren te Berghem 11 maart 1839, overleden te Berghem 11 januari 1917, zoon van Lambertus van Schaijk en Dymphna Zegers.
 6. Peter (/Piet) den Brok, geboren te Herpen 22 juli 1836, overleden te Herpen 13 oktober 1864 (ongehuwd).
 7. Arnoldus (/Aart) den Brok, volgt V-k.
 8. Wilhelmus den Brok, volgt V-l.
 9. Cornelia den Brok, geboren te Herpen 25 oktober 1845, overleden te Herpen 7 juni 1868 (ongehuwd).

Leonardus den Brok en Ardina Thomassen waren "arbeiders te Herpen". In 1840 woonden ze te Herpen, Kleine Koolwijk C109; in 1873 woonden ze in Berghem, Hondshoek B3. In Herpen woonden ze waarschijnlijk in Leonardus’ ouderlijk huis aan de oostkant van de Koolwijkse straat die in Berghem Hondhoekse straat genoemd werd. Nu heet die straat de Hoefstraat. Het huisje stond ongeveer daar waar het verlengde van de huidige Hoefstraat de nieuwe doorgetrokken Berghemseweg kruist. De verhuizing naar Berghem tussen 1845 en 1873 moeten we ons niet al te dramatisch voorstellen. Het huis met adres Hondshoek B3 stond gewoon aan de overkant van de straat, aan de Berghemse kant.

IV-g. Jentje (/Jan Arie) den Brok / zoon van III-d Arien Cornelis den Brok
Gedoopt te Herpen 7 augustus 1804, overleden te Berghem 13 februari 1854, getrouwd te Berghem 12 november 1842 met Hendrien Boeijen, geboren te Berghem 24 mei 1817, overleden te Berghem 30 januari 1879, dochter van Willem Boeijen en Johanna den Brok, dochter van Willem Daniel den Brok. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus den Brok, volgt V-m.
 2. Johannes den Brok, volgt V-n.
 3. Megchlina den Brok, geboren te Berghem 2 maart 1846, overleden te Berghem 13 november 1861.
 4. Wilhelmina, geboren te Berghem 3 december 1847, overleden te Berghem 12 december 1847.
 5. Willem den Brok, geboren te Berghem 11 (of 12?) januari 1849, overleden te Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) 23 december 1912, getrouwd te Schagen 23 april 1887 met Maartje Korver, geboren te Schagen 29 januari 1845, overleden te Zijpe 5 april 1924, dochter van Frans Korver en Antje Quax (/Kwaks). Willem den Brok is als hulponderwijzer 28 oktober 1875 van Berghem naar Schaijk vertrokken en was in 1887 onderwijzer van beroep.
 6. Jan den Brok, geboren te Berghem 6 september 1852, overleden te Berghem 6 december 1861.

Jentje (/Jan Arie) den Brok was arbeider te Berghem, Waterstraat 17a. Na de dood van haar man woonde Hendrien Boeijen te Berghem in de Heide C29 en C51.

Vonnis tegen Jan Arie den Brok, oud 46 jaar, geboren te Herpen, wonende te Berchem, arbeider, wegens diefstal van aardappelen uit eenen kuil nabij de woning van de weduwe Jan Francis van Vught te Berchem in den nacht van 20 op 21 oktober 1850. Dat de nachtwaker der gemeente Berchem in die nacht zijne gewone ronde deed en den klep sloeg, van den aardappelkuil nabij voornoemde woning aldaar een persoon heeft zien opspringen en zich achter dezelve verbergen; Dat de nachtwaker, genaderd zijnde, een zak, gedeeltelijk met aardappelen gevuld, nabij een versch gekrabt gat in den kuil heeft bevonden en in dien persoon de beklaagde heeft herkend en dat deze hem heeft opgegeven uit nijpende armoede en gebrek aan voedsel voor zijne kinderen hiertoe te zijn overgegaan, dat hij zich echter nimmer hieraan weder schuldig zoude maken.
Straf: 1 maand gevangenzetting; kosten: 3,94 1/2 gulden.
[Rechtbank den Bosch 12 december 1850, ongenummerd, boek 30, 2de gedeelte]

Vonnis tegen Jan Arie den Brok, oud 46 jaar, geboren te Herpen, wonende te Berchem, arbeider, wegens diefstal van knuisten uit particuliere eigendommen te Berchem op 23 december 1850, opgeevende daartoe uit grote armoede en gebrek genoodzaakt te zijn.
Straf: 1 dag gevangenzetting; kosten: 3,94 1/2 gulden.
[Rechtbank den Bosch 30 januari 1851, ongenummerd, boek 31]

IV-h. Leonardus den Brok / zoon van III-f Piet Cornelis den Brok
Gedoopt te Berghem 19 oktober 1796, overleden te Herpen 30 juli 1839, getrouwd te Herpen 28 april 1827 met Petronella Jan Doresen, gedoopt te Herpen 26 mei 1797, overleden te Herpen 23 augustus 1853, dochter van Francsicus Jan Doresen en Anna Broekmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella den Brok, geboren te Herpen 4 maart 1828, overleden te Herpen 27 november 1909, getrouwd te Herpen 6 april 1861 met Wilhelmus van Loosbroek, geboren te Herpen 8 december 1832, overleden te Herpen 3 mei 1893, zoon van Joannes van Loosbroek en Judith van Berkel.
 2. Franciscus den Brok, volgt V-p.
 3. Mathea den Brok, geboren te Herpen 1831, waarschijnlijk jong overleden.
 4. Lucia (Mathea) den Brok, geboren te Herpen 18 juli 1832, overleden te Herpen 7 april 1902, getrouwd te Herpen 26 juni 1872 met Theodorus Kocken (/Kokken), geboren te Haren (Megen) 17 augustus 1819, overleden te Herpen 30 mei 1886, zoon van Willem Kocken en Maria Loeffen, weduwnaar van Allegonda Maas.
 5. Gerardina den Brok, geboren te Herpen 11 augustus 1834, overleden te Herpen 17 januari 1913, getrouwd te Herpen 27 mei 1859 met Martinus van den Berg, geboren te Herpen 11 september 1827, overleden te Herpen 27 december 1888, zoon van Joannes van den Berg en Megchel Brands.

Leonardus den Brok was arbeider en woonde in Herpen. In 1837 was zijn adres: Wooy 169.

IV-i. Johannes den Brok / zoon van III-f Piet Cornelis den Brok
Gedoopt te Berghem 26 juli 1806, overleden te Berghem 4 april 1853, getrouwd te Berghem 8 augustus 1841 met Anna Maria van Limburg, gedoopt 11 september 1807 te Berghem, overleden te Berghem 12 mei 1882, dochter van Joannes Joannis van Limburg en Maria Joannis Bol. Uit dit huwelijk:

 1. Maria den Brok, geboren te Berghem 18 juni 1842, overleden te Berghem 1 mei 1922, getrouwd te Berghem 10 november 1869 met Leonardus Boeijen, geboren te Berghem 22 november 1840, overleden te Berghem 12 januari 1917, zoon van Joachim Boeijen (zoon van Leonardus Joannis Boeijen en Maria Henrici Kuijpers) en Wilhelmina Brands (dochter van Lambertus Brands en Mechtildis Peters). http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00299 en 00298 en 00850 en 00928. Zij zijn de grootouders van Helena Johanna (/Lena) Boeijen die met Petrus Johannes (/Piet) den Brok getrouwd was.
 2. Johanna Maria den Brok, geboren te Berghem 22 januari 1844, overleden te Uden 12 maart 1931, vertrokken naar Dieden 24 april 1869, getrouwd te Dieden, Demen en Langel 9 januari 1888 met Jacobus Lambertus Schippers, geboren te Megen 16 september 1841, overleden te Uden 20 mei 1915, zoon van Lambertus Schippers en Maria Spierings. Als ze in Uden overlijdt is ze herbergierster van beroep.
 3. Francina den Brok, geboren te Berghem 11 september 1846, overleden te Berghem 1 januari 1931, getrouwd te Berghem 24 april 1875 met Johannes Boeijen, geboren te Berghem 27 oktober 1845, overleden te Berghem 30 januari 1902, zoon van Antoon Boeijen (zoon van Antoon Boeijen en Maria Anna van Schaijk) en Petronella van Poppelen (dochter van Benedictus van Poppelen en Geertruda Mollen). http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00191

Johannes den Brok was arbeider en woonde in Berghem, Hondshoek B3a. Hij had de pech (of het geluk) te zijn ingeloot te worden voor militaire dienst. Op den 26 april 1825 ingedeeld als milicien voor den tijd van vijf jaren, zijnde loteling van de reserve van 1825 uit de provincie Noord Braband, gemeente Berchem, onder nummer 6. VIJF JAAR! Hij werd fuselier. Wat is gebleven is zijn signalement: Bij zijne aankomst bij het korps, lang 1 ellen, 6 palmen, 2 duimen, 6 strepen. En verder: Aangezigt: ovaal; voorhoofd: hoog; oogen: grijs; neus: ordinair; mond: idem; kin: rond; haar: bruin; wenkbrauwen: idem; merkbare teekenen: een lidteken aan het voorhoofd. Hij deed dienst in het 5e regiment Infanterie. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-25183-54571-36


IV-j. Franciscus (/Francis) den Brok / zoon van III-g Jan Daniel den Brok
Gedoopt te Berghem 23 september 1794, overleden te Berghem 10 december 1872, voor de eerste maal getrouwd te Berghem 5 februari 1820 met Anna van Hoogstraten, gedoopt te Berghem 1 oktober 1795, overleden te Berghem 23 december 1821, dochter van Wolterus van Hoogstraten en Elizabeth van Heesch. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Berghem 21 december 1820, overleden te Berghem 3 januari 1821.
Voor de tweede keer getrouwd te Berghem 12 april 1823 met Joanna van Deurzen, gedoopt te Boekel 14 januari 1794, overleden te Berghem 16 juli 1854, dochter van Petrus van Deurzen en Anna Maria van der Burgt. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria den Brok, geboren te Berghem 10 december 1824, overleden te Oss 12 oktober 1897, voor de eerste keer getrouwd te Berghem 26 januari 1850 met Martinus de Laat, geboren te Oss 24 oktober 1813, overleden te Oss 1 december 1859, zoon van Antonie de Laat en Petronella Kuijpers. Voor de tweede keer getrouwd te Oss 8 februari 1861 met Wilhelmus Verhoeven, gedoopt te Oss 29 januari 1807, overleden te Oss 28 mei 1883, zoon van Theodorus Jacobus Verhoeven en Maria Theodorus van der Wielen.
 2. Joannes den Brok, geboren te Berghem 18 mei 1826, overleden 21 november 1835.
 3. Petronella den Brok, geboren te Berghem 8 november 1828, overleden te Berghem 16 december 1909, getrouwd te Berghem 5 maart 1851 met Gerardus van Lieverlooij, geboren te Berghem 16 december 1819, overleden te Berghem 21 februari 1897, weduwnaar van Petronella van den Heuvel, zoon van Roelof Gerardus van Lieverlooij en Adriana Mulders.
 4. Theodorus den Brok, geboren te Berghem 14 november 1831, overleden 7 september 1858 (ongehuwd).

Francis den Brok was werkbode, arbeider te Berghem. Anna Hoogstraten was arbeidster, en Joanna van Deurzen was dienstmeid, toen zij trouwde. Op 27 mei 1840 huurt Francis den Brok voor drie jaar "een huis met kruidhof en een streepje land ter breedte van 5 ellen van den akker bouwland achter hetzelve huis gelegen, mitsgaders ’t recht van plukken en weiden op een perceeltje boschland een en ander staande en gelegen te Berchem ter plaatse genaamd de Gemeente in deszelfs bekende belendingen" voor jaarlijks 28 gulden 60, van Elisabeth Ostermeijer, weduwe van Hendrik Broers, borgen waren Hendrik van Boekel en Cornelis den Brok. [Berghem notarieel archief, nr 291, acte 110] "

Dit huisje stond waarschijnlijk op de "Groote Gemeente" aan de noordzijde van de huidige Achterschaijkstraat, een meter of 50 van de T-kruising met de Broekstraat vandaan. Volgens de kadastrale legger van ca. 1830 stonden daar twee kleine huisjes van Hendrik Goosen Broers.


IV-k. Martinus den Brok / zoon van III-g Jan Daniel den Brok
Gedoopt te Berghem 2 juli 1805, overleden te Berghem 31 maart 1850, getrouwd te Megen 26 november 1838 met Anna Maria van Schadewijk, geboren te Macharen 29 januari 1813, overleden te Berghem 25 maart 1842, dochter van Willem van Schadewijk en Johanna van Gennip. Uit dit huwelijk:

 1. Jan den Brok, geboren te Berghem 19 juli 1839, overleden te Megen 10 juni 1895 (ongehuwd).
 2. Johanna, geboren te Berghem 8 oktober 1840, overleden te Berghem 25 december 1840.

Martinus den Brok was arbeider en landbouwer te Berghem. Jan den Brok was arbeider te Megen.


IV-l. Cornelis den Brok / zoon van III-g Jan Daniel den Brok
Gedoopt te Berghem 4 juni 1808, overleden te Herpen 7 oktober 1873, getrouwd te Berghem 11 juni 1831 met Petronella Verwaijen, gedoopt te Berghem 17 januari 1803, overleden te Herpen 5 februari 1864, dochter van Lambertus Verwaijen en Antoinetta van Loosbroek. Uit dit huwelijk:

 1. Ardina den Brok, geboren te Berghem in 1833, overleden te Berghem 28 februari 1833.
 2. Anthoinetta den Brok, geboren te Berghem 15 juli 1834, overleden te Berghem 28 mei 1838.
 3. Johannes (/Jan) den Brok, volgt V-q.
 4. Ardine den Brok, geboren te Berghem 31 augustus 1838, overleden te Berghem 3 april 1839.
 5. Lambertus (/Bertus) den Brok, volgt V-r.
 6. Antoon den Brok, geboren te Berghem 14 juni 1842, overleden te Berghem 3 september 1844.
 7. Johanna (/Jenneke) den Brok, geboren te Berghem 22 november 1843, overleden te Herpen 20 maart 1858.

Cornelis den Brok was arbeider, tot 24 november 1852 te Berghem, Hondshoek 10, daarná te Herpen, Kleine Koolwijk 120 en 121.

Op 21 maart 1842 huurt Cornelis den Brok een woning. Het gaat bij de verhuring om "twee woningen met erve staande en gelegen te Berchem sectie B nommers 820, 821 en 822, groot tezamen vier en twintig roeden, negen en zeventig ellen [24 are en 79 vierkante meter]." De verhuring vindt plaats voor één jaar, bij opbieding (!), in het huis van Theodorus Coolen ten verzoeke van Adrianus de Jong, de verhuurder. "De meeste bieders zullen huurders zijn. De betaling der huurpeningen zal moeten geschieden in Hollandsche of Nederlandsche munt specien met bijbetaling van tien procento tot vinding der kosten en regten van zegel en registratie en salaris van ons notaris in handen van verhuurder en ten kantore van ons notaris voor of op dato voor pinxteren achttien honderd drie en veertig a poene van tien procento wanbetaling en veertig cents voor iedere aanmaning per missive." De eerste woning met daarbij horend erf werd verhuurd aan Cornelis den Brok voor 27 gulden (per jaar). Borgen waren Johannes van de Poel en Hendrik van Boekel (allebei zwagers van Cornelis; ze waren alle drie met een dochter van Lambertus Verwaijen getrouwd). De tweede woning met daarbij behorend erf werd verhuurd aan Gerardus Manders voor 28 gulden. Borgen waren Jan van Toren en Johannes van Kessel. [Berghem, Notarieel archief van openbaar notaris Simon Petrus Bijvoet, Dossiernr. 108, Rep. Nr. 48]

Dit huis stond aan de west kant van wat nu de Stationsstraat heet, ongeveer daar waar de straat op de spoorlijn dood loopt. De spoorlijn was er natuurlijk in 1842 nog niet (pas in 1881; http://www.spoorweggeschiedenis.nl/). De straat heette toen de Hondhoeksche straat; de buurt heette de Hondshoek.

Ongeveer een jaar later, op 7 februari 1843, huurt Cornelis den Brok wederom hetzelfde huis van Adrianus den Jong, nu voor drie jaar. De verhuring vindt nu niet meer tegen opbieding plaats en het is (misschien daardoor?) een beetje goedkoper geworden, namelijk 25 gulden per jaar. De woning wordt nu omschreven als: "Een woning in een huis, zijnde de woning ten noorden, met de helft van den hof, ook ten noorden, staande en gelegen te Berchem in den Hondshoek ... [als] getuigen verschenen Roelof van Grunsven smit en Hendrik van Boekel arbeider, beiden te Berchem woonachtig, die na duidelijke voorlezing van alle het voorschrevene verklaarden zich vrijwillig te stellen als borgen en zulks voor de betaling der huurprijzen in de verdere naleving van alle het voorschrevene." (N.B. Roelof van Grunsven was getrouwd met Elisabeth den Brok, dochter van Johannes Cornelis den Brok.)

Van Cornelis den Brok bezitten we een signalement, opgesteld in het kader van zijn dienstplicht. Hij is uitgeloot en is dus niet in militaire dienst geweest. Zijn signalement, opgeschreven op 16 april 1831 in naam van de gouverneur der provincie Noord-Brabant luidt: "Lengte: 1.755; Aangezigt: lang; Voorhoofd: rond; Oogen: grijs; Neus: gewoon; Mond: gewoon; Kin: rond; Haar: bruin; Wenkbraauwen: bruin; Merkbare teekenen: geen; Handteekening: kan niet schrijven.

  

Afbeelding 21. De notaris zorgde goed voor zichzelf. Zijn salaris bedroeg 9 procent van de huursom (afbeelding links); "regten van zegel en registratie" bedroegen ongeveer 2 procent (afbeelding rechts). Vijf gulden kreeg Simon Petrus Bijvoet dus voor het organiseren van de publieke verhuring van een klein huisje in de Hondshoek voor één jaar, een mooi bedrag vergeleken bij de - pak hem beet - 50 cent die een landarbeider rond die tijd met een dag hard werken kon verdienen (vgl: http://geneaknowhow.net/faq/dagelijks-leven/geld.htm). [Berghem, Notarieel archief van openbaar notaris Simon Petrus Bijvoet, Dossiernr. 108, Rep. Nr. 48]

Afbeelding 22. Ligging van het huis van Cornelis den Brok in de Kleine Koolwijk. De situatie is getekend op de kaart van Google-Earth van 2007. Noord is ongeveer boven.


IV-m. Daniel den Brok / zoon van III-h Willem Daniel den Brok
Gedoopt te Berghem 3 mei 1786, overleden te Schaijk 14 mei 1838, getrouwd te Schaijk 21 juni 1815 met Adriana van Duijnhoven, gedoopt te Schaijk maart 1788, overleden te Schaijk 22 maart 1835, dochter van Anselm van Duijnhoven en Dora Mie de Kraij. Uit dit huwelijk:

 1. Anselmus den Brok, volgt V-s.
 2. Joannis den Brok, geboren te Schaijk 22 januari 1818, overleden voor 1846.
 3. Martinus den Brok, landbouwer te Groesbeek, geboren te Schaijk 18 december 1819, overleden te Groesbeek 24 januari 1864, getrouwd te Groesbeek 12 april 1853 met Petronella Kamps, gedoopt te Groesbeek 20 april 1807, overleden te Groesbeek 17 oktober 1866, dochter van Lourens Kamps en Antonia Lamers.
 4. Petrus, geboren te Schaijk 13 januari 1822, overleden te Schaijk 7 februari 1824.
 5. (Anna) Theodora den Brok, geboren te Schaijk 8 januari 1825, overleden te Groesbeek 20 januari 1892, getrouwd te Gassel 29 april 1851 met Johannes (/Jan) Verberk, arbeider, geboren te Mill en Sint Hubert ca. 1824, overleden te Groesbeek 8 maart 1894, zoon van Peter Verberk en Hendrina Veldpaus.
 6. Maria Christina den Brok, geboren te Schaijk 8 januari 1825, overleden te Schaijk 25 januari 1825.
 7. Christianus den Brok, volgt V-t.
 8. Willem den Brok, overleden te Schaijk 1 juni 1835, 2 jaar oud.
 9. Daniel den Brok, geboren te Schaijk 6 februari 1834, overleden voor 1846.

Daniel den Brok was arbeider, dagloner, akkerman, landbouwer te Schaijk.


IV-n. Gerardus den Brok / zoon van III-h Willem Daniel den Brok
Gedoopt te Berghem 6 maart 1795, overleden te Schaijk 27 juli 1878, getrouwd te Schaijk 28 juni 1821 met Joanna Maria Doris van Mun, gedoopt te Schaijk 9 februari 1794, overleden te Schaijk 15 mei 1833, dochter van Doris van Mun en Anna Symens. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus den Brok, geboren te Schaijk 9 augustus 1822, overleden te Schaijk 27 november 1894 (ongehuwd).
 2. Joanna Maria (/Jennemie) den Brok, geboren te Schaijk 15 september 1824, overleden te Herpen 9 november 1892, getrouwd te Herpen 22 mei 1885 met Joannes Theodorus van den Heuvel, geboren te Herpen 6 juli 1833, overleden te Herpen 9 februari 1922, zoon van Martinus van den Heuvel en Joanna Maria Visschers.
 3. Maria Anna (/Marjan) den Brok, geboren te Schaijk 27 januari 1827, overleden te Schaijk 22 februari 1896 (ongehuwd).
 4. Cornelius, geboren te Schaijk 27 september 1830, overleden te Schaijk 2 november 1830.
 5. Ardina den Brok, geboren te Schaijk 27 augustus 1832, overleden te Schaijk 3 juni 1910. Ardina kereeg een dochtertje van een onbekende vader:
  1. Anna Maria Jacoba den Brok, geboren te Oss 26 oktober 1863, overleden te Herpen 8 oktober 1900, getrouwd te Schaijk 1 augustus 1896 met Hendrikus van den Berg, arbeider, geboren te Herpen, zoon van Hendrikus van den Berg en Hendrika de Bruin.
  Ardina is getrouwd te Schaijk 20 september 1880 met Antonius Abels (weduwnaar van Cornelia Potjes) geboren te Berghem 16 april 1822, overleden te Schaijk 16 september 1890, zoon van Rudolphus Abels en Hendrina Christina van Alst.

Gerardus den Brok was arbeider, bouwman, linnewever te Schaijk. Joanna van Mun was dienstmeid toen ze trouwde.

27 augustus 1827 is Gerard den Brok beklaagde in een strafzaak in Middelburg en daarna gedetineerde in de (of een) strafinrichting te Middelburg.

In de kadastrale legger van Schaijk staat Gerardus den Brok ingeschreven als wever en woont in Schaijk op de Hoge Heide tussen Mun en Schaijkschen Hoek aan de noordkant van de Munse Wetering bij de huidige Hoogheistraat. Hij bezit er de volgende percelen: A284 (weiland; 16r), A285 (weiland; 10r, 60e), A286 (huis en erf; 2r, 3e), A287 (weiland; 30r, 70e), A288 (heide; 17r, 80e) en A289 (bouwland; 33r, 80e), alles tezamen 1 bunder, 10 roeden en 93 ellen (= 1 hectare, 10 are en 93 vierkante meter).

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 woonde Gerardus den Brok, akkerbouwer, met zijn zoon Theodorus en zijn twee dochters Anna Maria en Ardina in Oss op de Heide E47. Hij is 5 mei 1865 met de dochters en het kleindochtertje weer naar Schaijk teruggekeerd. Theodorus kwam 24 februari 1866 weer terug naar Schaijk. In 1863 werd Gerardus den Brok als landbouwer te Oss genoteerd toen zijn dochter Ardina den Brok daar ongehuwd van een meisje beviel dat Anna Maria Jacoba den Brok genoemd werd. Ze woonde toen in Oss in de Heide in het huis van haar vader.

Vonnis tegen Theodorus den Brok, oud 28 jaar, geboren en wonende te Schaijk, arbeider, wegens diefstal van heideplaggen uit de lage heide ten nadeele van en te Herpen, in den vroegen morgen van 7 juni 1851, welke plaggen hij daarna op eene kar met een paard bespannen laadde en wegvoerde, zijnde de ontvreemde plaggen ongeveer 25 cents waardig. Aangezien de beklaagde voorgeeft de op zijne kar geladene plaggen niet op den grond der gemeente Herpen, doch op die van Schaijk, alwaar hij woont, te hebben gestoken, doch dat die bewering door de getuigen ten stelligste is wedergesproken, daar volgens hunne verklaring daar of in de gansche omtrek geene heide van de gemeente Schaijk gelegen is.
Geldboete: 8,66 gulden. [Rechtbank van den Bosch, 30 juli 1851, Boek 32, ongenummerd.]


V-a. Jan Johannes den Brok / zoon van IV-a Johannes Jan den Brok
Gedoopt te Berghem 6 februari 1796, overleden te Berghem 20 maart 1845, getrouwd te Berghem 4 mei 1825 met Emerentiana van Vugt, gedoopt te Berghem 23 februari 1793, overleden te Berghem 10 juli 1865, dochter van Geert van Vugt en Wilhelmina van Berkel. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus, geboren en overleden te Berghem 8 februari 1826.
 2. Wilhelmina den Brok, geboren te Berghem 29 juli 1827, overleden te Berghem 19 september 1900 (ongehuwd).
 3. Joannes den Brok, geboren te Berghem 31 augustus 1830, overleden te Berghem 8 juni 1904 (ongehuwd).
 4. Gerardus, geboren en overleden te Berghem 10 mei 1833.
 5. Gerardus den Brok, geboren te Berghem 5 september 1834, op 28 oktober 1869 naar Ronse (België) vertrokken.

Jan Johannes den Brok was arbeider en landbouwer te Berghem, Popstraat B115.

Hij huurde op 19 januari 1832 van "Deweduwe Johannes van Schayk, zonder beroep wonende te Berchem ... Een huis met drie vierde parten in een perceel land groot voor het geheel twee en veertig roeden, vier en vijftig ellen, alles aan den anderen staande en gelegen te Berchem in het Hey-Eind, belend eene zijde deweduwe van Boxtel, andere zijde Jan Jegering en anderen, een eind de straat, ander eind een loopgraaf ... voor vier achter een volgende jaren. ... De verhuurster reserveert ten hare behoeven de kamer invoorschreve huizinge mitsgaders een plaats inde schuur, zoo als zulks thans is afgebakend ... Overigens is deze verhuring en huring geschied voor den jaarlijschen huurprijs van dertig guldens." Borgen waren: Geert Jacob van Vugt [Jan den Brok’s schoonvader] en Adriana Snoeks, weduwe Cornelis van Uden, beiden landbouwers en wonende te Berghem. [Berghem, notarieel archief van openbaar notaris Simon Petrus Bijvoet, 1832, Nr. 11 rep.]

Op 5 maart 1840 lenen Jan den Brok en Emerentiana van Vugt, landbouwers, echtelieden, 250 gulden van Allegonda Bueters, zonder beroep, wonende te Berghem. "Debiteuren beloven ... dezelve somme van twee honderd vijftig gulden te zullen restitueren heden over een jaar met interessen van dien ad vijf procento." "Tot zekerheid en waarborg van alle het voorschrevene zoo wegens de prompte betaling van kapitaal en interessen als tot de opvolging van alle hoegenaamde verplichtingen verklaren debiteuren speciaal te verbinden en te verhypothekeren: Een huis met erve en tuin staande en gelegen te Berchem sectie B nommero 321 huis en erve groot drie roeden zeven en veertig ellen, tuin inder nommero 320 groot elf roeden tachtig ellen. Twee derde in het perceel bouwland gelegen te Berchem sectie B nommero 319, groot voort geheel negen en twintig roeden tachtich ellen. Een derde en met het een derde ten noorden in een perceel bouwland gelegen te Berchem sectie A nommero 913, groot voort geheel twee en tachtig roeden veertig ellen.[Berghem, notarieel archief van openbaar notaris Simon Petrus Bijvoet, Nr. 42 rep.]

Afbeelding 23. Handtekening van Jan Johannes den Brok onder bovengenoemde notariele akte van 5 maart 1840 [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1840, Nr. 42 Rep.].

Afbeelding 24. Handtekening van Jan Johannes den Brok onder een notariele akte van 22 december 1841 [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1841, Nr. 190 Rep.].


V-b. Piet den Brok / zoon van IV-a Johannes Jan den Brok
Gedoopt te Berghem 9 januari 1798, overleden te Berghem 14 augustus 1864, getrouwd te Berghem 5 mei 1826 met Yda Brands, gedoopt te Berghem 8 december 1797, overleden te Berghem 30 oktober 1835, dochter van Joannis Joannis Brands en Helena Joannis Megens. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus den Brok, volgt VI-a.
 2. Joanna Maria den Brok, geboren te Berghem 24 december 1827, overleden te Berghem 15 augustus 1894, getrouwd te Berghem 13 mei 1865 met Petrus Boerdonk, geboren te Berghem 8 december 1832, overleden te Berghem 28 februari 1891, zoon van Henricus Boerdonk en Maria van Vugt.
 3. Joannes (/Johannes) den Brok, volgt VI-b.
 4. Johannes Petrus den Brok, volgt VI-c.
 5. Antoinetha den Brok, geboren te Berghem 16 juli 1834, overleden te Oss 2 maart 1912, vertrekt 13 oktober 1864 naar Oss, getrouwd te Berghem 30 juli 1864 met Willebrordus (/Arnoldus) van de Hatert (/Haterd), geboren te Berghem 27 juli 1834, overleden te Oss 20 mei 1895, zoon van Theodorus van de Hatert en Maria Ermers.
 6. Yda den Brok, geboren te Berghem 30 oktober 1835, overleden te Berghem 25 januari 1909, getrouwd te Berghem 15 februari 1871 met Roelof Nijs, geboren te Berghem 3 juni 1835, overleden te Berghem 7 februari 1907, zoon van Joannes Willem Nijs en Ardina Dupré.

Petrus (/Piet) den Brok was arbeider en bouwman te Berghem in de Waterstraat (Kerkhoek) en in de Helstraat.

Afbeelding 25. Handtekening van Piet den Brok onder een notariele akte van 22 december 1841 [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1841, Nr. 190 Rep.].


V-c. Gerardus den Brok / zoon van IV-a Johannes Jan den Brok
Gedoopt te Berghem 23 september 1799, overleden te Berghem 8 mei 1860, getrouwd te Berghem 5 mei 1827 met Joanna Maria Janssen, gedoopt te Berghem 28 april 1800, overleden te Berghem 31 december 1876, dochter van Hendrik Janse en Helena Strik (overleden te Berghem 28 november 1833, dochter van Jan Strik en Wilhelmina Aarts). Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina den Brok, geboren te Berghem 28 november 1828, overleden te Megen 10 december 1903, getrouwd te Berghem 25 april 1868 met Bernardus van de Camp, geboren te Haren (Megen) 9 augustus 1826, overleden te Haren 29 januari 1892, zoon van Reijnier van de Camp en Petronella Konings.
 2. Johannes den Brok, geboren te Berghem 2 oktober 1831, overleden te Berghem 24 december 1906 (ongehuwd).
 3. Wilhelmina, geboren te Berghem 27 juli 1833, overleden te Berghem 20 januari 1834.
 4. Leonardus den Brok, volgt VI-d.
 5. Wilhelmina, geboren te Berghem 4 augustus 1836, overleden te Berghem 24 februari 1839.
 6. Helena den Brok, geboren te Berghem 16 maart 1838, overleden te Berghem 27 september 1909 (ongehuwd). http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00196
 7. Joanna Maria, geboren en overleden te Berghem 1 september 1840.

Gerardus den Brok was arbeider en stierhouder te Berghem, Helstraat 36.

Afbeelding 26. Handtekening van Gerardus den Brok en Anna Maria Janssen onder een notariele akte van 20 juni 1831 [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet].


V-d. Cornelis (/Cees) den Brok / zoon van IV-a Johannes Jan den Brok
Gedoopt te Herpen 3 december 1804, overleden te Berghem 13 april 1884, getrouwd te Berghem 30 april 1842 met Maria Elisabeth van den Bogard, gedoopt te Uden 10 september 1807, overleden te Berghem 14 december 1871, dochter van Simon van de Bogert en Wilhelmina de Groot. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes den Brok, volgt VI-e.
 2. Simon (/Sijmen) den Brok, volgt VI-f.
 3. Marcelus (/Sillus) den Brok, volgt VI-g.
 4. Wilhelmina den Brok, geboren te Berghem 20 januari 1854, overleden te Berghem 17 september 1881 (ongehuwd).

Cornelis (/Cees) den Brok was arbeider te Berghem; woonde in de Hondshoek B5 en Koppelsteeg B152. Maria Elisabeth van den Bogard was spinster.

Afbeelding 27. Handtekening van Cornelis den Brok onder een notariele akte van 22 december 1841 [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1841, Nr. 190 Rep.].


V-e. Geert den Brok / zoon van IV-a Johannes Jan den Brok
Gedoopt te Berghem 11 november 1806, overleden te Berghem 19 februari 1847, getrouwd te Berghem 3 mei 1839 met Dorothea (/Theodora) Loeffen, gedoopt te Berghem 26 december 1806, overleden te Berghem 21 november 1844, dochter van Antoon Loeffen en Maria Anna van Rodijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Een levenloos kindje, Berghem 5 december 1841.
 2. Anna Maria, geboren te Berghem 27 december 1842, overleden te Lithoijen 14 oktober 1912, getrouwd te Lithoijen 29 januari 1872 met Petrus van der Heijden, geboren te Megen, Haren en Macharen 10 september 1838, overleden te Lithoijen 13 februari 1917, zoon van Lodewijk van der Heijden en Johanna de Reuver.
 3. Antonius (/Antoon) den Brok, volgt VI-h.

Geert den Brok was arbeider en landbouwer te Berghem.

Afbeelding 28. Handtekeningen van Geert den Brok en van zijn oudere broer Gerardus den Brok onder een notariele akte van 22 december 1841. Ik vermoed dat de eerste handtekening van Geert en de tweede handtekeking van Gerardus is, ookal tekende Gerardus tien jaar eerder met "G.D.brok (zie boven) [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1841, Nr. 190 Rep.]

Afbeelding 29. Handtekening van Geert den Brok onder een notariele akte van 12 november 1842. [Berghem notarieel archief van Simon Petrus Bijvoet 1842, Nr. 189 Rep.]


V-f. Hendrikus (/Henricus) den Brok / zoon van IV-c Jantje den Brok
Geboren te Berghem 25 juli 1822, overleden te Schaijk 22 februari 1901, voor de eerste keer getrouwd te Schaijk 16 april 1860 met Lucia van Duynhoven, geboren te Schaijk 13 maart 1829, overleden te Schaijk 4 juli 1861, dochter van Jan van Duijnhoven en Francisca van Duuren. Voor de tweede keer getrouwd te Schaijk 20 april 1863 met Johanna Catharina Verstegen, geboren te Schaijk 18 augustus 1835, overleden te Schaijk 16 maart 1909, dochter van Gerardus Verstegen (overleden te Schaijk 24 januari 1869) en Wilberdina Kersten (overleden te Schaijk 2 oktober 1837). Uit dit huwelijk:

 1. Willebrordus den Brok, geboren te Schaijk 20 oktober 1865, overleden te Schaijk 1 april 1871.
 2. Johannes den Brok, volgt VI-i.
 3. Willebrordus den Brok, volgt VI-j.
 4. Francis den Brok, geboren te Schaijk 17 april 1874, overleden te Schaijk 25 september 1954 (ongehuwd).
 5. Maria Dorothea den Brok, geboren te Schaijk 29 oktober 1875, overleden te Oss 18 december 1952 (ongehuwd).
 6. Maria Anna Antonia den Brok, geboren te Schaijk 2 april 1877, overleden te Nijmegen 28 oktober 1947, begraven te Schaijk, getrouwd te Schaijk 6 april 1907 met Johannes van der Heyden, geboren te Schaijk 28 november 1869, overleden te Schaijk 28 september 1922, zoon van Lambertus van der Heijden en Cornelia van der Loop (dochter van Johannes van der Loop en Maria van Dooren).
 7. Gerardus Josephus den Brok, geboren te Schaijk 24 maart 1879,overleden te Schaijk 17 maart 1968.
 8. Johanna Catharina, geboren te Schaijk 21 mei 1881, overleden te Schaijk 30 juni 1881.
 9. Franciscus den Brok, geboren te Schaijk 29 januari 1864, overleden te Schaijk 23 juni 1871.
 10. Gerardus den Brok, volgt VI-k.

Hendrikus den Brok was arbeider en landbouwer te Schaijk, Mun B56.


V-g. Willem den Brok / zoon van IV-c Jantje den Brok
Geboren te Berghem 18 augustus 1827, overleden te Berghem 29 november 1910, voor de eerste maal getrouwd te Appeltern 13 februari 1857 met Gerarda Krielen, geboren te Maasbommel 21 oktober 1831, overleden te Berghem 9 december 1873, dochter van Johannes krielen en Maria Hermans. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Berghem 23 juni 1857, overleden te Berghem 24 juni 1857.
 2. Dorethea den Brok, geboren te Berghem 30 oktober 1860, overleden te Berghem 30 juni 1864.
 3. Wilhelmus den Brok, volgt VI-l.
 4. Theodorus den Brok, volgt VI-m.
 5. Leonardus, geboren te Berghem 16 november 1867, overleden te Berghem 20 september 1868.
 6. Carolina (/Lina) den Brok, geboren te Berghem 1 oktober 1869, overleden te Berghem 25 juni 1939, getrouwd te Berghem 29 oktober 1892 met Gerardus Brands, geboren te Berghem 29 januari 1862, overleden te Berghem 30 januari 1947, zoon van Willem Brands en Anna Maria Strijbos. Volgens het register van dienstbodes en knechten in Oss 1880-1900 werkte Carolina als dienstbode in Oss bij H. Govers van 3 december 1889 tot 18 oktober 1892, waarna ze naar Berghem is teruggekeerd. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00187
 7. Jan, geboren te Berghem 12 februari 1872, overleden te Berghem 20 juli 1872.
Voor de tweede keer getrouwd te Escharen 8 oktober 1877 met Johanna Princen, geboren te Schaijk 19 september 1835, overleden te Schaijk 12 juli 1899, dochter van Johannes Hendrikus Princen en Gerdina Peters. Uit dit huwelijk:
 1. Gerarda Geerdina (/Grada) den Brok, geboren te Berghem 4 juli 1878, overleden te Oss 3 oktober 1929, getrouwd te Berghem 22 november 1902 met Lambertus Snoeks, geboren te Oss 31 januari 1874, overleden te Oss 9 mei 1942, landbouwer, zoon van Francis Snoeks en Maria Hendriks.

Willem den Brok was arbeider en tijdelijk commandant der wacht te Berghem; zijn vrouw was naaister. Ze woonden in de Hondshoek B2, B4a (1860), B6 (1863), A6 (1867), A2a (1872), A10 (1873), 10a (1878).

Vonnis tegen Willem Jan den Brok, oud 24 jaar, geboren en wonende te Berchem, arbeider, wegens het moedwillig toebrengen van slagen, stooten en gewelddadigheden aan Leonardus van der Sloot te Berchem in den avond van 27 december 1851, na deze van der Sloot na eene woordenwisseling op den grond geworpen te hebben en geslagen, en dat de beklaagde ter terechtzitting opgeeft destijds in een beschonken toestand te hebben verkeerd en zich noch het toebrengen van slagen, noch de wijze waarop zich herinneren kan.
Straf: gevangenzetting 8 dagen; Kosten: 10,32 1/2 gulden.
[Rechtbank den Bosch 24 februari 1852, Boek 33, ongenummerd.]

Groen: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-geurts/ website geraadpleegd 25 december 2011


V-h. Antonius den Brok / zoon van IV-c Jantje den Brok
Geboren te Berghem 29 juni 1837, overleden te Berghem 28 januari 1914, getrouwd te Lithoijen 9 mei 1882 met Maria van Maren, geboren te Lithoijen 29 september 1842, overleden te Herpen 10 januari 1933, dochter van Jacobus van Maren en Petronella van Kauwen. Uit dit huwelijk:

 1. Een levenloos kindje, Berghem 11 maart 1883.
 2. Theodora Petronella, geboren te Berghem 4 april 1885, overleden te Berghem 27 maart 1889.
 3. Jacoba, geboren te Berghem 25 september 1886, overleden te Berghem 26 september 1886.

Antonius den Brok was arbeider en herbergier te Berghem, Hondshoek B3.
Gerelateerd: Stationskoffiehuis
Maria van Maren, weduwe van Antoon Jan den Brok, verkocht eind 1916 een huis en grond vlakbij het station aan Henricus Theunisse. Bij overlijden woonde Maria van Maren te Herpen wijk A nummer 33.

Groen: informatie van Hanneke Brok 2 mei 2015


V-i. Wilhelmus den Brok / zoon van IV-d Cornelis den Brok
Geboren te Berghem 21 juni 1843, overleden te Herpen 22 mei 1910, getrouwd te Berghem 7 juni 1873 met Francisca van Vugt, geboren te Berghem 26 juni 1848, overleden te Berghem 1 maart 1881, dochter van Jan van Vugt en Johanna Dresselaars. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria den Brok, geboren te Berghem 28 november 1874, overleden te Gassel 17 augustus 1954, getrouwd te Berghem 20 april 1907 met Petrus van Summeren (weduwnaar van Helena Spanjers), geboren te Schaijk 2 oktober 1875, overleden te Beers 8 november 1954, zoon van Theodorus van Summeren en Theodora Schraven.
 2. Arnoldus den Brok, volgt VI-n.
 3. Johannes Marinus den Brok, volgt VI-o.

Wilhelmus den Brok was arbeider en landbouwer te Berghem, Spaanderstraat A136. Op 14 februari 1889 (acte nr. 32) wordt ten overstaan van notaris Bijvoet te Berghem de schuldvordering van 1500 gulden verkocht die Wilhelmus den Brok in 1880 had afgesloten en worden de goederen nog eens omschreven waarop een hypotheek werd afgesloten, te weten huis, erf, tuin en bouwland te Berghem sectie A nummers 715, 716, 1718 en 1719, tezamen 1 hectare 53 aren en 20 centiaren.

Afbeelding 30. Bidprentje van Cornelia Maria den Brok.


V-j. Adrianus den Brok / zoon van IV-f Leonardus den Brok
Geboren te Herpen 13 juni 1828, overleden te Haren (Megen) 25 juli 1876, voor de eerste maal getrouwd te Megen 26 april 1855 met Johanna Schippers, geboren te Haren 14 januari 1828, overleden te Haren 13 maart 1862, dochter van Willem Schippers en Allegonda van Bedijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius den Brok, volgt VI-p.
 2. Een levenloos kindje, Haren 1 maart 1857.
 3. Een levenloos kindje, Haren 26 mei 1858.
 4. Johannes Adrianus den Brok, volgt VI-q.
 5. Johannes Adrianus den Brok, geboren te Haren 23 september 1860, overleden te 's Hertogenbosch 18 juli 1881 (ongehuwd) terwijl hij dienst deed bij het vijfde regiment infanterie.
Voor de tweede keer getrouwd te Deursen en Dennenburg 28 april 1864 met Henrica van Wijchen, geboren te Dennenburg 11 februari 1830, overleden te Megen 14 november 1914, dochter van Theodorus van Wijchen (overleden te Deursen en Dennenburg 18 april 1862) en (Anna) Maria van der Ven. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Theodorus den Brok, volgt VI-r.
 2. Petrus den Brok, geboren te Haren 18 juni 1868, overleden te Megen 13 augustus 1908 (ongehuwd).
 3. Maria den Brok, geboren te Haren 6 oktober 1870, overleden te Lith 13 oktober 1959, getrouwd te Megen 8 november 1901 met Martinus Hoefnagels, geboren te Haren (Megen) 4 juni 1874, overleden te Alem, Maren en Kessel 19 september 1957, zoon van Joannes Hoefnagels en Johanna Josephina Remi.
 4. Een levenloos kindje, Haren 11 november 1872.

Adrianus den Brok was landarbeider en woonde in Haren (gemeente Megen) B78. In 1870 woonde hij te Haren B93 en in 1872 te Haren, Renkstraat B101.


V-o. Petrus den Brok / zoon van IV-f Leonardus den Brok
Geboren te Herpen 27 augustus 1829, getrouwd te Oss 19 november 1858 met Johanna Segers, geboren te Oss 6 februari 1828, overleden te Oss 23 september 1884, dochter van Arnoldus Segers en Maria Strik (overleden te Oss 17 februari 1869, dochter van Jan Gijsbert Strik en Wilhelmina van Tiel). Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus den Brok, geboren te Berghem 11 januari 1860, overleden te Berghem 12 april 1863.
 2. Willem den Brok, volgt VI-z.
 3. Adrianus den Brok, volgt VI-aa.
 4. Petronella den Brok, geboren te Oss 27 juni 1866, overleden te Nieuwenhagerheide (Heerlen-Kerkrade) 17 juli 1936, getrouwd te Oss 14 november 1890 met Johannes van Deutecom (/Deutekom), geboren te Schaijk 15 juni 1869, overleden te Nieuwenhagen (Heerlen) 7 april 1927, zoon van Michiel van Deutecom en Maria Christina van den Hoogen.
 5. Arnolda den Brok, geboren te Oss 21 april 1868, overleden te Oss 18 juni 1870.
 6. Cornelia den Brok, geboren te Oss 27 oktober 1869, overleden te Rotterdam 26 maart 1911, getrouwd te Rotterdam 8 mei 1895 met Gerardus Schellekens, geboren te Nuland 16 mei 1871, overleden te Rotterdam 4 maart 1921, zoon van Johannes Richardus Schellekens en Geerdina Spierings.
 7. Arnoldina den Brok, geboren te Oss 11 september 1871, overleden te ’s-Hertogenbosch 26 april 1942, getrouwd te Charlois (Rotterdam) 24 november 1892 met Willem Henzen, geboren te Alphen (bij Appeltern) 4 maart 1867, overleden te Oss 28 oktober 1933, zoon van Gerardus (/Gerrit) Henzen en Johanna van Ro(o)smalen. Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Petrus Henzen, geboren te Rotterdam, trouwt te Tilburg 29 mei 1918 met Jacoba Petronella Voeten.

Petrus den Brok was arbeider, eerst te Berghem; zijn vrouw was spinster. Ze woonden in de Helstraat A38a. Als Adrianus september 1863 geboren wordt wonen ze in Herpen op de Kleine Koolwijk A120. Op 6 september 1864 naar Oss verhuis. Daar woonden ze op Osser Schaijk, eerst B43, later B84. Op 10 oktober 1894 naar Rotterdam verhuisd; 21 mei 1898 van Rotterdam naar Altenessen (bij Essen) in Duitsland.

Vonnis tegen Peter den Brok, oud 21 jaar, geboren en wonende te Herpen, arbeider, wegens diefstal van koemest uit particuliere eigendommen te Huisseling op 19 september 1850, te weten dat de beklaagde alstoen deze koemest heeft geraapt en bijeengezameld zonder daartoe eenige vergunning van de eigenaar te hebben bekomen en dat de beklaagde deze daadzaken erkennende heeft opgegeven daartoe door armoede te zijn gedrongen.
Straf: 3 dagen gevangenzetting; Kosten: 5,94 gulden.
[Rechtbank den Bosch 3 december 1850, ongenummerd, boek 30, 1850, tweede gedeelte]

Groen: informatie van Hanneke Brok 2 mei en 8 oktober 2015.


V-k. Aart den Brok / zoon van IV-f Leonardus den Brok
Geboren te Herpen 6 april 1839, overleden te Berghem 13 juni 1880, getrouwd te Berghem 30 januari 1869 met Johanna Boeijen, geboren te Berghem 1 augustus 1839, overleden te Berghem 23 juni 1914, dochter van Hendrik Willem Boeijen en Anna van den Anker (Hendrik Willem Boeijen was de zoon van Willem Boeijen en Johanna den Brok, dochter van Willem Daniel den Brok). Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus den Brok, volgt VI-s.
 2. Antonius (/Antoon) den Brok, volgt VI-t.
 3. Hendrikus den Brok, geboren te Berghem 1 december 1873, in 1895 naar Oss vertrokken.
 4. Cornelus Johannes (/Kees) den Brok, volgt VI-u.
 5. Helena Maria den Brok, volgt VI-u-2.

Aart den Brok was "arbeider te Berchem". Hij is 27 januari 1869 vanuit Herpen in Berghem komen wonen in de Broekstraat A92b. (Adres later in 1869 Broekstraat A103, tussen 1870 en 1873 Broekstraat A94b en 1876 en 1878 Broekstraat 92).


V-l. Wilhelmus den Brok / zoon van IV-f Leonardus den Brok
Geboren te Herpen 26 juni 1841, overleden te Berghem 22 november 1925, getrouwd te Berghem 15 februari 1873 met Petronella Slokker, geboren te Berghem 1 juli 1844, overleden te Berghem 22 juni 1920, dochter van Evert Slokker en Anna van der Wielen (Evert Slokker was geboren 18 maart 1811 te Huizen in Noord-Holland, zoon van Jan Slokker en Pietertje Lustig). Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba den Brok, geboren te Berghem 15 februari 1874, overleden te Berghem 11 juni 1887.
 2. Ardina den Brok, geboren te Berghem 5 april 1875, overleden te Berghem 26 juli 1875.
 3. Henrica den Brok, geboren te Berghem 10 juli 1876, overleden te Berghem 31 maart 1877.
 4. Adrianus den Brok, volgt VI-v.
 5. Antoon den Brok, volgt VI-w.
 6. Ardina den Brok, geboren te Berghem 20 december 1880, overleden te Berghem 21 maart 1881.
 7. Hendrikus den Brok, volgt VI-x.
 8. Cornelia, geboren te Berghem 2 november 1883, overleden te Berghem 12 maart 1884.

Wilhelmus den Brok was arbeider en petroleumhandelaar in Berghem. Ze woonden eerst bij zijn schoonvader Evert Slokker (slachter in Berghem) in het Mollestraatje B105. Later was Mollestraatje 120 hun eigen huis. Het Mollestraatje is nu de Willibrordusstraat. (Er was daar een postkantoortje. Daar hebben ze gewoond. Informatie van Rob Lucas 27 augustus 2008.)

Afbeelding V-l. Bidprentje van Willem den Brok.
Afbeelding gekregen van Marion De Mas-den Brok, 26 mei 2009.


V-m. Adrianus den Brok / zoon van IV-g Jentje (/Jan Arie) den Brok
Geboren te Berghem 8 september 1843, overleden te Berghem 26 maart 1905, getrouwd te Berghem 25 oktober 1879 met Clara van Boxtel, geboren te Oss 26 december 1847, overleden te Berghem 27 maart 1899, dochter van Marcelus van Boxtel en Wilhelmina Kranssen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes den Brok, geboren te Berghem 9 augustus 1882, overleden te Berghem 26 februari 1886.
 2. Wilhelmina den Brok, geboren te Berghem 8 september 1883, overleden te Berghem 22 december 1905 (ongehuwd).
 3. Hendrien den Brok, geboren te Berghem 15 oktober 1884, overleden te Oss 9 november 1960, getrouwd te Berghem 13 februari 1909 met Francis Droomers, geboren te Berghem 2 maart 1874, overleden te Berghem 4 mei 1959, zoon van Marcelus Droomers en Carolina Tijssen. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00197
 4. Marcelus den Brok, geboren te Berghem september 1885, overleden te Berghem 24 november 1885.
 5. Een levenloos kindje, Berghem 5 oktober 1886.
 6. Johanna den Brok, geboren te Berghem 9 oktober 1888, overleden te Berghem 24 november 1920, getrouwd te Berghem 16 november 1912 met Antoon Brands, geboren te Berghem 22 mei 1889, overleden te ’s-Hertogenbosch 26 juli 1959, begraven te Berghem 28 juli 1959, zoon van Antoon Brands en Agnes van Schaijk.

Adrianus den Brok was arbeider en landbouwer te Berghem in de Heide C50.


V-n. Johannes den Brok / zoon van IV-g Jentje (/Jan Arie) den Brok
Geboren te Berghem 2 september 1844, overleden te Berghem 4 januari 1901, getrouwd te Berghem 8 mei 1880 met Wilhelmina Snoeks, geboren te Berghem 27 april 1846, overleden te Berghem 26 augustus 1922, dochter van Gerardus Snoeks en Francijn van Schaijk. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina Maria (/Drien) den Brok, geboren te Berghem 7 april 1881, overleden te Berghem 18 augustus 1963, getrouwd te Berghem 2 juni 1906 met Marinus (/Wien) van Hinthum, geboren te Berghem 26 februari 1884, overleden te ’s-Hertogenbosch 20 augustus 1963, begraven te Berghem 24 augustus 1963, zoon van Johannes van Hintum en Cornelia van Uden. Drien en Wien de Kikvors woonden in het Hei-eind. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00198
 2. Francisca Johanna den Brok, geboren te Berghem 5 oktober 1882, overleden te Rijsenburg (Driebergen) 4 november 1918, getrouwd te ’s-Gravenhage 22 februari 1911 met Bart Balk, geboren te Zeist 21 oktober 1884, zoon van Hermanus Balk en Maria Jacoba van Westing. Ten tijde van haar huwelijk was Francisca Johanna dienstbode wonende te Scheveningen, laatst te Schipluiden. Bart Balk was kleermaker, wonende te Stad-Almelo, laatst te Delft. Bart Balk is hertrouwd te Rijsenburg 21 oktober 1919 met Geertruida Michaela Elisabeth van Hulzen, geboren te Kampen 5 december 1878.
 3. Johannes Gerardus (/Jan) den Brok, VI-y.
 4. Gerarda Maria den Brok, geboren te Berghem 5 september 1888, overleden te ’s-Hertogenbosch 23 november 1971, eerste maal getrouwd te Berghem 25 mei 1907 met Marinus de Louw, geboren te Berghem 18 december 1881, overleden te Berghem 3 augustus 1934, zoon van Johannes de Louw en Adriana Dappers. Tweede maal getrouwd te ’s-Hertogenbosch 3 februari 1926 met Wilhelm Gros, geboren te Goch 18 januari 1900, overleden te ’s-Hertogenbosch 25 september 1972, zoon van Johannes Josephus Gros (koopman, geboren te Uden 28 mei 1860, overleden te ’s-Hertogenbosch 5 juni 1927) en Wilhelmina Smits (geboren te Uden 22 juni 1868).

Johannes den Brok was arbeider en landbouwer te Berghem in de Heide C51 (de Hei of Geen-Hei).

Groen van http://www.tonvanhulzen.nl/fam-B.php (website geraadpleegd 23 maart 2008)

Bruin van overlijdens annonce te zien op website http://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?command=show&id=371726

Paars van http://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-pleister/I110.php (website geraadpleegd 27 november 2014)

Afbeelding V-n. Bidprentje van Gerarda Maria den Brok.


V-p. Franciscus (/Francis) den Brok / zoon van IV-h Leonardus den Brok
Geboren te Herpen 24 juli 1830, overleden te Grave 14 mei 1899, eerste maal getrouwd te Grave 10 januari 1855 met Hermina Roderkerken, geboren te Grave 31 december 1823, overleden te Grave 27 januari 1892, dochter van Christiaan Martinus Roderkerken (overleden te Grave 13 augustus 1870) en Johanna Hermse (overleden te Grave 29 mei 1882). Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus den Brok, geboren te Herpen 19 april 1856, komt 16 juli 1895 in Amsterdam aan vanuit Nederlands Oost-Indië (waarschijnlijk gepensioneerd), ongehuwd, en vertrekt op 16 oktober 1895 naar Grave.
 2. Theodorus den Brok, volgt VI-ab.
 3. Christianus Martinus den Brok, geboren te Grave 11 maart 1864, overleden te Grave 1 november 1864.
Tweede maal getrouwd te Grave 26 mei 1892 met Johanna Martens, geboren te Escharen 11 maart 1829, dochter van Peter Martens en Johanna Bernardussen.

Francis den Brok was arbeider, eerst te Herpen, dan in 1860 te Grave, woonde in de Hamstraat wijk 6 nr 49, in 1864 Oliestraat wijk D nr 107.


V-q. Johannes (/Jan) den Brok / zoon van IV-l Cornelis den Brok
Geboren te Berghem 21 februari 1836, overleden te Herpen 15 maart 1875, getrouwd te Berghem 18 februari 1860 met Adriana Vos, geboren te Oss 29 oktober 1833, overleden te Oss 21 februari 1907, dochter van Arnoldus Vos en Mechtilda Verhallen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna den Brok, geboren te Herpen 21 oktober 1861, overleden te Herpen 17 september 1866.
 2. Adriana den Brok, geboren te Herpen 8 juli 1863, overleden te Oss 4 november 1907, getrouwd te Oss 22 januari 1904 met Petrus Boerdonk, geboren te Oss 10 oktober 1874, zoon van Theodorus Boerdonk en Hendrika van den Heuvel. Adriana staat in het register van dienstbodes en knechten van Oss 1880-1900 als dienstbode bij de weduwe G.A. van Loon vanaf 31 december 1889.
 3. Petrus (/Piet) den Brok, volgt VI-ac.
 4. Theodorus Johannes den Brok, volgt VI-ad.
 5. Martinus (/Tinus) den Brok, volgt VI-ae.
 6. Johanna den Brok, geboren te Herpen 21 april 1871, overleden te herpen 26 mei 1871.
 7. Johanna Maria den Brok, geboren te Herpen 29 juli 1872, overleden te Oss 5 januari 1909, getrouwd te Oss 26 augustus 1892 met Jan Droomers, geboren te Berghem 15 januari 1865, overleden te Oss 16 augustus 1909, zoon van Willem Droomers en Anna Ermers.

Johannes den Brok (/Jan de Krel) was arbeider, landbouwer wonende te Herpen, Kleine Koolwijk (1861), Kleine Koolwijk A120 (1863), A120b (1864-1869), A141 (1871-1871). Volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 is Adriana Vos, arbeidster, weduwe van Johannes den Brok op 11 januari 1883 samen met vier van haar kinderen vanuit Herpen in Oss komen wonen op het Schaijksveld B19. Op 26 januari 1885 zijn ze weer naar Herpen vertrokken en op 5 februari 1892 weer vanuit Herpen in Oss komen wonen. In het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 staat Adriana Vos ingeschreven als arbeidster wonende eerst op de Wal A162, daarna op Kortfoort E122. Ze woont daar samen met haar dochter Adriana.

Heden den acht en twintigsten augustus 1800 een en negentig heb ik Gerardus Hermanus Verkuijl, deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te ’s Hertogenbosch, wonende te Oss, ten verzoeke van Wilhelmus Boeijen, wonende te Berchem aldaar domicilie kiezende ten kantore van den notaris Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet en te Herpen ten huize van Cornelis Spanjers herbergier aldaar, gesommeerd, 1e Adriana Vos zonder beroep wonende te Herpen (Koolwijk) weduwe van Johannes Cornelis den Brok met welk zij in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest zoowel uit eigen hoofde als in hoedanigheid van voogdes van rechtswege over hare met gemelden haren overleden man in huwelijk verwekte nog minderjarige dochter Johanna den Brok zonder beroep wonende te Herpen, voormeld, 2e Adriana den Brok, dienstmeid wonende te Oss, 3e Petrus den Brok, arbeider wonende te Oss, 4e Theodorus Johannes den Brok, arbeider wonende te Oss, 5e Martinus den Brok, arbeider wonende te Oss, als zijnde te zamen getreden in de regten en verplichtingen van wijlen genoemden Johannes Cornelis den Brok exploit doende ten hunnen respectieven woonhuize en aldaar sprekende bij haar sub 1 tot Johanna den Brok inwonende, bij haar sub 2 tot haar in persoon, bij hem sub 3 tot zijn echt- en huisgenoote, bij hem sub 4 tot hem in persoon, bij hem sub 5 tot zijne echt- en huisgenoote, van, aangezien door nu wijlen Johannes Cornelis den Brok voornoemd bij acte verleden voor den notaris Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet te Berchem den 19 december 1873 aan Willem Ploegmakers en zijn echtgenoote Anna Maria van Boxtel des tijds de tweede als voogdes de eerste als medevoogd over genoemden requirant is schuldig beleden wegens van hun ter leen ontvangen gelden eene kapitale som van drie honderd gulden rentende vijf ten honderd ’s jaars onder hypothecair verband van: a. Een huis met erf te Herpen kadastraal bekend sectie E nummer 1137 groot een are zestig ceniaren; b. Ongeveer zes en dertig aren vijf en vijftig centiaren westelijk behoorlijk afgepaald deel van het perceel geheel kadastraal bekend bouwland en hakhout te Herpen sectie E nummer 1138 ter grootte van vijf en vijftig aren vijfitg centiaren ingeschreven ten hypotheekkantore te ’s Hertogenbosch den 20e december 1873 deel 186 nr. 73 fol. 60 en 61 en bij vernieuwing ingeschreven ten hypotheekkantore te ’s Hertogenbosch den 13 maart 1879 deel 12 nummer 25 blad 27. Aangezien bij voorschreven schuldbekentenis onder anderen uitdrukkelijk is bedongen "dat voormelde schuldig bekende som ten allen tijde opeischbaar en aflosbaar zal wezen met elkander ten minste drie maanden bevorens waarschuwing of opzegging doende" Aangezien de requirant den gesommeerden voormeld kapitaal heeft doen opzeggen bij exploit van mij deurwaarder den 15 mei 1891 aan welke opzage tot heden niet is voldaan. Onmiddelijk aan mij deurwaarder voor den requirant tegen kwijting te betalen, 1e voormelde kapitale som van drie honderd gulden nu door voormelde opzage dadelijk vorderbaar is geworden, 2e de renten daarvan vanaf 19 december 1890. De gesommeerden hieraan niet voldoende heb ik hen gesteld in verzuim en aangezegd dat de rekwirant zal gebruik maken van de onherroepelijke magtiging door den schuldenaar bij bovenvermelde akte van schuldbekentenis op den rekwirant verstrekt en diensvolgens zal doen overgaan tot den openbaren verkoop van het bij voormelde acte verbonden onroerend goed en wel ten overstaan van den te Berchem residerenden notaris Bijvoet en wel provisioneel op vrijdag den 18 september 1891 en definitief op vrijdag den 2 october 1891 telkendage des namiddags ten vier ure ten herberge van T. Sas (?) te Berchem ten einde uit den opbrengst zoowel de verschuldigde hoofdsom als de renten en kosten te verhalen. Afschrift van dit exploit heb ik voor ieder der gesommeerden en aangezegden gelaten exploit doende en sprekende als voormeld terwijl bovendien voor haar sub 1 een tweede afschrift is overgegeven in hare gemelde hoedanigheid. De kosten zijn f. 15.525


V-r. Lambertus (/Bertus)den Brok / zoon van IV-l Cornelis den Brok
Geboren te Berghem 20 februari 1840, overleden te Herpen 29 januari 1917, getrouwd te Berghem 23 april 1864 met Henrica van de Mosselaar, geboren te Berghem 22 juli 1842, overleden te Herpen 23 mei 1884, dochter van Gerardus van de Mosselaer en Petronella Strik. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella (/Nel) den Brok, geboren te Herpen 16 februari 1865, overleden te Berghem 21 april 1924, getrouwd te Herpen 20 mei 1887 met Hendrikus van Lier (/Dries de Kat), geboren te Berghem 14 november 1864, overleden te Berghem 22 april 1931, zoon van Bernardus van Lier en Geertruida Broers.
 2. Petrus (/Piet) den Brok, volgt VI-af.
 3. Johannes (/Hannes) den Brok, volgt VI-ag.
 4. Gerardus den Brok, geboren te Herpen 24 juni 1870, overleden te ’s-Hertogenbosch 21 januari 1919, getrouwd te Berghem 24 juni 1905 met Johanna (/Hanna) Klerks, geboren te Berghem 9 december 1874, overleden te Herpen 15 december 1940, dochter van Wilhelmus Klerks en Maria van Boxtel. Uit dit huwelijk geen kinderen, maar ze hadden een houwkind Wilhelmus Martinus van Boekel (geboren te Berghem 24 september 1912, overleden te Oss 15 april 1967) een zoon van Hendrikus van Boekel (geboren te Berghem 9 oktober 1876, overleden te Berghem 6 januari 1959, zoon van Martinus van Boekel en van Henrica van Rossum) en Wilhelmina Klerks (een zus van Johanna Klerks, geboren te Berghem 4 november 1873, overleden te Berghem 9 september 1913) die 15 oktober 1910 te Berghem getrouwd waren. Johanna Klerks hertrouwde te Herpen 30 januari 1920 met Antoon Wingens, geboren te Schaijk 27 december 1874, overleden te Schaijk 24 januari 1962, zoon van Theodorus Wingens en van Antonetta van Kraaij.
 5. Johanna den Brok, geboren te Herpen 14 januari 1872, overleden te Herpen 31 juli 1894 (ongehuwd).
 6. Cornelia den Brok, geboren te Herpen 14 oktober 1874, overleden te Berghem 21 mei 1902, getrouwd te Herpen 15 oktober 1898 met Hendrikus Boeijen (/Driek Prinsen), geboren te Berghem 25 oktober 1871, overleden te Berghem 6 mei 1942, zoon van Jacobus Boeijen en Hendrica Prinsen (geboren te Schaijk, dochter van Hendrikus Prinsen en Gerdina Peters). Uit dit huwelijk:
  1. Johanna Hendrika Boeijen, geboren ca. 1900, getrouwd te Heesch 26 mei 1922 met Marinus Megens, geboren te Heesch, zoon van Hendrikus Megens en Theodora van Nistelrooij.
  2. Hendrika Boeijen, overleden te Berghem 6 januari 1901.
  3. Hendrikus Boeijen, overleden te Berghem 27 april 1902.
 7. Wilhelmina den Brok, geboren te Herpen 28 september 1876, overleden te Herpen 24 augustus 1896 (ongehuwd).
 8. Jan Willem den Brok, geboren te Herpen 30 oktober 1878, overleden te Herpen 13 maart 1879.
 9. Johanna Wilhelmina den Brok, geboren te Herpen 16 februari 1880, overleden te Herpen 28 juli 1884.
 10. Willem den Brok, volgt VI-ah.
 11. Hendricus den Brok, geboren te Herpen 23 mei 1884, overleden te Herpen 17 februari 1885.

Lambertus den Brok (/Bertus de Krel) was arbeider, akkerbouwer wonende te Herpen, Kleine Koolwijk A120 (1865), A120a (1866), A126 (1867), A140 (1870-1874), A129 (1876-1884).

Afbeelding V-r. Foto van Henrica van de Mosselaar uit het fotoalbum van VII-ak Piet den Brok.


V-s. Anselmus den Brok / zoon van IV-m Daniel den Brok
Geboren te Schaijk 23 juni 1816, overleden te Overasselt 18 februari 1890, getrouwd te Overasselt 10 april 1850 met Johanna Jansen Dalen, geboren te Oijen 31 januari 1827, overleden te Overasselt 27 oktober 1889, dochter van Adrianus Janssen Dalen en Hendrika Henssen. Uit dit huwelijk:

 1. Ardina (/Arendina) den Brok, geboren te Overasselt 4 april 1851, overleden te Keent 18 december 1924, getrouwd te Balgoij 2 april 1880 met Jacobus Beckers, geboren te Keent 13 mei 1841, zoon van Peter Beckers, metselaar, en Hendrina Willems.
 2. Arnoldus den Brok, volgt VI-ai.
 3. Francis den Brok, volgt VI-aj.
 4. Theodora den Brok, geboren te Overasselt 2 oktober 1856, overleden te Overasselt 10 oktober 1871.
 5. Hendrina (/Henrica /Hendrika) den Brok, geboren te Overasselt 17 juni 1858, overleden te Overasselt (Heumen) 1 september 1902, getrouwd te Overasselt 27 april 1883 met Gerardus Antonius van der Sanden, geboren te Heesch 27 juni 1848, overleden te Grave 21 september 1935, zoon van Antonie van der Sanden en Theodora Maria van den Bosch.
 6. Johannes den Brok, geboren te Overasselt 17 augustus 1860.
 7. Wilhelmina den Brok, geboren te Overasselt 3 november 1862, overleden 2 februari 1864.
 8. Martinus den Brok, geboren te Overasselt 9 februari 1867, overleden te Overasselt 24 juni 1872.
 9. Willemina den Brok, geboren te Overasselt 15 april 1869, overleden te Overasselt 5 januari 1921, getrouwd te Wijchen 2 juli 1907 met Nicolaus Franciscus Verhoeven, geboren te Wijchen ca. 1862, zoon van Gerardus Verhoeven en Maria Hergraven. Willemina vertrok 6 mei 1891 naar Nijmegen, was 13 augustus 1894 gevestigd te Overasselt en vertrok 15 augustus 1894 naar Balgoij.

Anselmus den Brok was boereknecht, arbeider, wonende de Overasselt (Gelderland), Kruisberg Nr. 41, 26 en 49.

Groen: met dank aan J. Hendriks, 12 januari 2011


V-t. Christiaan den Brok / zoon van IV-m Daniel den Brok
Geboren te Schaijk 16 december 1826, overleden te Cuijk en Sint Agatha 24 april 1904, getrouwd te Gassel 5 april 1853 met Geertrui Lamers, geboren te Overasselt 1 juni 1817, overleden te Cuijk en Sint Agatha 1 juni 1892, dochter van Jan Lamers en Johanna Peters. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van den Brok, overleden te Cuijk en Sint Agatha 17 februari 1854.
 2. Johanna den Brok, geboren te Cuijk en Sint Agatha 23 mei 1855, overleden te Cuijk 8 maart 1888, trouwt te Cuijk en Sint Agatha 30 september 1876 met Johannes van Duijnhoven, geboren te Linden 12 september 1851, overleden te Cuijk en Sint Agatha 16 februari 1918, zoon van Roelof van Duijnhoven en Johanna Kusters.

Christiaan den Brok was dagloner en koopman te Cuijk. Bron: http://members.lycos.nl/FransTeunissenBemmel/rudolphusd.html website geraadpleegd 23 maart 2008.

Afbeelding V-t. Bidprentje van Johanna den Brok.VI-a. Leonardus den Brok / zoon van V-b Piet den Brok
Geboren te Berghem 19 januari 1827, overleden te Berghem 9 juli 1893, getrouwd te Berghem 23 april 1864 met Joanna Nijs, geboren te Berghem 3 november 1824, overleden te Berghem 6 februari 1896, dochter van Joannes Wilhelmus Nijs en Dina (/Hendrien) du Pré(e) (dochter van Adrianus Joannes du Prée en Allegondis Gielens). Uit dit huwelijk:

 1. Ida den Brok, geboren te Berghem 21 juni 1865, overleden te Berghem 12 juli 1954, getrouwd te Berghem 7 juli 1894 met Petrus Ruijs, geboren te Heesch 22 mei 1857, overleden te Berghem 24 maart 1935, zoon van Johannes Ruijs en Anna van der Pas. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00203
 2. Maria den Brok, geboren te Berghem 1 juni 1867, overleden te Berghem 31 januari 1922, getrouwd te Berghem 19 mei 1894 met Cornelus van den Broek, geboren te Berghem 20 mei 1864, overleden te Berghem 30 mei 1938, zoon van Johannes van den Broek en Elisabeth Vos.

Leonardus den Brok was arbeider te Berghem, Spaanderstraat B184 (1865), Heihoek B26 (1867) en Hei-eind B141.


VI-b. Johannes (/Jan) den Brok / zoon van V-b Piet den Brok
Geboren te Berghem 2 januari 1830, overleden te Berghem 5 april 1872, getrouwd te Berghem 3 mei 1862 met Gertruda Strijbosch, geboren te Boekel 5 oktober 1824, overleden te Berghem 29 mei 1882, dochter van Wilhelmus Geert Strijbosch en Maria Hendrik Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Yda den Brok, geboren te Berghem 6 juni 1863, overleden te Schijndel 14 november 1893 (liefdezuster te Schijndel).
 2. Maria Anna den Brok, geboren te Berghem 12 april 1865, overleden te Schijndel 24 december 1938 (liefdezuster te Schijndel).
 3. Peter den Brok, geboren te Berghem 5 december 1866, overleden te Berghem 14 januari 1880.

Johannes (/Jan) den Brok was arbeider te Berghem, Helstraat A43 (1863-1866), Halve Morgens B10, Waterstraat A30, Mollenveld B52. Ida den Brok was lid van de congregatie der zusters der liefde van Jezus en Maria, moeder van Goeden Bijstand, gevestigd te Schijndel. In de congregatie getreden 19 maart 1889, geprofest op haar ziekbed 13 juni 1893.


VI-c. Johannes Petrus (/Johannes Piet) den Brok / zoon van V-b Piet den Brok
Geboren te Berghem 9 november 1831, overleden te Berghem 26 december 1892, getrouwd te Berghem 8 november 1856 met (Johanna) Maria Hanegraaf, geboren te Heesch 25 november 1832, overleden te Berghem 30 maart 1908, dochter van Peter Hanegraaf en Lamberdina van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Isedorus den Brok, geboren te Berghem 17 augustus 1857, overleden te Berghem 5 september 1857.
 2. Isedorus den Brok, volgt VII-a.
 3. Petrus (/Peter /Pet) den Brok, volgt VII-b.
 4. Lamberta den Brok, geboren te berghem 1 oktober 1861, overleden te Berghem 16 oktober 1861.
 5. Petrus Johannes (/Pietje) den Brok, volgt VII-c.
 6. Lamberdina den Brok, geboren te Berghem 9 juni 1864, overleden te Berghem 20 november 1924, getrouwd te Berghem 9 april 1904 met Johannes Megens, geboren te Berghem 20 september 1860, overleden te Vught 15 maart 1937, zoon van Gerardus Megens en Anna Maria van Loon.
 7. Gerardus den Brok, geboren te Berghem 3 september 1865, overleden te Berghem 5 juni 1866.
 8. Geertruda den Brok, geboren te Berghem 29 augustus 1866, overleden te Berghem 24 december 1932, getrouwd te Berghem 17 oktober 1891 met Antoon Theunisse(n), geboren te Berghem 10 februari 1864, overleden te Schaijk 3 november 1939, zoon van Joannes Theunisse en Maria Verhoeven. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00194
 9. Antoon (/Toon) den Brok, volgt VII-d.
 10. Petronella den Brok, geboren te Berghem 14 mei 1870, overleden te Berghem 24 mei 1874.

Johannes Petrus (/Johannes Piet) den Brok was arbeider en vlaswerker in Berghem, Helstraat A43 (1860), A43a (1863) en A33 (1863-1870).


VI-d. Leonardus den Brok / zoon van V-c Gerardus den Brok
Geboren te Berghem 12 oktober 1834, overleden te Berghem 21 maart 1916, voor de eerste maal getrouwd te Berghem 4 mei 1867 met Helena Boeijen, geboren te Berghem 14 augustus 1841, overleden te Berghem 25 augustus 1872, dochter van Jan Boeijen (zoon van Gosen Boeijen en Helena Janse van Loosbroek) en Johanna Loeffen (dochter van Antoon Loeffen en Maria Anna van Rodijnen). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna den Brok, geboren te Berghem 16 april 1868, overleden te Berghem 17 februari 1872.
 2. Gerardus den Brok, geboren te Berghem 25 april 1869.
 3. Cornelia den Brok, geboren te Berghem 17 augustus 1870, overleden te Berghem 3 april 1889 (ongehuwd).
 4. Jan den Brok, geboren te Berghem 28 juli 1872, overleden te Berghem 25 februari 1873.
Voor de tweede keer getrouwd te Herpen 29 januari 1874 met Henrica Brands, geboren te Herpen 10 augustus 1842, overleden te Berghem 2 november 1891, dochter van Wilbert Brands (zoon van Joannes Brands en Hendrina van Berkel) en Maria Lorskens (uit Herpen, dochter van Peter Lorskens en Wilhelmina Visschers). Uit dit huwelijk:
 1. Willebrordus den Brok, geboren te Berghem 6 november 1874, overleden te Berghem 20 oktober 1923 (ongehuwd).
 2. Leonardus den Brok, geboren te Berghem 10 september 1875, overleden te Berghem 18 oktober 1875.
 3. Helena, geboren te Berghem 25 juli 1876, overleden te Berghem 31 juli 1876.
 4. Maria, geboren te Berghem 25 juli 1876, overleden te Berghem 3 augustus 1876.
 5. Anna Maria den Brok, geboren te Berghem 23 augustus 1877, overleden te Ravenstein 29 mei 1963, getrouwd te Berghem 27 mei 1905 met Adrianus Vos, geboren te Berghem 20 mei 1875, overleden te Berghem 3 december 1944, zoon van Theodorus Vos en Antonia Boeijen.
 6. Leonardus, geboren te Berghem 12 september 1878, overleden te Berghem 1 oktober 1878.
 7. Leonardus, geboren te Berghem 6 april 1882, overleden te Berghem 26 februari 1885.
 8. Johanna Maria den Brok, geboren te Berghem 23 juni 1883, overleden te Berghem 9 juni 1937, getrouwd te Berghem 3 juni 1916 met Egbertus (/Bertus) Franciscus Kluijtmans, geboren te Oss 15 juni 1883, overleden te Berghem 7 november 1954, zoon van Antoon Kluijtmans en Petronella van den Oever.
 9. Helena den Brok, geboren te Berghem 21 maart 1885, overleden te Berghem 7 april 1932, getrouwd te Berghem 29 februari 1908 met Leonardus Kling, geboren te Berghem 29 juli 1883, overleden te Oss 6 maart 1928, zoon van Antonius Kling en Wilhelmina Brands.
 10. Reinier (/Nierke) den Brok, volgt VII-e.

Leonardus den Brok was arbeider en vlaswerker te Berghem op de Korte Heide C33, later Heide C27.

Afbeelding VI-d. Bidprentje van Johanna Maria den Brok.


VI-e. Johannes (/Hannes) den Brok / zoon van V-d Cornelis den Brok
Geboren te Berghem 1 oktober 1843, overleden te Berghem 29 mei 1922, getrouwd te Berghem 18 september 1886 met Johanna Maria van Hoogstraten, geboren te Berghem 2 juni 1859, overleden te Berghem 13 mei 1931, dochter van Jan van Hoogstraten en Johanna Broers (Zie: http://www.famvanhoogstraten.nl). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth den Brok, geboren te Berghem 7 september 1887, overleden te Berghem 24 april 1919, getrouwd te Berghem 2 mei 1914 met Gerardus van Hintum, geboren te Berghem 24 maart 1887, overleden te Berghem 20 november 1967, zoon van Johannes van Hintum en Petronella Boeijen.
 2. Johannes, geboren te Berghem 8 september 1888, overleden te Berghem 11 december 1888.
 3. Jan den Brok, volgt VII-f.
 4. Cornelus den Brok, volgt VII-g.
 5. Een levenloos kindje, Berghem 20 november 1892.
 6. Johanna Maria, geboren te Berghem 10 juli 1894, overleden te Berghem 16 augustus 1894.
 7. Johanna Maria, geboren te Berghem 15 augustus 1895, overleden te Berghem 21 november 1895.
 8. Johannes Antonius, geboren te Berghem 4 juni 1897, overleden te Berghem 9 juni 1897.

Johannes (/Hannes) den Brok was arbeider, koopman, winkelier te Berghem, Broekstraat A113 (op ’t Gement).


VI-f. Simon (/Sijmen) den Brok / zoon van V-d Cornelis den Brok
Geboren te Berghem 20 juli 1846, overleden te Berghem 15 januari 1927, getrouwd te Herpen 5 februari 1880 met Cornelia van der Venne, geboren te Schaijk 16 november 1850, overleden te Berghem 18 juni 1922, weduwe van Petrus Janssen (getrouwd te Herpen 16 februari 1871; overleden te Herpen 6 juni 1871), dochter van Peter van der Venne en Helena Droomers. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus (/Bertus)den Brok, volgt VII-h.
 2. Helena, geboren te Berghem 21 december 1882, overleden te Berghem 12 maart 1884.
 3. Helena (/Lentje) den Brok, geboren te Berghem 3 juli 1884, overleden te Oss 9 januari 1973, getrouwd te Berghem 7 oktober 1905 met Willem den Brok, geboren te Herpen 12 juni 1881, overleden te Herpen 10 september 1937, zoon van Lambertus den Brok en Henrica van de Mosselaar.
 4. Cornelis (/Kil) den Brok, volgt VII-i.
 5. Wilhelmina (/Mien) den Brok, geboren te Berghem 19 februari 1888, overleden te Berghem 27 september 1948, getrouwd te Berghem 18 februari 1905 met Hendrikus Boeijen (bijgenaamd Driek Princen), geboren te Berghem 25 oktober 1871, overleden te Berghem 6 mei 1942, weduwnaar van Cornelia den Brok, zoon van Jacobus Boeijen en Hendrica Princen. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00715 en 00716 en 00718
 6. Petronella Maria, geboren te Berghem 11 september 1889, overleden te Berghem 14 februari 1890.
 7. Peter Lambertus, geboren te Berghem 19 november 1890, overleden te Berghem 28 februari 1891.
 8. Petronella Maria (/Nel) den Brok, geboren te Berghem 7 november 1891, overleden te Oss 13 februari 1948, getrouwd te Berghem 14 februari 1914 met Johannes Hendrikus (/Has) den Brok, geboren te Berghem 10 april 1890, overleden te Oss 31 mei 1960, zoon van Petrus Johannes den Brok en Maria Verwaijen.

Simon (/Sijmen) den Brok was arbeider in Berghem, Kattenhoek A22, vanaf 1910 Hondshoek A9, A11. Was van 3 mei 1866 tot 2 mei 1871 in militaire dienst.

   

Afbeelding VI-f1. (a) Foto van Simon den Brok uit het fotoalbum van VII-ak Piet den Brok; (b) Bidprentje van Simon den Brok; (c) bidprentje van zijn dochter Wilhelmina (/Mien) den Brok. Gekregen van VII-ao Toon den Brok.


VI-g. Marcelus (/Cillus /Cilluske) den Brok / zoon van V-d Cornelis den Brok
Geboren te Berghem 16 augustus 1849, overleden te Berghem 10 januari 1922, getrouwd te Huisseling en Neerloon 30 juni 1882 met Maria Anna van den Elzen, geboren te Huisseling 26 juni 1846, overleden te Berghem 11 januari 1922, dochter van Johannes van den Elzen en Maria Elemans. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Martinus (/Marinus) den Brok, volgt VII-l.
 2. Cornelus (/Kil) den Brok, volgt VII-j.
 3. Maria (/Mieke) den Brok, geboren te Berghem 24 januari 1885, getrouwd te Berghem 5 juni 1915 met Johannes Marinus (/Has) Megens, geboren te Berghem 10 januari 1886, overleden te Berghem 15 juni 1966, zoon van Elisabeth Bokmans, ongehuwd; op 8 mei 1886 bij huwelijk erkend door Hermanus Megens, geboren te Herpen (Kleine Koolwijk) 12 april 1865, overleden te Berghem 20 maart 1895, zoon van Andries Megens en Johanna Wittenberg. Elisabeth Bokmans (herbergierster aan de Laanderstraat) hertrouwt te Berghem 25 januari 1896 met Peter van Iperen.
 4. Hubertus (/Bertus) den Brok, volgt VII-k.
 5. Een levenloos kindje, Berghem 28 november 1889.

Marcelus (/Cillus /Cilluske) den Brok was arbeider, akkerbouwer en (steen)kolenhandelaar te Berghem, woonde in 1884 en 1885 in de Spaanderstraat nummer B202, in 1887 Koppelsteeg B176.

Cillus den Brok begon in 1895 een handel in steenkolen. Naast de, in het begin nog zeer bescheiden, omzet aan kolen, handelde hij ook in petroleum ("bromolie") en aanmaakhout. Dit laatste ten behoeve van de gegoede burgers. Soms werd er als extra negotie ook nog haring verkocht. De zoons Marinus en Kil - zoon Bertus deed niet mee - gingen er dagelijks met de hondenkar op uit om in Berghem en omstreken, waaronder de Maaskant, Nistelrode en Uden, hun waren aan de man te brengen. In 1905 bouwde Cillus een huis aan de Koppelsteeg nummer B257 (later Osseweg 47). Zoon Kil nam in 1916 de kolenzaak van zijn vader over.
Bron: A.M. den Brok, De kolenhandel den Brok uit Berghem.


VI-h. Antoon den Brok / zoon van V-e Geert den Brok
Geboren te Berghem 13 november 1844, overleden te Berghem 18 oktober 1920, getrouwd te Oss 17 juni 1871 met Petronella Ruijs, geboren te Oss 27 april 1845, overleden te Oss 24 november 1889, dochter van Jacobus Ruijs en Hendrien van Boxtel. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora den Brok, geboren te Berghem 16 november 1872, overleden te Nijmegen 20 september 1919, getrouwd te Oss 4 mei 1894 met Wilhelmus van Ravenstein, koopman, geboren te Oss 7 januari 1865, overleden te Groesbeek 8 oktober 1915, zoon van Johannes van Ravenstein en Allegonda de Loyer (/Looier).
 2. Johanna den Brok, geboren te Berghem 2 december 1873, getrouwd te Oss 28 april 1899 met Adrianus Antonius Marinus Toebast, geboren te Maasbommel 8 december 1873, overleden te Altforst 7 oktober 1957, zoon van Johannes Toebast en Maria van de Geijn. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1880-1900 is Johanna 31 december 1889 naar Berghem vertrokken. Op 10 juli 1896 kwam ze uit Appeltern weer terug in Oss. Op 6 mei 1899 is ze weer naar Appeltern vertrokken.
 3. Geert den Brok, volgt VII-m.
 4. Clasina den Brok, geboren te Berghem 6 april 1876, getrouwd met Johannes Cissen, geboren te Veghel 9 mei 1879, overleden te Veghel 9 oktober 1932, zoon van Antonie Cissen en Anna Maria van den Hoogen. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1880-1900 is Clasina op 22 maart 1894 naar Lith vertrokken. Op 22 februari 1904 is ze in Oss naar huis teruggekomen vanuit Megen. Op 27 april 1907 vertrekt ze naar Xanten (Duitsland).
 5. Lamberdina Maria den Brok, geboren te Berghem 18 augustus 1878, overleden te Berghem 30 augustus 1958, getrouwd te Oss 30 juni 1905 met Reinier van de Camp, geboren te Megen, Haren en Macharen 22 december 1870, overleden te Oss 16 januari 1953, weduwnaar van Petronella van de Coolwijk (geboren te Megen 15 december 1869, overleden te Megen 7 mei 1905), zoon van Bernardus van de Camp en Hendrina den Brok (dochter van Gerardus den Brok en Joanna Maria Janssen). Lamberdina Maria den Brok had een natuurlijke dochter:
  1. Antonia Petronella den Brok, geboren te Oss 8 mei 1904, overleden te Oss 13 augustus 1904.
  Lamberdina Maria is volgens het bevolkingsregister Oss 1900-1923 op 28 juli 1900 naar Dieden vertrokken en vanuit daar weer teruggekeerd naar Oss op 6 november 1900. Op 1 juni 1901 is ze naar Horssen gegaan en 15 februari 1904 vanuit Megen c.a. weer in Oss teruggekeerd. Op 6 september 1905 is ze weer naar Megen vertrokken. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00210
 6. Joannes Antoon, geboren te Berghem 3 augustus 1879, overleden te Berghem 20 augustus 1879.
 7. Hendrikus den Brok, geboren te Berghem 10 september 1880, overleden te Berghem 4 december 1962 (ongehuwd). Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is hij op 27 mei 1907 naar Xanten vertrokken. Hij woont in de periode 1921-1937 in Geldrop.
 8. Joannes Antonius, geboren te Oss 23 september 1881, overleden te Oss 6 juni 1882.
 9. Emarentiana Maria, geboren te Oss 3 maart 1883, overleden te Oss 26 mei 1883.
 10. Maria Nicolasina, geboren te Oss 6 december 1884, getrouwd te Lithoijen 22 februari 1911 met Gerardus Tiemessen, geboren te Lithoijen, zoon van Hendrikus Tiemessen en Jacoba van Lent.
 11. Joannes, geboren te Oss 12 oktober 1886, overleden te Oss 14 oktober 1886.
 12. Emarentiana (/Emma) den Brok, geboren te Oss 18 augustus 1888, overleden te Duitsland 19 juni 1963, getrouwd met Antonius Quartier uit Duitsland. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1920 is Emarentiana op 11 maart 1905 naar Lithoijen vertrokken en vandaar op 22 april 1907 weer teruggekomen naar Oss. Op 27 april 1907 is ze naar Xanten vertrokken en vandaar op 1 augustus 1914 weer in Oss teruggekomen.

Antoon den Brok was landbouwer, woonde te Berghem in de Heihoek B26, B27, en vanaf 4 mei 1881 te Oss volgens het bevolkingsregister 1880-1900 eerst als arbeider op Schaijk B106, later Spaanderstraat 226. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was hij landbouwer, eerst op de Spaanderstraat B226, vervolgens Bosschestraat E109 en "bij R vd Camp" (zijn schoonzoon). Hij is 27 april 1907 met een aantal van zijn kinderen naar Xanten vertrokken en daarvandaan op 1 juni 1914 teruggekeerd. Op 17 januari 1918 is hij naar Berghem vertrokken.

Op 14 december 1880 (acte nummer 343) verklaarde Antoon den Brok ten overstaan van de notaris van Berghem Hendrikus Adrianus Hubertus Bijvoet dat hij 600 gulden geleend had van de Rooms Katholieke Parochiale Armen van Gemert "waarvan het bestuur bestaat uit de Heeren Wilhelmus Wijnandus Prinzen, fabrikant, en Johannes Hendrikus Korstens, koopman, beiden wonende te Gemert, eerstgenoemde als voorzitter en laatstgenoemde als secretaris; voor welke instelling deze schulderkentenis werd aangenomen door Willem Keijzers, koetsier, wonende te Berchem." De rente voor deze lening bedroeg 4,5%, jaarlijks te voldoen "tot aan de geheele teruggave der hoofdsom, welke ten allen tijde opeisch- en aflosbaar zal zijn na eene behoorlijke waarschuwing van minstens drie maanden." Tot zekerheid wordt met hypotheek bezwaard: "Een huis, erf, stal, aschhok en bouwland onder Oss, kadastraal sectie A nommers 175 en 176 samen ter grootte van een hectare negentig aren zestig centiaren."

Groen: informatie van Hanneke Brok 3 november 2014


VI-i. Johannes den Brok / zoon van V-f Hendrikus den Brok
Geboren te Schaijk 13 juli 1867, overleden te Schaijk 18 augustus 1902, getrouwd te Schaijk 25 april 1896 met Johanna Kerkhof, geboren te Schaijk 19 september 1866, verleden te Schaijk 22 april 1923, dochter van Wilhelmus Kerkhof en Helena Peeters. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Johanna den Brok, geboren te Schaijk 13 juni 1898, getrouwd te Schaijk 13 februari 1925 met Gijsbertus Gerardus van der Bolt, geboren te Herpen 19 september 1893, overleden te Oss 22 februari 1980.
 2. Hendrika Wilhelmina, geboren te Schaijk 7 november 1899, overleden te Schaijk 14 februari 1908.
 3. Wilhelmus Leonardus den Brok, volgt VII-n.

Johannes den Brok was landbouwer te Schaijk C84. Na zijn dood is Johanna Kerkhof te Schaijk 29 januari 1913 hertrouwd met Gerardus Spanjers, 66 jaar, geboren te Schaijk, zoon van Gerardus Spanjers en Anna Maria Zwaans.


VI-j. Willebrordus den Brok / zoon van V-f Hendrikus den Brok
Geboren te Schaijk 11 juli 1872, overleden te Schaijk 15 januari 1931, getrouwd te Schaijk 12 mei 1906 met Catharina van der Venne, geboren te Oss 16 juni 1880, overleden te Schaijk 14 juni 1928, dochter van Leonardus van der Venne en Ida van Ravenstein. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Leonardus den Brok, geboren te Schaijk 4 februari 1907, ongehuwd overleden te Schaijk 18 mei 1947.
 2. Leonardus Johannes (/Lee) den Brok, volgt VII-o.
 3. Ida Maria den Brok, geboren te Schaijk 28 augustus 1910, overleden te Schaijk 16 april 1916.
 4. Johanna Catharina den Brok, geboren te Schaijk 9 december 1912, overleden 15 december 2004, begraven te Herpen, getrouwd te Schaijk 12 mei 1939 met Antonius Maria Toonen, landbouwer te Herpen, geboren te Reek 19 februari 1908, overleden 2 november 1968, begraven te Herpen.
 5. Catharina Petronella Wilhelmina (/Cato) den Brok, geboren te Schaijk 18 of 28 november 1914, overleden 2 juni 1988, getrouwd te Schaijk 24 april 1942 met Herman Franciscus Jilissen, landbouwer te Schaijk, geboren te Linden 23 maart 1913.
 6. Ida Johanna den Brok, geboren te Schaijk 7 oktober 1916, overleden te Schaijk 5 november 1916.
 7. Theodorus Johannes den Brok, volgt VII-p.
 8. Ida Johanna den Brok, geboren te Schaijk 9 maart 1922, getrouwd te Schaijk 25 januari 1951 met Hendrikus Arnoldus Manders, landbouwer te Schaijk, geboren te Schaijk 3 april 1926.
 9. Wilhelmina Catharina den Brok, geboren te Schaijk 22 februari 1924, overleden te Schaijk 20 juni 1932.

Willebrordus den Brok was landbouwer te Schaijk C24 (1907-1908), C37 (1910-1914), B16 (1916-1918), Schaijk Kom 63 (1922) en Schaijk B8d (1924).

Afbeelding VI-j Boerderij van Willebrordus den Brok en Catharina van der Venne gebouwd in 1922. Later bewoond door Dorus den Brok en Truus van den Hoogen (1947-1984).
Bron: Film- en Fotobank Noord-Brabant, Bestandsidentificatie SAKG100c
http://www.filmenfotobank-nb.nl/
.


VI-k. Gerardus den Brok / zoon van V-f Hendrikus den Brok
Geboren te Schaijk 23 januari 1870, overleden te Qualburg bij Kleef in Duitsland 2 december 1945, getrouwd te Berghem 26 januari 1895 met Wilhelmina Nijs, geboren te Berghem 27 augustus 1873, dochter van Roelof Nijs en Ida den Brok, dochter van Piet den Brok en Yda Brands. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus den Brok, geboren te Berghem 31 januari 1896.
 2. Regina den Brok, geboren te Berghem 11 juli 1897, overleden 14 februari 1963, getrouwd met Martin Kuppen.
 3. Petrus den Brok, geboren te Berghem 4 oktober 1898.
 4. Johannes den Brok, geboren te Berghem 10 april 1900.
 5. Johanna den Brok, geboren te Berghem 14 februari 1901.
 6. Isedorus den Brok, geboren te Berghem 5 januari 1902.
 7. Johannes den Brok, geboren te Berghem 25 december 1902.
 8. Berdina den Brok, geboren te Berghem 4 februari 1906.
 9. Hendrika Johanna den Brok, geboren te Berghem 9 maart 1908.
 10. Roelof Gerardus den Brok, geboren te Berghem 29 september 1909, overleden te Berghem 20 januari 1910.
 11. Gerarda Wilhelmina den Brok, geboren te Berghem 12 augustus 1912.
 12. Rudolph Petrus den Brok, geboren te Berghem 15 oktober 1913.
 13. Wilhelmina den Brock, geboren te Warbeijen (Duitsland) 6 januari 1915.

Gerardus den Brok was arbeider, tot 27 maart 1914 in Berghem, daarna in Warbeyen (Duitsland), Hurendeich 12, van beroep "Schweizer".


VI-l. Wilhelmus den Brok / zoon van V-g Willem den Brok
Geboren te Berghem 10 november 1863, overleden te Oss 2 maart 1945, getrouwd te Schaijk 17 oktober 1891 met Geertruda van Ras, geboren te Schaijk 22 oktober 1869, dochter van Jan van Ras en Anna Maria Manders. Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda den Brok, geboren te Berghem 7 augustus 1892, overleden te Berghem 9 februari 1938, getrouwd te Berghem 18 november 1916 met Marinus Boeijen, geboren te Berghem 16 november 1887, overleden te Schaijk 23 januari 1972, zoon van Aard Boeijen en Hendrika van Uden. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00291
 2. Johannes den Brok, volgt VII-q.
 3. Wilhelmus den Brok, geboren te Neerbosch (Nijmegen) 14 januari 1897, overleden te Neerbosch 5 februari 1898, 12 maanden oud.
 4. Maria den Brok, geboren te Neerbosch (Nijmegen) 14 januari 1897, overleden te Neerbosch 9 februari 1898, 12 maanden oud.
 5. Maria Johanna den Brok, geboren te Neerbosch (Nijmegen) 28 juli 1899, overleden te Losser (Overijssel) 8 december 1932, getrouwd te Berghem 27 september 1922 met Hendrik Josef (/Joseph) Melis, geboren te Cromvoirt, zoon van Adriaan Melis en Wilhelmina van Hout.
 6. Wilhelmus den Brok, geboren te Berghem 29 maart 1902, overleden te Berghem 16 november 1902.
 7. Wilhelmina den Brok, geboren te Berghem 8 juli 1903.

Wilhelmus den Brok was arbeider en spoorwegwachter te Berghem, Kattenhoek A22, Mollenveld B125 (1910). In 1895, 1898 en 1899 was hij spoorwegbeambte wonende te Neerbosch.


VI-m. Theodorus den Brok / zoon van V-g Willem den Brok
Geboren te Berghem 14 oktober 1864, overleden te Berghem 29 mei 1924, getrouwd te Dieden, Demen en Langel 17 januari 1896 met Catharina Antonia Peerboom, geboren te Dieden 5 juni 1865, overleden te Berghem 12 september 1942, dochter van Hermanus Peerboom en Johanna Kuipers. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Johannes, geboren te Berghem 17 oktober 1896, overleden te Berghem 19 januari 1897.
 2. Gerarda Johanna den Brok, geboren te Berghem 1 of 11 november 1897, overleden te Berghem 18 januari 1974 [bidprentjes http://www.pietvanweereld.nl/], getrouwd te Berghem 18 augustus 1920 met Gerardus Martens (/Grad de Smid), geboren te Berghem 17 mei 1895, zoon van Hendrikus Martens en Maria Anna van Uden. Grad de Smid had een smederij en een café. Op het dak van zijn huis stond een zeepkan als schoorsteen. Om die reden werd gesproken van "het zeepkènneke". De rotonde op het kruispunt Osseweg/Zevenbergseweg heet nu nog steeds zo. Grad zat geruime tijd in de gemeenteraad. Zijn zuster, Jônt de Smid, heeft hem daar nog een tijd vergezeld als raadslid. (Bron: Antoon M. den Brok, Helmond, 1 april 2008.) http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=09096
 3. Johannes (/Jan) den Brok, volgt VII-r.
 4. Wilhelmina Hermana den Brok, geboren te Berghem 5 juli 1902, getrouwd te Berghem 29 april 1925 met Johannes Antoon Loeffen, geboren te Berghem 16 februari 1901, zoon van Antoon Johannes Loeffen en Wilhelmina van Tooren.
 5. Hermanus Theodorus den Brok, geboren te Berghem 11 maart 1904, overleden te Berghem 26 januari 1905.
 6. Anna Catharina den Brok, geboren te Berghem 18 februari 1908, overleden te Berghem 31 juli 1908.

Theodorus den Brok was arbeider te Berghem.


VI-n. Arnoldus den Brok / zoon van V-i Wilhelmus den Brok
Geboren te Berghem 22 juni 1878, overleden te Schaijk 21 maart 1945, getrouwd te Oss 10 mei 1907 met Johanna Coolen geboren te Oss 16 januari 1874, overleden te Schaijk 24 februari 1957, dochter van Hendrikus Coolen en Johanna van Rodijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Francisca Johanna, geboren te Schaijk 9 augustus 1908, overleden te Schaijk 21 februari 1909.
 2. Hendrikus Wilhelmus den Brok, volgt VII-s.
 3. Francisca Wilhelmia (/Cisca) den Brok, geboren te Schaijk 24 januari 1912, overleden te Schaijk 16 oktober 2000, getrouwd te Schaijk 6 september 1940 met Arnoldus Geurts van Kessel, landbouwer, geboren te Schaijk 19 oktober 1907, overleden te Nijmegen 26 maart 1968. Woonden in Schaijk, Pastoor van Winkelstraat.
 4. Wilhelmus Johannes den Brok, geboren te Schaijk 13 september 1913, overleden te Schaijk 23 november 1913.
 5. Johanna Wilhelmina den Brok, geboren te Schaijk 13 juli 1915.

Arnoldus den Brok was arbeider en landbouwer in Schaijk, van 1908 tot 1915 te Schaijk B83, in 1941 te Schaijk A71.

Bidprentjes bij Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00184


VI-o. Johannes Marinus den Brok / zoon van V-i Wilhelmus den Brok
Geboren te Berghem 9 September 1876, vertrokken naar Beuningen 1896, overleden te Hees (bij Nijmegen) 30 oktober 1937, getrouwd te Nijmegen 4 oktober 1900 met Jakoba Hendriks, geboren te Hees (bij Nijmegen) 26 februari 1869, dochter van Willem Hendriks en Geertruida Gabriels. Uit dit huwelijk:

 1. Francisca Geertruida den Brok, geboren te Hees (Nijmegen) 4 november 1900, overleden te Oss 22 december 1969, getrouwd in 1928 met Gradus Johannes van Uuden, arbeider, geboren te Wijchen 2 februari 1897. Francisca is 20 augustus 1928 vanuit Nijmegen in Oss komen wonen waar Gradus van Uuden al woonde. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 woonden ze op Rozenstraat 44b, later op nummer 56.
 2. Geertruida Cornelia den Brok, geboren te Nijmegen 17 februari 1902, overleden te Nijmegen 11 maart 1902.

Johannes Marinus den Brok was fabrieksarbeider.

Afbeelding 31. Johannes Marinus den Brok.


VI-p. Antonius den Brok / zoon van V-j Adrianus den Brok
Geboren te Haren (Megen) 20 februari 1856, overleden te Boxmeer 19 juni 1915, getrouwd te Herpen 22 november 1880 met Anna Maria van Mill, geboren te Uden 16 april 1860, overleden te Boxmeer 31 augustus 1913, dochter van Hermanus Hendrikus Franciscus van Mill, mandenmaker, en Ardina Thomassen (geboren te Herpen 18 juni 1839, dochter van Joannes Thomassen en Joanna Maria van Leuken; zie: Stamboom van Ria van Mill). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes den Brok, volgt VII-t.
 2. Adriana den Brok, geboren te Herpen 23 mei 1883, overleden te Herpen 19 oktober 1888.
 3. Egbertius den Brok, volgt VII-u.
 4. Louisius Hermanus (/Louis) den Brok, volgt VII-v.
 5. Adriana den Brok, geboren te Herpen 17 februari 1889, overleden te Eindhoven 30 augustus 1968, getrouwd te Beers 30 oktober 1916 met Johannes Antonius Thijssen, geboren te Beers 12 december 1884, overleden te Eindhoven 21 juni 1973, zoon van Engelbertus Thijssen, timmerman, en Adriana Maassen.
 6. Ardina den Brok, geboren te Herpen 6 juli 1890, overleden te Herpen 11 november 1890.
 7. Hendrikus Johannes (/Hein) den Brok, volgt VII-w.
 8. Johannes Hendrikus den Brok, volgt VII-w-2.
 9. Hermanus Hendrikus Franciscus den Brok, geboren te Herpen 8 juli 1895, overleden te Eindhoven 25 juli 1943.
 10. Ardina Bernarda den Brok, geboren te Herpen 16 januari 1899, overleden te Herpen 14 december 1899.

Antonius den Brok was arbeider en later tuinman, woonde in Herpen, tot 1885 Wooy B111 en in 1887 Wooy B134.

 

Afbeelding VI-p-1a en b. (a) Antonius den Brok en Anne (Mieke) van Mill; (b) Van links naar rechts: een zus van Anne Marie den Brok van Mill??, Anne Marie den Brok van Mill, Adriana den Brok (later getrouwd met Johannes Antonius Thijssen), een dochter van de eerste vrouw of hulp in de huishouding (??), Antonius den Brok.
Afbeeldingen gekregen van Louis den Brok, 27 september 2008.

Groen: informatie van Louis den Brok, emails 27 september 2008
Paars: informatie van Hanneke Brok 8 oktober 2015

   

Afbeelding VI-p-2a. (a) Antonius den Brok; (b) Adriana den Brok (getrouwd met Johannes Antonius Thijssen); (c) Kennis maken met familie van den Heuvel omstreeks 1914-1915. Van links naar rechts: Peter van den Heuvel (de vader van Arnolda Cornelia van den heuvel, de vrouw van Louisius Hermanus den Brok), Antonius den Brok, Adriana den Brok, Johannes Antonius.
Afbeeldingen gekregen van Louis den Brok, 27 september 2008.

        

Afbeelding 32. (a) Bidprentje van Antonius den Brok, (b) van zijn vrouw Anna Maria van Mill, (c) van hun zoon Hermanus Hendrikus Franciscus den Brok en (d) hun dochter Adriana den Brok.
Afbeeldingen gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008.


VI-q. Johannes Adrianus den Brok / zoon van V-j Adrianus den Brok
Geboren te Haren (Megen) 30 juni 1859, overleden te Herpen 1 mei 1889, getrouwd te Herpen 28 mei 1881 met Johanna van Kessel, geboren te Berghem 9 mei 1842, overleden te Herpen 11 oktober 1918, dochter van Theodorus van Kessel en Gerarda (Diena) van Uden. Uit dit huwelijk:

 1. Gerdina den Brok, geboren te Herpen 5 april 1885, overleden te Terwinselen (Zuid Limburg) 9 februari 1963, getrouwd te Herpen 25 mei 1906 met Adrianus van den Berg, geboren te Herpen, overleden te Kerkrade 6 november 1951, zoon van Lambertus van den Berg en Johanna van Rijsingen.
 2. Adrianus den Brok, volgt VII-x.

Johannes Adrianus den Brok was in 1881 arbeider te Nederasselt (provincie Gelderland) en in 1882 en 1885 arbeider te Herpen, Koolwijk A111.


VI-r. Johannes Theodorus den Brok / zoon van V-j Adrianus den Brok
Geboren te Megen 3 november 1865, overleden te Megen 10 februari 1940, getrouwd te Megen 22 november 1901 met Everdina van den Berk, geboren te Megen 27 oktober 1875, overleden te Megen 17 februari 1919, dochter van Arnoldus van den Berk en Johanna Uijlen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes den Brok, geboren te Megen 9 augustus 1902.
 2. Johanna den Brok, geboren te Megen 6 november 1903, getrouwd te Megen 6 november 1929 met Josephus Wilhelmus Witsiers, fabrieksarbeider, geboren te Appeltern 16 februari 1901, overleden te Haren 7 maart 1975.
 3. Hendrika den Brok, geboren te Megen 4 april 1906, overleden te Eindhoven 2 december 1989, getrouwd te Megen 19 juni 1932 met Antonius Josephus van Grunsven, opperman, geboren te Oss 22 maart 1907, zoon van Lambertus van Grunsven en Arnolda Leonarda van Amstel.
 4. Anna Maria den Brok, geboren te Megen 8 november 1907, getrouwd te Megen 29 mei 1929 met Gerardus van Beuningen, granietvloermaker, geboren ca. 1901.
 5. Petronella (/Pieta) den Brok, geboren te Megen 21 juli 1909, getrouwd te Megen 30 juli 1930 met Hendrikus Antonius Straten, schilder, geboren te Wijchen 2 april 1907, zoon van Christianus Straten en Antonetta Reuvers.

Johannes Theodorus den Brok was polderbode en veldwachter in Haren (gemeente Megen), woonde in 1901 in Haren B101, in 1906 in Haren B91 en in 1909 in Haren B101.

Groen: aanvullingen van Hanneke Brok 17 december 2015.


VI-s. Theodorus den Brok / zoon van V-k Aart den Brok
Geboren te Berghem 11 april 1869, overleden te Oss 26 mei 1939, getrouwd te Oss 28 april 1899 met Gerardina van den Heuvel, geboren te Oss 29 oktober 1873, dochter van Christianus van den Heuvel en Anna Maria van Berkom. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Hendrikus den Brok, geboren te Oss 8 maart 1900, overleden te Oss 6 april 1900.
 2. Arnoldus Hendrikus den Brok, geboren te Oss 20 februari 1901, overleden te Oss 27 februari 1901.
 3. Anna Maria den Brok, geboren te Oss 23 februari 1902, overleden te Oss 17 september 1903.
 4. Arnoldus Antonius den Brok, geboren te Oss 13 april 1903. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 verbleef hij van 17 augustus 1927 tot 28 december 1928 te Arnhem.
 5. Christianus Hendrikus den Brok, volgt VII-x2.
 6. Hendrikus Theodorus den Brok, geboren te Oss 20 september 1905. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 is hij 14 november 1933 naar Heesch vertrokken.
 7. Antonius Hendrikus (/Toontje) den Brok, geboren te Oss 8 oktober 1906, overleden te Oss 31 mei 1991 (genaamd Joep Schroeder in het proefschrift van Willem Hendrik Nagel, de Criminaliteit van Oss, 1949), ongehuwd, wonende te Oss, Danenhoefstraat 13. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 is hij op 22 juni 1936 naar Leeuwarden vertrokken.
 8. Johannes Marinus den Brok, geboren te Oss 4 januari 1908, overleden te Oss 12 augustus 1908.
 9. Johannes Marinus (/Jantje) den Brok, geboren te Oss 7 april 1909 (genaamd Marinus Schroeder in het proefschrift van Willem Hendrik Nagel, de Criminaliteit van Oss, 1949), ongehuwd, wonende te Oss, Landweerstraat 46. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 verbleef hij van 8 november 1929 tot 30 september 1930 in Arnhem en is hij 6 juni 1934 naar Breda vertrokken.
 10. Wilhelmus Cornelus den Brok, geboren te Oss 13 november 1911.
 11. Cornelius Johannes den Brok, geboren te Oss 28 februari 1913, overleden te Oss 3 september 1913.
 12. Cornelius Johannes den Brok, geboren te Oss 21 mei 1914.
 13. Marinus Johannes den Brok, geboren te Oss 13 mei 1916, overleden te Oss 17 november 1916.

Theodorus den Brok heeft zijn militaire dienst gedaan in het derde regiment infanterie; is 1899 van Berghem naar Oss vertrokken. Hij woonde in Oss "In de Heide" en "op Danenhoef" en was landbouwer. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 was hij landbouwer en woonde het gezin eerst op Heide F68 en daarna op Danenhoef 18. In het bevolkingsregister van 1923-1937 landbouwer, eerst Danenhoef 18, dan Danenhoefstraat 13.

Bidprentje op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00224


VI-t. Antonius (/Antoon) den Brok / zoon van V-k Aart den Brok
Geboren te Berghem 5 december 1870, overleden te Oss 22 februari 1951, getrouwd te Oss 17 mei 1895 met Henrica van den Oever, geboren te Oss 28 juni 1873, overleden te Oss 16 maart 1961, dochter van Jacobus van den Oever en Anna Maria de Laat. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Jacobus den Brok, volgt VII-y.
 2. Jacobus Henricus, geboren te Oss 13 maart 1899, overleden te Oss 1 mei 1899.
 3. Marinus Johannus den Brok, geboren te Oss 4 augustus 1900, ongehuwd overleden te Oss 18 oktober 1940. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 vertrok hij 24 juli 1920 naar Eijgelhoven (Limburg) en kwam van daar uit op 29 september 1920 weer in Oss terug. Op 4 augustus 1923 vertrok hij naar Antwerpen (België) vanwaar hij 1 november 1924 weer naar Oss terug kwam. Op 30 juni 1936 vertrok hij naar Breda. Marinus Johannus werd in het proefschrift van Willem Hendrik Nagel over de criminaliteit in Oss (gepubliceerd in 1949) Servaas Schroeder genoemd.
 4. Henricus Johannus, geboren te Oss 8 september 1902, overleden te Oss 2 augustus 1908.
 5. Antonius Jacobus (/Antoon) den Brok, volgt VII-z
 6. Jacobus Johannus, geboren te Oss 11 april 1908, overleden te Oss 26 juni 1918.
 7. Bernardina Johanna den Brok, geboren te Oss 6 augustus 1910, voor de eerste keer getrouwd te Middelburg 12 juni 1931 met Willem van der Wende, kleermaker, geboren te Middelburg 24 maart 1905, overleden te Rotterdam 18 november 1966, zoon van Gerard van der Wende en Alida Elisabeth Maria Slagboom. Ze zijn gescheiden 24 juli 1947 (informatie van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok) of 7 mei 1948 (Arr. Rechtbank Middelburg volgens http://www.zeeuwengezocht.nl/). Voor de tweede keer getrouwd te Oss 3 september 1948 met Gerardus Johannes Kropman, geboren te Duisburg (Duitsland) 15 april 1920, zoon van Martinus Kropman en Johanna Elbers. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 vertrok Bernardina op 18 mei 1931 naar Middelburg.
 8. Johannes Antonius (/Johan) den Brok, volgt VII-aa.

Antoon den Brok heeft zijn militaire dienst gedaan in het derde regiment artillerie; is 1892 van Berghem naar Den Bosch vertrokken. Hij woonde in ieder geval vanaf 1869 te Oss "op Schaijk" (ook "op het Schaijks veld") en was van beroep: steigermaker, leidekker, arbeider. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was hij arbeider, wonende eerst Heisteeg B135, later Berghemseweg 33. In het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 staat hij als arbeider, en het gezin wonend eerst op de Berghemseweg 82, daarna Schaijksestraat 40, later 54.

Afbeelding 33. Bidprentje van Antoon den Brok. Afbeelding gekregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok, 27 januari 2008.


VI-u. Cornelus Johannes (/Kees) den Brok / zoon van V-k Aart den Brok
Geboren te Berghem 29 maart 1876, overleden te Berghem 6 juni 1916, getrouwd te Berghem 13 augustus 1898 met Alberta (/Bertha /Betje) Broers, geboren te Berghem 22 april 1880, overleden te Oss 27 september 1955, dochter van Johannes Broers en Johanna van Lier. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Hendricus (/Aart) den Brok, volgt VII-aa2.
 2. Hendrika Johanna den Brok, geboren te Berghem 18 augustus 1900, overleden te Vught 15 februari 1956, ze was van 22 november 1917 tot 24 september 118 dienstbode bij H. Jacobs, Stationsweg te Oss, is uiteindelijk vanuit Berghem vertrokken naar ’s-Hertogenbosch in 1921, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 27 januari 1926 met Cornelis Traa, geboren te Vught 3 juni 1902, overleden te Hoensbroek 23 augustus 1950, zoon van Cornelus Traa en Wilhelmina Maria van de Ven.
 3. Johannes den Brok, geboren te Berghem 20 september 1901, overleden te Berghem 17 oktober 1901.
 4. Johannes den Brok, geboren te Berghem 20 september 1902, overleden te Berghem 10 juni 1903.
 5. Johannes (/Jan) den Brok, volgt VII-aa3.
 6. Anna den Brok, geboren te Berghem 24 september 1905, getrouwd te Berghem 25 mei 1927 met Marcelus Jacobus Sijnen, geboren te Berghem 21 maart 1904, zoon van Bernardus Gerardus Sijnen en Anna Boeijen.
 7. Johanna (Maria) den Brok, geboren te Essen (Duitsland) 5 mei 1907, overleden te Oss 14 mei 1964, getrouwd te Berghem 30 januari 1926 met Jacobus Adrianus (/Koos) van Valkenburg, geboren te Oss 14 september 1903, overleden te Oss 2 juli 1987, zoon van Francis van Valkenburg en Johanna Maria van den Oever (zie ook: http://www.valkenburgh.nl/ped-oss.html).
 8. Theodor Heinrich (/Thé) den Brok, volgt VII-ab.
 9. Elisabeth (/Ellie) den Brok, geboren te Essen (Duitsland) 31 augustus 1912, overleden te Oss 2 mei 1993, getrouwd te Berghem 21 oktober 1939 met Johannes Nicolaas (/Jan) van der Wielen, geboren te Oss 10 april 1908, overleden in 1981, zoon van Petrus Nicolaas van der Wielen en Joanna van den Hurk.

Groen: aanvullingen van Hanneke Brok 17 december 2015

Cornelus Johannes (/Kees) den Brok was arbeider te Berghem. Hij is met vrouw en kinderen omstreeks 1905/1906 naar Essen in Duitsland vertrokken, stadsdeel Rellinghausen. Daar werkte hij als knecht op een boerderij. Het gezin is tussen 1912 en 1916 naar Berghem teruggekeerd. Aart en waarschijnlijk ook Johannes zijn op 22 augustus 1921 naar Hoensbroek (Zuid-Limburg) verhuisd en werkten als mijnwerkers in Staatsmijn Emma. Op 7 oktober 1921 zijn ook hun moeder Alberta Broers, hun jongere broer Theodor Heinrich en jongste zusje Elisabeth naar Zuid Limburg verhuisd, naar Heerlen, Nachtegaalstraat 6. Op datzelfde adres zijn Aart en Johannes op 13 oktober 1921 ook komen wonen.

Afbeelding 34 a, b, c en d. (a) Aart, Elisabeth en Johannes den Brok omstreeks 1951. Het jongetje in het midden vóór is Jan, geboren 25-02-1949, overleden 25-12-1994, een voorkind van Trijn den Brok (zelf een voorkind van Johannes’ vrouw Jebbigje van Daalen) en Joseph Grela. Foto gekregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok, 27 januari 2008. (b) Bidprentje van Elisabeth den Brok. (c) Bidprentje van Johanna Maria den Brok. Prentje gekregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok, 27 januari 2008. (d) Bidprentje van Hendrika Johanna den Brok. (e) "Opoe" Betje Broers met kleinkinderen, kinderen van Theodor Heinrich den Brok, van links naar rechts: Thea, Corrie en Marinus. Foto gemaakt rond 1954. Foto gekregen van Thea van Rooij-den Brok en Pierre Albert, 3 april 2008.

Foto van de boerderij in 1935 en van Alberta Broers op de Beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00412
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00417
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00418
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00849


VI-u-2. Helena Maria den Brok / dochter van V-k Aart den Brok
Geboren te Berghem 14 november 1878, overleden te Berghem 3 november 1935, getrouwd te Berghem 13 februari 1909 met Johannes Franciscus Kuijpers, geboren te Cuijk en Sint Agatha 4 oktober 1863, overleden te Berghem 10 augustus 1945, zoon van Peter Kuijpers en Anna Maria Cuppen. Kinderen van Helena Maria den Brok van vóór haar huwelijk:

 1. Arnoldus (/Aart) den Brok, volgt VII-ab-2.
 2. Hendrikus den Brok, geboren te Berghem 2 juni 1907, werd bij het huwelijk van Helena Maria den Brok en Johannes Franciscus Kuijpers door Kuijpers erkend en heette voortaan Hendrikus Kuijpers. Hendrikus Kuijpers trouwt te Berghem 16 november 1928 met Henrica Maria Manders, geboren te Oss 5 oktober 1909, dochter van Lambertus Manders en Francisca Bloem.
Kinderen van Helena Maria den Brok en Johannes Franciscus Kuijpers van na hun huwelijk:
 1. Anna Maria Kuijpers, geboren te Berghem 18 maart 1910.
 2. Johanna Petronella Kuijpers, geboren te Berghem 6 september 1911.
 3. Petronella Allegonda Kuijpers, overleden te Berghem 1 oktober 1914.

Johannes Franciscus Kuijpers was landbouwer te Berghem.


VI-v. Adrianus den Brok / zoon van V-l Wilhelmus den Brok
Geboren te Berghem 7 januari 1878, overleden te Berghem 24 februari 1922, getrouwd te Berghem 11 januari 1906 met Cornelia Maria Groot, geboren te Alkmaar 2 april 1884, overleden te Oss 21 juni 1960, dochter van Willem Groot en Grietje Hopman. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Adrianus den Brok was arbeider en kuiper in Berghem. Uitgeschreven vanuit Berghem naar Duitsland vóór 1910; weer ingeschreven in Berghem samen met Cornelia Maria Groot vanuit Essen Rüttenscheid 2 november 1911. Ze wonen dan in het ouderlijk huis. Cornelia Maria Groot, werkster, hertrouwde te Oss 15 mei 1923 met Franciscus Willebrordus Thielens, fabrieksarbeider, geboren te Oss 25 maart 1883, overleden te Oss 11 december 1967, zoon van Francis Thielens, houthakker, en Helena van Orsouw. Cornelia Maria Groot vertrok 26 mei 1923 vanuit Berghem naar Oss, Teugenaarsstraat 124.

Groen: informatie van Fred Groot, Zoetermeer, 18 oktober 2016.


VI-w. Antoon den Brok / zoon van V-l Wilhelmus den Brok
Geboren te Berghem 26 februari 1879, overleden te Berghem 24 maart 1917, getrouwd te Berghem 2 mei 1903 met Henrica Kerkhof, geboren te Berghem 14 februari 1881, dochter van Stephanus Kerkhof en Regina van der Burgt. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus (/Willem) den Brok, geboren te Berghem 12 november 1903, overleden te Oss 21 juni 1991 (ongehuwd).
 2. Regina Klazina den Brok, geboren te Berghem 20 december 1904, getrouwd te Rotterdam 2 april 1924 met Gerrit Gerardus Theodorus Versluis, geboren te Schiedam in 1900, zoon van Hubertus Gerardus Versluis en Elisabeth Vink.
 3. Hermanus Stephanus (/Herman) den Brok, volgt VII-ac.
 4. Johannes Petrus den Brok, geboren te Berghem 22 oktober 1908, overleden te Berghem 18 maart 1909.
 5. Antonius Sophronius (/Antoon) den Brok, volgt VII-ac-2.

Antoon den Brok was kuiper en later herbergier in Berghem. In 1917 woonde hij te Berghem B140. Het gezin is 6 december 1926 in Oss komen wonen, eerst aan de Heesscheweg 3a, daarna Molenstraat 149, later 199. Het Café stond daar aan de Molenstraat 199. Hendrica Kerkhof begon ook een aannemersbedrijf met haar drie zonen: Willem de metselafdeling, Herman had een timmerfabriek en Antoon werd schilder. In het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 staat Hendrica genoteerd als verlofhoudster, Wilhelmus als metselaar en Hermanus Stephanus als timmerman.


VI-x. Hendrikus den Brok / zoon van V-l Wilhelmus den Brok
Geboren te Berghem 30 juli 1882, overleden te Oss 25 november 1962, getrouwd te Berghem 2 oktober 1909 met Maria Anna van de Graaf, geboren te Oss 14 december 1890, overleden te Oss 11 juni 1916, dochter van Gerardus Antonius van de Graaf en Gijsberta Couwenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Hendrika den Brok, geboren te Essen (Duitsland) 11 juli 1910, overleden 25 maart 1995, getrouwd 14 mei 1936 met Augustinus Theodorus Wissenburg, geboren te Herwen en Aerdt (Rijnwaarden) 26 augustus 1903, overleden te Beverwijk 1 april 1966, zoon van Petrus Antonius Wissenburg, kleermaker, en Elisabeth Verbeeten. Petronella komt 20 december 1916 vanuit Vught in Berghem wonen (haar moeder is een half jaar eerder overleden). Ze werd door haar opa en oma opgevangen (Wilhelmus den Brok en Petronella Slokker), woonde vanaf 15 maart 1928 met haar vader in Oss, Linkensweg 7, en verhuisde 21 maart 1929 naar Rheden (Gelderland).
 2. Elisabeth Jacoba (/Liesje) den Brok, geboren te Essen (Duitsland) 11 september 1912, overleden te ’s-Hertogenbosch 7 oktober 1999, getrouwd met L.L. Lucas, overleden 12 oktober 1974. Elisabeth komt 25 juli 1916 vanuit Essen in Berghem wonen (een maand na het overlijden van haar moeder) en vertrekt 1 augustus 1916 naar Rosmalen. Elisabeth wordt later geadopteerd door Antje Hoedemakers en Piet van Osch.
 3. Wilhelmina (/Mieneke /Mientje) den Brok, geboren te Essen (Duitsland) 23 april 1914, overleden te Uden 27 maart 1926. Wilhelmina komt 25 juli 1916 vanuit Essen in Berghem wonen (een maand na het overlijden van haar moeder) en vertrekt 1 augustus 1916 naar Rosmalen. Later is ze naar Uden gegaan, naar de nonnen, waar ze op 12-jarige leeftijd overleden is.

Hendrikus den Brok woonde toen hij trouwde in 1909 in Berghem en in ieder geval van 1910 tot 1916 in Essen in Duitsland. Daarna is hij in Rosmalen gaan wonen. Op 15 april 1918 is hij van Berghem in Lieshout gekomen en heeft toen met vele anderen als grondwerker het Wilhelminakanaal gegraven; is 25 mei 1918 weer in Berghem terug gekomen. Op 15 maart 1928 verhuist hij samen met zijn oudste dochter naar Oss, Linkensweg 7; van 9 november 1929 tot 15 mei 1935 verblijft hij in Norg in Drente. Komt weer terug naar Oss, Linkensweg 8, verblijft van 30 juni 1936 tot 27 mei 1939 wederom in Norg. Tot 20 november 1940 is hij waarschijnlijk in het buitenland; woont daarna in Rotterdam, Rechter Rottekade 63. Van 17 april 1951 tot 10 juli 1951 in Beverwijk, S. van Linschotenstraat 33. Daarna in Oss, eerst Arendsvlucht 8, later Begijnenstraat 18. In 1953 in Oss in het bejaardenhuis gaan wonen.

Hendrikus den Brok werd 17 maart 1904 veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Hij had zich 15 februari van dat jaar schuldig gemaakt aan openbare dronkenschap, veroorzaken van licht letsel en wederspannigheid. Veldwachter de Bruin (Berghem) verklaart dat hij Hendrikus den Brok dronken aantrof en mee wilde nemen naar het bureau. Deze verzette zich hiertegen door middel van trekken en duwen. "De Bruin, dat kost je leven!" riep Hendrikus den Brok hem toe. "In de kast krijgt ge me nooit, dat verdom ik." Veldwachter de Bruin is toen met zijn knie hard op de grond gekomen en heeft een aantal dagen niet goed kunnen lopen. Hendrikus’ vader Wilhelmus den Brok kwam ter plekke en heeft zijn wederspannige zoon mee naar huis genomen.

Maria Anna van de Graaf woonde toen ze trouwde samen met haar ouders in Essen (Duitsland). Ze is aan long tuberculose (TBC, tuberculosis pulmonis) overleden.

Groen: gegevens gekregen van Rob Lucas, 27 augustus 2008.
Bruin: gegevens gekregen van Piet Wissenburg, 24 augustus 2010.
Paars: gegevens van Hanneke Brok 8 oktober en 17 december 2015.

Afbeelding VI-x-1. Bidprentje van Elisabeth Jacoba den Brok. Prentje gekregen van Rob Lucas, 27 augustus 2008.


VI-y. Johannes Gerardus (/Jan) den Brok / zoon van V-n Johannes den Brok
geboren te Berghem 24 maart 1886, overleden te Berghem 2 maart 1983, getrouwd te Schaijk 22 januari 1926 met Wilhelmina Johanna Vos, geboren te Schaijk 14 oktober 1898, overleden 3 februari 1979, begraven in Berghem, dochter van Petrus Vos en Antonia Strik. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius (/Johan /Jan) den Brok, geboren te Berghem 27 september 1926, overleden 16 september 1972, getrouwd met Hendrika (/Riek) van de Pas, geboren te Nieuwkuijk 12 december 1930 en overleden te Schaijk 13 januari 2008.
 2. Antonia Wilhelmina den Brok, geboren te Berghem 16 december 1927, getrouwd te Berghem 31 december 1959 met Marinus Hendrikus Reyers.
 3. Wilhelmina Petronella den Brok, geboren te Berghem 26 juli 1929, getrouwd te Berghem 30 juli 1955 met Antonius Petrus Gerardus van Schaijk.
 4. Petronella Francisca (/Pieta) den Brok, geboren te Berghem 27 april 1932, overleden te Heesch 22 oktober 2003, getrouwd te Berghem 20 mei 1958 met Marinus Cornelis Schuurmans, overleden te Oss 4 mei 2012.
 5. Francisca Maria (/Cisca) den Brok, geboren te Berghem 18 februari 1934, overleden te Berghem 14 mei 2014, getrouwd te Berghem 30 juli 1955 met Willebrordus Cornelis (/Willy) van de Wetering.
 6. Johannes Theodorus (/Theo) den Brok, geboren te Berghem 10 augustus 1937.

Johannes Gerardus den Brok (/Jan de Kikvors) was landbouwer te Berghem in de Heide C52 en later C57 (de Hei of Geen-Hei). In 1983 Heistraat 8.

Groen: informatie van Hanneke Brok, 3 november 2014 en 8 oktober 2015 gevonden via http://www.mensenlinq.nl


VI-z. Willem den Brok / zoon van V-o Petrus den Brok
Geboren te Berghem 12 maart 1861, overleden te Rotterdam 19 december 1905, is 10 oktober 1894 naar Rotterdam vertrokken, voor de eerste keer getrouwd te Oijen en Teeffelen 20 november 1885 met Adriana Konings, geboren te Oijen en Teeffelen 1 maart 1860, overleden te Oss 6 april 1887, dochter van Adrianus Konings en Wilhelmina van Rijn. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Adrianus den Brok, geboren te Oss 1 april 1887, overleden te Oijen 30 juni 1887.
Voor de tweede keer getrouwd te Rotterdam 18 augustus 1897 met Petronella Elisabeth Beck, geboren te Wamel 21 september 1871, overleden te Rotterdam december 1951, dochter van Jacobus Beck en Johanna Maria Elisabeth Leenders. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Arnoldus den Brok, volgt VII-ad.
 2. Elisabeth Johanna Maria den Brok, geboren te Rotterdam 12 september 1899, getrouwd te Rotterdam 3 september 1924 met Jacobus Lambertus Spitters, geboren te Oude-Tonge ca. 1899, zoon van Joannes Matthias Spitters en Pieternella van Schijndel.
 3. Pieternella Cornelia den Brok, geboren te Rotterdam 1 december 1902, getrouwd te Rotterdam 15 september 1926 met Franciscus Sweben, geboren te Rotterdam ca. 1903, zoon van Hendricus Johannes Sweben en Anna Catharina Eigler.
 4. Jacobus (/Koos) den Brok, geboren te Rotterdam 11 januari 1904, overleden te Rotterdam 15 juli 1914 (akte nr. 3079, overledene was een drenkeling, datum is fictief).
 5. Willem (/Wim) den Brok, geboren in Rotterdam 2 oktober 1905 (ongehuwd).

Willem den Brok was arbeider, klompenmaker, kuiper te Oss, woonde "aan de Klaphekken". Vanaf 10 oktober 1894 woonde hij in Rotterdam, werkte eerst als timmerman bij de houtfabriek van van den Bergh (uit Oss) en later als havenarbeider.

Met dank aan Hans Gloudemans voor de overlijdensdatum van Willem den Brok (email 22 februari 2013)


VI-aa. Adrianus den Brok / zoon van V-o Petrus den Brok
Geboren te Herpen 20 september 1863, overleden te Kleef (Duitsland) 24 mei 1890, getrouwd te Oss 4 november 1887 met Wilhelmina Meijers, geboren te Haren (Megen) 23 maart 1864, overleden te Oss 9 januari 1941, dochter van Petrus Meijers en Petronella van Loosbroek. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Laurentius den Brok, volgt VII-ae.
 2. Petronella Maria den Brok, geboren te Kleef (Duitsland) 12 maart 1890.

Adrianus den Brok was kuiper, woonde in Oss in de Kruisstraat, vertrekt 27 november 1888 naar Kleef (Duitsland). Woonde in Kleef op het moment van overlijden op het adres Kloppbergstrasse 6. Beroep: kuipersknecht. Na zijn dood hertrouwde Wilhelmina Meijers te Hillegersberg 19 december 1891 met August van Kol, geboren te Puiflijk (Druten) 21 januari 1861 en overleden te Oss 2 september 1921.

Groen: Informatie van Hanneke Brok 2 mei 2015

Afbeelding VIaa Extract uit het overlijdensregister van Kleef. De afgebeelde tekst luidt: [...] worden, daß der Küfergeselle Adrianus den Brok, 26 Jahre 9 Monate alt, katholischer Religion, wohnhaft zu Cleve Kloppbergstraße No. 6, geboren zu Herpen in Holland, verheirathet mit Wilhelmina den Brok, geborne Meyers, Sohn der Eheleute Arbeiter Peter den Brok wohnhaft zu Oss und Johanna geborne Seegers, verstor- ben zu Oss, zu Cleve in der Spyk an der Ladestelle am vier und zwanzigsten Mai des Jahres tausend acht hundert und neunzig Nachmittags um vier Uhr todt aufge- funden worden ist.


VI-ab. Theodorus den Brok / zoon van V-p Franciscus den Brok
Geboren te Grave 29 augustus 1860, overleden te Grave 24 juli 1931, getrouwd te Grave 5 juli 1906 met Anna Maria Pennings, geboren te Uden 9 oktober 1864, overleden te Grave 23 april 1936, dochter van Hendricus Pennings en Allegonda van den Berg.

Theodorus den Brok was secretaris en penningmeester der Harmonie van Grave en commissaris van het Sint Alphonsius Broederschap.


VI-ac. Petrus (/Piet) den Brok / zoon van V-q Johannes den Brok
Geboren te Herpen 1 oktober 1864, overleden te Berghem 9 maart 1949, getrouwd te Berghem 17 januari 1891 met Theodora (/Dot) Thonies, geboren te Berghem 14 mei 1867, overleden te Berghem 4 maart 1942, dochter van Johannes Thonies en Maria Hoeba. Uit dit huwelijk:

 1. Een levenloos meisje, te Oss 9 juni 1891.
 2. Helena (/Lentje) den Brok, geboren te Oss 14 mei 1892, overleden te Oss 18 december 1989, getrouwd te Berghem 14 mei 1921 met Johannes Gerardus (/Hasje) Kluijtmans, geboren te Oss 1 augustus 1884, overleden te Berghem 16 februari 1962.
 3. Jan Johannes den Brok, volgt VII-af.
 4. Johannes, geboren te Berghem 13 mei 1894, overleden te Berghem 14 oktober 1894.
 5. Johanna, geboren te Berghem 20 mei 1895, overleden 21 augustus 1895.
 6. Maria den Brok, geboren te Berghem 22 september 1896, getrouwd te Berghem 18 november 1922 met Johannes van Bakel, geboren te Nistelrode 20 december 1896, zoon van Antonius van Bakel en Anna Maria van der Heijden. Maria komt voor als dienstbode in het register van dienstbodes en knechten te Oss van 1900-1923. Ze was dienstbode op het adres Krinkelhoek D140 (Chr. Val.?). Ze was 18 oktober 1917 uit Berghem gekomen en ging weer terug naar Berghem op 28 februari 1922.
 7. Adrianus, geboren te Berghem 18 september 1897, overleden te Berghem 30 oktober 1897.
 8. Adrianus, geboren te Berghem 3 oktober 1898, overleden te Berghem 26 januari 1899.
 9. Adriana (/Jaan) den Brok, geboren te Berghem 19 november 1899, overleden te Berghem 29 juni 1942, getrouwd te Berghem 25 september 1920 met Roelof van Hinthum, geboren te Berghem 23 februari 1887, overleden te Oss 15 augustus 1942, zoon van Gerardus van Hintum en Maria van Heumen. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00179
 10. Johannes, geboren te Berghem 25 maart 1901, overleden te Berghem 8 november 1902.
 11. Roelof, geboren te Berghem 2 augustus 1902, overleden te Berghem 7 januari 1903.
 12. Johanna (/Hanneke /Hanna) den Brok, geboren te Berghem 16 maart 1906, overleden te Berghem 5 november 1991, voor de eerste keer getrouwd te Berghem 19 januari 1924 met Johannes Leonardus (/Jan) Huibers, geboren te Berghem 24 april 1903, overleden te Noordwijk aan Zee 14 juni 1946. Johanna den Brok trouwt voor de tweede keer te Berghem 26 augustus 1948 met Marinus Johannes (/Ies) van den Oever, weduwnaar van Johanna Maria Keijzers, geboren te Oss 19 mei 1914, overleden 4 november 1984. www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=10528 en 10232

Petrus (/Piet) den Brok (/Pietje van de Biezen) was arbeider, landbouwer, boterwerker te Berghem. In Oss woonde hij in de Kantsteeg, in Berghem op de Heide C23 (Dennenweg 11).

Afbeelding 35. Piet den Brok (1864-1949). Gekopieerd uit het boek: De Berchse Hei in beeld, periode 1850-1950, geschreven door Gerrit Laurenssen en uitgegeven door Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem, april 1999, 151 blz.

Groen: informatie van Hanneke Brok, 8 oktober 2015.

Bidprentje uit de collectie van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00219


VI-ad. Theodorus Johannes den Brok / zoon van V-q Johannes den Brok
Geboren te Herpen 6 november 1866, overleden te Oss 17 mei 1925, getrouwd te Oss 18 april 1890 met Maria Leonarda Duffhuis, geboren te Oss 7 september 1869, volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is ze augustus 1918 te Essen (D) overleden, dochter van Hendrikus Duffhues (/Dufhues) (bierhuishouder) en Geertruida Jongers. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Henricus den Brok, geboren te Oss 8 uni 1891, overleden te Oss 12 november 1895.
 2. Wilhelmina Petronella den Brok, geboren te Oss 8 februari 1892. Volgens het bevolkingsregister 1900-1923 is Wilhelmina Petronella op 20 maart 1908 naar Herpen vertrokken en op 19 maart 1910 vanuit Alem weer in Oss terug gekomen. Op 27 januari 1915 is ze naar Essen in Duitsland vertrokken.
 3. Adriana Gertruda den Brok, geboren te Oss 16 november 1893. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was ze gehuwd met Joannes Tex en is ze 1 januari 1921 ambtshalve, vanwege de volkstelling, uit de gemeente uitgeschreven.
 4. Henricus Gerardus den Brok, geboren te Oss 6 januari 1895. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is hij 8 oktober 1919 naar Brunssum vertrokken.
 5. Johannes Henricus den Brok, geboren te Oss 27 september 1896. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is hij 22 juli 1912 naar Alkmaar vertrokken en er staat ook dat hij gehuwd was met Luise Hermina Verhufen (Verkufen?).
 6. Gertruda Maria den Brok, geboren te Oss 17 juli 1898. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Gertruda dienstbode. Bij adres staat "Philipse A513". Ze is 1 augustus 1913 naar Maastricht vertrokken en 30 juli 1917 daarvandaan weer terug gekomen. Op 3 november 1917 is ze naar ’s-Hertogenbosch vertrokken.
 7. Petrus Theodorus den Brok, geboren te Oss 13 mei 1900, overleden te Oss 20 december 1900.
 8. Maria Mathilda den Brok, geboren te Oss 27 mei 1901, overleden te Vught 13 september 1989, getrouwd met Peter Gerard Wekx. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Maria Mathilda dienstbode. Bij adres staat "Jet Pulles A501". Ze is op 9 juni 1915 naar Maastricht vertrokken en van daaruit 25 september 1917 weer in Oss teruggekomen. Op 7 januari 1918 is ze naar ’s-Hertogenbosch vertrokken.
 9. Catharina Antonia Leonarda den Brok, geboren te Oss 7 januari 1903. Volgens het bevolkingsregister 1900-1923 van Oss is Catharina Antonia op 17 mei 1912 naar Wijchen vertrokken.
 10. Dorothea Maria den Brok, geboren te Oss 30 juni 1904, overleden te Amersfoort 21 juli 1989, getrouwd te Amersfoort 2 mei 1929 met Jan Pot, geboren te Amersfoort 23 januari 1906, zoon van Jan Pot, timmerman, en Gijsberta Petronella Blackstone. Dorothea Maria is volgens het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 op 17 mei 1912 naar Wijchen vertrokken.
 11. Antonia Johanna den Brok, geboren te Oss 14 juni 1906. Antonia Johanna is volgens het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 op 11 juli 1912 naar Wijchen vertrokken.
 12. Cornelia Maria (/Corrie) den Brok, geboren te Oss 6 februari 1909, overleden te Oss 14 juni 1995, getrouwd met Bernardus Johannes Silvester van Well, geboren te Oss 31 december 1897, zoon van Joannes van Well, postbode, en Bernardiena Johanna Gijsbers. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Cornelia Maria op 23 november 1918 naar Essen in Duitsland vertrokken en van daaruit 4 oktober 1919 weer terug gekomen. Bij adres staat "A. van Haren, Torenstraat 12". Volgens het register van Oss van 1923-1937 is Cornelia Maria op 1 maart 1927 naar Amsterdam gegaan en vandaar op 30 april datzelde jaar weer teruggekomen. Op 31 december 1927 is ze naar ’s-Hertogen bosch gegaan vanwaar ze op 19 juni 1928 (of 1929) weer terug kwam. Op 25 februari 1930 is ze naar Renkum vertrokken en kwam 1 augustus 1930 vanuit Wageningen weer in Oss terug. Op 23 juli 1931 is ze weer naar Renkum vertrokken en kwam 30 januari 1934 vanuit Wormerveer weer terug naar Oss. Bij adres staat Walstraat 38. Van 23 juni 1936 tot 1 juni 1937 heeft ze in Den Bosch gewoond. Bij terugkomst was haar adres Rozenstraat 40.
 13. Gerardina Maria den Brok, geboren te Essen (Duitsland) 12 maart 1910, getrouwd te Oss 1 augustus 1931 met Josephus Hendrikus Johannes Schuurmans, fabriekarbeider, geboren te Oss 30 maart 1906, zoon van Franciscus Schuurmans, dakdekker, en Henrica Ruijs. Het huwelijk werd ontbonden te ’s-Hertogenbosch 23 juni 1950. In het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 staat dat Gerardina Maria op 1 januari 1921 vanwege de volkstelling is ingeschreven. Bij adres staat "Smalstraat 6". In het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 staat ze als Gerarda Johanna genoteerd. Op 2 oktober 1926 vertrekt ze naar Amsterdam en komt vanuit Amsterdam weer terug op 1 juni 1928. Op 20 april 1931 is ze naar Wormerveer vertrokken.
 14. Heinrich den Brok, geboren te Essen 21 december 1913. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Heinrich op 29 juni 1918 vanuit Essen (D) in Oss komen wonen en 22 november 1918 weer naar Essen vertrokken. Bij adres staat "Gloudemans, Hofstr. D65".

Theodorus Johannes den Brok was arbeider en fabrieksarbeider te Oss, wonende eerst "op Ussen", daarna in het Vierhoekje, "op klein Deuteren" en in Vianen (Oss). Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Theodorus Johannes fabrieksarbeider en woonde eerst op Vianen E132, daarna Arendstraat 37. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 woonde hij op Koornstraat 30.

Groen: informatie van Anton van Grunsven 5 maart 2015

Paars: informatie van Hanneke Brok 8 oktober 2015


VI-ae. Martinus (/Tinus) den Brok / zoon van V-q Johannes den Brok
Geboren te Herpen 21 juli 1869, overleden te Oss 17 april 1932, getrouwd te Berghem 4 mei 1889 met Johanna Boeijen, geboren te Berghem 28 december 1866, overleden te Oss 28 december 1943, dochter van Jacobus Boeijen en Hendrica Princen (/Prinsen). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus den Brok, volgt VII-ag.
 2. Jacobus Johannes den Brok, volgt VII-ag1.
 3. Adrianus Henricus den Brok, geboren ca. 1893, overleden te Oss 28 maart 1896.
 4. Henricus Adrianus den Brok, geboren 1894, overleden te Oss 16 januari 1895.
 5. Adrianus Henricus den Brok, volgt VII-ag2.
 6. Hendricus Adrianus den Brok, volgt VII-ag3.
 7. Johannes Martinus den Brok, geboren te Oss 20 juni 1899, overleden te Oss 5 november 1899.
 8. Johannes Martinus den Brok, geboren te Oss 14 november 1900, overleden te Oss 4 mei 1902.
 9. Anna Martina den Brok, geboren te Oss 23 oktober 1902, overleden te Eindhoven 5 april 1995, getrouwd met Cornelius J.A. de Ruijter. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Anna Martina vanuit Oss op 14 maart 1919 naar Amsterdam vertrokken. Op 3 juli 1933 is ze vanuit Haarlemerliede en Spaarnwoude weer in Oss teruggekeerd om op 19 oktober 1933 weer naar Amsterdam te vertrekken.
 10. Adriana Cornelia Jacobina den Brok, geboren te Oss 2 juni 1909. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 is ze 2 juli 1930 naar Amsterdam vertrokken.
 11. Theodorus Antonius Johannes den Brok, geboren te Oss 27 januari 1913, overleden te Oss 6 juli 1913.

Martinus den Brok (Tinus de Krel) was arbeider, boterwerker woonde 1890 bij geboorte van zijn eerste kind in Berghem, Spaanderstraat B207a en vanaf 10 mei 1890 in Oss "op Osser Schaijk", "op Schaijk" en in de Klaphekkenstraat B45. In het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 staat hij genoteerd als fabrieksarbeider wonend eerst Klaphekkenstraat B45, dan Ridderstraat 28. Als zijn zoon Jacobus Johannes in 1927 hertrouwt is vader Martinus den Brok koopman van beroep. In het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 is hij arbeider, koopman, en woont op de Kortfoortschestraat 77.


VI-af. Petrus (/Piet) den Brok / zoon van V-r Lambertus den Brok
Geboren te Herpen 28 juni 1866, overleden te Berghem 21 mei 1907, getrouwd te Berghem 4 april 1894 met Gertruda (/Truike) Brands, geboren te Berghem 12 december 1862, overleden 7 juni 1922, dochter van Hendrikus Brands en Johanna Allegonda van Asten. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Josephus (/Driekske) den Brok (/Driekske van Gertruyen), geboren te Berghem 26 maart 1900, overleden te Berghem 26 mei 1986, getrouwd te Berghem 20 juli 1938 met Cornelia (/Kee) van der Sloot, geboren 16 oktober 1894, overleden 4 juli 1980, weduwe van Franciscus (/Frans) Snoeks. Geen kinderen uit dit huwelijk.

Petrus (/Piet) den Brok (Pietje de Krel) is 12 april 1894 naar Berghem verhuisd en woonde daar in de Korte Heide C28.


VI-ag. Johannes (/Hannes) den Brok / zoon van V-r Lambertus den Brok
Geboren te Herpen 24 juni 1867, overleden te Herpen 31 mei 1931, getrouwd te Oss 11 mei 1904 met Henrica (/Drika) Ruys, geboren te Berghem 18 juni 1873, overleden te Herpen 19 juli 1957, dochter van Johannes Ruijs en Anna Maria van den Elzen. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Marinus (/Harry) den Brok (/Harry de Krel), geboren te Herpen 27 mei 1905, overleden te Herpen 5 oktober 1967 (ongehuwd), werkte begin dertiger jaren ’s winters als inwonend knecht in de kolenzaak van VII-j. Cornelus (/Kil) den Brok.
 2. Anna Maria (/Anna) den Brok, geboren te Herpen 30 juli 1906, overleden 12 januari 2002, begraven te Herpen (ongehuwd).
 3. Lambertus Johannes (/Bertus) den Brok, geboren te Herpen 29 februari 1908, overleden te Herpen 17 februari 1967 (ongehuwd).
 4. Johannes Petrus (/Jan) den Brok, volgt VII-ai.
 5. Maria Cornelia (/Marie) den Brok, geboren te Herpen 4 april 1911, overleden 30 mei 1995, begraven in Herpen (ongehuwd).
 6. Wilhelmina Petronella (/Mien) den Brok, geboren te Herpen 16 mei 1915, overleden te Herpen 9 september 2009.
 7. Gerarda Johanna (/Gradeke) den Brok, geboren te Herpen 4 februari 1919, overleden 10 maart 1999, begraven in Herpen, getrouwd te Ravenstein 29 april 1954 met Hendricus (/Harrie) van der Bolt, geboren te Herpen 2 april 1920, overleden te Herpen 1 juli 1986.

Johannes (/Hannes) den Brok (/Hannes de Krel) was landbouwer wonende te Herpen, Grote Koolwijk A81; ná 1929 te Herpen, Aalstvoort B68. Hij staat in het register van dienstbodes en knechten van Oss 1880-1900 als dienstknecht bij A.F. van Erp in Oss E34 vanaf 1 januari 1900.

Groen: informatie van www.online-begraafplaatsen.nl van Hanneke Brok 8 oktober 2015

   

Afbeelding 36a en b. Fotoos van de boerderij van Johannes den Brok en Henrica Ruijs op Aalstvoort in Herpen. Fotoos gemaakt door Bas den Brok in 2006.

   

Afbeelding 36. Bidprentje (c) van Johannes den Brok, (d) Harrie den Brok en (e) Bertus den Brok.

 

Afbeelding 36. Bidprentje (f) van Anna den Brok en (g) Marie den Brok.

Afbeelding 36. (h) Bidprentje van Mien den Brok.


VI-ah. Willem (/Wim) den Brok / zoon van V-r Lambertus den Brok
Geboren te Herpen 12 juni 1881, overleden te Herpen 10 september 1937, getrouwd te Berghem 7 oktober 1905 met Helena (/Lentje) den Brok, geboren te Berghem 3 juli 1884, overleden te Oss 9 januari 1973, dochter van Simon den Brok en Cornelia van der Venne. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Lambertus (/Harrie) den Brok, volgt VII-aj.
 2. Francina Cornelia (/Sien) den Brok (Zr. Hermino), geboren te Herpen 23 augustus 1910, overleden te Veghel 9 oktober 2007, 80 jaar lid van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel.
 3. Albertus Hendrikus (/Albert) den Brok (/Br. Blasius), geboren te Herpen 24 januari 1912, overleden te Valkenswaard 27 september 1986, broeder bij de Societas Verbi Divini SVD, zilveren professiefeest te Deurne 7 november 1957, uitgetreden, getrouwd te Valkenswaard 24 april 1964 met Catharina Arnoldina Adriana (/Toos) van Lit, geboren te Budel 10 april 1915, overleden te Valkenswaard 8 februari 1991, dochter van Petrus van Lit en Wilhelmina van der Sanden, weduwe van Henricus A. van Meijl.
 4. Cornelia Francina (/Kee) den Brok (/Zr. Nicasia I).
 5. Petrus Johannes (/Piet) den Brok, volgt VII-ak.
 6. Wilhelmina Maria (/Mien) den Brok (/Zr. Nicasia II), geboren te Herpen 14 september 1915, overleden te Nuland 8 februari 1995, lid van de Congregatie der Zusters van de Choorstraat, geprofest 26 december 1946.
 7. Cornelis Wilhelmus den Brok, geboren te Herpen 28 november 1916, overleden te Herpen 29 mei 1921.
 8. Wilhelmus Theodorus (/Wim) den Brok (/Br. Sebastianus), geboren te Herpen 10 maart 1918, overleden te Teteringen 29 mei 1996, broeder bij de Societas Verbi Divini SVD.
 9. Gerardus Sebastianus (/Grad) den Brok, volgt VII-al.
 10. Johannes Leonardus (/Jan) den Brok, volgt VII-am.
 11. Cornelus Leonardus (/Cor) den Brok, volgt VII-an.
 12. Leonardus Hendrikus den Brok, geboren te Herpen 2 september 1923, overleden te Herpen 8 mei 1924.
 13. Leonardus Hendrikus den Brok, geboren te Herpen 25 oktober 1924, overleden te Herpen 8 februari 1925.
 14. Antonius Franciscus (/Toon) den Brok, volgt VII-ao.
 15. Anna Maria Theresia (/Anneke) den Brok (/Zr. Galena).

Willem den Brok (Willem de Krel) was arbeider en landbouwer wonende te Herpen, Kleine Koolwijk A116 (tot 1930), daarna A133 en J145.

Afbeelding 37. Handtekeningen van Willem den Brok en Helena den Brok onder hun trouwakte van 7 oktober 1905 [Trouwboek Berghem 1905, Akte Nr. 12].

Afbeelding 38 a, b en c. Fotos van het gezin van Willem den Brok en Helena den Brok. (a) Voor het huis op de Koolwijk, 25 jaar getrouwd. Van links naar rechts: Mien, Wim, Grad, vader Willem, Toon, Jan, Anneke, moeder Helena, Cor, Piet en Harry den Brok. (b) Voor de kerk van Veghel in 1932 op het professiefeest van Zr. Hermino. Van links naar rechts: Grad, Piet, Wim, Harry, Kee (Zr. Nicasia), vader Willem, Toon, Sien (Zr. Hermino), moeder Helena, Albert (Br. Blasius), Jan, Mien, Anneke en Cor den Brok. (c) De kinderen in Veghel bij de professie van Nicasia in 1934. Van links naar rechts: Anneke, Toon, Cor, Jan, Grad, Wim, Mien, Piet, Zr. Nicasia (Kee), Br. Blasius (Albert), Zr. Hermino (Sien) en Harry.

Afbeelding 39a, b en c. (a) In Den Bosch bij de professie van Zr. Nicasia II (Mien den Brok). Zittend van links naar rechts: Br. ... (Gerard), Br. Blasius (Albert), Helena den Brok, Br. Sebastianus (Wim) en Br. Wilhelmus (Jan). Staand van links naar rechts: Toon, Anneke, Anna den Brok-Roefs, waarschijnlijk met Willemijn in de armen, Harry den Brok, Lena den Brok-Boeijen, Piet en Cor den Brok. (b) Tekening van de boerderij van Willem den Brok en Helena den Brok op de Kleine Koolwijk in Herpen, tegenwoordig Hoefstraat. Willem den Brok heeft de boerderij in 1923 gebouwd. Twintig jaar later in 1943 is ze grotendeels afgebrand. De tekening is gemaakt door Cor den Brok (van de Koolwijk). (c) Grond die in 1937 in bezit was, met het jaartal dat het geerfd of gekocht was.

 

Afbeelding 42. Bidprentjes van Willem den Brok en van Helena den Brok.


VI-ai. Arnoldus den Brok / zoon van V-s Anselmus den Brok
Geboren te Overasselt 29 maart 1853, getrouwd te Overasselt 9 april 1885 met Henrica Ariaans, geboren te Hernen 18 februari 1859, dochter van Peter Ariaans en Geertruida Dang. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Petrus den Brok, geboren te Balgoij 22 december 1887.
 2. Gertruda Johanna den Brok, geboren te Balgoij 25 april 1891.
 3. Petronella Johanna den Brok, geboren te Balgoij 9 november 1895.

Arnoldus den Brok was arbeider, 7 mei 1885 vanuit Overasselt in Balgoij komen wonen, wonende te Balgoij A35. Met zijn hele gezin op 1 april 1898 vertrokken naar Altendorf bij Essen in Duitsland.


VI-aj. Francis den Brok / zoon van V-s Anselmus den Brok
Geboren te Overasselt 15 maart 1855, overleden te Overasselt 8 december 1925, getrouwd te Overasselt 18 mei 1883 met Petronella Dinnissen, geboren te Overasselt 22 mei 1858, overleden te Overasselt 26 juli 1921, dochter van Gerardus Dinnissen en Maria de Heur. Uit dit huwelijk:

 1. Anselmus Gerardus den Brok, volgt VII-ap.
 2. Gerardus Martinus (/Grad) den Brok , volgt VII-aq.
 3. Johannes Wilhelmus (/Jan) den Brok, volgt VII-ar.
 4. Maria Theodora (/Marie) den Brok, geboren te Overasselt 14 april 1889, overleden te Leeuwen (West Maas en Waal) 21 mei 1933 (ongehuwd).
 5. Theodorus Martinus (/Martien) den Brok, volgt VII-as.
 6. Johanna Petronella (/Hanneke) den Brok, geboren te Overasselt 2 juni 1893, ongehuwd overleden te Oirschot 19 maart 1992.

Francis den Brok was arbeider, landbouwer, klompenmaker te Overasselt, Kruisberg (Dorp) Nr. 41, 26 en 49. Hij was prefect der Heilige Familie en lid der Derde Orde van den Heilige Franciscus van Asisië (de Orde van Franciscaanse Seculieren) .VII-a. Isedorus den Brok / zoon van VI-c Johannes Petrus den Brok
Geboren te Berghem 17 augustus 1857, overleden te Berghem 4 november 1924, getrouwd te Berghem 24 mei 1890 met Helena Kling, geboren te Berghem 26 juli 1864, dochter van Johannes Kling en Antonetta de Klein. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria den Brok, geboren te Berghem 15 juni 1891, overleden te Heesch 25 november 1957, getrouwd te Berghem 18 juni 1921 met Johannes van den Helm, geboren te Heesch, 18 juli 1889, zoon van Hendrikus van den Helm en Francisca Gloudemans. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00204
 2. Petrus, geboren te Berghem 14 augustus 1892, overleden te Berghem 7 februari 1898.
 3. Ardina (/Adriana) den Brok, geboren te Berghem 29 december 1893, overleden te Berghem 24 januari 1940, getrouwd te Berghem 17 april 1926 met Petrus Johannes van Lier, geboren te Berghem 4 november 1898, zoon van Johannes van Lier en Nicolasina Buuts. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00180
 4. Maria Helena den Brok, geboren te Berghem 8 september 1895, overleden te Berghem 10 februari 1951 (ongehuwd). http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00213
 5. Antonius, geboren te Berghem 28 december 1896, overleden te Berghem 17 januari 1897.
 6. Anna Maria den Brok, geboren te Berghem 3 juni 1898, overleden te Berghem 6 april 1972, getrouwd te Berghem 25 november 1919 met Johannes van Orsouw, geboren te Oss of Berghem 28 september 1886, overleden te Schaijk 18 mei 1975, zoon van Hermanus van Orsouw en Anna van den Boogaard.
 7. Petrus Antonius den Brok, volgt VIII-a1.
 8. Antonia den Brok, geboren te Berghem 14 april 1901, getrouwd te Utrecht 1 oktober 1924 met Paulus de Kruijf, geboren te Bergen op Zoom ca. 1901, zoon van Jacobus de Kruijf en Christina Willemina van Nimwegen. In het register van dienstbodes en kneschten van Oss van 1900-1923 staat Antonia als dienstbode genoteerd bij E. Norbard, Heuvel A61. Ze was 7 mart 1918 vanuit Berghem naar Oss gekomen en vertrok 8 mei 1819 naar ’s-Hertogenbosch.
 9. Arnoldus Johannes (/Nol) den Brok, volgt VIII-a2.
 10. Roelof den Brok, geboren te Berghem 22 oktober 1904, overleden te Berghem 15 december 1904.
 11. Regina den Brok, geboren te Berghem 12 april 1906, overleden te Berghem 1 oktober 1906.

Groen: Informatie van Hanneke Brok, 5 november 2014

Isedorus den Brok was arbeider te Berghem, Vossenhoek B193.

Afbeelding 41. Handtekeningen van Isedorus den Brok en Helena Kling onder de trouwakte van hun zoon Petrus Antonius den Brok op 30 juli 1920 in Oss [Trouwboek Oss 1920, Akte Nr. 56].


VII-b. Peter (/Pèt) den Brok / zoon van VI-c Johannes Petrus den Brok
Geboren te Berghem 8 juni 1860, overleden te Berghem 31 augustus 1941, voor de eerste maal getrouwd te Berghem 9 februari 1884 met Regina van Erp, geboren te Berghem 11 november 1844, overleden te Berghem 29 januari 1891, weduwe van Henricus van Thiel, dochter van Peter van Erp en Allegonda van Heumen. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Johannes den Brok, volgt VIII-a3.
 2. Petronella Johanna den Brok, geboren te Berghem 16 december 1886, overleden te Ravenstein 23 december 1931, getrouwd te Berghem 5 oktober 1912 met Petrus van der Ven, geboren te Deursen 16 april 1888, zoon van Christianus van der Ven en Johanna Maria van de Hulsbeek.
 3. Allegonda den Brok, geboren te Berghem 20 december 1887, overleden te Eindhoven 26 april 1951, vertrokken naar Cuyk 1905, getrouwd te Oeffelt 19 april 1909 met Egbertius den Brok, geboren te Herpen 16 april 1885, zoon van Antonius den Brok en Anna Maria van Mill.
 4. Johannes Marinus den Brok, volgt VIII-b.
 5. Johanna Maria, geboren te Berghem 28 december 1890, overleden te Berghem 29 december 1890.
Voor de tweede maal getrouwd te Nistelrode 21 augustus 1891 met Johanna van Gaal, geboren te Reek 31 januari 1856, overleden te Berghem 17 augustus 1939, dochter van Hermanus van Gaal en Katharina van den Hoogen. Uit dit huwelijk:
 1. Rudolph (/Roelof) den Brok, volgt VIII-c.
 2. Maria den Brok, geboren te Berghem 1 maart 1893, getrouwd te Berghem 20 april 1918 met Wilhelmus Strik, geboren te Berghem 6 april 1879, overleden te Berghem 30 december 1961, zoon van Elisabeth Strik en een onbekende man. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00342
 3. Hubertus Leonardus, geboren te Berghem 12 augustus 1894, overleden te Berghem 3 december 1895.
 4. Lambertus (/Bertus) den Brok, volgt VIII-d.

Groen: Informatie van Hanneke Brok, 5 november 2014

Peter (/Pèt) den Brok was arbeider en smid te Berghem, Kattenhoek Nr. 11, Hondshoek Nr. 12 (1890), A11.

Familiefoto 40 jarig trouwfeest in 1931. In het midden: Peter den Brok en zijn vrouw Johanna van Gaal. Foto van gekregen van Rolf den Brok, 5 januari 2010.

Meer foto’s van Pet den Brok en Johanna van Gaal en de boerderij en bidprentje op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00083
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00860
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00860
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01030
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00221


op 23 januari 1900 wordt Peter den Brok door de arrondissements-rechtbank te ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot twee keer zeven dagen gevangenisstraf. Hij was "Beklaagd van den 2 september 1899 ’s morgens te Herpen in het veld buiten openbare wegen en voetpaden te hebben gejaagd, immers zich met een geweer in jagende houding te hebben bevonden op een perceel bouwland en eenigen tijd later op een perceel met dennen beplanten grond toebehoorende aan L. Hoes en anderen waarvan de jacht is bij den Heer A. Jurgens zonder dat beklaagde voorzien was van een daartoe betrekkelijk schriftelijk bewijs van vergunning van eigenaar of rechthebbende, binnen een jaar nadat eene veroordeeling van beklaagde wegens overtreding der verordeningen op de jacht onherroepelijk is geworden". Hij was eerst door het kantongerecht in Oss veroordeeld, maar in hoger beroep gegaan, hetwelk echter afgewezen wordt, "Overwegende dat de Rijksveldwachter Leenen in twee door hem op den ambtseed opgemaakte processen verbaal, zijnde ter terechtzitting voorgelezen, heeft verklaard te hebben waargenomen, dat de beklaagde op tijd en plaats als in de dagvarding vermeld ’s morgens respectievelijk circa 7½ en 9 uur buiten openbare wegen en voetpaden met een tweeloopsch jachtgeweer in jagende houding ging over een perceel bouwland met aardappelen bezet en over een perceel dennenbosch, beide perceelen eigendom van L. Hoes en anderen, dat beklaagde op relatants vordering wel een jachtakte doch geene vergunning van eigenaar of rechthebbende vertoonde, dat de jacht op gemelde perceelen in pacht is bij den Heer A. Jurgens ... overwegende dat de beklaagde wat het jagen betreft ter terrechtzitting heeft erkend de feiten, zooals zij boven zijn gerelateerd, doch het recht van de Heer A. Jurgens om op meer bedoelde perceelen te mogen jagen betwistende heeft beweerd zelf dat recht te hebben op grond van een schriftelijk pacht contract door of namens de eigenaars en rechthebbenden hem afgegeven hebbende hij omtrent dit punt ter terrechtzitting eerst opgegeven, dat de medeeigenares Francina Hoes de namen der vier rechthebbenden onder het pachtcontract had gesteld, daarna dat ook de medeeigenaar, na te noemen getuige Lambertus Hoes bedoeld stuk had onderteekend. Overwegende, dat Lambertus Hoes als getuige ter terrechtzitting onder eede heeft verklaard uit eigen waarneming, dat hij met zijne zusters Francina en Anna en zijn broeder Johannes de perceelen in kwestie in onverdeelden eigendom bezit, dat hij de administratie der goederen heeft en als zoodanig in de jaren 1897 en 1898 de jacht over die goederen heeft verpacht aan den beklaagde voor f 3.- ’s jaars, dat hij dit echter over 1899 niet heeft gedaan, noch daartoe last gegeven aan zijne zuster Francina, doch in tegendeel die jacht aan den Heer A. Jurgens heeft verpacht, dat hij dan ook in 1899 dusdanig pachtcontract ten behoeve van den beklaagde niet heeft geteekend ... Overwegende ... de verzwarende omstandigheid van herhaling."

Afbeelding 42. Handtekening van Peter den Brok onder de trouwakte van Willem den Brok en Helena den Brok op 7 oktober 1905 [Trouwboek Berghem 1905, Akte Nr. 12].

Afbeelding 43. Rol nummer 2354 van de terechtzitting van 23 januari 1900 van de arrondissements-rechtbank te ’s-Hertogenbosch (tweede kamer) waarin Peter den Brok - in hoger beroep - tot twee keer zeven dagen gevangenisstraf veroordeeld wordt omdat hij het twee keer gewaagd had zonder vergunning in Herpen in het veld te jagen in het jachtgebied van A. Jurgens (de direkteur van de margarinefabriek in Oss). Zo ging dat.


VII-c. Petrus Johannes (/Piet) den Brok / zoon van VI-c Johannes Petrus den Brok
Geboren te Berghem 6 januari 1863, overleden te Berghem 1 maart 1929, getrouwd te Berghem 6 oktober 1888 met Maria (/Mie) Verwaijen, geboren te Berghem 17 april 1866, overleden te Berghem 12 augustus 1940, dochter van Henricus Verwaijen en Francina van den Anker. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hendrikus (/Has) den Brok, volgt VIII-e.
 2. Hendrika Maria den Brok, geboren te Berghem 18 mei 1892, overleden te Berghem 3 november 1969, getrouwd te Berghem 30 mei 1914 met Adrianus van der Lee, geboren te Herpen 30 augustus 1892, overleden te Berghem 18 september 1970, zoon van Willem van der Lee en Joanna Maria van Rooij.
 3. Helena den Brok, geboren te Berghem 7 januari 1895, overleden te Oss 15 juni 1956, getrouwd te Berghem 6 februari 1915 met Rudolph Megens, geboren te Berghem 17 december 1892, overleden te Berghem 9 juni 1937, zoon van Henricus Megens en Petronella Maria Megens. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00195
 4. Maria Francina, geboren te Berghem 25 mei 1898, overleden te Berghem 18 mei 1899.
 5. Francisca Maria den Brok, geboren te Berghem 17 juni 1905, overleden te Oss 7 oktober 1944, getrouwd te Berghem 31 mei 1924 met Rudolph Cornelus Hoeks, geboren te Berghem 21 juli 1895, overleden te Berghem 7 juni 1962. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00192
 6. Maria Anna (/Antonia) den Brok, geboren te Berghem 16 februari 1907, overleden te Berghem 24 februari 1967, getrouwd te Berghem 7 augustus 1926 met Gerardus Hendrikus Boeijen, geboren te Berghem 21 juni 1905, overleden te Berghem 10 juni 1970, zoon van Joachim Boeijen en Henrika van Maasdijk. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00214

Groen: Informatie van Hanneke Brok 5 november 2014

Petrus Johannes (/Piet) den Brok (/Pietje de Puun) was arbeider te Berghem, Kattenhoek A19 (1892), Hondshoek A1b (1895), Kattenhoek A22 (1910). Kon goed accordeon spelen.

Foto van sommige van de kinderen en van bidprentje op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=09779
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00220


VII-d. Antoon (/Toon) den Brok / zoon van VI-c Johannes Petrus den Brok
Geboren te Berghem 13 december 1868, overleden te Berghem 18 november 1937, getrouwd te Berghem 16 februari 1895 met Anna Maria (/Annemieke) van den Berk, geboren te Berghem 26 februari 1875, overleden te Oss 12 maart 1948, begraven te Berghem, dochter van Gerrit van den Berk en Hendrika van de Wetering. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes (/Has) den Brok, volgt VIII-f.
 2. Geertruda (/Grada) den Brok, geboren te Herpen 2 juli 1896, overleden te Berghem 2 januari 1976, getrouwd te Berghem 15 november 1930 met Johannes Franciscus van Lier (/Frans de Kat), geboren te Berghem 20 november 1892, overleden te Berghem 20 november 1970, zoon van Johannes van Lier (Heis de Kat) en Nicolasina Buets. Woonden aan de Koppelsteeg te Berghem. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01270
 3. Petrus (/Puk) den Brok, volgt VIII-g.
 4. Marinus, geboren te Berghem 17 augustus 1898, overleden te Berghem 29 augustus 1898.
 5. Maria Hendrika, geboren te Berghem 24 augustus 1899, overleden te Berghem 26 november 1899.
 6. Hendrika Maria, geboren te Berghem 26 augustus 1900, overleden te Berghem 21 maart 1903.
 7. Marinus Hendrikus, geboren te Berghem 10 oktober 1901, overleden te Berghem 24 oktober 1901.
 8. Hendrikus Marinus, geboren te Berghem 14 juli 1903, overleden te Berghem 3 oktober 1903.
 9. Antonius Hendrikus, geboren te Berghem 27 mei 1904, overleden te Berghem 27 januari 1905.
 10. Maria Hendrika den Brok (/Zr. Paschalia), geboren te Berghem 27 september 1905, overleden in Eindhoven 19 oktober 1985. Op 5 februari 1922 ingetreden in de Congregatie van de Zusters van Liefde.
 11. Hendrikus Marinus, geboren te Berghem 20 augustus 1906, overleden te Berghem 20 oktober 1908.
 12. Anna Maria, geboren te Berghem 7 juli 1907, overleden te Berghem 13 februari 1908.
 13. Hendrika Maria, geboren te Berghem 26 januari 1909, overleden te Berghem 22 maart 1909.
 14. Hendrikus Antonius, geboren te Berghem 28 mei 1910, overleden te Berghem 2 juli 1910.
 15. Antonius Hendrikus, geboren te Berghem 21 juli 1911, overleden te Berghem 10 augustus 1911.
 16. Hendrika Anna (/Rieka) den Brok, geboren te Berghem 18 oktober 1913, overleden te Oss 17 maart 1998, getrouwd te Berghem 8 mei 1945 met Antonius Simon (/Antoon) den Brok, geboren te Berghem 3 september 1914, overleden te Oss 30 juni 1993, zoon van Cornelus (/Kil) den Brok en Henrica Willems.
 17. Antonia Maria den Brok, geboren te Berghem 29 juni 1915, overleden te Nijmegen 20 mei 1977, begraven te Herpen, getrouwd te Berghem 19 februari 1941 met Martinus Johannes van den Berg, geboren te Herpen 13 september 1911, begraven te Herpen 4 oktober 2001.

Antoon (/Toon) den Brok "Toon den Baard" (had een baard) was arbeider, klompenmaker, landbouwer, in Herpen, Kleine Koolwijk A136a, vanaf 1898 te Berghem.

Afbeelding VII-d. Overlijdensadvertentie Zr. Paschalia uit het archief van het CBG.

Familiefoto’s van de beeldbank en bidprentjes van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=10213
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=11746
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00027
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00182


VII-e. Reinier (/Nierke) den Brok / zoon van VI-d Leonardus den Brok
Geboren te Berghem 11 december 1880, overleden te Schaijk 24 januari 1976, getrouwd te Berghem 12 mei 1906 met Maria van Hintum, geboren te Berghem 27 november 1882, overleden te schaijk 9 maart 1954, dochter van Gerardus van Hintum (zoon van Adrianus van Hintum en Maria Snoeks) en Maria van Heumen (dochter van Johannes van Heumen en Maria Roelofs van Erp). Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Gerardus (/Lee) den Brok, geboren te Berghem 6 maart 1907, overleden te Oss 27 juli 1979, getrouwd te Mill 22 juni 1950 met Geertruda Maria Arts, geboren te Escharen 23 juli 1910, overleden te Oss 26 mei 1979, dochter van Johannes Martinus Arts en Joanna Maria Jans. Leonardus was fabrieksarbeider, laborant, woonde te schaijk, Waalstraat 39. uit dit huwelijk geen kinderen.
 2. Gerardus Johannes (/Gerard) den Brok, volgt VIII-h1.
 3. Johannes Wilhelmus den Brok, volgt VIII-h2.
 4. Johanna Maria, geboren te Berghem 23 juli 1911, overleden te Berghem 7 december 1911.
 5. Anna Maria, geboren te Berghem 9 oktober 1913, overleden te Berghem 1 december 1913.
 6. Johannes Marinus den Brok, geboren te Berghem 11 oktober 1914, getrouwd met M. van der Heijden.
 7. Anna Maria, geboren te Schaijk 18 november 1916, overleden te Schaijk 28 februari 1917.
 8. Hendrikus Richard (/Driek) den Brok, volgt VIII-h4..
 9. Maria Helena (/Marie) den Brok, geboren te Schaijk 22 juli 1919, overleden te Schaijk 21 februari 1991, getrouwd te Schaijk 14 mei 1946 met Hendrikus Martinus (/Ties) Pashouwers, geboren te Schaijk 19 februari 1915, overleden te Nijmegen 23 januari 1988. Ties Pashouwers was bakker/winkelier te Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 24.
 10. Cornelus Wilhelmus (/Wim /William) den Brok, volgt VIII-h5.
 11. Anna Maria den Brok, geboren te Schaijk 22 mei 1924, overleden te Oss 11 maart 1995, getrouwd te Schaijk 10 juni 1953 met Marinus Adrianus Albers, landbouwer, geboren te Schaijk 19 juni 1926, overleden te Schaijk 18 juli 1996.
 12. Antonius Willebrordus, geboren te Schaijk 11 juli 1926, overleden te Schaijk 7 november 1926.

Groen: Informatie van Hanneke Brok 5 november 2014

Reinier den Brok was arbeider en landbouwer, eerst te Berghem, ten minste vanaf 1916 te Schaijk C36, C33 en B8e, B21 (op 21 april 1954), Zeelandse dreef 22.

 

Afbeelding VII-e. (a) Trouwfoto van Reinier (/Nierke) den Brok en zijn vrouw Maria van Hintum (in 1906); (b) foto van de boerderij van Reinier den Brok aan de Zeelandschedreef nummer 22. De boerderij is gebouwd in 1921. Beide foto’s van Film- en Fotobank Noord-Brabant, bestandsidentifikatie nummers respektivelijk SAKa1000057 en SAKG107c http://www.filmenfotobank-nb.nl/.


VII-f. Jan den Brok / zoon van VI-e Johannes den Brok
Geboren te Berghem 3 januari 1890, getrouwd te Berghem 21 april 1917 met Maria Nelissen, geboren te Berghem 27 juli 1895, dochter van Jan Leonardus Nelissen en Francina van Waardenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus (/Jan) den Brok, geboren te Berghem 15 januari 1918, overleden te Nijmegen 8 april 1985, getrouwd met Cornelia (/Corry) Westers.
 2. Elisabeth Johanna den Brok, geboren te Berghem 5 november 1920, overleden te Berghem 3 augustus 1921.
 3. Een te Berghem 31 augustus 1927 doodgeboren kindje.
 4. Francisca Johanna Maria den Brok, geboren te Berghem 23 mei 1929, getrouwd te Berghem 23 mei 1956 met Gerardus Cornelus van Beuningen, geboren te Ravenstein 16 augustus 1928, timmerman te Berghem, Vossenbosstraat 20.
 5. Johannes Willebrordus Marinus den Brok, geboren te Berghem 7 november 1934.

Jan den Brok (’t Kalvermenneke) was arbeider en koopman (hij handelde o.a. in kalveren) te Berghem B107 (1918), B115a (1920), B72 (1929) en B75 (1934).

Groen: Informatie van Hanneke Brok 5 november 2014


VII-g. Cornelus den Brok / zoon van VI-e Johannes den Brok
Geboren te Berghem 9 november 1891, overleden 29 april 1978, begraven te Berghem, getrouwd te Berghem 28 februari 1922 met Anna Arnolda Ploegmakers, geboren te Berghem 21 oktober 1898, overleden 23 november 1978, begraven te Berghem. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria (/Jo) den Brok, geboren te Berghem 22 augustus 1922, overleden 7 maart 1999, begraven in Berghem, getrouwd te Berghem 24 mei 1945 met Franciscus Johannes (/Frans) Ceelen, ambtenaar sociale zaken, geboren te Berghem. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00924
 2. Johanna Elisabeth (/Jo) den Brok, geboren te Berghem 17 juli 1923, getrouwd te Berghem 31 september 1945 met Gerardus Franciscus van Orsouw, kapper, geboren te Berghem.
 3. Elisabeth Maria Cornelia (/Lies) den Brok, geboren te Berghem 20 maart 1925, overleden 23 januari 1997, begraven in Huisseling, getrouwd te Ravenstein 31 maart 1948 met Philippus Jacobus (/Flip) van Zuylen, geboren te Huisseling 12 mei 1921, overleden 2 november 2001.
 4. Cornelus Marinus Antonius den Brok, geboren te Berghem 3 januari 1930.

Cornelus den Brok was fabrieksarbeider te Berghem A102.


VII-h. Bernardus (/Bertus) den Brok / zoon van VI-f Simon den Brok
Geboren te Berghem 18 maart 1881, overleden te Schaijk 20 augustus 1966, getrouwd te Herpen 29 oktober 1904 met Jacoba (/Koos) van Berkel, geboren te Schaijk 8 april 1879, overleden te Schaijk 10 december 1963, dochter van Johannes Wilhelmus van Berkel en Maria van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Josephus (/Wim) den Brok, geboren te Herpen 15 maart 1905, overleden 30 oktober 1998, eerste maal getrouwd te Herpen 22 mei 1931 met Anna Albers, geboren te Herpen 8 december 1903, overleden te Ravenstein 20 augustus 1963, begraven te Herpen, dochter van Johannes Theodorus Albers en Johanna Thomassen; tweede maal getrouwd te Ravenstein 25 november 1964 met Wilhelmina Petronella (/Mien) de Louw, weduwe Bongers, geboren te Reek 7 oktober 1913.
 2. Petronella (/Nel) den Brok, geboren te Herpen 26 februari 1906, overleden te Oss 4 november 1983, getrouwd te Schaijk 29 april 1927 met Johannes van der Pas, landbouwer, geboren te Schaijk 23 juni 1904, overleden te Herpen 20 december 1989.
 3. Cornelus Simon (/Cornelis) den Brok, volgt VIII-l.
 4. Maria Johanna, geboren te Schaijk 2 december 1909, overleden te Schaijk 22 september 1912.
 5. Cecilia Antonia (/Cilia) den Brok, geboren te Schaijk 15 november 1910, getrouwd te Schaijk 12 mei 1933 met Gijsbertus Marinus Megens, geboren te Schaijk 10 februari 1904, opperman, wonende Bossestraat 32 te Schaijk.
 6. Antonetta den Brok, geboren te Schaijk 22 september 1916, overleden te Oss 24 maart 1956, getrouwd te Schaijk 4 februari 1938 met Adrianus van Ras, geboren te Schaijk 7 april 1910, overleden te Schaijk 25 augustus 1984.
 7. Maria Johanna (/Marie) den Brok, geboren te te Schaijk 10 september 1920, overleden te Oss 14 juni 1986, getrouwd te Schaijk 11 september 1942 met Johannes Snoeks, geboren te Oss 16 januari 1919.
 8. Cornelia Johanna, geboren te Schaijk 9 september 1922, overleden te Schaijk 6 november 1922.

Bernardus (/Bertus) den Brok (/Bertus van Sijmens) was landbouwer, eerst te Herpen, Kleine Koolwijk A116, vanaf 10 mei 1909 te Schaijk C25, C27, C22, C20 (tot 1922), Hongersteeg 22 en daarna Bossestraat 36, 34a. Bertus was voorzitter van de Bijenbond, lid van de gemeenteraad van Schaijk, mede oprichter van de werkliedenbond; hij was beheerder van de centrale volksbank en eerste tuinder in Schaijk. Er is een straat naar hem genoemd: de Bernardusweg.

   

Afbeelding 44. (a) Bidprentje van Bernardus den Brok, (b) foto van Bernardus den Brok van Film- en Fotobank Noord-Brabant, bestandsidentifikatie nummer SAKa1000087 http://www.filmenfotobank-nb.nl/, en (c) bidprentje van Antonetta den Brok.


VII-i. Cornelus (/Kil) den Brok / zoon van VI-f Simon den Brok
Geboren te Herpen 4 maart 1886, overleden te Berghem 9 maart 1966, getrouwd te Berghem 24 april 1911 met Henrica (/Drika) Willems, geboren te Deursen 18 februari 1879, overleden 23 februari 1942, dochter van Antoon Willems en Ida Kroonen. Uit dit huwelijk:

 1. Ida Cornelia, geboren te Berghem 19 mei 1912, overleden te Berghem 4 november 1918.
 2. Cecilia Antonia den Brok, geboren te Berghem 17 juli 1913, overleden te Zeeland 3 december 1981, getrouwd met Wilhelmus (/Willem) van Kessel.
 3. Antonius Simon (/Antoon) den Brok, volgt VIII-m1.
 4. Cornelus Nicolaas (/Cor) den Brok, volgt VIII-m2.
 5. Hendricus Cornelus, geboren te Berghem 26 februari 1918, overleden te Berghem 19 maart 1918.
 6. Hendricus Cornelus den Brok, geboren te Berghem 16 maart 1920, overleden te Berghem 5 maart 1921.
 7. Ida Cornelia den Brok, geboren te Berghem 12 augustus 1922, overleden te Oss 26 januari 2010, getrouwd te Berghem 4 juni 1946 met Wilhelmus Johannes (/Wim) Peters.

Cornelus den Brok (/Kil van Sijmens) was landbouwer en nachtwaker (bij notaris Bijvoet) te Berghem, Hondshoek A4, Halve Morgens B11 (1915).

Afbeelding 45. (a) Foto van de boerderij waarin Kil den Brok woonde. Deursenseweg; vroeger Hondshoek. Foto gemaakt door Bas den Brok in april 2007. (b) Foto van Kil den Brok uit een film die in 1953 in opdracht van de Berghemse Fanfare/Harmonie Concordia is gemaakt (foto 11 maart 2008 gekregen van Antoon den Brok uit Helmond).

Bidprentje uit de collectie van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00188


VII-j. Cornelus (/Kil) den Brok / zoon van VI-g Marcelus den Brok
Geboren te Berghem 24 januari 1885, overleden te Berghem 5 december 1947, getrouwd te Geffen 18 mei 1917 met Antonia (/Tonia) van Laanen, geboren te Geffen 24 november 1894, overleden te Oss 17 november 1964, dochter van Antonius (/Toon) van Laanen (overleden te Geffen 24 juli 1920, zoon van Gijsbertus van Laanen en Wilhelmina de Veer) en van Johanna van de Ven. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna (/Marie) den Brok, geboren te Berghem 21 april 1918, overleden te Berghem 12 februari 1997, getrouwd te Berghem 7 oktober 1939 met Johannes Wilhelmus (/Jan) Keyzers, geboren te Berghem 26 juni 1912, overleden te Berghem 3 augustus 1985 (woonden te Berghem Heide C37, later Nieuwe Heistraat 2).
 2. Johanna Maria (/Jo) den Brok, geboren te Berghem 1 juni 1919, overleden te Beek 3 januari 1998, getrouwd te Berghem 11 mei 1948 met Leonardus Johannes van Hintum, kleermaker, geboren te Berghem 1 april 1921, overleden 23 april 1998, zoon van Theodorus van Hintum en Antonia Francisca Bimbergen (zie ook: Stamboom van Hintum.
 3. Antonia Helena den Brok, geboren te Berghem 11 september 1921, overleden te Berghem 26 september 1921.
 4. Helena Antonia (/Leen) den Brok, geboren te Berghem 26 augustus 1922, overleden te Oss 10 januari 1991, getrouwd te Berghem 12 december 1955 met Antonius Martinus Johannes van Heck, bankwerker te Berghem.
 5. Antonia Helena Geerdina (/Tonnie) den Brok, geboren te Berghem 1 mei 1924, overleden te Oss 7 april 2006, getrouwd te Berghem 27 oktober 1949 met Petrus Jacobus Vossenberg, rijwielhersteller, rijwielhandelaar, Schadewijkstraat 30, Oss.
 6. Anna Theresia (/Zus) den Brok, geboren te Berghem 8 februari 1926, overleden te Boxmeer 30 maart 1995, getrouwd met Piet Aandemeulen. Hebben lang gewoond aan de Boxmeerseweg 5 in Heijen (Limburg).
 7. Marcelis Antonius (/Cil) den Brok, volgt VIII-n.
 8. Wilhelmina Cornelia (/Mien) den Brok, geboren te Berghem 19 juli 1929, overleden te Schijndel 22 december 2003, getrouwd te Berghem 17 november 1954 met Jan Johannes van der Heijden, geboren te Schaijk 27 januari 1925, overleden te Veghel 4 november 2007, slager te Oss.
 9. Antonius Marcelus (/Antoon) den Brok.
 10. Lambertus Gerardus (/Lambert) den Brok, volgt VIII-o.

Cornelus (/Kil) den Brok (/Kil de Koolhond) was landbouwer en steenkolenhandelaar te Berghem B195 (1918), A217 (1921), B257 (1931) en Koppelsteeg B257 (1936). De bijnaam "Koolhond" of "Kolenhond" is omstreeks 1916 ontstaan toen in Berghem drie kolenboeren waren, alle drie met de achternaam "den Brok": VII-j Cornelus (/Kil) den Brok, zijn oudere broer VII-l. Johannes Martinus (/Marinus) den Brok die aan het Duureind woonde, en Bertus den Brok, Bijs van Pètte in het dorp. Ze brachten de kolen met een hondenkar rond.

Meer over de Berghemse kolenhandel en over de familie van Kil den Brok staat in een bijdrage van A.M. den Brok in ’t Vagevenster: De kolenhandel den Brok uit Berghem.

Afbeelding 46 a, b, c en d. (a) Cornelis (/Kil) den Brok met zijn drie zonen; van links naar rechts: Cil, Antoon en Lambert. Foto gemaakt in 1937. (b) en (c) Huis aan de Osseweg, nummer 47, voor Kil den Brok in 1916 gebouwd door Heis van Lier (Heis de Kat). Foto b dateert waarschijnlijk uit de zestiger jaren, in ieder geval ná 1957, foto c gemaakt in 1950. Kijk-richting west-zuidwest. (d) Rekening uit 1935 over twee wagons met steenkolen uit Staatsmijn Hendrik. Fotos gekregen van Corne den Brok, 6 maart 2008.

Afbeelding 46 e, f, g, h en i. (e) Antonia van Laanen ongeveer 18 jaar oud. (f) Familiefoto gemaakt in 1942 ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Kil den Brok en Tonia van Laanen. Staand, van links naar rechts: Cil, Mien, Zus (Anna Theresia), Tonnie, Leen, Antoon en Lambert; zittend: Marie, Vader, Moeder en Jo. (g en h) Kopie van trouwboekje uit 1917. (i) Bidprentje van Cornelus den Brok. Foto e gekregen van Emiel Klaassen 16 december 2015 en foto f en scans g en h gekregen van Antoon den Brok, 12 maart 2008.


VII-k. Hubertus (/Bertus) den Brok / zoon van VI-g Marcelus den Brok
Geboren te Berghem 18 september 1887, overleden te Berghem 10 oktober 1957, getrouwd te Oss 16 mei 1916 met Petronella Gerarda (/Nel) van Schaijk, geboren te Oss 28 juli 1890, overleden te Berghem 10 juni 1962, dochter van Jacobus Ludovicus van Schaijk en Johanna Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Hubertus (/Jan) den Brok, geboren te Berghem 3 mei 1917, was in 1947 2e verpleger te Boekel, later verpleger in de psychiatrische inrichting te Heiloo (Noord-Holland) waar hij bekend stond als "broeder Brok". Hij is op latere leeftijd nog getrouwd.
 2. Maria Anna (/Marie) den Brok (/Zr. Huberta), geboren te Berghem 7 augustus 1918, overleden te Schijndel 6 mei 1967, ingetreden in de Congregatie van Schijndel 4 augustus 1940 (was in 1947 religieuse te Boekel).
 3. Marcellus Arnoldus den Brok, geboren te Berghem 17 januari 1920, overleden te Berghem 21 februari 1920.
 4. Marcellus Johannes (/Marinus) den Brok, volgt VIII-p1.
 5. Johannes Adrianus (/Johan) den Brok, geboren te Berghem 14 november 1922, ongehuwd overleden te Berghem 23 november 1995, was in 1939 landbouwer te Berghem, werkte later ook in Heiloo in de psychiatrische inrichting, ging weer terug naar Berghem en werkte eind vijftiger jaren o.a. bij tapijtfabriek Desseau in Oss.
 6. Adriana Petronella (/Jaan) den Brok (/Zr. Scholastica), geboren te Heesch 30 december 1923, overleden te Schijndel 6 september 2014, was in 1939 dienstbode, sloot zich 4 augustus 1942 aan bij de Congregatie van Zusters van Liefde te Schijndel, woonde te ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Oijen, Curaçao, het laatst in klooster Annahof te Schijndel.
 7. Hubertus Marcellus (/Bertus) den Brok, volgt VIII-p2.
 8. Petronella Maria (/Nellie) den Brok, geboren te Berghem 16 april 1926, getrouwd te Berghem 14 september 1949 met Petrus Johannes van Rodijnen (Pietje "den Dekker").
 9. Adrianus Johannes (/Adriaan) den Brok, geboren te Berghem 5 juli 1929, overleden te Oss 11 januari 1997, was in 1945 landbouwerdsknecht wonende te Berghem B165, eerste maal getrouwd met n.n. Zwartjes, tweede maal getrouwd met n.n. Benneheij.
 10. Johanna Theresia den Brok, geboren te Berghem 13 januari 1933, overleden te Berghem 15 januari 1933.

Groen: informatie van Hanneke Brok, 3 november 2014, via http://www.mensenlinq.nl

Hubertus (/Bertus) den Brok was landbouwer te Berghem B163 (1917), B182 (1921), te Heesch (1923), te Berghem B38 (1926), B40 (1933) en te Ravenstein, Maasdijk F18 (1940). Woonde in Berghem in de Heihoek.

   

Afbeelding 47a-c. (a) Bidprentje van Zr. Huberta Marie (Maria Anna den Brok); (b) Familiefoto. Staande van links naar rechts: onbekend, Marinus, onbekend, Bertus, onbekend, Johan, Adriaan, Nellie, Jan en onbekend. Zittend van links naar rechts: Jaan den Brok (Zr. Scholastica), Bertus den Brok, zijn vrouw Nel van Schaijk en Marie den Brok (Zr. Huberta). (c) Familiefoto. Bovenste rij: Johan (VII-k-5), Bertus (VII-k-7), onbekende, Adriaan (VII-k-9) en Jan den Brok (VII-k-1). Tweede rij: Marie Megens (dochter van Has Megens en Mieke den Brok, VI-g-3), Anna (VII-l-1) en Marie (VII-l-2) van Marinus den Brok (VII-l), Zus (VII-j-6) en Mien (VII-j-8) van Kil den Brok (VII-j). Volgende rij (links): Marinus (VII-k-4) van Bertus den Brok. Onderste rij: Hanna van Iperen, vrouw van Marinus den Brok (VII-l), onbekende, Mieke den Brok (VI-g-3), Jaan den Brok (Zr. Scholastica) (VII-k-6), Nellie (VII-k-8) van Bertus den Brok; half daar achter: Marinus den Brok (VI-l)en dan een onbekende. Zittend: Bertus den Brok (VII-k), zijn vrouw Nel van Schaijk, twee onbekenden en uiterst rechts (staande) Tonia van Laanen, vrouw van Kil den Brok (VII-j). De foto is begin vijftiger jaren gemaakt aan de achterkant van het nonnenklooster in Berghem. Foto’s b en c en tekst en uitleg van Antoon den Brok, Helmond, 26 februari 2010.

 

Afbeelding 47d. (d) Bidprentje van Hubertus den Brok; scan van Antoon den Brok, Helmond, 20 december 2012.

Foto’s op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00987
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01113
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01114


VII-l. Johannes Martinus (/Marinus) den Brok / zoon van VI-g Marcelus den Brok
Geboren te Berghem 26 januari 1884, overleden te Berghem 23 oktober 1980, getrouwd te Berghem 13 maart 1912 met Johanna (/Hanna)van Iperen, geboren te Berghem 30 november 1874, overleden te Berghem 25 juni 1959, dochter van Gijsbertus van Iperen en Johanna Maria van Uden. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria (/An) den Brok, geboren te Berghem 26 april 1914, overleden te Oss 5 december 2003, getrouwd te Berghem 26 april 1937 met Alphonsus Maria (/Fons) Broess, chauffeur, geboren te Oss 12 oktober 1907, overleden te Oss 18 juli 1980, zoon van Arnoldus Broess en Anna Petronella Weerepas.
 2. Maria Anna (/Marie) den Brok, onderwijzeres, geboren te Berghem 12 januari 1916, getrouwd te Berghem 18 mei 1942 met Gerardus Antonius (/Gerritje) Broess, ambtenaar bij de PTT, geboren te Oss ca. 1914, overleden 10 mei 2000, zoon van Arnoldus Broess en Anna Petronella Weerepas.

Johannes Martinus (/Marinus) den Brok was steenkolenhandelaar en landbouwer te Berghem. In 1916 B216, later aan het Duureind (hoek huidige Burgemeester van Erpstraat - Waterstraat). De kolenhandel van Marinus den Brok werd na de oorlog voortgezet door schoonzoon Fons Broess.

 

Afbeelding 47e. (e) Bidprentje van Johannes Martinus den Brok; scan van Antoon den Brok, Helmond, 20 december 2012.


VII-m. Geert den Brok / zoon van VI-h Antoon den Brok
Geboren te Berghem 1 december 1874, overleden te Oss 20 juni 1958, getrouwd te Oss 3 mei 1903 met Anna Maria van Bergen, geboren te Oss 1 maart 1874, overleden te Oss 3 juni 1957, dochter van Cornelis van Bergen en Ida Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelus Petrus den Brok, geboren te Oss 11 mei 1904, overleden te Oss 12 maart 1922.
 2. Antonius (/Toon) den Brok, volgt VIII-q2.
 3. Petrus Hendrikus den Brok, volgt VIII-q3.
 4. Ida Cornelia den Brok, geboren te Oss 15 september 1909, overleden te Oss 12 november 1909.
 5. Ida Petronella den Brok, geboren te Oss 4 december 1910, overleden te Oss 9 januari 1911.
 6. Hendrikus Isedorus den Brok, geboren te Oss 4 december 1910, overleden te Oss 23 januari 1911.
 7. Hendrikus Isidorus den Brok, volgt VIII-q4.
 8. Ida Petronella den Brok, geboren te Oss 31 augustus 1913, overleden 1 mei 1999, begraven te Oss, getrouwd met Franciscus Henricus Gielis, geboren te Oss 16 februari 1914, overleden 24 april 1986, begraven te Oss.
 9. Wilhelmus Franciscus (/Wim) den Brok, volgt VIII-q5.

Geert den Brok was landbouwer te Oss, laatste adres: Spaanderstraat 14. Heeft verschillende bestuursfuncties bekleed, onder andere bij de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), de Boerenleenbank en de melkfabriek. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 was Geert den Brok landbouwer, eerst op Wittehoef D192, later op Spaanderstraat 12. In het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 staat als adres eerst Spaanderstraat 12, dan 14.

Groen: informatie van www.mensenlinq.nl Hanneke Brok 8 oktober 2015

Bidprentje uit de collectie van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00193


VII-n. Wilhelmus Leonardus den Brok / zoon van VI-i Johannes den Brok
Geboren te Schaijk 30 augustus 1901, overleden te Vught 1 september 1982. Getrouwd met Elisabeth Maria Hendriks. Uit dit huwelijk:

 1. Jan J. den Brok, getrouwd met Bep van den Oetelaar. Uit dit huwelijk: Wim en Gerjon den Brok.
 2. Sjaak J. den Brok, getrouwd met Marietje Lommers. Uit dit huwelijk Henny, Willy, Wiliam en Jacky den Brok.


VII-o. Leonardus Johannes (/Lee) den Brok / zoon van VI-j Willebrordus den Brok
Geboren te Schaijk 7 december 1908, overleden te Schaijk 28 februari 1987, getrouwd te Schaijk 2 mei 1941 met Christina (/Stiena) van der Heijden, geboren te Schaijk 15 maart 1921. Uit dit huwelijk:

 1. Willebrordus Johannes Maria den Brok, geboren te Schaijk 27 september 1942, overleden te Schaijk 24 februari 1943.
 2. Wilhelmus Johannes Maria den Brok.
 3. Catharina Wilhelmina Christina Maria den Brok.
 4. Johanna Adriana Maria den Brok.
 5. Adrianus Hendrikus Maria den Brok.
 6. Henricus Leonardus Maria den Brok.
 7. Christelina Martina Maria den Brok.

Leonardus Johannes (/Lee) den Brok was wegenbouwarbeider, melkrijder, landbouwer, te Schaijk Lagebaan C80 (1942), te Nisterode (1944-1951) en te Schaijk, Lagebaan 8 (1963). Runstraat 33, Schaijk (1987).


VII-p. Theodorus Johannes (/Dorus) den Brok / zoon van VI-j Willebrordus den Brok
Geboren te Schaijk 22 februari 1918, overleden te Schaijk 24 maart 2003, getrouwd te Schaijk 23 oktober 1947 met Geertruida Maria (/Truus) van den Hoogen, geboren 10 mei 1924. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Albertus den Brok.
 2. Maria Catharina den Brok.
 3. Albertus Hendrikus den Brok.
 4. Catharina Maria den Brok.
 5. Catharina Maria den Brok.
 6. Wilhelmina Maria den Brok.
 7. Hendrica Maria den Brok.
 8. Theodorus Johannes den Brok.
 9. Josephus Ignatius den Brok.
 10. Johannes Petrus den Brok.
 11. Leonardus Petrus Albertus den Brok.
 12. Gerardus Maria den Brok.
 13. Martinus Christianus den Brok.

Theodorus Johannes den Brok was landbouwer te Schaijk B20 (1948-1959), Zeelandsedreef 24 (vanaf 1961).

Afbeelding VII-p Trouwfoto van Dorus den Brok en Truus van den Hoogen
Bron: Film- en Fotobank Noord-Brabant, Bestandsidentificatie SAKG101c
http://www.filmenfotobank-nb.nl/
.


VII-q. Johannes den Brok / zoon van VI-l Wilhelmus den Brok
Geboren te Nijmegen 16 mei 1895, overleden te Berghem 5 maart 1978, getrouwd te Wijchen 13 november 1925 met Wilhelmina Petronella Megens, geboren te Wijchen 14 september 1901, overleden te Oss 19 april 1965, begraven te Berghem. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Cornelus, geboren te Berghem 17 augustus 1926, overleden te Berghem 7 januari 1927.
 2. Wilhelmus Cornelus (/Wim) den Brok, volgt VIII-u1.
 3. Cornelus Wilhelmus, geboren te Berghem 16 november 1930, overleden te Berghem 19 november 1930.
 4. Wilhelmina Maria den Brok, geboren te Oss 12 maart 1934, getrouwd te Berghem 12 maart 1957 met Gerardus Leonardus Eijsvogels.
 5. Geertruida Maria den Brok, geboren te Berghem 26 januari 1937, getrouwd te Berghem 4 maart 1965 met Gerardus Egbertus Kouwenberg.

Johannes den Brok was arbeider bij de Nederlandse Spoorwegen, woonde te Berghem B189 (1926-1930) en Vossenhol B246 (in 1937).

Foto van de familie en bidprentje van Wilhelmina Petronella Megens op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00612
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00689


VII-r. Johannes den Brok / zoon van VI-m Theodorus den Brok
Geboren te Berghem 22 juni 1901, overleden te Oss 29 november 1961, getrouwd te Berghem 18 juli 1928 met Maria Alfonsina Meskens, geboren te Lebbeke (België) 4 augustus 1906. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Franciscus Theresia (/Thé) den Brok, geboren te Berghem 26 april 1929.
 2. Franciscus Theodorus Theresia (/Frans) den Brok, volgt VIII-u2.
 3. Rosalie Catharina Gerarda Maria den Brok, geboren te Berghem 14 juni 1938, getrouwd te Berghem 12 mei 1959 met Petrus Hendrikus van Zantvoort.
 4. Karel Theodorus Maria (/Karel) den Brok, volgt VIII-u3.

Johannes den Brok (Jan de Sniep) was chauffeur, fabrieksarbeider, arbeider bij de Nederlandse Spoorwegen, woonde in Berghem B156 (in 1929), A15 (in 1931) en A16 (in 1938 en 1940) (Hondshoek, Deursenseweg).

Foto van de boerderij in 1931 op de beeldbank en bbidprentje uit de collectie van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00370
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00209


VII-s. Hendrikus Wilhelmus den Brok / zoon van VI-n Arnoldus den Brok
Geboren te Schaijk 30 oktober 1910, overleden te Schaijk 3 juli 1987, getrouwd te Schaijk 17 november 1941 met Petronella Martina van den Heuvel, geboren te Schaijk 4 maart 1907, overleden te Oss 1 mei 1982. Uit dit huwelijk:

 1. Berdina Johanna Maria den Brok, geboren te Schaijk 11 februari 1943.
 2. Johanna Arnolda Maria, geboren te Schaijk 22 juni 1944, overleden te Oss 25 juni 1944.
 3. Johanna Arnolda Maria den Brok, geboren te Schaijk 23 januari 1946.
 4. Arnoldus Cornelus Maria den Brok, geboren te Schaijk 2 november 1948.
 5. Cornelis Henricus Maria den Brok, geboren te Oss 16 mei 1950.

Hendrikus WIlhelmus den Brok was landbouwer te Schaijk A75 (1943-1948) en Pastoor van Winkelstraat 86 (1966).


VII-t. Johannes den Brok / zoon van VI-p Antonius den Brok
Geboren te Herpen 24 november 1881, overleden te Nieuw-Ginneken 12 december 1962, getrouwd te Cuyk 2 mei 1910 met Johanna Rutten, geboren te Oploo 20 januari 1886, overleden te Cuijk 26 september 1969, begraven te Ulvenhout, dochter van Lambertus Rutten en Antonetta Linders. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Alberta (/Annie) den Brok (Zr. Gerardo), geboren te Warbeyen (Duitsland) 25 januari 1911, gedoopt te Kellen (Kleef, D) 28 januari 1911, overleden te Eindhoven 10 november 2001, intrede bij de Zusters van Liefde te Gent (B) 4 februari 1935, professie 20 augustus 1936. .
 2. Cornelius Marinus den Brok, volgt VIII-v.
 3. Egberta (/Bertha) den Brok, gedoopt te Boxmeer 1 september 1916, overleden te Eindhoven 7 april 2002, intrede bij de Zusters van Liefde te Gent (B) 6 februari 1939, professie 20 augustus 1940.
 4. Netje den Brok.

Johannes den Brok was bij de geboorte van zijn kinderen Arbeiter en Ziegelei-Arbeiter (in een steenfabriek), wohnhaft in Warbeyen, Hurendeich 3. Hij was Rooms-Katholiek.

Groen: informatie van Louis den Brok, emails 27 september en 15 oktober 2008.
Bruin is overgenomen van: http://www.dse.nl/~kruimel/GENEALOGIE/pafg419.htm#11106

Afbeelding VII-t-1. Gezinsfoto. Van links naar rechts: Johannes den Brok, Anna Alberta den Brok (staand) Netje den Brok (zittend), Cornelius Marinus den Brok, Bertha den Brok en Johanna den Brok-Rutten.
Foto gekregen van Louis den Brok, 27 september 2008.

Afbeelding VII-t-2. Gezinsfoto. Van links naar rechts: Bertha den Brok, Miriam Imelda Cornelia den Brok, Petronella Maria (/Nellie) Louers (staand), Johanna Rutten (zittend), Cornelius Marinus den Brok, Johannes den Brok, tante Han, Anna Alberta (/Annie) den Brok (zittend) en Johanna Maria Cornelia den Brok (staand). Tante Han is misschien een zus van Nellie Louers. Mariam Imelda Cornelia den Brok en Johanna Maria Cornelia den Brok zijn dochters van Cornelius Marinus den Brok en Nellie Louers.
Foto gekregen van Louis den Brok, 27 september 2008.

   

Afbeelding VII-t-3a, b en c. (a) Annie den Brok; (b) Bertha den Brok; (c) Annie den Brok toen zij als verpleegster op St. Anna in Venray werkte. Daar was zij van 1930 tot 1935. De foto is gemaakt op 25 januari 1935. Annie en Bertha waren Zusters van Liefde, eerst gehuisvest in Ulvenhout, later in de psychiatrische instelling Sancta Maria te Noordwijkerhout. Netje was verpleegster in deze instelling.
Fotos gekregen van Louis den Brok, 27 september 2008.

Afbeelding 48. Bidprentje van Johanna Rutten, vrouw van Johannes den Brok.
Afbeelding gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008.


VII-u. Egbertus den Brok / zoon van VI-p Antonius den Brok
Geboren te Herpen 26 april 1885, overleden te Griethausen (Duitsland) 6 december 1915, getrouwd te Oeffelt 19 april 1909 met Allegonda den Brok, geboren te Berghem 20 december 1887, overleden te Eindhoven 26 april 1951, dochter van Peter den Brok en Regina van Erp. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Rudolfus den Brok, volgt VIII-w1
 2. Rudolfus Petrus (/Roel) den Brok, geboren te Warbeyen (Duitsland) 6 juni 1911, overleden te Eindhoven 26 februari 1984, getrouwd met Maria Mechelina Cornelia (/Miet) van Hoof, overleden te Eindhoven 6 oktober 2010. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 3. Marinus Johannes den Brok, volgt VIII-w2
 4. Petrus Hendrikus den Brok, volgt VIII-w3

Egbertus den Brok was Arbeiter en Ziegelei-Arbeiter (in een steenfabriek), wohnhaft in Warbeyen, Hurendeich 3. Hij was Rooms-Katholiek.

        

Afbeelding 49a, b, c en d. (a) Egbertus den Brok omstreeks 1914-1915; (b) Bidprentjes van van Egbertus den Brok, (c) Allegonda den Brok en (d) Rudolphus Petrus (/Roel) den Brok. Foto gekregen van Louis den Brok 27 september 2008; Afbeeldingen van bidprentjes gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008.


VII-v. Louisius Hermanus (/Louis) den Brok / zoon van VI-p Antonius den Brok
Geboren te Herpen 8 september 1887, overleden te Eindhoven 10 februari 1946, getrouwd te Woensel 21 juni 1914 met Arnolda Cornelia van den Heuvel, geboren te Stratum (Eindhoven) 14 juli 1889, overleden te Eindhoven 9 september 1961, dochter van Peter van den Heuvel en Arnoldina van Gennip. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Cornelia (/Marietje) den Brok, geboren te Liempde 16 mei 1915, overleden te Eindhoven 30 maart 2001, getrouwd met Cornelus Joannes Putmans, geboren te Liempde 13 Maart 1918, overleden te Eindhoven 26 Januari 1970. Uit dit huwelijk twee zonen: Jan en Aloyis.
 2. Petrus Antonius Cornelis (/Piet) den Brok, volgt VIII-w4
 3. Arnoldina Huberta Cornelia (/Dina /Dinie) den Brok, geboren te Woensel 15 augustus 1919, overleden 4 november 2012, getrouwd met Piet Nagelkerke, geboren te Eindhoven 2 april 1920, overleden te Eindhoven 19 december 1980. Uit dit huwelijk twee kinderen: Arnie en Louis.
 4. Antonius Egbertus Cornelius (/Antoon) den Brok, volgt VIII-w5.
 5. Engelbertha Algonda Cornelia (/Bertha) den Brok, geboren te Woensel (Eindhoven) 21 februari 1924, overleden te Eindhoven 13 oktober 2010, getrouwd met Petrus Wilhelmus (/Piet) Claas, 90 jaar oud overleden te Eindhoven 3 maart 2013. Uit dit huwelijk vijf kinderen: Chris, Loek, Arno, John en Elise.

Louisius Hermanus den Brok kwam 27 oktober 1909 vanuit Oeffelt in Liempde wonen (adres: B40). Hij was wisselwachter aan de spoorweg Boxtel-Gennep-Goch-Wesel, het zogenaamde Duitse lijntje. Op 30 juni 1914 vestigde hij zich met zijn vrouw aan de Casterse Watermolen (adres: B1) in Liempde. Hij is dan spoorwegbeambte van beroep. Op 28 december 1915 komt hij vanuit Liempde in Woensel wonen. Adres: Boschdijk 134. Na acht jaar bij de Spoorwegen en korte tijd bij Philips te hebben gewerkt trad hij in 1917 in dienst als agent bij de gemeentepolitie van Woensel. Tijdens het uitoefenen van zijn Politie ambt is hij neergestoken. Toen heeft hij het politie ambt neergelegd en is gaan werken bij de Gemeentelijke Sociale Dienst van Eindhoven gevestigd in de Heilige Geest straat. Vanaf 1934 werkte hij bij de onderafdeling "Buitendienst" als controleur 1e klas. De werkzaamheden hielden in: Innen van bijdragen, terugbetaling voorschotten, ten onrechte genoten steun, huishuren, landpachten enz. Hij was ook Lid der Heilige Familie.

     

Afbeelding 50a, b, c en d. (a) Louis den Brok en Arnolda van den Heuvel, omstreeks 1914-1915. (b) Familie van Louisius Hermanus den Brok. Van links naar rechts: Marietje, Louis, Dina, Bertha, Piet, Arnolda en Antoon. (c) Lousius Hermanus den Brok links aan tafel in Oeffelt. Foto gemaakt door fotograaf J.J. Essing. (d) Louisius Hermanus den Brok als politieman. Foto a gekregen van Louis den Brok op 27 september 2008; Foto’s b, c en d op 31 december 2007.

     

Afbeelding 51 a, b, c en d. (a) Huis van familie Louisius Hermanus den Brok aan de Bosdijk te Woensel (Eindhoven) gefotografeerd omstreeks 1948. Ze bewoonden het rechter huisdeel. Links woonden drie zussen van zijn vrouw Arnolda Cornelia van den Heuvel. Foto gekregen van Louis den Brok, 31 december 2007.(b) en (c) Artikeltjes uit het Dagblad van het Zuiden over het 25 jarig ambtsjubileum van Louis den Brok op 15 september 1942 bij de gemeente Eindhoven. (d) Eindhovens politiekorps bij het afscheid van hoofdinspecteur van Dorsselaar op 1 Augustus 1923. Louisius Hermanus den Brok staat op de achterste rij, vierde van rechts. Artikeltjes gekregen van Louis den Brok op resp. 9 april en 26 januari 2008. Foto d op 2 april 2008

  

Afbeelding 52. Bidprentjes van Louisius Hermanus (/Louis) den Brok en zijn vrouw Arnolda Cornelia van den Heuvel.
Afbeeldingen gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008.


VII-w. Hendrikus Johannes (/Hein) den Brok / zoon van VI-p Antonius den Brok
Geboren te Herpen 4 december 1891, overleden te Geleen 6 maart 1968, getrouwd te Maastricht 28 augustus 1920 met Elisa Hubertina (/Elisa) Briers, geboren te Meerssen 12 februari 1897, overleden te Geleen 24 juni 1981, dochter van Guillaume Henri Briers en Maria Elisabeth Boosten. Uit dit huwelijk:

 1. Albertus Antoon Guillaume Marie (/Albert) den Brok, volgt VIII-x
 2. Guillaume Jean Henri Marie (/Wim) den Brok, geboren te Venray 12 november 1926, overleden te Geleen 25 maart 1997 [bidprentjes http://www.pietvanweereld.nl/], getrouwd met Annie Penders.

Hendrikus Johannes (/Hein) den Brok is 29 oktober 1913 in dienst getreden van de Koninklijke Marechaussée, en werkte o.a. in Venray en in Geleen. In 1941 woonde hij in Heerlen, Sittarderweg 60d. Hij was toen Wachtmeester der Marechaussée.

Afbeelding 53 a, b, c en d. (a) Hendrikus Johannes (/Hein) den Brok, omstreeks 1914-1915. (b) Hein den Brok met zijn vrouw en kinderen. (c) Trouwfoto, 1920. (d) Hein den Brok te paard in Venray of Geleen. Foto a gekregen van Louis den Brok, 27 september 2008, foto b 31 december 2007, foto’s c en d 14 maart 2008.

  

Afbeelding 54a en b. Bidprentjes van Hendrikus Johannes den Brok en zijn vrouw Elisa Hubertina Briers.
Afbeeldingen gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008.


VII-w-2. Johannes Hendrikus den Brok / zoon van VI-p Antonius den Brok
Geboren te Herpen 3 februari 1893, overleden te Nijmegen 2 juli 1961, getrouwd te Nijmegen 9 augustus 1918 met Hendrina Wilhelmina van Hall, geboren te Doesburg 20 maart 1894, overleden te Nijmegen 17 november 1987, dochter van Marinus van Hall en van Wilhelmina Frederika Nekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Tiny den Brok
 2. Frits den Brok

Johannes Hendrikus den Brok was agent van politie in Nijmegen. Oude Molenweg 112, Nijmegen (1987).


VII-x. Adrianus den Brok / zoon van VI-q Johannes Adrianus den Brok
Geboren te Herpen 13 oktober 1882, overleden te Herpen 28 april 1916, getrouwd te Reek 23 november 1914 met Petronella Anna van de Ven, geboren te Reek 19 februari 1893, dochter van Petrus Josephus van de Ven en Johanna van den Broek. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Josephus den Brok, geboren te Reek 19 juni 1916, overleden te Paramaribo (Suriname) 21 februari 1994.

Na overlijden van Adrianus den Brok hertrouwt Petronella Anna van de Ven te Reek 21 november 1917 met Jan de Kok

Adrianus Josephus den Brok was frater bij de Fraters van Tilburg en heette daar Frater Sivardus. Hij was uitgezonden naar de missie in Suriname, waar hij is overleden. De Fraters van Tilburg of Fraters der Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, hebben een belangrijke rol gespeeld in het onderwijs, de dovenzorg en de missie in Suriname en de Nederlandse Antillen.

Zie ook: http://www.rnw.nl/suriname/article/fotos-fraters-van-tilburg-op-internet

Adrianus den Brok was klompenmaker in Reek.

Groen: informatie van Sarah Schellekens, 16 en 25 oktober 2010
Paars: aanvullingen van Hanneke Brok 17 december 2015


VII-x2. Christianus Hendrikus den Brok / zoon van VI-s Theodorus den Brok
Geboren Oss 11 juli 1904, overleden te Oss 7 februari 1989, getrouwd te Oss 27 november 1925 met Johanna Petronella van Dijk, geboren te Oss 5 december 1904, overleden 6 maart 1992, dochter van Gerardus van Dijk en Petronella van Lieshout. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Gerarda (/Thea) den Brok, geboren te Oss 5 april 1926, getrouwd met Reinard Schuurmans (Lisse)
 2. Petronella Gerardina (/Nel) den Brok, geboren te Oss 27 juni 1930, getrouwd met Louis Hamburg (Nuland)

Christianus Hendrikus den Brok, arbeider, woonde te Oss, eerst Heisteeg 18, later Landweerstraat 46 (volgens bevolkingsregister 1923-1937). Hij is 17 december 1935 naar Breda vertrokken vanwaaruit hij 4 december 1936 weer terugkeerde. Genaamd Christianus Schroeder in het proefschrift van Willem Hendrik Nagel, de Criminaliteit van Oss, 1949.


VII-y. Arnoldus Jacobus den Brok / zoon van VI-t Antonius (/Antoon) den brok
Geboren te Oss 20 april 1897, overleden te Oss 15 juni 1986, getrouwd te Oss 8 september 1916 met Adriana Maas, geboren te Oss 7 januari 1899, overleden te Oss 11 juni 1986, dochter van Adrianus Maas en Gerardina Wijgergangs. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Adriana (/Tony) den Brok, geboren te Oss 1 februari 1917. Is naar Canada verhuisd. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 is ze op 18 augustus 1936 naar Vlissingen vertrokken.
 2. Adrianus Antonius (/Arie) den Brok, volgt VIII-z1.
 3. Henrica Gerarda den Brok, geboren te Oss 29 september 1920.
 4. Arnoldus Gerardus (/Arnold) den Brok, geboren te Oss 7 januari 1923. Is in Deventer gaan wonen.
 5. Gerardus Arnoldus (/Gerard) den Brok, geboren te Oss 12 september 1925. Is naar Amerika geëmigreerd.
 6. Hubertus Johannes (/Huub) den Brok, geboren te Oss 25 november 1926, overleden te Solo (nu: Soerakarta) in Nederlands-Indië 6 maart 1949.
 7. Maria Jacoba Theresia den Brok, geboren te Oss 1 juli 1928.
 8. Hendricus Jacobus den Brok, geboren te Oss 5 september 1929, overleden te Oss 8 maart 1930.
 9. Antonius Henricus (/Antoon) den Brok, geboren te Oss 17 maart 1931.
 10. Theodora Antonia (/Thea) den Brok.
 11. Marinus Adrianus den Brok (/Rinie).

Arnoldus Jacobus den Brok woonde in Oss in de Tollenstraat 153 of 163, in 1949 Schaijkseveldstraat 62.
Doopnamen van de kinderen gekregen van Conny Manders-den Brok, 23 augustus 2008. behalve de laatste twee staan ze ook in het bevolkingsregister van Oss 1900-1937. Volgens het register van 1900-1923 was Arnoldus Jacobus arbeider en woonde op de Berghemseweg 41. Volgens het register van Oss van 1923-1937 woonde hij eerst op de Schaijkveldschestraat 48, later 62.

Afbeelding VII-y. Uit de krant uit het archief van het CBG naar aanleiding van het overlijden van soldaat Huub den Brok kort na het einde van de tweede politionele actie.


VII-z. Antonius Jacobus (/Antoon) den Brok / zoon van VI-t Antonius (/Antoon) den Brok
Geboren te Oss 4 september 1904, overleden te Schaijk 6 februari 1983, getrouwd te Oss 7 augustus 1931 met Engelina Nicolasina (/Lien) Coolen, geboren te Oss op 23 december 1910, overleden te Oss op 9 januari 2005, dochter van Joannes Wilhelmus Coolen en Maria Anna van Heeswijk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Gerardus (/Jan) den Brok, geboren te Oss 23 juni 1934.
 2. Henrica den Brok.

Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 woonde Antonius Jacobus voor zijn huwelijk van 8 mei 1929 tot 10 januari 1931 in Eindhoven, en na zijn huwelijk op de Berghemseweg 78 te Oss.

Afbeelding VII-z. Bidprentje van Antonius Jacobus den Brok.


VII-aa. Johannes Antonius (/Johan) den Brok / zoon van VI-t Antonius (/Antoon) den Brok
Geboren te Oss 9 april 1913, overleden te Berghem 1 maart 2006, getrouwd 3 februari 1945 met C.P. (/Nellie) van Hoek. Uit dit huwelijk:

 1. Maria (/Ria) den Brok.
 2. John den Brok.


VII-aa2. Arnoldus Hendricus (/Aart) den Brok / zoon van VI-u Cornelus Johannes (/Kees) den Brok
Geboren te Berghem 23 oktober 1898, overleden te Heerlen 21 oktober 1960 (begraven te Hoensbroek), getrouwd te Lonneker (Overijssel) 15 mei 1924 met Geesje Ketzener, geboren te Zwolle 17 januari 1903, overleden te Heerlen 29 april 1988, dochter van Georg Ketzener, grondwerker, en Berendina Lassche. Ze hebben elkaar leren kennen in Enschede tijdens de militaire dienst van Arnoldus Hendricus. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Berendina (/Corrie) den Brok, kleuterleidster, geboren te Hoensbroek 3 maart 1925, overleden te Sittard 10 mei 1994, getrouwd september 1945 met Johannes H. Krielen, geboren te Hoensbroek 2 augustus 1917, overleden. Uit dit huwelijk 1 zoon en 2 dochters.
 2. Berendina Alberta (/Diny) den Brok, lerares coupeuse, geboren te Hoensbroek 30 juli 1930, getrouwd te Hoensbroek 4 september 1952 met Joseph Willem Albert, geboren te Hoensbroek 18 november 1928, overleden te Heerlen 5 januari 2005. Uit dit huwelijk 2 zonen.
 3. Arnoldus George Albert (/Art) den Brok, volgt VIII-ae.

Arnoldus Hendricus (/Aart) den Brok is 22 augustus 1921 vanuit Berghem in Hoensbroek komen wonen (Akerstraat) en 13 oktober van datzelfde jaar naar Heerlen (Nachtegaalstraat 6) verhuisd. Op 14 januari 1922 is hij weer naar Hoensbroek teruggekeerd (Mauritsstraat 32) en 16 augustus 1923 naar Oirsbeek verhuisd (Kerkplein 21). Op 17 mei 1924 keerde hij wederom naar Hoensbroek terug en woonde achtereenvolgens op de Hermesweg 19, Demstraat 155 en Adriaanstraat 9. Hij was mijnwerker. Op 12 februari 1935 verhuisde hij (met zijn gezin) naar Treebeek (Heerlen) (Sterrenstraat 8). Op 3 augustus 1938 kwam hij weer terug in Hoensbroek en woonde vanaf toen in de Paludestraat, huisnummer 16. Aart den Brok was mijnwerker, meester houwer en lid van de reddingsbrigade van Staatsmijn Emma. Oude fotoos van Staatsmijn Emma zijn hier te zien: http://www.ta.tudelft.nl/coalpage/dsm/emma/webplaatjes/Breezebrowser_versie_nl/emmanl.htm

Het merendeel van bovenstaande informatie komt van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok, 27 januari 2008. Pierre Albert heeft ook de verschillende adressen in het archief van Hoensbroek uitgezocht, 25 maart 2008.

     

Afbeelding 55 a, b en c. (a) Familiefoto. Staand: vader en moeder; zittend, van links naar rechts: Corrie, Art en Diny. De foto is gemaakt rond 1953. Op de achtergrond het huis van Corrie in de Lavendelstraat in Sittard. (b) Aart den Brok. Foto gemaakt rond 1958. (c) Bidprentje van Arnoldus Hendrikus den Brok. Afbeeldingen gekregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok 27 januari 2008.


VII-aa3. Johannes (/Jan) den Brok / zoon van VI-u Cornelus Johannes (/Kees) den Brok
Geboren te Berghem 17 maart 1904, overleden te Berghem 3 april 1970, getrouwd te Hoensbroek 13 februari 1931 met Jebbigje van Daalen, overleden 5 juli 1969. Jebbigje had reeds een kind voor het huwelijk. Dit kind heeft bij het huwelijk de naam den Brok gekregen:

 1. Trijn den Brok, geboren te Hoensbroek 4 januari 1929, getrouwd 27 juni 1951 met Joseph Grela, geboren te Nidawa (Polen) 25 april 1920, overleden te Hoensbroek 11 augustus 1988.
Kinderen uit het huwelijk van Johannes den Brok en Jebbigje van Daalen:
 1. Cornelius (/Kees) den Brok, volgt VIII-af.
 2. Betsie den Brok, geboren te Hoensbroek 16 februari 1934, ongehuwd overleden te Brunssum 20 september 2004.
 3. Hendrika (/Rika) den Brok, geboren te Hoensbroek 12 oktober 1935, overleden te Heerlen 11 oktober 2001, getrouwd 22 september 1956 met Peter Hubertus Kasper Roelofs, geboren te Heijen 6 januari 1932.
 4. Arnolda (/Nolda) den Brok, geboren te Hoensbroek 15 november 1937, getrouwd te Hoensbroek 12 april 1955 met Gregorius Gerardus Hendricus van Eijden, geboren te Hoensbroek 6 oktober 1928, overleden 3 december 1986.
 5. Hans den Brok, geboren te Hoensbroek 3 juni 1941, beroep huisschilder, ongehuwd.

Johannes den Brok kwam waarschijnlijk op 22 augustus 1921 samen met zijn oudere broer Aart in Hoensbroek wonen (Akerstraat) en werkte in Staatsmijn Emma. Op 13 oktober 1921 verhuisden beide broers naar de Nagtegaalstraat 6 in Heerlen, waar zij samen woonden met hun daarheen op 7 oktober 1921 vanuit Berghem verhuisde moeder Alberta Broers en hun jongere broertje Theodor Heinrich en zusje Elisabeth den Brok. Op 13 januari 1922 verhuisde het gezin naar Hoensbroek (waarschijnlijk Mauritsstraat 32). Niet lang daarna zal Johannes, waarschijnlijk met zijn moeder en jongere broertje en zusje, naar Berghem teruggekeerd zijn. Op 20 oktober 1928 kwam Johannes vanuit Berghem weer naar Hoensbroek en woonde daarna in verschillende straten: Horstplein, Slakkenstraat, Smalstraat, Schoolplein 1. In mei 1939 woonde hij in de Clemensstraat 2 te Hoensbroek.

Gegevens gekregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok, 27 januari 2008. De verschillende adressen werden door Pierre Albert bij de gemeente Hoensbroek uitgezocht, 25 maart 2008.

Afbeelding 56. Bidprentje van Johannes (/Jan) den Brok. Gekregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok 27 januari 2008.


VII-ab. Theodor Heinrich (Thé) den Brok / zoon van VI-u Cornelus Johannes (/Kees) den Brok
Geboren te Essen (Duitsland) 23 september 1910, overleden te Berghem 12 januari 1972, getrouwd te Oss 16 augustus 1940 met Theodora Maria van Doleweerd, geboren te Oss 3 september 1916, overleden te Veghel 4 december 1998, dochter van Marinus van Doleweerd en Johanna Groenhout. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Alberta Maria (/Corrie) den Brok, geboren te Berghem 28 juni 1941, administratief medewerkster (bij Philips), getrouwd te Berghem 2 maart 1962 met Josephus Hermanus Sengers, geboren te Deest 14 oktober 1937, zoon van Jozef Maria Sengers en Bernardina Hendrika Hermsen. Uit dit huwelijk een dochter, Dorien.
 2. Marinus Cornelus Theodorus (/Marinus) Maria den Brok, geboren te Berghem 20 januari 1946, metselaar, getrouwd te Berghem 1 maart 1974 met Aleida Johanna Petronella Maria (/Ali) de Leeuw, geboren te Berghem 27 juli 1955.
 3. Theodora Theresia Maria (/Thea) den Brok, geboren te Berghem 15 december 1952, procescontroller bij een bank, getrouwd te Berghem 31 mei 1974 met Wilhelmus van Rooij, geboren 21 oktober 1951. Uit dit huwelijk twee zonen, Dennis en Koen.
 4. Johanna Wilhelmina Maria (/Hanneke) den Brok, geboren te Berghem 23 juni 1963, bankmedewerker, getrouwd te Berghem 1 juli 1983 met Johannes Johanna Maria de Veer, geboren 3 oktober 1959. Uit dit huwelijk een zoon, Tim.

Theodor Heinrich (/Thé) den Brok was verzekeringsagent, ziekenfondsbode bij de VGZ, te Berghem, B291 (1941), Rogstraat B291 (1946) en Kerkstraat 3 (1952-1963). Merendeel van namen, geboorte en trouwdata van de kinderen gekregen van Thea van Rooij-den Brok en Pierre Albert 3 april 2008.

Groen: overgenomen van http://www.sengers-au.com (website geraadpleegd 10 januari 2008).

 

Afbeelding 57 a en b. (a) Gezinsfoto. Vader, moeder en van links naar rechts: Corrie, Marinus en Thea. Foto gemaakt rond 1958. (b) Eerste en laatste bladzijde van het trouwboekje. Beide afbeeldingen gekregen van Thea van Rooij-den Brok en Pierre Albert 3 april 2008.


VII-ab-2. Arnoldus (/Aart) den Brok / zoon van VI-u-2 Helena Maria den Brok
Geboren te Berghem 11 april 1902, overleden te Oss 12 september 1961, eerste maal getrouwd te Berghem 9 februari 1927 met Anna Petronella Wittenberg, geboren te Berghem 5 juli 1908, overleden te Berghem 3 mei 1928, dochter van Gerardus Theodorus Wittenberg en Gerarda Bloem. Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda Maria Theresia den Brok, geboren te Oss 22 november 1927, overleden te Berghem 25 juni 1928.
Tweede maal getrouwd te Berghem 3 april 1929 met Catharina Heijmeriks, geboren te Druten 30 juli 1906, overleden te Oss 17 oktober 1982, dochter van Hendrikus Heijmeriks en Johanna Maria Loderus. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Petronella (/Annie) den Brok, geboren te Berghem 30 januari 1930, overleden te Oss 30 september 2013, getrouwd te Berghem 29 september 1951 met Willy Ansems, geboren te Oss 23 september 1929, overleden te Oss 26 maart 1989. www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=10313 Uit dit huwelijk:
  1. Peter Ansems, geboren 23 maart 1952, woont samen met John Nieuwenhuis, geboren 18 mei 1955.
  2. Arnold Ansems, geboren 28 september 1957, getrouwd 30 mei 1984 met Jeanne Timmermans.
  3. Anita Ansems, geboren 14 april 1963, getrouwd 18 mei 1990 met Mari van Erp, geboren 19 oktober 1960.
 2. Johannes Marinus (/Jan) den Brok, geboren te Berghem 17 mei 1931, overleden te Oss 27 augustus 2007, levenspartner van Riek Boeijen-Megens.
 3. Helena Hermina Maria (/Leen) den Brok, Geboren te Berghem 17 mei 1932, getrouwd te Berghem 25 april 1957 met Piet Peters, geboren 6 september 1931, overleden 16 september 1998. Uit dit huwelijk:
  1. Henk Peters, geboren 13 april 1960, getrouwd 5 oktober 1984 met Marion van de Ven, geboren 28 december 1963.
  2. Ronnie Peters, geboren 21 juni 1965, getrouwd 18 december 1992 met Linda Veld, geboren 1 maart 1969.
 4. Catharina Arnolda Maria (/Toos) den Brok, geboren te Berghem 11 mei 1933, overleden te Oss 1 januari 2008, getrouwd (gescheiden) met John Denissen. Uit dit huwelijk:
  1. Ria Denissen, geboren 5 december 1955, getrouwd (gescheiden) met Ad Wijnen, woont samen met Ad van Orsouw.
  2. Carla Denissen, geboren 9 mei 1960, getrouwd 12 mei 1978 met Hans van de Berk, geboren 2 oktober 1954.
 5. Wilhelmina Henrica Maria (/Mien) den Brok, geboren te Berghem 11 mei 1933, getrouwd 11 september 1959 met Piet van Ravenstein, geboren 26 augustus 1934, overleden. Uit dit huwelijk:
  1. Kitty van Ravenstein, geboren 3 oktober 1963, getrouwd 12 september 1986 met Eric van Houdt, geboren 5 februari 1963.
 6. Arnoldus Johannes (/Arnold) den Brok, volgt VIII-ah.
 7. Johanna Arnolda Rochus Maria (/Jo) den Brok, geboren te Berghem 10 augustus 1937, getrouwd te Berghem 5 juli 1961 met Jan van Erp, geboren 19 juni 1935. Uit dit huwelijk:
  1. Jos van Erp, geboren 12 januari 1966, getrouwd 12 augustus 1989 (gescheiden) met Liz Barker, geboren 18 juni 1970
 8. Petronella Wilhelmina Maria (/Nel) den Brok, geboren te Berghem 25 januari 1939, getrouwd te Oss 14 oktober 1960 met Frans van Nuland, geboren 30 maart 1939, overleden 25 mei 1989. Uit dit huwelijk:
  1. Gerard van Nuland, geboren 25 januari 1961.
  2. Annie van Nuland, geboren 6 januari 1962, getrouwd 4 november 1983 met Peter Smits.
 9. Ria (/Zus) den Brok, geboren te Oss 14 mei 1943, getrouwd te Grave 11 november 1961 met Thijs Keereweer, geboren 3 maart 1940. Uit dit huwelijk:
  1. Arnold Keereweer, geboren 10 juli 1962, getrouwd 29 juni 1987 (gescheiden) met Jolanda.
  2. Mario Keereweer, geboren 1 mei 1977.
  3. Miranda Keereweer, geboren 20 oktober 1978.
 10. Herman den Brok, volgt VIII-ai.
 11. Gerard den Brok, volgt VIII-aj.

Arnoldus (/Aart) den Brok was fabrieksarbeider en gemeentearbeider te Berghem A92, A99, A104, en in 1939 in de Heide C49. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 is hij 16 februari 1927 vanuit Berghem met zijn eerste vrouw in Oss komen wonen, Berghemseweg 122b, en 3 mei 1928 weer naar Berghem teruggegaan, de dag dat zijn eerste vrouw stierf. Op 20 december 1928 is hij weer uit Berghem in Oss teruggekomen, 3 april 1929 getrouwd met Catharina Heijmeriks, die op 13 april 1929 ook vanuit Berghem kwam en bij hem in Oss kwam wonen. Samen zijn ze 3 juni 1929 weer naar Berghem teruggekeerd.

Groen: informatie van Sylvia den Brok-van Hoogstraten, 12 maart 2010

Paars: informatie van www.mensenlinq.nl van Hanneke Brok 8 oktober 2015

    

Afbeelding 58a, b, c en d. (a) Foto van Aart den Brok uit een film die in 1953 in opdracht van de Berghemse Fanfare/Harmonie Concordia is gemaakt (foto 11 maart 2008 gekregen van Antoon den Brok uit Helmond). (b) Het huis van Aart den Brok aan de Heistraat (voorheen Nieuwe Heistraat) in Berghem. Dit huis heeft hij in april 1933 voor 900 gulden van Cornelis Gerardus Smits gekocht.(c) oktober 1941, 12,5 jaar getrouwd; (d) april 1954, 25 jaar getrouwd. (b), (c) en (d): Informatie en afbeeldingen van Sylvia den Brok-van Hoogstraten,17 maart en 3 april 2010.

  

Afbeelding 58e, f en g. (e) Foto van Aart den Brok; (f en g) Bidprentje (Sylvia den Brok-van Hoogstraten,17 maart en 3 april 2010).


VII-ac. Hermanus Stephanus (/Herman) den Brok / zoon van VI-w Antoon den Brok
Geboren te Berghem 30 december 1905, overleden te Oss 22 februari 1959, getrouwd te Oss 23 mei 1930 met Johanna Allegonda Timmermans, geboren te Oss 23 juni 1905, overleden te Veghel 10 juli 1981, 76 jaar oud, dochter van Martinus Jacobus Timmermans en Wilhelmina Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Ria den Brok, getrouwd met Cees van Grinsven.
 2. Helma den Brok, getrouwd met Manny Schenkels

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 was Hermanus Stephanus timmerman en woonde met zijn vrouw (nog zonder kinderen) eerst op de Rozenstraat 36 (of 3b) en daarna Asterstraat 17.

Bidprentje uit de collectie van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00201


VII-ac-2. Antonius Sophronius (/Antoon) den Brok / zoon van VI-w Antoon den Brok
Geboren te Berghem 5 mei 1917, overleden te Oss 28 juni 1984, getrouwd te Oss 31 oktober 1950 met Ardina Adriana Elisabeth (/Dinay) Schuijers, geboren te Oss 9 november 1919, overleden te Alkmaar 6 juni 2007. Uit dit huwelijk:

 1. Marion den Brok, getrouwd met Paolo de Mas
 2. Hennie den Brok, getrouwd met Johan Kaelen

Antoon den Brok was eerst schilder, begon in 1950 in Oss op de Walstraat een meubelzaak. Varkensmarkt 4, Oss (1984).


VII-ad. Johannes Arnoldus den Brok / zoon van VI-z Willem den Brok
Geboren te Rotterdam 26 augustus 1898, overleden te Rotterdam 2 oktober 1967, getrouwd te Rotterdam 18 oktober 1922 met Wilhelmina Petronella Lokker, geboren te Zierikzee 17 februari 1898, overleden te Rotterdam 29 februari 1968. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Petrus Johannes den Brok, volgt VIII-am.
 2. Petrus Jacobus den Brok (/Denbrok), geboren te Rotterdam 12 juli 1924, vertrokken naar Sydney (Australië).
 3. Lientje Wilhelmina den Brok, geboren te Rotterdam 4 januari 1926, getrouwd met Ben Leenders.
 4. Johannes Arnoldus (/Jan) den Brok, geboren te Roterdam 7 november 1931, overleden te Ridderkerk 10 augustus 1980.
 5. Petronella Elisabeth (/Nel) den Brok, geboren te Rotterdam 4 februari 1933.
 6. Marinus Antonius Cornelis den Brok, geboren te Rotterdam 30 oktober 1934, overleden 27 september 1992, begraven te Rotterdam (Zuiderbegraafplaats).
 7. Wilhelmina Petronella Maria (/Wil) den Brok, geboren te Rotterdam 22 november 1936.
 8. Maria (/Marja) den Brok, geboren te Rotterdam 8 september 1941.

Johannes Arnoldus den Brok werkte eerst bij houtfabriek EMBA, later was hij verzekeringsagent.


VII-ae. Joannes Laurentius den Brok / zoon van VI-aa Adrianus den Brok
Geboren te Oss 9 november 1888, overleden te ’s-Hertogenbosch 8 november 1954, begraven te Oss, getrouwd te Oss 19 september 1913 met Johanna Maria van Erp, geboren te Oss 11 juni 1886, overleden te Oss 25 december 1962, begraven te Oss, dochter van Johannes van Erp en Hendrica van Thiel.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 en 1923-1937 was Joannes Laurentius fabrieksopzichter en woonde met zijn vrouw en zonder kinderen op de Ridderstraat 12. Ook bij zijn huwelijk staat hij vermeld als fabrieksopzichter te Oss.


VII-af. Jan Johannes (/Jan) den Brok / zoon van VI-ac Petrus (/Piet) den Brok
Geboren te Berghem 2 mei 1893, overleden te Berghem 10 september 1973, getrouwd te Nistelrode 20 november 1925 met Cornelia van der Linden, geboren te Nistelrode 30 oktober 1908, dochter van Gerardus van der Linden en Hendrika Guntlisbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Gerardus den Brok, geboren te Berghem 23 augustus 1926.

Jan Johannes (/Jan) den Brok was landbouwer te Berghem, Heide wijk C22. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 is Jan Johannes den Brok frabrieksarbeider en is het gezin op 21 juni 1929 vanuit Berghem in Oss komen wonen, eerste Teugenaarsstraat 14, dan 26.


VII-ag. Johannes Jacobus den Brok / zoon van VI-ae Martinus den Brok
Geboren te Berghem 11 april 1890, getrouwd te Roermond 20 mei 1913 met Anna Maria Hubertina Verdonkschot, geboren te Roermond, dochter van Peter Johannes Verdonkschot en Maria Margaretha Huberdina van Dooren. Uit dit huwelijk:

 1. Tinus den Brok, volgt VIII-av.
 2. Jan den Brok, volgt VIII-aw.

Johannes Jacobus den Brok was slager van beroep toen hij in Roermond trouwde in 1913. Hij is 27 mei 1913 vanuit Oss naar Roermond vertrokken.


VII-ag1. Jacobus Johannes den Brok / zoon van VI-ae Martinus den Brok
Geboren te Oss 8 juni 1891, eerste maal getrouwd te Oss 28 januari 1916 met Maria Anna Brands, 16 jaar oud, geboren te Berghem 15 november 1899, dochter van Jan Brands en Lucia Huijbers. Dit huwelijk werd gescheiden te Oss 18 augustus 1927. Tweede maal getrouwd te Oss 10 september 1927 met Gerarda Maria Sieben, geboren te Berghem 30 mei 1903, overleden te Oss 24 januari 1935, dochter van Antonius Sieben, timmerman, en Petronella Nooijen. Uit dit huwelijk:

 1. Een kindje overleden te Berghem 23 juni 1928.
 2. Gerarda Johanna Antonia den Brok, geboren te Oss 24 september 1929.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Jacobus Johannes arbeider en woonde met zijn eerste vrouw en zonder kinderen op Kortfoort E80-3 en daarna Ridderstraat 28. Zijn eerste vrouw is 10 december 1920 naar Helmond vertrokken. Zeven jaar later volgde de scheiding. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 had zijn tweede vrouw Gerarda Maria Sieben twee buitenechtelijke kinderen: Johannes Gerardus Sieben, geboren te Berghem 25 oktober 1925, en Petronella Antonia Sieben, geboren te Berghem 5 oktober 1926. Zij is met haar twee kinderen op 14 september 1927 vanuit Berghem in Oss komen wonen. Het gezin woonde eerst op Klaphekkenstraat 38. Waarschijnlijk na overlijden van Gerarda Maria Sieben woonde Jacobus Johannes met zijn stiefzoon op Kortfoortsche straat 77, en de beide dochters op Vierhoekstraat 29.

Groen: aanvullingen van Hanneke Brok 17 december 2015.


VII-ag2. Adrianus Henricus den Brok / zoon van VI-ae Martinus den Brok
Geboren te Oss 15 oktober 1896, overleden te Oss 1 januari 1973, getrouwd te Oss 21 januari 1921 met Wilhelmina Johanna van Berkel, geboren te Oss 7 april 1898, overleden te Schaijk 7 oktober 1988, begraven te Oss, dochter van Marinus van Berkel en Joanna Bevers. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Martina Maria den Brok, geboren te Oss 2 mei 1921.
 2. Marinus Martinus den Brok, geboren te Oss 20 april 1924.
 3. Antonia Henrica den Brok, geboren te Oss 29 augustus 1926.
 4. Maria Joanna den Brok, geboren te Oss 9 mei 1929.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Adrianus Henricus den Brok arbeider en woonde hij op het Teugenaarspad nummer 15. In het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 Teugenaarspad 46.


VII-ag3. Hendricus Adrianus den Brok / zoon van VI-ae Martinus den Brok
Geboren te Oss 10 april 1898, overleden te Oss 7 juli 1944, getrouwd te Oss 30 juni 1917 met Helena Lagarden, 19 jaar, geboren te Kellen (Duitsland) 16 augustus 1897, dochter van Petrus Lagarden en Anna Christina Hartogs. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Johannes den Brok, geboren te Oss 13 maart 1918.
 2. Anna Christina den Brok, geboren te Oss 8 februari 1920, volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 op 11 maart 1937 naar Amsterdam vertrokken.
 3. Johannes Petrus den Brok, geboren te Oss 1 augustus 1921, overleden te Oss 7 augustus 1921.
 4. Helena Henrica den Brok, geboren te Oss 1 juli 1926.
 5. Henrica Helena den Brok, geboren te Oss 13 november 1928.
 6. Petrus Johannes (/Piet) den Brok, geboren te Oss 11 september 1932, overleden te Berghem 12 mei 2010, getrouwd met Marietje van Oorsouw (gegevens van Mensenlinq 2619190).
 7. Johannes Petrus den Brok, geboren te Oss 20 oktober 1935.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Hendricus Adrianus den Brok kistenmaker en woonde hij op het Teugenaarspad nummer 28. In het bevolkingsregister van Oss van 1923-1937 staat als adres Rozenstraat 32.

Groen: aanvulingen van Hanneke Brok 17 december 2015


VII-ai. Johannes Petrus (/Jan) den Brok / zoon van VI-ag Johannes (/Hannes) den Brok
Geboren te Herpen 28 juli 1909, overleden te Groesbeek, Dekkerswald, 11 maart 1990, getrouwd te Schaijk 20 juni 1940 met Lamberdina Helena Kocken, geboren te Schaijk 10 november 1899, overleden te Schaijk 21 september 1977. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Lamberdina Maria (/Rieki) den Brok, geboren te Schaijk 15 november 1941, getrouwd te Ravenstein 2 mei 1966 met Marinus Hermanus (/Mari) van Schaijk, rijwielhandelaar te Schaijk
 2. Lamberdina Henrica (/Dieni) den Brok, geboren te Schaijk 17 november 1943, overleden te Schaijk 19 april 1989, getrouwd met Herman Manders, geboren 2 januari 1941, overleden te Schaijk 14 september 2015 (hertrouwd met Lies Versluis).
 3. Johannes Lambertus (/Jan) den Brok, geboren te Schaijk 5 juli 1947.

Johannes Petrus (/Jan) den Brok was landbouwer te Schaijk, Zandstraat D65 (1940-1947), te Ravenstein, Schaijkseweg 20 (na 1966).

Afbeelding VII-ai. Bidprentje van Johannes Petrus den Brok.

Groen: informatie van www.mensenlinq.nl van Hanneke Brok 8 oktober 2015.


VII-aj. Hendrikus Lambertus (/Harrie) den Brok / zoon van VI-ah Willem den Brok
Geboren te Herpen 7 maart 1909, overleden te Herpen 16 januari 2000, getrouwd te Schaijk 14 april 1944 met Johanna Petronella (/Anna) Roefs, geboren te Herpen 17 september 1915, overleden 8 december 1993, begraven te Berghem, dochter van Hendrikus Roefs (geboren te Oijen, zoon van Johannes Gerardus Roefs en Johanna Ueijlen) en Wilhelmina van der Heijden (geboren te Schaijk, dochter van Simon van der Heijden en Petronella Megens). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Blasius Joseph (/Wim) den Brok.
 2. Wilhelmina Nicasia Maria (/Willemijn) den Brok.
 3. Helena Hermino Maria (/Heleen) den Brok.
 4. Johanna Galena Maria (/Annie) den Brok.

Harrie den Brok (/Harrie de Krel) woonde op de Berghemseweg 18 te Herpen (Kleine Koolwijk), was timmerman, aannemer en daarnaast vanaf 1964 kapelmeester en koster van de Annakapel op de Koolwijk.

Afbeelding VII-am. Bidprentje van Harrie den Brok.


VII-ak. Petrus Johannes (/Piet) den Brok / zoon van VI-ah Willem den Brok
Geboren te Herpen 7 juni 1914, overleden te Veghel 12 september 1995, getrouwd te Berghem 26 juni 1947 met Helena Johanna (/Lena) Boeijen, geboren te Berghem 19 april 1916, overleden te Veghel 11 november 2002, dochter van Johannes (/Has) Boeijen en Anna Maria Bokmans. Has Boeijen was een zoon van Leonardus Boeijen en Maria den Brok, dochter van IV-i Johannes den Brok en Anna Maria van Limburg. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Blasius (/Willem) den Brok, volgt VIII-zo.
 2. Johannes Dominicus (/Hans) den Brok, volgt VIII-zp.
 3. Petrus Antonius (/Peter) den Brok
 4. Maria Jozefa (/Marie José) den Brok
 5. Lambertus Blasius (/Lambert) den Brok, volgt VIII-zq.
 6. Johannes Maria Jozef (/Jos) den Brok

Petrus Johannes (/Piet) den Brok was horlogemaker, juwelier-horloger, te Ravenstein, Lantpoortstraat 26 (tot 25 juni 1964), dan te Oss, Walstraat 14, Berkenlaan 21, later te Veghel, Paul Rinkstraat 1.

Afbeelding VII-am. Bidprentje van Piet den Brok.

Trouwfoto op de Beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=10741


VII-al. Gerardus Sebastianus (/Gerard) den Brok / zoon van VI-ah Willem den Brok
Geboren te Herpen 1 september 1919, overleden te Eindhoven 16 juni 1996, getrouwd te ’s Hertogenbosch 4 augustus 1959 met Leonarda Elisabeth Catharina (/Leonie) Bierkens, geboren te Fijnaart en Heijningen 20 april 1937. Uit dit huwelijk:

 1. Michaël Wilhelmus Nicolaas Maria (/Michaël) den Brok, volgt VIII-zr.
 2. Dominique Dymphna Helena Maria (/Dominique) den Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 19 december 1961, getrouwd te Eindhoven 2 augustus 1982 met Frank Zwitser (gescheiden 2002). Uit dit huwelijk:
  1. Charlotte Elisabeth Zwitser, geboren te Naarden 16 december 1986.
  2. Sebastiaan Matthijs Zwitser, geboren te Weesp 30 september 1988.
  3. Rozemarijn Joanna Zwitser, geboren te Eindhoven 3 juni 1994.
 3. Philippa Catharina Henrica Maria (/Phyllis) den Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 26 mei 1963.
 4. Mario Sebastianus Cornelius (/Mario) den Brok, volgt VIII-zs.
 5. Frederik Wilhelmus Johannes Maria (/Freek) den Brok, volgt VIII-zt.
 6. Mari José Hilaria (/Marie José) den Brok, geboren te Eindhoven 14 januari 1971.

Afbeelding VII-am. Bidprentje van Gerard den Brok.


VII-am. Johannes Leonardus (/Jan) den Brok / zoon van VI-ah Willem den Brok
Geboren te Herpen 2 september 1920, overleden te Oss 1 november 2008, getrouwd te Soerabaja (Indonesië) 2 februari 1964 met Lidwina Sitie (/Kelly) Soemiati, geboren te Bandoeng (Nederlands-Indië) 3 mei 1937. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Leonardus Mario (/Frank) den Brok, volgt VIII-zu.
 2. Henricus Johannes Soekari (/Harry) den Brok, volgt VIII-zv.

Afbeelding VII-am. Bidprentje van Jan den Brok.


VII-an. Cornelus Leonardus (/Cor) den Brok / zoon van VI-ah Willem den Brok
Geboren te Herpen 12 oktober 1921, overleden te Nuland 15 oktober 2010, getrouwd te Berghem 11 januari 1950 met Johanna Maria (/Jo) Vogels, geboren te Berghem 27 juni 1922, overleden te Herpen 6 september 1992, dochter van Cornelis (/Knillis) Vogels en Wilhelmina Catharina (/Mina) Tonies. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Leonardus Maria (/Willem) den Brok, volgt VIII-zw1.
 2. Wilhelmina Maria (/Mien) den Brok.
 3. Cornelus Johannes den Brok, geboren te Herpen 29 november 1952, overleden te Herpen 5 april 1954.
 4. Johannes Wilhelmus Maria (/Jan) den Brok, volgt VIII-zw2.
 5. Helena Anna Maria (/Heleen) den Brok, geboren te Ravenstein (Herpen) 30 juli 1955, getrouwd met Theo Strik (gescheiden in 1992). Uit dit huwelijk:
  1. Roel Strik, geboren te Oijen 19 december 1978.
  2. Twan Strik, geboren te Oijen 22 augustus 1982.
  Uit de relatie met Peter Lambeck, overleden 26 augustus 2014:
  1. Lynthe Madeleine Lambeck, geboren 16 augustus 1993.
 6. Cornelia Francina Maria (/Corelia) den Brok, volgt VIII-zx.
 7. Gerardus Maria (/Gerard) den Brok.
 8. Anna Maria Galena (/Anneke) den Brok, geboren te Ravenstein (Herpen) 28 december 1958, overleden 30 december 2002, getrouwd te Oss met Frank Gijsbers (gescheiden in 1991). Uit dit huwelijk:
  1. Eleonora (/Laura) Gijsbers, geboren te Gaasterland (Friesland) 31 maart 1981, getrouwd te Salem (Oregon, VS) 3 februari 2001 met Matthew Jenkins. Uit dit huwelijk:
   1. Andrew Jenkins, geboren te Salem (Oregon, VS) 1 september 2002
   2. Ethan Jenkins, geboren te Salem (Oregon, VS) 2 september 2006
   3. Thomas Gregory Jenkins, geboren te Salem (Oregon, VS) 9 november 2009
  2. Nicole (/Nicky) Gijsbers, geboren te ’s-Hertogenbosch 19 december 1982.
 9. Maria Francina (/Marijke) den Brok, geboren te Ravenstein (Herpen) 20 februari 1960, getrouwd te Oss 1987 met Johannes Gerardus Maria (/Jan) van Lee, geboren 12 februari 1959 (gescheiden). Uit dit huwelijk:
  1. Myrthe van Lee, geboren te Oss 23 juni 1983.
  2. Linde van Lee, geboren te Berghem 3 maart 1985.
  3. Fleur van Lee, geboren te Oss 1 oktober 1987.
 10. Theresia Anna Maria (/Trees) den Brok, geboren te Ravenstein (Herpen) 22 juli 1960, partner: C.J. Driessen, geboren 20 augustus 1957. Kinderen:
  1. Anthonia Johanna Cornelia Maria (/Pleun) Driessen, geboren te Boxmeer 24 september 1996.
  2. Theresia Cornelia Maria (/Veerle) Driessen, geboren te Boxmeer 10 april 2001.
 11. Titus Petrus Maria (/Peter) den Brok, volgt VIII-zy.
 12. Martinus Paulus Maria (/Mario) den Brok.
 13. Henricus Wilhelmus Johannes Maria (/Henk) den Brok.

Afbeelding VII-an. Bidprentje van Cor den Brok. Gegevens onder andere van Marijke den Brok en van Nicky Gijsberts 20 augustus 2016.


VII-ao. Antonius Franciscus (/Toon) den Brok / zoon van VI-ah Willem den Brok
Geboren te Herpen 17 november 1926, overleden te Boxmeer (Maasziekenhuis) 11 juni 2011, getrouwd te Amsterdam 14 december 1959 met Adriana Christina Maria (/Addy) Loonen, geboren te Solo (Nederlands Indië) 17 februari 1934, overleden te Venray 8 maart 2011, dochter van Josephus Cornelis (/Jos) Loonen en Anthonia Theodora (/Tony) Walen. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastianus Willem Josef (/Bas) den Brok, volgt VIII-zz.
 2. Helena Antonia Wilhelmina (/Lenneke) den Brok, geboren te Tilburg 7 april 1969, getrouwd te Hilversum 8 september 2001 met Peter Slikker. Uit dit huwelijk:
  1. Peter Jonas (/Pjotr) Slikker, geboren te Schwarzach (Pongau), Oostenrijk, 27 december 1999.
  2. Willem Antoon Sebastiaan (/Willem) Slikker, geboren te Hilversum 3 juni 2004.
  3. Marieke Adriana Elisabeth (/Marieke) Slikker, geboren te Hilversum 13 juni 2006.
 3. Antonia Adriana Helena (/Anke) den Brok, geboren te Tilburg 3 november 1970.

 

Afbeelding VII-ao. Bidprentje van Toon den Brok.


VII-ap. Anselmus Gerardus (/Anselm) den Brok / zoon van VI-aj Francis den Brok
Geboren te Overasselt 3 maart 1884, overleden te Nijmegen 15 november 1974, getrouwd te Arnhem 26 november 1913 met Hendrica Maria Arends, geboren te Zevenaar 27 juli 1891, overleden te Nijmegen 9 maart 1957, dochter van Wilhelmus Johannes Arends en Gerarda Elisabeth Kruijs. Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda Petronella (/Ger) den Brok, overleden te Nijmegen 18 september (zie advertentie beneden) of 21 september (volgens de overlijdensacte van de Burgerlijke Stand) 1944, 28 jaar oud, getrouwd met Johan Hermanus Kleijn.
 2. Maria F.W. den Brok, getrouwd met J.J.S. Terpstra (Nijmegen).
 3. Petronella Hendrica (/Nelly) den Brok, overleden te Teteringen 17 september 2010, getrouwd met C. (/Kees) Vermeulen (Breda).

In 1957, Nassausingel 2 te Nijmegen

Groen: informatie van www.mensenlinq.nl en wiewaswie.nl van Hanneke Brok 8 oktober en 17 december 2015

Afbeelding VII-ap. Uit de krant uit het archief van het CBG naar aanleiding van het overlijden Ger den Brok september 1944 gedurende Operatie Market Garden.


VII-aq. Gerardus Martinus (/Grad) den Brok / zoon van VI-aj Francis den Brok
Geboren te Overasselt 13 januari 1886, overleden te Overasselt 23 oktober 1962, getrouwd met Grada de Kleijn. Uit dit huwelijk:

 1. Frans den Brok.
 2. Theo den Brok.
 3. Martinus Gerardus (/Tien) den Brok, volgt VIII-zz3.
 4. Jan den Brok.
 5. Mien den Brok.
 6. Nellie den Brok.


VII-ar. Johannes Wilhelmus (/Jan) den Brok / zoon van VI-aj Francis den Brok
Geboren te Overasselt 31 mei 1887, getrouwd te Overasselt 5 februari 1918 met Elisabeth (Bep) Peters, geboren te Overasselt ca. 1889, dochter van Johannes Martinus Peters en Megchlina Dominicus. Uit dit huwelijk:

 1. Leen den Brok.
 2. Nel den Brok.
 3. Annie den Brok.


VII-as. Theodorus Martinus (/Martien) den Brok / zoon van VI-aj Francis den Brok
Geboren te Overasselt 2 januari 1892, getrouwd te Hengelo 15 mei 1925 met Josephine Bernarda Anna Maria (Fien) Gaalman, geboren te Hengelo, overleden te ’s-Hertogenbosch 19 juli 1970, dochter van Antonius Gaalman, kleermaker, en Bartha Hendrika Schulte. Uit dit huwelijk:

 1. Ans den Brok.
 2. Bep den Brok.
 3. Tonnie den Brok.
 4. Els den Brok.
 5. Trees den Brok.
 6. Francisca Maria Louise den Brok, overleden te Nijmegen 22 april 1934.

Toen hij trouwde was Theodorus Martinus den Brok van beroep schilder.
Vossenlaan 71, Nijmegen (1970)VIII-a1. Petrus Antonius den Brok / zoon van VII-a Isedorus den Brok
Geboren te Berghem 3 juni 1898, getrouwd te Oss 30 juli 1920 met Anna Francisca Hendriks, geboren te Oss 29 december 1897, dochter van Lambertus Hendriks en Joanna Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Lambertus den Brok, volgt IX-a.
 2. Lambertus Theodorus den Brok, volgt IX-a2.
 3. Leonardus Arnoldus den Brok, volgt IX-a3.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Petrus Antonius arbeider en woonde op Teugenaarspad 32. Het gezin was 30 juli 1920 vanuit Berghem in Oss komen wonen. In het bevolkingsregister van 1923-1937 is het adres Teugenaarsstraat 61. Van 16 ei 1930 tot 20 oktober 1931 verbleef Petrus Antonius den Brok in Breda.


VIII-a2. Arnoldus Johannes (/Nol) den Brok / zoon van VII-a Isedorus den Brok
Geboren te Berghem 11 januari 1903, overleden 2 juni 1977, getrouwd met Maria (/Marie) Verhoeven, geboren te Heesch op 28 maart 1914, overleden te Heesch 24 maart 1980. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Theodara (/Leny) den Brok
 2. Hendrica Lamberta (/Rieky) den Brok

Arnoldus Johannes (/Nol) den Brok was oliehandelaar, grondwerker, fabrieksarbeider. Gegevens gekregen van Martijn den Brok 22 mei 2007.


VIII-a3. Hendrikus Johannes (/Hein) den Brok / zoon van VII-b Peter den Brok
Geboren te Berghem 4 maart 1885, overleden te Berghem 5 oktober 1960, getrouwd te Berghem 26 januari 1907 met Theodora van der Lee, geboren te Herpen 7 mei 1882, overleden 1969, dochter van Willem van der Lee en Maria van Rooij. Uit dit huwelijk:

 1. Rudolphus Antonius (/Rudolph) den Brok, volgt IX-b.
 2. Anna, geboren te Essen (Duitsland) 21 april 1911, overleden te Berghem 13 december 1913.
 3. Maria Johanna (/Marietje) den Brok, geboren te Berghem 3 augustus 1912, overleden 4 februari 1996, begraven te Herpen, getrouwd te Ravenstein 16 augustus 1949 met Reinierus Gerardus (/Rein) van der Linden, geboren te Herpen 10 april 1908, overleden 23 mei 1984, begraven in Herpen.
 4. Petrus Antonius (/Piet) den Brok, volgt IX-b2.
 5. Wilhelmina Anna, geboren te Berghem 2 april 1916, overleden te Berghem 9 oktober 1916.
 6. Anna (/Anneke) den Brok, geboren te Berghem 14 mei 1917, overleden te Berghem 5 juli 2001, getrouwd te Berghem 17 augustus 1950 met Franciscus Cornelus (/Frans) Boeijen, geboren te Berghem 2 januari 1920, overleden te Berghem 12 januari 2002, zoon van Hendrikus Boeijen (/Driek Princen) en Wilhelmina (/Mien) den Brok, dochter van Simon (/Sijmen) den Brok.
 7. Wilhelmus Marinus, geboren te Berghem 5 september 1918, overleden te Berghem 31 december 1918.
 8. Wilhelmina Hendrica (/Mientje) den Brok, geboren te Berghem 29 oktober 1923, overleden te Oss 4 april 2001, getrouwd te Berghem 6 januari 1950 met Johannes Petrus (/Jo) van der Burgt, geboren te Oss 27 april 1920, overleden te Oss 20 oktober 2000.

Hendrikus Johannes den Brok (/Heintje Pek) was arbeider, fabrieksarbeider, landbouwer te Berghem B49 (1916), A17 (1917), B15 (1918), A110a (1923); kwam 7 september 1918 als grondwerker vanuit Brunssum in Gestel (bij Eindhoven) wonen (Laagstraat 56) en vertrok 5 maart 1919 naar Berghem.

Afbeelding 59. Bidprentje van Hendrikus Johannes den Brok.

Foto van de 40-jarige bruiloft van Hein den Brok en Dora van der Lee op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00891


VIII-b. Johannes Marinus den Brok / zoon van VII-b Peter den Brok
Geboren te Berghem 20 juli 1889, overleden te Eindhoven 24 april 1966, getrouwd te Herpen 19 januari 1912 met Johanna van der Sande, geboren te Herpen 7 februari 1892, dochter van Joannes van der Sande en Hendrika Suppers. Uit dit huwelijk:

 1. Regina Johanna den Brok, geboren te Herpen 23 oktober 1912.
 2. Johannes Petrus den Brok, geboren te Woensel 13 januari 1914.
 3. Hendrica Johanna den Brok, geboren te Gestel (Eindhoven) 14 september 1915, overleden te Gestel (Eindhoven) 7 oktober 1915.
 4. Hendricus Marinus den Brok, geboren te Gestel (Eindhoven) 8 augustus 1916, overleden te Gestel (Eindhoven) 25 december 1916.
 5. Hendrica Johanna den Brok, geboren te Gestel (Eindhoven) 6 juni 1917.
 6. Petronella Johanna den Brok, geboren te Gestel (Eindhoven) 7 augustus 1918, overleden te Gestel 23 september 1918.
 7. Hendrikus Marinus den Brok, geboren te Gestel (Eindhoven) 3 september 1919.
 8. Lambertus Marinus van den Brok, geboren te Gestel (Eindhoven) 25 augustus 1920.

Johannes Marinus den Brok was arbeider, grondwerker, sjouwer, opperman in een timmerfabriek; 20 november 1913 vanuit Herpen in Woensel komen wonen, W11, naar Gestel (Eindhoven) verhuisd 20 juni 1914, A316a, Laagstraat 54 en 56.

Groen: informatie van Hanneke Brok 8 oktober 2015

Bidprentje uit de collectie van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00208


VIII-c. Rudolph (/Roelof) den Brok / zoon van VII-b Peter den Brok
Geboren te Berghem 5 maart 1892, overleden te Oss 25 oktober 1966, getrouwd te Berghem 6 november 1915 met Anna Maria van Zummeren, geboren te Deursen 15 december 1893, overleden te Berghem 12 januari 1977, dochter van Cornelus van Zummeren en Anna Maria van de Haterd. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelus (/Piet) den Brok, geboren te Berghem 24 mei 1916, overleden te Berghem 20 oktober 1981 (ongehuwd). Pietje werkte in de tapijtfabriek in Oss.
 2. Cornelus Petrus (/Cor) den Brok, volgt IX-c1.
 3. Johanna Ida (/Anna) den Brok, geboren te Berghem 14 juli 1922, overleden te Berghem 29 augustus 2007, getrouwd te Berghem 28 mei 1952 met Petrus Johannes (/Piet) Spanjaard, geboren te Ubbergen. Uit dit huwelijk:
  1. Henk Spanjaard, getrouwd met Nelly van de Camp (?).
  2. Marieke Spanjaard, getrouwd met Johan Spanjers.
 4. Johannes Marinus (/Jo) den Brok, geboren te Berghem 16 oktober 1923, ongehuwd overleden te Berghem 19 maart 2003. Jo van Roelof van Pètte werkte als opperman in de bouw.
 5. Egbertus Rudolphus (/Albert) den Brok,volgt IX-c2.
 6. Gerardus Isedorus Maria (/Gerrit) den Brok,volgt IX-c3.
 7. Hendrika Petronella Maria, geboren te Berghem 8 oktober 1938, overleden te Berghem 1 maart 1939.

Rudolph den Brok (Roelof van Pètte) was arbeider, fabrieksarbeider, landbouwer te Berghem A11 (1916), A14 (1921), A13 (1922), A14 (1938), Deursenseweg 13.

Groen: gegevens van Rolf den Brok, 16 oktober 2009

 

Afbeelding VIII-c-1 a en b (a) Roelof den Brok en zijn vrouw Anna Maria van Zummeren op 19 oktober 1962. Op die dag trouwde hun zoon Gerrit (voor de kerk). De foto is gemaakt voor de voordeur van Gerrit's huis (Dr. Kochlaan in Ooij) (Informatie: Rolf den Brok 4 januari 2010; foto 20 december 2009 gekregen van Laura van Venrooij). (b) Foto van het huis van Roelof den Brok. Dit huis werd naast het oude huis van Pet den Brok gebouwd. Het oude huis van Pet den Brok stond tussen het nieuwe huis van Roelof den Brok en het huis van Albert den Brok (IX-c2) in, waar later een soort van bungalow is gebouwd (info Rolf den Brok, 13 januari 2010).

Luchtoto van de boerderij en scan van bidprentje op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01032
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00223


VIII-d. Lambertus (/Bertus) den Brok / zoon van VII-b Peter den Brok
Geboren te Nistelrode 2 februari 1880, overleden te Berghem 29 oktober 1972, getrouwd te Berghem 14 september 1908 met Hendrika Sijnen, geboren te Berghem 22 januari 1884, overleden te Utrecht 2 februari 1935, begraven te Berghem, dochter van Jacobus Hendrikus Sijnen en Antonia Elisabeth van Kilsdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Petrus (/Antoon) den Brok, geboren te Berghem 11 juli 1909, overleden te Oss 18 februari 1951, begraven te Berghem, ongehuwd gebleven, was metselaar en aannemer van beroep. Hij is aan TBC overleden. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00087 en 00092 en bidprent.pl?ident=00181
 2. Johanna Maria (/Annie /Zus) den Brok, geboren te Berghem 2 september 1910, ongehuwd overleden te Oss 18 juli 1980, begraven te Berghem.
 3. Jacobus Hendrikus den Brok, geboren te Berghem 27 maart 1912, overleden te Berghem 2 januari 1914.
 4. Petrus Lambertus (/Piet) den Brok, volgt IX-d.
 5. Jacobus Hendrikus (/Sjaak) den Brok, geboren 20 maart 1915, ongehuwd overleden 9 mei 1995, begraven te Berghem.
 6. Egberta Hendrika (/Bertha) den Brok, geboren te Berghem 12 maart 1917, overleden te Bergeijk 5 april 1978, getrouwd te Bergeijk 25 juni 1941 met Petrus Wilhelmus (/Piet) van Hintum, geboren te Berghem 28 december 1910, overleden te Bergeijk 29 oktober 1978, zoon van Gerardus van Hintem en Anna Maria van Rodijnen. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00581
 7. Lambertus Hendrikus (/Albert) den Brok, volgt IX-e.
 8. Hendrika Lamberta (/Riek) den Brok, geboren te Berghem 1 november 1919, overleden te Nijmegen 4 augustus 2010, getrouwd te Berghem 7 januari 1948 met Antonius Henricus Wilhelmus (/Tonnie) Kemps, overleden.
 9. Marinus Hendricus den Brok, geboren te Berghem 22 mei 1921, overleden te Berghem 23 augustus 1921.
 10. Maria Hendrica (/Marietje) den Brok, geboren te Berghem 23 mei 1922, overleden te Haren 3 augustus 2010, getrouwd te Berghem 6 februari 1962 met Bernardus Alphonsus (/Ben) Klaazen, bakker te Haren (Lietingstraat 2), geboren 21 februari 1920, overleden 11 augustus 2001, begraven te Haren.
 11. Wihelmina Maria (/Mientje) den Brok, geboren te Berghem 11 april 1926, overleden te Oss 2 januari 2013, getrouwd te Berghem 12 juni 1956 met Theodorus Antonius (/Theo) Remmits, boekhouder geboren te Lith.

Lambertus (/Bertus) den Brok (Bijs van Pètte) was klompenmaker, koopman, steenkoolhandelaar, caféhouder te Berghem B73 (1915), A70 (1917), A72 (1922). Hij was te Nistelrode 2 februari 1880 geboren als Lambertus van Gaal, zoon van de nog ongehuwde Johanna van Gaal. Zijn vader werd niet genoemd. Bij de geboorteakte staat genoteerd dat hij 21 augustus 1891 door Peter (Pet) den Brok als zijn zoon werd erkend, elf jaar na zijn geboorte. Op 9 februari 1884 (toen Lambertus van Gaal drie jaar oud was) trouwde Pet den Brok met zijn eerste vrouw Regina van Erp. Op 29 januari 1891 overleed Regina van Erp 46 jaar oud kort na haar laatste bevalling. Een half jaar later op 29 augustus 1891 hertrouwde Pet met Johanna van Gaal de nog ongehuwde moeder van Bijs (die terstond werd erkend).

Groen: overgenomen van: Stamboom van Hintum

Paars: informatie van www.online-begraafplaatsen.nl van Hanneke Brok 8 oktober 2015

Lambertus den Brok, 22 jaar, arbeider, geboren te Nistelrode, wonende te Berghem, werd 4 december 1902 ervan beklaagd dat hij den 26 November 1902 te Berchem opzettelijk beleedigend den aldaar in de rechtmatige uitoefening hunner bediening surveilleerenden Willem de Bruin, onbezoldigd Rijks en gemeente veldwachter, en Cornelis van Rossum, onbezoldigd Rijksveldwachter, heeft toegevoegd: "Je bent allebei schijthuizen, hongerlijders"

Uitspraak van 23 december 1902 van de Arrondissements Rechtbank te ’s-Hertogenbosch: [...] Overwegende dat tegen den behoorlijk gedagvaarden doch niet ter terechtzitting verschenen beklaagde verstek is verleend. Overwegende dat het ter terrechtzitting voorgelegen, op eigen waarneming steunend ambtseedig verbaal van Willem de Bruin en Cornelis van Rossum, respectievelijk gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter en onbezoldigd Rijksveldwachter te Berchem inhoudt: dat beklaagde op tijd en plaats volgens dagvaarding, hun, op den openbaren weg surveilleerdenden ambtenaren, toevoegde: "je bent allebei schijthuizen, hongerlijders". Overwegende dat, vermits uit de voormelden inhoud van het verbaal bewezen omstandigheden volgt, dat gezegde ambtenaren ten voorbedoelden tijde en plaats waren in de rechtmatige uitoefening hunner bediening, de gebezigde uitdrukkingen beleedigend zijnd en het opzet om te beleedigen in zich sluiten, door voormelden inhoud wettig en overtuigend is bewezen het aan beklaagde bij dagvaarding ten laste gelegde, evenals zijne schuld daaraan, zijnde misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij art. 26 ... 266 Wetboek van strafrecht, Rechtdoende in Naam der Koningin! Bij verstek. Verklaart beklaagde schuldig aan eenvoudige beleediging ambtenaren aangedaan gedurendde rechtmatige uitoefening hunner bediening. [...] veroordeelt den schuldigverklaarde bij verstek tot eene geldboete van tien gulden. Bepaalt dat die boete bij gebreke van betaling binnen twee maanden na den dag waarop deze rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, vervangen zal worden door een hechtenis van vijftien dagen.

Afbeelding 60 a. Foto van Bertus den Brok uit een film die in 1953 in opdracht van de Berghemse Fanfare/Harmonie Concordia is gemaakt (foto 11 maart 2008 gekregen van Antoon den Brok uit Helmond).

           

Afbeelding 60 b,c,d,e,f. (b) Foto van Antonius Petrus (/Antoon) den Brok; (c) Johanna Maria (/Annie) den Brok (tante Zus); (d) Opa en kleinzoon, Lambertus den Brok en Lambertus Johannes Maria Henrica (/Bert) den Brok, zoon van Petrus Lambertus (/Piet) den Brok; (e) Maria Hendrica (/Marietje) den Brok, kermis 1963, Café den Brok; (f) Familiefoto van 30 mei 1962 (fotos 20 december 2009 gekregen van Laura van Venrooij).

Afbeelding 60 g. (g) De gezusters Marietje, Mientje en Riekske den Brok. Tussen hen in staat Greet van Erp, de dochter van Jan van Erp, de boterdirecteur. Voor café den Brok in Berghem; (informatie van Antoon den Brok, Helmond, 1 januari 2010; foto 20 december 2009 gekregen van Laura van Venrooij).

Meer foto’s van Café den Brok en familie den Brok Sijnen in de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00060
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00076
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00077
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00078
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00079
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00085
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00102
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00853


VIII-e. Johannes Hendrikus (/Has) den Brok / zoon van VII-c Petrus Johannes den Brok
Geboren te Berghem 10 april 1890, overleden te Oss 31 mei 1960, getrouwd te Berghem 14 februari 1914 met Petronella Maria (/Nel) den Brok, geboren te Berghem 7 november 1891, overleden te Oss 13 februari 1948, begraven te Berghem, dochter van Simon den Brok en Cornelia van der Venne. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Petrus (/Simon) den Brok, volgt IX-f.
 2. Petrus Marinus (/Pietje) den Brok, volgt IX-g.

Johannes Hendrikus (/Has) den Brok (bijgenaamd Has de Puun) was landbouwer te Berghem A16, Helstraat.

 

Afbeelding VIII-e. Bidprentjes van Johannes Hendrikus den Brok en zijn vrouw Petronella Maria den Brok.

Foto’s van Has en Nel den Brok en van hun huis op de beeldbank en een tweede bidprentje van Petronella Maria den Brok uit de collectie van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00375
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00376
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00938
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00939
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00218


VIII-f. Johannes (/Has) den Brok / zoon van VII-d Antoon (/Toon) den Brok
Geboren te Herpen 4 augustus 1895, overleden te Oss 8 juli 1975, getrouwd te Berghem 9 juni 1925 met Lamberta Bimbergen, geboren te Berghem 4 april 1899, overleden te Oss 23 februari 1988. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Francisca den Brok, geboren te Oss, getrouwd te Berghem 25 november 1964 met Johannes Martinus van Dijk.
 2. Antonius Johannes (/Tonny) den Brok, volgt IX-h.
 3. Johannes Antonius (/Jan) den Brok, volgt IX-i.
 4. Anna Maria den Brok, geboren te Berghem 5 oktober 1928, getrouwd te Berghem 5 februari 1957 met Petrus Henricus van Uden.
 5. Johanna Gerarda (/Jopie) den Brok, geboren te Berghem 2 april 1930, overleden te Waalre 9 mei 2009, getrouwd te Berghem 28 februari 1956 met Johannes Adrianus (/Jan) Remmits.
 6. Franciscus Gerardus den Brok (/Frans van Hasse), geboren te Berghem 31 juli 1931.
 7. Maria Paschalia den Brok, geboren te Berghem 18 oktober 1932, getrouwd te Berghem 2 april 1958 met Adrianus Johannes Aarts.
 8. Gerardus Maria (/Gerrit) den Brok, geboren te Berghem 16 december 1933, overleden te Veenendaal 17 februari 2009.
 9. Lamberta Antoinetta den Brok, geboren te Berghem 20 augustus 1935, getrouwd te Berghem 29 december 1966 met Sebastianus Wilhelmus Coenders.
 10. Gerarda Gerdina den Brok, geboren te Berghem 27 september 1936, getrouwd te Berghem 26 juni 1960 met Johannes Josephus Maria (/Joop) Falke, edelsmid, geboren te Dordrecht.
 11. Wilhelmina Hendrika den Brok, geboren te Berghem 28 juli 1938, getrouwd te Berghem 31 maart 1964 met Adrianus Wilhelmus Reyers.
 12. Theresia Johanna Maria den Brok, geboren te Berghem 31 mei 1945.

Johannes (/Has) den Brok was wever, textielarbeider, fabrieksarbeider, grondwerker, opperman te Berghem, Hondshoek B219 (1927-1930), Koppelsteeg B262 (1931-1945). Van 11 juni 1925 tot 27 december 1926 Woonde het gezin te Oss; Johannes den Brok was daar vanuit Berghem komen wonen en Lamberta Bimbergen woonde er al.

Afbeelding VIII-f. Foto van de Berghemse Jonge Wacht onder leiding van meester Gielen (rechts achteraan). De foto dateert van 1938 of 1939. De foto is gemaakt voor het clubhuis in het Mollestraatje. Helemaal links achter met hoed staat Jan Broess. Zesde van links op de achterste rij (rechts naast het luik) staat Tonny den Brok (1926-2012) (IX-h). Op de voorste rij, tweede van links, zit Jaske van Deutekom; vierde van links, zit Cil den Brok (1927-2007) (VIII-n) en naast hem, vijfde van links, zit Jan den Brok (1927-2008) (IX-i). Foto en informatie van Antoon den Brok (Helmond) (email 20 september 2016). Zie ook: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/jonge-wacht

Familiefoto op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01320
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=11748


VIII-g. Petrus (/Puk) den Brok / zoon van VII-d Antoon (/Toon) den Brok
Geboren te Herpen 24 juli 1897, overleden te Oss 4 augustus 1963, begraven te Berghem 7 augustus 1963, getrouwd te Schaijk 7 februari 1920 met Johanna Maria van Duynhoven (/Duinhoven /Duijnhoven), geboren te Schaijk 10 maart 1899, overleden te Oss 25 november 1980, dochter van Petrus van Duijnhoven en Maria Anna Morlog. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius (/Peter) den Brok, volgt IX-j1.
 2. Antonius Petrus (/Toon) den Brok, volgt IX-j2.
 3. Marinus Johannes (/Mies) den Brok, volgt IX-j3.
 4. Anna Maria den Brok, geboren te Berghem 21 september 1924, getrouwd met W. van Houthem (Abcoude).
 5. Maria Anna (/Marietje) den Brok, geboren te Berghem 12 april 1927, getrouwd te Berghem 8 januari 1948 met Antonius Leonardus (/Antoon) Huibers, geboren te Berghem 19 januari 1916, overleden te Berghem 23 oktober 1990, zoon van Johannes Servatius (/Hasje) Huibers en Helena (/Lent) Tonies, grondwerker, Berghem, Heide C34.
 6. Johanna Maria (/Joke) den Brok, geboren te Berghem 5 mei 1928, overleden 25 april 2006, begraven in Berghem, getrouwd te Berghem 26 november 1949 met Johannes Antonius (/Jan) Bueters, geboren te Ravenstein 14 september 1928, overleden te Herpen 4 augustus 1982.
 7. Johannes Marinus den Brok, geboren te Berghem 11 september 1929, getrouwd met A. Kusters (Oss).
 8. Gerardus Petrus den Brok, geboren te Berghem 26 december 1931, getrouwd met A. van Erp (Oss).
 9. Hendricus Antonius den Brok (/Hendrik de Puk), geboren te Berghem 22 april 1933, getrouwd met G. van Schaijk (Berghem).
 10. Adrianus Hendrikus den Brok (/Jas de Puk), geboren te Berghem 16 augustus 1934.
 11. Petronella Johanna Maria den Brok, geboren te Berghem 21 september 1937, getrouwd te Berghem 14 juni 1958 met Lambertus Petrus van der Wijst, geboren te Reek 30 oktober 1934, waterfitter te schaijk.
 12. Franciscus Petrus den Brok, volgt IX-j12.
 13. Theodora Maria (/Thea) den Brok, geboren te Berghem 2 mei 1943, overleden te Oss oktober 1969.

Petrus (/Puk) den Brok was arbeider, fabrieksarbeider, grondwerker, opperman te Berghem A37 (1920), A39 (1921), B19 (1923), B22 (1931), Halve Morgens B22 (1937), Halvemorgenstraat 4 (1969).

Familiefoto’s en van het huis en scan van bidprentje op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00960
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01271
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00222


VIII-h1. Gerardus Johannes (/Gerard) den Brok / zoon van VII-e Reinier den Brok
Geboren te Berghem 24 juli 1908, overleden te Nijmegen 2 februari 1979, getrouwd te Schaijk 18 oktober 1935 met Anna Maria van der Heijden, geboren te Schaijk 4 januari 1914, overleden te Nijmegen 29 april 1979, dochter van Johannes van der Heijden en Maria Anna Antonia den Brok, dochter van V-f Hendrikus den Brok en Lucia van Duijnhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Gerry den Brok, overleden, getrouwd met Joop.
 2. Ria den Brok, overleden, getrouwd met Ben
 3. Marijke den Brok, overleden, getrouwd met Nico van Rossum.
 4. Reinier Ignatius Johannes (/René) den Brok, volgt IX-j13
 5. Johannes Leonardus Maria (/Jan) den Brok, volgt IX-j14
 6. Paulus Gerardus Jozef (/Paul) den Brok, volgt IX-j15
 7. Carla den Brok
 8. Mieke den Brok
 9. A.U.M.M. (/Agnes) den Brok, geboren te Nijmegen 21 mei 1953, overleden te Rotterdam 4 maart 2013, eerste maal getrouwd met Piet Jan Westervoort; tweede maal getrouwd met Henri Bruggeman (http://www.bruggemanendenbrok.nl/bruggemanendenbrok).
 10. Adeline den Brok
 11. Dorothea Maria Johanna (/Dorien) den Brok, geboren te Nijmegen 15 januari 1960, overleden te Rotterdam 27 juni 2016.

Met dank aan Rinus van den Heuvel, Berghem, 10 maart 2013, 4 juli 2016.

Schaijksehoek C31; Hatertscheveldtweg 69, Nijmegen (1947); Voorstadslaan 272, Nijmegen (1979). Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 was Gerardus Johannes chauffeur van beroep. Hij is 23 oktober 1935 vanuit Schaijk in Oss komen wonen en zijn vrouw op 4 november 1935 vanuit Nijmegen. Ze woonden op Linkensweg 36. Beide zijn op 13 juni 1936 naar Nijmegen vertrokken.


VIII-h2. Johannes Wilhelmus den Brok / zoon van VII-e Reinier den Brok
Geboren te Berghem 3 oktober 1909, getrouwd te Schaijk 22 april 1938 met Cornelia Theodora van der Heyden, geboren te Schaijk 21 februari 1912. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Theodorus Maria den Brok, geboren te Herpen 25 april 1939, overleden te Herpen 29 april 1939.
 2. Johanna Theodora Maria (/Annij) den Brok, geboren te ’s Hertogenbosch 10 mei 1940.
 3. Richardus Johannes Wilhelmus (/Richard) den Brok, geboren te Nijmegen 8 november 1942.
 4. Leonardus Ignatius Maria (/Leon) den Brok, geboren te Ravenstein 7 augustus 1944.
 5. Maria Antonia Cornelia den Brok, geboren te Oss 2 juli 1946, overleden te Ravenstein 9 november 1947.
 6. Johannes Wilhelmus Maria (/Jan) den Brok, geboren te Oss 4 juni 1948.
 7. Maria Antonia Cornelia (/Maria) den Brok, geboren te Oss 15 juli 1950.

Landbouwer. Van 1922 tot 1938 werkte hij op de boerderij van zijn vader (gemend bedrijf 15 Ha) en vanaf 23 april 1938 tot 1954 woonde hij op de Koolwijk J125 te Herpen en had hij een boerebedrijf (gemend bedrijf 6 Ha en kippenfokkerij). Op 15 september 1954 is hij met zijn gezin naar Australië geëmigreerd. In Melbourne met het schip De Johan Van Oldenbarnevelt op 18 oktober 1954 aangekomen. Sponsorship: Father Maas Scheme. Link naar de Australische immigratie documenten (scans met pasfoto’s): http://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=1454681&isAv=N (website geraadpleegd 4 april 2015).


VIII-h4. Hendrikus Richard (/Driek) den Brok / zoon van VII-e Reinier den Brok
Geboren te Schaijk 28 juni 1918, overleden te Schaijk 27 april 2011, getrouwd te Uden 29 mei 1953 met Anna Maria (/Marie) van der Wijst, geboren te Uden 17 januari 1922, overleden te Schaijk 21 december 2006. Uit dit huwelijk:

 1. René Albertus Maria (/René) den Brok, geboren te Schaijk 3 mei 1954.
 2. Albertus Maria Hendricus (/Albert) den Brok, geboren te Schaijk 20 mei 1957.

Landbouwer, eerst Schaijk B21, later Zeelandsedreef 22

Groen: informatie van www.mensenlinq.nl van Hanneke Brok 8 oktober 2015


VIII-h5. Cornelus Wilhelmus (/Wim /William) den Brok / zoon van VII-e Reinier den Brok
Geboren te Schaijk 20 augustus 1921, overleden te Saltcoats (Saskatchewan, Canada) 4 november 2011, getrouwd 16 april 1952 met Francisca Waltera (/Frances) van der Ven, geboren te Uden 7 juli 1925, overleden te Yorkton (Saskatchewan, Canada) 31 augustus 2002, dochter van Theodorus van der Ven en Maria van Dijk. Uit dit huwelijk:

 1. Mary den Brok
 2. Theo den Brok
 3. Gordon den Brok
 4. Paul den Brok
 5. John den Brok
 6. Wendie den Brok

Geemigreerd naar Saltcoats, Saskatchewan, Canada in 1952

Informatie van bidprentje van Wim den Brok en Saskatchewan Cemetries Project
(http://www.rootsweb.ancestry.com/~cansacem/saltcoats_obits.html)

Afbeelding VIII-h-1. Bidprentje van Cornelis Wilhelmus den Brok (toegestuurd door Rinus van den Heuvel, Schaijk, 15 december 2011).


VIII-l. Cornelus Simon (/Cornelis) den Brok / zoon van VII-h Bernardus den Brok
Geboren te Herpen 24 juni 1908, overleden te Schaijk 10 februari 1996, getrouwd te Berghem 8 april (en voor de kerk 14 april) 1932 met Anna Ruijs, geboren te Berghem 6 december 1904, overleden te Oss 17 oktober 1972, dochter van Petrus Ruijs en Ida den Brok, dochter van Leonardus den Brok en Joanna Nijs. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Petrus (/Albert) den Brok, geboren te Schaijk 30 september 1933, overleden te Oss 31 december 2008, getrouwd te Berghem 16 december 1960 met Maria Johanna (/Ria) Tonies. Uit dit huwelijk Karine den Brok, Ankie den Brok en Corry den Brok.
 2. Ida Jacoba (/Ida /Iet) den Brok, geboren te Schaijk 20 december 1934, getrouwd te Berghem 27 oktober 1961 met Johannes Martinus Vos, fabrieksarbeider, later verzekeringsagent, geboren te Schaijk 24 mei 1936.
 3. Petrus Jacobus Maria (/Piet) den Brok, geboren te Berghem 12 oktober 1937.
 4. Johannes Jacobus Maria (/Johan) den Brok, geboren te Berghem 1 februari 1939, overleden te Oss 23 december 1947. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00206
 5. Jacobus Marinus Gerardus (/Koos) den Brok, geboren te Berghem 1 januari 1943.
 6. Marinus Gerardus (/Rini) den Brok, geboren te Berghem 31 december 1945, overleden te Oss 29 september 1954. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00215
 7. Cornelis Anna Lambertus Maria (/Corrie) den Brok, geboren te Berghem 26 oktober 1947, overleden te Berghem 7 juli 1962. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00190

Cornelus Simon den Brok (/Cilleke) was arbeider, magazijnarbeider, melktijder, landbouwer, te Schaijk, Brunsteeg 72 (in 1933 en 1934) en Heieind B225 (van 1937 tot 1945). Later: Schaijk, Zevenbergseweg 16.

Afbeelding 61. Bidprentje van Cornelus Simon den Brok.

Groen: Informatie van Hanneke Brok 8 oktober 2015

Foto van familie den Brok Ruijs op de Beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00827
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00830
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00831


VIII-m1. Antonius Simon (/Antoon) den Brok / zoon van VII-i Cornelus (/Kil) den Brok
Geboren te Berghem 3 september 1914, overleden te Oss 30 juni 1993, getrouwd te Berghem 8 mei 1945 met Henrica Anna (/Rieka) den Brok, geboren te Berghem 18 oktober 1913, overleden te Oss 17 maart 1998, dochter van Antoon den Brok en Anna Maria van den Berk. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Antonius Simon (/Antoon) den Brok was spoorwegbeamte.

Trouwfoto op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01269


VIII-m2. Cornelus Nicolaas (/Cor) den Brok / zoon van VII-i Cornelus (/Kil) den Brok
Geboren te Berghem 6 december 1915, overleden te Berghem 13 augustus 2001, getrouwd te Oss 22 december 1939 met Mechelina (/Martilda /Til) van den Elzen, geboren te Oss 29 augustus 1915, overleden te Berghem 26 november 2003. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelus Maria den Brok, volgt IX-k1.
 2. Henricus Gerardus Maria (/Henk) den Brok, volgt IX-k2.
 3. Gerarda Ida Maria (/Gerda) den Brok, geboren te Berghem 21 oktober 1944, overleden te Berghem 9 augustus 2010, getrouwd met Adrianus S. (/Ad) Damen.
 4. Cornelia Antonia Maria (/Corrie) den Brok, geboren te Berghem 28 mei 1947, overleden te Groesbeek 8 maart 2006, getrouwd met Johannes Savelkouls.
 5. Cornelus Antonius Ida Maria den Brok, volgt IX-k3.

Cornelus Nicolaas (/Cor) den Brok was voerman, nachtwaker, fabrieksarbeider, woonde in Berghem, Hondshoek A14 (1940-1944), Kerkstraat B201 (1947), Kerkstraat 15 (1950).


VIII-n. Marcelis Antonius (/Cil) den Brok / zoon van VII-j Cornelus (/Kil) den Brok
Geboren te Berghem 1 november 1927, overleden te Berghem 21 augustus 2007, getrouwd te Oss 5 augustus 1953 met Ida Juliana (/Sjaan) Peters, overleden te Schaijk 5 februari 2013. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Ida Theresia (/Antoinette) den Brok, geboren te Berghem 2 juni 1955, getrouwd te Oss 26 november 1976 met Petrus Henricus Maria (/Peter) Ploegmakers, geboren te Oss 9 oktober 1954. Uit dit huwelijk:
  1. Karin Ida Maria (/Karin) Ploegmakers, geboren te Oss 6 september 1983.
  2. Saskia Marcella Henrica (/Saskia) Ploegmakers, geboren te Oss 18 april 1986.
 2. Ida Cornelia Maria (/Irma) den Brok, geboren te Berghem 18 juni 1956, getrouwd te Oss 16 september 1977 met Kees van Gruijthuijsen (bijgenaamd: den Bekker). Uit dit huwelijk:
  1. Bas Gruijthuijsen, geboren 6 december 1979.
  2. Sandra Gruijthuijsen, geboren 27 juli 1982.
 3. Cornelus Adrianus Clemens (/Corne) den Brok, volgt IX-m.

Cil den Brok (/Cil de Koolhond) was brandstoffenhandelaar, werkte later bij Organon in Oss. Woonde in Berghem, Osseweg 21 (1955-1956), Osseweg 47 (1961).

Gegevens ten dele gekregen van Antoinette Ploegmakers, email 14 november 2008.

     

Afbeelding 62 a, b, c en d. (a) Overlijdensbericht van Marcelus Antonius (/Cil) den Brok op de website van www.mensenlinq.nl.; (b) Bidprentje voorzijde, (c) bidprentje achterzijde, en (d) Huis aan de Osseweg, nummer 47. Foto dateert waarschijnlijk uit de zestiger jaren, in ieder geval ná 1957. Bidprentje gescanned door Antoon den Brok, Helmond, 20 december 2012; foto van het huis gekregen van Corne den Brok, 6 maart 2008.


VIII-o. Lambertus Gerardus (/Lambert) den Brok / zoon van VII-j Cornelus (/Kil) den Brok
Geboren te Berghem 23 november 1933, overleden te Groningen 4 juli 1994, getrouwd te Schaijk 17 december 1956 met Anna Maria van Dongen, geboren te Schaijk 26 juli 1930. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelus Lambertus Maria (/Corne) den Brok, volgt IX-n.
 2. Anna Maria (/Anne-Marie) den Brok, geboren 12 mei 1959, getrouwd met Huub Arends. Uit dit huwelijk:
  1. Ineke Arends, getrouwd met Harold Baas.
  2. Freddy Arends
  3. Bert Arends
 3. Laura Felicia (/Laura) den Brok, geboren 6 november 1961

Lambert den Brok was officier bij de Koninklijke Marine, 1956 te Den Helder, Duinroosstraat 18. Nadien is hij bij de Marine weg gegaan en leraar wiskunde geworden op een middelbare school. Hij woonde toen in Winssen bij Nijmegen.

Gegevens gekregen van Trudy den Brok-Kersten, 6 maart 2008, Wouter den Brok, 5 mei 2009 en Antoon den Brok, 14 september 2009.

 

Afbeelding 62 e en f. (e) Bidprentje van Lambert den Brok, voorzijde, (f) bidprentje achterzijde, gescanned door Antoon den Brok, Helmond, 20 december 2012.


VIII-p1. Marcellus Johannes(/Marinus) den Brok / zoon van VII-k Hubertus (/Bertus) den Brok
Geboren te Berghem 9 april 1921, overleden te Doetinchem 28 april 1997, getrouwd met Johanna Louisa Maria Seegers, overleden te ’s-Heerenberg 4 september 1982, 55 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Carola den Brok
 2. Petra den Brok
 3. Willy den Brok
 4. Hupie den Brok
 5. Ans den Brok
 6. Marcel den Brok
 7. Bert den Brok
 8. Ton den Brok, overleden in Zuid-Frankrijk 18 juli 1984, 25 jaar oud.
 9. Peter den Brok
 10. Wim den Brok
 11. Dion den Brok
 12. Emile den Brok
 13. Angelique den Brok

Tweede maal getrouwd met Til Valkenberg.

Marinus den Brok was in 1939 landbouwer te Berghem, tijdens of net na de oorlog was hij missionaris van Lavigerie (Witte Paters). Hij is later naar ’s Heerenberg getrokken, waar hij een aardappelenhandel begon. (In formatie van Antoon den Brok, Helmond.)

Adres: de Hangaarts 121, ’s-Heerenberg (1982).


VIII-p2. Hubertus Marcellus (/Bertus) den Brok / zoon van VII-k Hubertus (/Bertus) den Brok
Geboren te Berghem 3 april 1928, overleden te Veghel (Uden) 28 september 1975, getrouwd met Johanna L. Seegers Uit dit huwelijk:

 1. Anita den Brok
 2. Charles den Brok

Bertus den Brok werkte op het vliegveld Volkel als beroepsmilitair. Bosveld 325, Uden (1975).


VIII-q2. Antonius (/Toon) den Brok / zoon van VII-m Geert den Brok
Geboren te Oss 20 november 1906, overleden te Oss 3 november 1993, getrouwd te Oss 15 april 1938 met Wilhelmina Johanna (/Mina) Faassen, geboren te Oss 10 juli 1908, overleden te Oss 29 maart 1990. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna M. (/Annie) den Brok, geboren te Oss 23 januari 1939.
 2. Gerardus C. (/Gerrit) den Brok, geboren te Oss 11 april 1940.
 3. Johannes G.M. (/Jan) den Brok, geboren te Oss 27 oktober 1941.
 4. Marinus H. (/Rinie) den Brok, geboren te Oss 29 december 1942
 5. Maria Ida Josephina den Brok, overleden te Oss 26 mei 1944
 6. Cornelis W. (/Kees) den Brok, geboren te Oss 5 juli 1945.
 7. Antonius Wilh. (/Antoon) den Brok, geboren te Oss 13 september 1946.
 8. Maria Joh. H. (/Riet) den Brok, geboren te Oss 17 februari 1948.

Antonius (/Toon) den Brok was landbouwer en heeft in verschillende organisaties bestuursfunkties bekleed. Mikkeldonkweg 32, Oss.

Afbeelding 63. Bidprentje van Antonius den Brok.


VIII-q3. Petrus Hendrikus den Brok / zoon van VII-m Geert den Brok
Geboren te Oss 24 oktober 1908, overleden te Oss 5 juni 1976, getrouwd te Herpen 22 oktober 1936 met Johanna Broeksteeg, geboren te Oss 9 april 1909, overleden te veghel 23 juli 1980, begraven te Oss, dochter van Hendrikus Broeksteeg en Hendrika Jagers. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Hendrikus (/Gerrit) den Brok, volgt IX-o.
 2. Hendrika Anna Maria (/Riek) den Brok.
 3. Hendrikus Antonius (/Harrie) den Brok.
 4. Antonius Maria (/Tonnie) den Brok.
 5. Anna Maria Ida (/Marie) den Brok.
 6. Petrus Hermanus Maria (/Piet) den Brok.
 7. Johanna Gertruda (/Annie) den Brok.
 8. Cornelia Wilhelmina (/Corrie) den Brok.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 was Petrus Hendrikus landbouwer, wonende Hofstraat 21, later 23. Zijn vrouw Johanna Broeksteeg was 20 oktober 1936 vanuit Herpen bij hem in Oss komen wonen.

Meeste gegevens gekregen van Anita den Brok, 21 januari 2008.


VIII-q4. Hendrikus Isidorus den Brok / zoon van VII-m Geert den Brok
Geboren te Oss 4 december 1911, overleden 5 maart 1987, begraven te Oss, eerste maal getrouwd te Berghem 17 december 1938 met Geertruida Petronella van Deutekom, geboren te Berghem 15 juni 1911, overleden 10 augustus 1959, begraven te Oss, dochter van Jan Antoon van Deutekom en Francisca van der Ven. Tweede maal getrouwd met Anna Lange, geboren te Herpen 26 mei 1906, overleden 28 april 1983, begraven te Oss, dochter van Peter Johannes Lange en Gerardina Jacobs.

Groen: informatie van Hanneke Brok 8 oktober 2015


VIII-q5. Wilhelmus Franciscus (/Wim) den Brok / zoon van VII-m Geert den Brok
Geboren te Oss 17 juni 1915, overleden te Berghem 8 maart 2013, getrouwd met Anna Bouwens, geboren 28 november 1919, overleden te Berghem 27 oktober 2007. Uit dit huwelijk:

 1. Marietje den Brok
 2. Gerrit den Brok
 3. Annie den Brok
 4. Cisca den Brok
 5. Lenie den Brok
 6. Wilhelmien den Brok
 7. José den Brok
 8. Anja den Brok
 9. Ineke den Brok
 10. Frans den Brok

Met dank aan Rinus van den Heuvel.

Groen: informatie van Hanneke Brok 8 oktober 2015


VIII-u1. Wilhelmus Cornelus (/Wim) den Brok / zoon van VII-q Johannes den Brok
Geboren te Berghem 27 juli 1928, overleden 5 oktober 2010

Afbeelding VIII-u1. Bidprentje van Wim den Brok


VIII-u2. Franciscus Theodorus Theresia (/Frans) den Brok / zoon van VII-r Johannes (/Jan) den Brok
Geboren te Berghem 29 december 1931, overleden te Oss 19 oktober 1995, getrouwd met Leentje van Uden, overleden 3 oktober 1989. Uit dit huwelijk:

 1. Joop den Brok, overleden 11 april 1989
 2. Carlo den Brok

Afbeelding VIII-u2. Bidprentje van Frans den Brok


VIII-u3. Karel Theodorus Maria (/Karel) den Brok / zoon van VII-r Johannes (/Jan) den Brok
Geboren te Berghem 2 mei 1940, overleden te Nijmegen 15 oktober 2003, getrouwd met Wilhelmina Maria van de Burgt. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Theodorus Franciscus den Brok

Karel den Brok was metselaar, woonde te Berghem, Deursenseweg 17.


VIII-v. Cornelius Marinus den Brok / zoon van VII-t Johannes den Brok
Geboren te Warbeyen (Duitsland) 12 januari 1913, overleden te Tilburg 19 juli 1989, getrouwd 11 april 1940 met Petronella Maria Louwers, geboren te Woensel 5 september 1914, overleden 23 december 2001, begraven te Bavel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Cornelia (/Anja) den Brok, getrouwd met Han Goossens.
 2. Miriam Imelda Cornelia (/Miriam) den Brok, geboren te Dongen 10 september 1947, overleden te Tilburg 6 augustus 2013, begraven te Moergestel, getrouwd met Bert van Kempen, geboren 7 juni 1939, overleden 19 juni 2006.

Cornelius Marinus den Brok was in dienst van de Koninklijke Marechaussée van 9 april 1934 tot 4 april 1940. Hij verhuisde 6 april 1940 (nu als veldwachter) van Weert (Limburg) naar Dongen, Sint Josephstraat 71, en verhuisde 17 april 1950 naar Breda, PC Hooftstraat 21. Molenstraat 56, Ulvenhout (1989).

Informatie van www.online-begraafplaatsen.nl (Hanneke Brok, 8 oktober 2015)


VIII-w1. Antonius Rudolfus den Brok / zoon van VII-u
Geboren te Warbeyen (Duitsland) 22 januari 1910, overleden te Eindhoven 13 september 1974, getrouwd met Geertruda Johanna Anna Doomernik, geboren 28 januari 1910, dochter van Augustinus Doomernik en Geertruda Verhoeckx. Uit dit huwelijk:

 1. G. van Tuyl - den Brok

Afbeelding 64. Bidprentje van Antonius Rudolfus den Brok.
Afbeelding gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008.

Groen: http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/template?pid=990376


VIII-w2. Marinus Johannes den Brok / zoon van VII-u Egbertus den Brok
Geboren te Kellen (Kleve, Duitsland) 12 december 1912, overleden omstreeks 1980, getrouwd te Heeze 17 mei 1941 met Gertruda Jacobina Hendrika Kurvers, geboren te Blerick 29 juni 1911, overleden 13 juli 1963. Uit dit huwelijk:

 1. Egbertus Jacobus Antonius den Brok, volgt IX-aa.
 2. Jacobus Rudolphus Johannes Antonius den Brok, geboren te Eindhoven 19 januari 1949.
 3. Maria Allegonda Christina Gertruda den Brok, geboren te Eindhoven 10 juli 1952, overleden te Eindhoven in 2004, getrouwd met Herman van Lieshout. Uit dit huwelijk:
  1. Johan van Lieshout, geboren te Eindhoven 2 oktober 1979
 4. Antonius Hubertus Petrus den Brok, geboren te Eindhoven 5 december 1955.

Gegevens gekregen van Joost den Brok, email 22 februari 2009.


VIII-w3. Petrus Hendrikus den Brok / zoon van VII-u Egbertus den Brok
Geboren te Warbeyen (Duitsland) 10 maart 1915, overleden te Oss 14 augustus 1970, getrouwd met Antonetta Theodora Maria van Mol, geboren te Eindhoven 24 september 1914.

Petrus Hendrikus den Brok was glasblazer, woonde in Boxmeer, is 3 november 1921 naar Eindhoven verhuisd, op 7 april 1940 naar Geldrop en op 23 juni 1951 naar Oss, Heischeutstraat 41.

Afbeelding 65. (a) Bidprentje van Petrus Hendrikus den Brok;
Afbeelding gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008. (b) en (c) krantenberichtjes uit het archief van het CBG.


VIII-w4. Petrus Antonius Cornelis (/Piet) den Brok / zoon van VII-v Louisius Hermanus den Brok
Geboren te Woensel 19 juni 1916, overleden te Eindhoven 26 november 1991, getrouwd te Eindhoven 20 mei 1943 met Maria Francina (/Marietje) van de Pol, geboren te Gestel 1 juni 1916, overleden te Eindhoven 7 februari 1992, dochter van Antonius van de Pol en Catharina van Luijtelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Louisius Hermanus (/Louis) den Brok, geboren te Woensel (Eindhoven) 20 juni 1947,
  zie verder: Kwartierblad van Veerle den Brok

Petrus Antonius Cornelis (/Piet) den Brok woonde in Woensel (Eindhoven), Eckartscheweg 294. Hij was fijnbankwerker bij Philips in Eindhoven (Stadsdeel Strijp) en werkte op het Natuurkundig Laboratorium (Natlab) onder andere aan de ontwikkeling van de Stirlingmotor.

           

Afbeelding 66 a, b, c, d en e . (a) Piet den Brok, waarschijnlijk omstreeks 1941. (b) Piet den Brok en zijn vrouw Marietje van de Pol gefotografeerd rond 1942-1943 door fotograaf Antoon W. van de Kerkhof, Kloosterdreef 34, Eindhoven. Foto’s gekregen van Louis den Brok 6 april en 25 maart 2008; (c) Trouwboekje; (d) en (e) Bidprentjes van Petrus Antonius Cornelis (/Piet) den Brok en Maria Francina van de Pol.
Afbeeldingen gekregen van Louis den Brok, 31 maart 2008 (c) en 6 januari 2008 (d en e).


VIII-w5. Antonius Egbertus Cornelius (/Antoon) den Brok / zoon van VII-v Louisius Hermanus den Brok
Geboren te Eindhoven 7 oktober 1920, overleden te Eindhoven 24 maart 1971, getrouwd te Eindhoven 8 juni 1948 met Anna Helena Maria (/Lena) van den Hurk, geboren te Eindhoven 27 februari 1920, overleden te Eindhoven 2 december 2010, dochter van Peter Johannes van den Hurk en Maria van Luytelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Olda den Brok, geboren te Eindhoven 24 april 1949, getrouwd te Eindhoven 28 januari 1972 met Adrianus Gerardus Kwappenberg, geboren te Eindhoven 13 maart 1950, zoon van Gerardus Kwappenberg en Maria Johanna van de Kerkhof.
 2. Louis den Brok, geboren te Eindhoven 8 Jul 1950.
 3. Marjo den Brok, geboren te Eindhoven 1953, overleden te Eindhoven 1960.
 4. Erna den Brok, geboren te Eindhoven 19 Jul 1958.

     

Afbeelding 67 a, b, c en d. (a) Antoon den Brok. (b) Bedrijfspas van Antoon den Brok; hij werkte bij Philips. Beide foto’s gekregen van Ralph Kwappenberg 24 maart 2008. (c) Bidprentje van Antonius Egbertus Cornelius (/Antoon) den Brok. Afbeelding gekregen van Louis (Louisius Hermanus) den Brok, 6 januari 2008; (d) gekregen van Louis den Brok, 28 oktober 2011.

Groen: Informatie van website Kwappenberg, den Brok, van den Hurk (R. Kwappenberg) http://members.chello.nl/r.kwappenberg/. Website geraadpleegd 23 maart 2008.


VIII-x. Albertus Antoon Guillaume Marie (/Albert) den Brok
/ zoon van VII-w Hendrikus Johannes den Brok
Geboren te Maastricht 28 juni 1922, overleden te Heerlen 10 juli 1973, getrouwd te Heerlen 4 mei 1950 met Nelly Abrahams. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Albert Cornelis Maria (/Henk) den Brok
 2. Petrus Cornelis Antoon Maria (/Piet) den Brok

Afbeelding 68. Bidprentje van Albert den Brok.
Afbeelding gekregen van Louis den Brok, 6 januari 2008.


VIII-z1. Adrianus Antonius (/Arie) den Brok / zoon van VII-y Arnoldus Jacobus den Brok
Geboren te Oss 26 maart 1919, overleden te Wouw 10 augustus 2006, getrouwd met Elisabeth Johanna Jacoba (/Lieske) Elst, geboren ca. 1927, overleden te Roosendaal 7 januari 2007. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Maria den Brok, geboren te Wouw 31 mei 1947
 2. Hubertus Cornelius den Brok, geboren te Wouw 1 november 1949
 3. Adriana Johanna den Brok, geboren te Wouw 19 augustus 1958

Arie den Brok is 27 april 1945 in Wouw komen wonen, komende vanuit Oss.


VIII-ae. Arnoldus George Albert (/Art) den Brok / zoon van VII-aa2. Arnoldus Hendrikus (/Aart) den Brok
Geboren te Hoensbroek 4 november 1942, getrouwd te Brunssum 11 december 1964 met Gerarda (/Gerrie) van Dam, geboren te Brunssum 22 april 1946. Uit dit huwelijk:

 1. Audrey Elisabeth Gezina (/Audrey) den Brok, geboren te Hoensbroek 25 september 1965.
 2. Esther den Brok.

Art den Brok heeft een leidinggevende functie bij het ABP. Informatie verkregen van Pierre Albert, 27 januari 2008


VIII-af. Cornelius (/Kees) den Brok / zoon van VII-aa3. Johannes den Brok
Geboren te Hoensbroek 26 april 1931, overleden te Heerlen 13 november 1984, huisschilder, getrouwd 2 juni 1960 met Anna Louisa Helena van Heumen, geboren te Hoensbroek 11 augustus 1941. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina (/Janet) den Brok, geboren te Ararat (Australië) 19 oktober 1962, getrouwd 2 september 1983 met Jos Groenendaal.
 2. Johannes Hendricus Peter (/John) den Brok, volgt IX-az.

Informatie verkregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok, 27 januari 2008. Met dank aan Dominique van John den Brok voor correcties 23 december 2012. Cornelius en zijn vrouw hebben twee jaar in Australië gewoond. Ze zijn 30 June 1961 met het schip De Waterman in Melbourne aangekomen en hebben Australië 5 September 1963 weer verlaten. Bron: http://recordsearch.naa.gov.au/ (website geraadpleegd 4 april 2015)


VIII-ah. Arnoldus Johannes (/Arnold) den Brok / VII-ab-2. Arnoldus (/Aart) den Brok
Geboren te Berghem 8 februari 1935, getrouwd te Nijmegen 20 november 1964 met Sibylla Cornelia Zink, geboren te Nijmegen 30 juli 1943, dochter van Cornelis Johannes Zink en Maria Catherina Pluijaar. Uit dit huwelijk:

 1. Sylvia Johanna Arnolda (/Sylvia) den Brok, geboren te Oss 12 oktober 1968, getrouwd te Berghem 7 mei 1993 met Antonius Adrianus Maria (/Twan) van Hoogstraten, geboren te Oss 24 november 1967, zoon van Hubertus Bernardus van Hoogstraten en Wilhelmina Johanna Wolf. Uit dit huwelijk:
  1. Jessica Wilhelmina Johanna van Hoogstraten, geboren te Oss 25 mei 1994.
  2. Melissa Antonia Cornelia van Hoogstraten, geboren te Oss 30 mei 1996.
 2. Arnoldus Peter Franciscus (/Alex) den Brok, geboren te Berghem 31 juli 1971, woont samen met Daphne van Haren geboren 11 november 1970.

Informatie verkregen van Sylvia den Brok-van Hoogstraten, 12 maart 2010.
Zie ook: http://home.kabelfoon.nl/~emile/brok_arnold_265.html


VIII-ai. Hermanus Arnoldus Jozef (/Herman) den Brok / VII-ab-2. Arnoldus (/Aart) den Brok
Geboren te Oss 26 maart 1944, getrouwd te Ooij (bij Nijmegen) 29 oktober 1971 met Maria Theadora Johanna (/Ria) Arens, geboren te Ubbergen 31 maart 1949. Uit dit huwelijk:

 1. Ronald Arnoldus Hermanus Bernardus (/Ronald) den Brok, volgt IX-ba
 2. Monique Maria Gerarda Catharina (/Monique) den Brok, geboren 2 maart 1977.
 3. Sonja Johanna Arnolda Theadora den Brok (/Sonja), geboren 4 oktober 1978, samenwonend met Ronnie van Ras. Kinderen:
  1. Katie Jean Maria Gertruda van Ras, geboren te Veghel 18 april 2007.
  2. Bryan Nicholas Henricus Hermanus, geboren te Schaijk 1 juni 2009.

Informatie verkregen van Sylvia den Brok-van Hoogstraten, 13 en 19 maart 2010.
Zie ook: http://home.kabelfoon.nl/~emile/brok_arnold_265.html


VIII-aj. Gerard den Brok / VII-ab-2. Arnoldus (/Aart) den Brok
Geboren te Oss 26 maart 1947, getrouwd te Kaatsheuvel 1 oktober 1971 met Maria in ’t Groen, geboren 12 oktober 1949. Uit dit huwelijk:

 1. Veronique den Brok, geboren 29 juli 1972, getrouwd 22 juni 2001 met Maikel van der Wijst, geboren 4 maart 1972. Uit dit huwelijk:
  1. Lotte van der Wijst
  2. Ties van der Wijst
 2. Natalie den Brok, geboren 4 augustus 1974, geboren 4 augustus 1974, getrouwd 15 september 2000 met Antwan van Orsouw, geboren 28 november 1970. Uit dit huwelijk:
  1. Sofie van Orsouw
  2. Julian van Orsouw

Informatie verkregen van Sylvia den Brok-van Hoogstraten, 13 maart 2010.
Zie ook: http://home.kabelfoon.nl/~emile/brok_arnold_265.html


VIII-am. Wilhelmus Petrus Johannes den Brok / zoon van VII-ad Johannes Arnoldus den Brok
Geboren te Rotterdam 28 juli 1923, getrouwd te Rotterdam 7 december 1949 met Johanna van Gogh, geboren te Rotterdam 20 januari 1929. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes den Brok, volgt IX-bd.
 2. Marian den Brok, geboren te ’s Gravenhage 9 september 1954.
 3. Frank den Brok, geboren te ’s Gravenhage 30 december 1962.

Administrator te Rotterdam.


VIII-av. Tinus den Brok / zoon van VII-ag Johannes Jacobus den Brok
Geboren te Roermond 19 februari 1914, overleden te Roermond 24 juni 2002, getrouwd met Sophie Coolen.

Afbeelding 69. Bidprentje van Tinus den Brok.
Afbeelding gekregen van Leo van Beek, 31 maart 2008.
Familieberichten on-line (v/h Hollants.net)


VIII-aw. Jan den Brok / zoon van VII-ag Johannes Jacobus den Brok
Geboren te Roermond 22 november 1920, overleden te Roermond 12 december 1989, getrouwd met Annie Rutjens, geboren 3 november 1920 te Vaals, overleden 21 november 1981 te Roermond. Uit dit huwelijk:

 1. Marij den Brok, getrouwd met Tom Severius
 2. Jo den Brok, volgt IX-bj.
 3. Elisabeth Martina (/Lies) den Brok, geboren te Roermond 24 november, getrouwd geweest. Uit dit huwelijk:
  1. Roland Tobben, getrouwd met Denise Selder. Uit dit huwelijk:
   1. Devon Tobben, geboren te Roermond 18 januari 2011
 4. Annemiek den Brok, geboren te Roermond, getrouwd met Ger Wester
 5. Gerda den Brok, geboren te Roermond, getrouwd met Wim van Helden. Uit dit huwelijk:
  1. Linda van Helden
  2. Wendy van Helden
 6. Peter den Brok, volgt IX-bk.

Groen: informatie van Lies den Brok, email 17 november 2011


VIII-zo. Wilhelmus Blasius (/Willem) den Brok / zoon van VII-ak Petrus Johannes (/Piet) den Brok
Geboren te Ravenstein 8 februari 1949, getrouwd 13 april 1971 met Johanna Maria (/Anke) van der Putten, geboren te Handel 22 september 1949. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes (/Perry) den Brok, volgt IX-ca.
 2. Anna Maria Helena (/Marylen) den Brok, geboren te Emmen 28 maart 1975, getrouwd 30 juni 2001 met Twan Janssen, geboren 22 april 1975. Uit dit huwelijk:
  1. Gerardus Wilhelmus Johannes Theodorus (/Luuk) Janssen, geboren te Nijmegen 3 september 2003.
  2. Anna Johanna Maria (/Lotte) Janssen, geboren te Wijchen 31 augustus 2005.


VIII-zp. Johannes Dominicus (/Hans) den Brok / zoon van VII-ak Petrus Johannes (/Piet) den Brok
Geboren te Ravenstein 4 augustus 1950, overleden 31 juli 2007, getrouwd 3 oktober 1973 met Nel Onstein, geboren 6 maart 1946. Uit dit huwelijk:

 1. Willeke den Brok, geboren 5 maart 1975, getrouwd met Han Berkers. Uit dit huwelijk:
  1. Sam Berkers, geboren 28 september 2001.
  2. Jop Berkers, geboren 11 oktober 2003.
 2. Dorine den Brok, geboren 31 augustus 1976, getrouwd met Jaap Reijnders. Uit dit huwelijk:
  1. Elise Reijnders, geboren 13 december 2006.


VIII-zq. Lambertus Blasius den Brok / zoon van VII-ak Petrus Johannes (/Piet) den Brok
Geboren te Ravenstein 1 mei 1956, getrouwd te Oss 7 april 1977 met Henny Meulendijks, geboren te Uden 7 augustus 1956. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Helena Antonia (/Marit) den Brok, geboren te Oss 4 december 1980.
 2. Suzan den Brok, geboren te Heesch 21 november 1982.


VIII-zr. Michaël Wilhelmus Nicolaas Maria (/Michaël) den Brok
zoon van VII-al Gerardus Sebastianus (/Gerard) den Brok
Geboren te ’s Hertogenbosch 28 september 1960, getrouwd te Eindhoven 19 mei 1992 met Maria Joanne (/Marieke) van der Laan, geboren te Utrecht 20 december 1960. Uit dit huwelijk:

 1. Ruben Gerardus Pieter den Brok, geboren te Eindhoven 8 augustus 1992.
 2. Emma Jantje Leonarda den Brok, geboren te Heeze 14 december 1994.


VIII-zs. Mario Sebastianus Cornelius (/Mario) den Brok
zoon van VII-al Gerardus Sebastianus (/Gerard) den Brok
Geboren te Eindhoven 8 september 1964, getrouwd te Eindhoven 28 juni 2001 met Maria Theresia (/Marieke) Walder, geboren te Halsteren 4 september 1966. Uit dit huwelijk:

 1. Carleijn Madelon Mathilde den Brok, geboren te Veldhoven 2 november 2001.
 2. Timo David Crispijn den Brok, geboren te Eindhoven 20 december 2003.


VIII-zt. Frederik Wilhelmus Johannes Maria (/Freek) den Brok
zoon van VII-al Gerardus Sebastianus (/Gerard) den Brok
Geboren te Eindhoven 3 maart 1966, getrouwd 1995 met Marie-Chantal Woutrina Margaretha Valkenburg, geboren te Eindhoven 16 februari 1965. Uit dit huwelijk:

 1. Jasper Gerard Bernard (/Jasper) den Brok, geboren te Nieuwegein 12 januari 1997.
 2. Thomas Frederik (/Thomas) den Brok, geboren te Nieuwegein 8 september 1998.
 3. Laura Maja Leonie (/Laura) den Brok, geboren te Nieuwegein 28 december 2000.


VIII-zu. Franciscus Leonardus Mario (/Frank) den Brok
zoon van VII-am Johannes Leonardus (/Jan) den Brok
Geboren te Oss 3 juli 1967, getrouwd te Koolwijk (Herpen, Ravenstein) 19 december 1988 met Ilona Maria Antonia Duyvestijn, geboren te Almelo 17 februari 1970. Uit dit huwelijk:

 1. Mandy Johanna Maria (/Mandy) den Brok, geboren te Oss 14 juli 1989.
 2. Roxanne Francisca Antonia (/Roxanne) den Brok, geboren te Berghem 5 februari 1991.


VIII-zv. Henricus Johannes Soekari (/Harry) den Brok
zoon van VII-am Johannes Leonardus (/Jan) den Brok
Geboren te Oss 10 januari 1969, woont samen met met Cathy Balk, geboren te Borne 13 april 1970. Kinderen:

 1. Timon Johannes Soekari (/Timon) den Brok, geboren te Oss 17 juni 2004.
 2. Casper Johannes Soekari (/Casper) den Brok, geboren te Berghem 7 december 2005.


VIII-zw1. Wilhelmus Leonardus Maria (/Willem) den Brok / zoon van VII-an Cornelus Leonardus (/Cor) den Brok
Geboren te Ravenstein (Herpen), getrouwd met Annette Vreeling. Uit dit huwelijk:

 1. Arnout den Brok, geboren 11 december 1982 of 1983.


VIII-zw2. Johannes Wilhelmus Maria (/Jan) den Brok / zoon van VII-an Cornelus Leonardus (/Cor) den Brok
Geboren te Ravenstein (Herpen) 15 februari 1954, getrouwd te Ammerzoden (Gelderland) oktober 1974 (gescheiden in 1988) met Aagje Antonia Durksz, geboren te Ammerzoden 11 december 1952, dochter van Willem Durksz en Antonia Adriana van Wordragen. Uit dit huwelijk:

 1. Cillus Willem Peter (/Cillus) den Brok, geboren te Oss 1 juli 1985.

Groen overgenomen van website Genealogie van de familie Durksz http://www.familie.durksz.nl/


VIII-zx. Cornelia Francina Maria (/Corelia) den Brok / zoon van VII-an Cornelus Leonardus (/Cor) den Brok
Geboren te Ravenstein (Herpen) 20 oktober 1956, moeder van:

 1. Jonathan David Krisnha den Brok, geboren te Overlangel 22 oktober 1994.


VIII-zy. Titus Petrus Maria (/Peter) den Brok / zoon van VII-an Cornelus Leonardus (/Cor) den Brok
Geboren te Ravenstein (Herpen) 28 juni 1962, getrouwd te Veghel 22 september 1993 met Anna Josephina Petronella (/Anja) Ketelaars, geboren te Eerde (Veghel) 24 november 1964. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Hendrika Antonia Johanna Maria (/Laura) den Brok, geboren te Oss 22 mei 1995.


VIII-zz. Sebastianus Willem Josef (/Bas) den Brok
/ zoon van VII-ao Antonius Franciscus (/Toon) den Brok
Geboren te Venray 16 september 1961, getrouwd te Utrecht 30 juni 1995 (gescheiden te Karlsruhe, Duitsland, 20 oktober 2005) met Barbara Maria (/Barbara) Walfort, geboren te Kenzingen (Baden-Württemberg) 14 januari 1967, dochter van Heinrich Wilhelm Walfort en Marie Luise Ursula Zerdani. Uit dit huwelijk:

 1. Jakob Sebastiaan (/Jakob) den Brok, geboren te Mainz (Duitsland) 28 september 1995.
 2. Antoon Hendrik (/Antoon) den Brok, geboren te Mainz (Duitsland) 31 december 1997.


VIII-zz3. Martinus Gerardus (/Tien) den Brok / zoon van VII-aq Gerardus Martinus (/Grad) den Brok
Geboren te Overasselt 17 november 1930, overleden te Druten 25 november 2005, getrouwd 24 september 1959 met Johanna Mechelina (/Annie) Derks, geboren 12 november 1932, dochter van Johannes Derks en Gerarda Maria van Raaij. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Gerarda Henrica (/Heleen) den Brok, geboren 27 augustus 1960, getrouwd 23 juli 1982 met Hermanus Johannes Theodorus Willems.
 2. Gerarda Johanna Petronella (/Greet) den Brok, geboren 24 september 1962, getrouwd 17 mei 1985 met Gijsbertus Cornelius Hendrikus Maria Janssen.
 3. Gerardus Johannes Leonardus (/Gert-Jan) den Brok, geboren 13 februari 1964, overleden 3 maart 1964
 4. Mechelina Wilhelmina Johanna (/Mechelien) den Brok, geboren 21 februari 1966, getrouwd 24 juni 1988 met Eric Johannes Gerardus Maria Janssen
 5. Gerardus Johannes Leonardus (/Gert-Jan) den Brok, volgt IX-ef.

Gegevens van Stamboom Derks: http://derks.voorouders.net/ website geraadpleegd 25 december 2011

Afbeelding VIII-zz3. Bidprentje van Martinus Gerardus den Brok.IX-a.Theodorus Lambertus den Brok / zoon van VIII-a1 Petrus Antonius den Brok
Geboren te Oss 16 december 1920, overleden 12 maart 1993, getrouwd te Gouda 30 mei 1942 met Neeltje (/Zus) van Bergen, geboren 17 augustus 1925, overleden 30 juni 1998. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joannes den Brok, volgt X-a
 2. Anna Dirkje Maria (/An) den Brok, getrouwd met Wilhelmus Johannes (/Wim) de Wit

In 1950 woonde Theodorus Lambertus in de Kuiperstraat 32 te Gouda.

Gegevens gekregen van Martijn den Brok, 22 mei 2007.
Groen: Gegevens gekregen van Martin Carbo, 23 oktober 2009.


IX-a2.Lambertus Theodorus (/Al) den Brok / zoon van VIII-a1 Petrus Antonius den Brok
Geboren te Oss 17 december 1922, overleden september 2009, getrouwd met Petronella (/Nelly) van Orsouw, geboren 11 april 1925. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Johannes Gerardus (/Bert) den Brok
 2. Antoinette Mechelina Maria den Brok

Gegevens gekregen van Martijn den Brok, 22 mei 2007.


IX-a3.Leonardus Arnoldus den Brok / zoon van VIII-a1 Petrus Antonius den Brok
Geboren te Oss 12 juli 1925, getrouwd met Maria Gerarda van Orsouw. Uit dit huwelijk:

 1. Piet den Brok
 2. Gerard den Brok

Gegevens gekregen van Martijn den Brok, 22 mei 2007.


IX-b. Rudolphus Antonius (/Rudolph) den Brok / zoon van VIII-a3 Hendrikus Johannes den Brok
Geboren te Berghem 21 maart 1907, overleden te Berghem 1 november 1979, getrouwd te Berghem 11 augustus 1928 met Hendrika Antonia Nelissen, geboren te Berghem 16 juni 1907, overleden te Berghem 17 augustus 1972. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Francisca Theresia (/Doortje) den Brok, geboren te Berghem 6 december 1929, overleden 13 september 1995, begraven in Berghem, getrouwd te Berghem 25 augustus 1959 met Martinus Gijsbertus van der Ven.
 2. Francisca den Brok, geboren te Berghem 3 januari 1935, getrouwd te Berghem 21 mei 1957 met Gerardus Theodorus Gloudemans.

Rudolphus Antonius (/Rudolph) den Brok was fabrieksarbeider, woonde te Berghem B90, later Rogstraat B286.


IX-b2. Petrus Antonius (/Piet) den Brok / zoon van VIII-a3 Hendrikus Johannes den Brok
Geboren te Berghem 9 november 1914, overleden te Berghem 4 augustus 1996, getrouwd te Berghem 9 april 1945 met Antonia Wilhelmina (/Toos) Huibers, geboren te Berghem 17 februari 1922, overleden te Berghem 27 oktober 1980. Uit dit huwelijk:

 1. Carolus Henricus Antoon (/Karel) den Brok, geboren te Berghem 17 juli 1946.
 2. Hendrikus Theodorus Catharina Petrus den Brok, geboren te Berghem 28 november 1947.
 3. Theodora Rudolphina Maria den Brok, geboren te Berghem 26 januari 1949.
 4. Antoon Stefanus Carolus den Brok, geboren te Berghem 17 oktober 1956.

Petrus Antonius (/Piet) den Brok (Piet Pek) was fabrieksarbeider, woonde te Berghem Gement A98a (1946-1947) en Veldstraat 5 (1949-1956).


IX-c1. Cornelis Petrus (/Cor) den Brok / zoon van VIII-c Roelof den Brok
Geboren te Berghem 9 januari 1921, overleden te Oss 4 mei 1987, getrouwd te Berghem 13 augustus 1965 met Adriana Joanna (/Jeanne) van Oorsouw, geboren te Berghem 4 februari 1924. Uit dit huwelijk:

 1. Ruud-Jan den Brok

Cornelis Petrus den Brok (/Cor van Roelof van Pètte) was fabrieksarbeider (Organon, Oss).

Groen: gegevens van Rolf den Brok, 16 oktober 2009


IX-c2. Egbertus Rudolphus (/Albert) den Brok / zoon van VIII-c Roelof den Brok
Geboren te Berghem 13 februari 1927, overleden 29 mei 1978, begraven te Berghem, getrouwd met Hendrika G. M.(/Riek) Gloudemans, geboren te Oss 6 mei 1924, overleden te Berghem 30 augustus 2013. Uit dit huwelijk:

 1. Ruud den Brok
 2. Marga den Brok, geboren 8 mei 1963, overleden 25 juli 1998, begraven in Berghem.

Albert den Brok (/Albert van Roelof van Pètte) woonde naast het ouderlijk huis op de Deursenseweg op nr. 9 (?) te Berghem. Hij werkte in de de tapijtfabriek in Oss.

Groen: gegevens van Rolf den Brok, 16 oktober 2009
Paars: gegevens van www.mensenlinq.nl (Hanneke Brok, 8 oktober 2015)


IX-c3. Gerardus Isedorus Maria (/Gerrit) den Brok / zoon van VIII-c Roelof den Brok
Geboren te Berghem 28 mei 1930, overleden te Groesbeek 6 september 2005, getrouwd te Beek (Ubbergen) 15 juli 1962 (voor de kerk op 19 oktober) met Theodora Hendrina Maria (/Doortje) Braam, geboren te Ooij 15 Oktober 1936, overleden te Nijmegen 5 mei 2005. Uit dit huwelijk:

 1. Rudolph Theodorus (/Rolf) den Brok, volgt X-b.
 2. Theodorus Rudolph Gerardus (/Edo) den Brok, volgt X-c.

Gerrit den Brok (/Gerrit van Roelof van Pètte) was metselaar, woonde te Ooij, Marialaan 3.

Gegevens van Rolf den Brok, 13 oktober 2009.


IX-d. Petrus Lambertus (/Piet) den Brok / zoon van VIII-d Lambertus (/Bertus) den Brok
Geboren te Berghem 29 oktober 1913, overleden te ’s-Hertogenbosch (Grootziekengasthuis) 21 januari 1981, getrouwd te Berghem 29 september 1943 met Jacoba Johanna (Coosje) Boeijen, geboren 6 september 1917, overleden 4 december 2008, dochter van Heis Boeijen. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Johannes Maria Henrica (/Bert) den Brok, geboren te Berghem 6 april 1945.
 2. Maria Hendrika Johanna (/Marieke) den Brok, geboren te Berghem 1 december 1947.
 3. Henriëtte Jacobus Maria Immaculata (/Hetty) den Brok, geboren te Berghem 8 december 1953.

Foto’s van Piet den Brok uit de Beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00854
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=10736
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=10739

Petrus Lambertus (/Piet) den Brok was metselaar, aannemer, direkteur en oprichter van Aannemersbedrijf Gebr. den Brok B.V., woonde in het Mollenstraatje 174a (1945-1947) en St Willibrordusstraat 21 te Berghem.


IX-e. Lambertus Hendrikus (/Albert) den Brok / zoon van VIII-d Lambertus den Brok
Geboren te Berghem 14 oktober 1918, overleden te Oss 4 augustus 2000, getrouwd te Schaijk 24 september 1962 met Wilhelmina Petronella (/Mien) Zwaans, geboren te Schaijk 5 oktober 1925, overleden te Berghem 30 oktober 1986. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Johanna Maria (/Hetty) den Brok, geboren te Berghem 10 september 1963, getrouwd met Peter van Stiphout.
 2. Wilhelmina Lamberta Maria (/Willemijn) den Brok, geboren te Berghem 24 februari 1965, getrouwd met Jos Doleweerd.

Lambertus Hendrikus (/Albert) den Brok was aannemer, timmerman, woonde te Berghem, Willibrordusweg 19 (1963, 1965) en later Julianasingel 18a (1986).


IX-f. Simon Petrus (/Simon) den Brok / zoon van VIII-e Johannes Hendrikus (/Has) den Brok
Geboren te Berghem 4 maart 1917, overleden te Oss 9 december 1993, getrouwd te Berghem 23 mei 1942 met Gerarda Maria van Nuland, geboren te Berghem 29 mei 1917, overleden te Berghem 14 november 1985. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Johanna Maria (/Nelly) den Brok, geboren te Berghem 17 juli 1943, overleden te Berghem 12 oktober 2015 (zie: Mensenlinq 6495672), getrouwd te Berghem 4 februari 1966 met Gerardus Hendricus (/Gerrit) den Brok, geboren te Oss 15 januari 1937, overleden te Nieuwegein 9 maart 1991, zoon van VIII-q3. Petrus Hendrikus den Brok en Johanna Broeksteeg.
 2. Gerardus Jacobus Johannes (/Gerard) den Brok, volgt X-d.

Simon Petrus den Brok was grondwerker, metselaar, fabrieksarbeider, beton-ijzervlechter te Berghem, Hondshoek A16a (in 1943) en Helstraat A46a (in 1947), later Hemelrijkstraat 2.

Goen: aanvullingen van Hanneke Brok 17 december 2015

Foto op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00940


IX-g. Petrus Marinus (/Pietje) den Brok / zoon van VIII-e Johannes Hendrikus (/Has) den Brok
Geboren te Berghem 25 augustus 1919, overleden te Oss 27 september 1972, getrouwd te Berghem 13 oktober 1951 met Johanna Petronella (/Jans) van Nuland, geboren te Berghem 26 november 1927, overleden te Berghem 12 juli 2000. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Gerardus Petronella Simon Joseph (/Hans) den Brok, volgt X-e.
 2. Joanna Gerarda Petronella Maria (/Anita) den Brok, geboren te Berghem 26 mei 1964, getrouwd te Berghem 23 maart 1985 met Petrus Johannes (/Peter) van Orsouw, geboren te Berghem 2 januari 1964.

Petrus Marinus (/Pietje) den Brok was electro-monteur en woonde in de Oosterdstraat 2 (nu bekend als Mgr. Bekkersstraat 4) te Berghem. Gegevens gekregen van Anita den Brok 15 januari 2008.

Foto’s op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00935
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00948
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=00951


IX-h. Antonius Johannes (/Tonny) den Brok / zoon van VIII-f Johannes (/Has) den Brok
Geboren te Oss 13 maart 1926, overleden 12 november 2012, getrouwd 5 september 1951 met Johanna Jacoba (/Ans) Daanen, geboren te Appeltern 7 februari 1924, dochter van Henricus Daanen en Hendrina Huuskes. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Henricus Antonius Maria (/Hans) den Brok, geboren 16 februari 1953.
 2. Antonius Johannus Lambertus (/Ton) den Brok, geboren 19 augustus 1955, getrouwd met Godi van Oppen. Uit dit huwelijk:
  1. Avalon den Brok
  2. Jasper den Brok
 3. Eric den Brok, geboren 30 april 1959, getrouwd met Mary-Lou Schellekens. Uit dit huwelijk:
  1. Marvin Gerardus Maria (/Marvin) den Brok
  2. Robin Henricus Maria (/Robin) den Brok
  3. Jenneke den Brok

Groen: overgenomen van http://home.wanadoo.nl/daanen/fam/d0000/g0000070.html (website geraadpleegd 10 januari 2008; niet meer online, 14 augustus 2013 ).

Antonius Johannes den Brok is Koninklijk onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau

Foto op de beeldbank van Berchs-Heem:
http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=11749


IX-i. Johannes Antonius (/Jan) den Brok / zoon van VIII-f Johannes (/Has) den Brok
Geboren te Berghem 18 mei 1927, overleden te ’s-Hertogenbosch 1 november 2008, getrouwd met Riet van de Wiel. Uit dit huwelijk:

 1. Jan den Brok
 2. Bertien den Brok
 3. Marjan den Brok
 4. Niels den Brok
 5. Joris den Brok


IX-j1. Petrus Antonius (/Peter) den Brok / zoon van VIII-g Petrus (/Puk) den Brok
Geboren te Berghem 26 oktober 1920, getrouwd te Ravenstein 3 oktober 1963 met Johanna Maria van Vugt, geboren te Herpen 13 maart 1924. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Franciscus Johannes Wilhelmus den Brok, geboren 24 augustus 1964.

Landbouwersknecht, fabrieksarbeider, wonende te Herpen (gemeente Ravenstein) Berghemseweg 24.


IX-j2. Antonius Petrus (/Toon) den Brok / zoon van VIII-g Petrus (/Puk) den Brok
Geboren te Berghem 13 november 1921, overleden 17 augustus 1997, begraven in Berghem, getrouwd te Berghem 20 februari 1960 met Hendrika Adriana Maria (/Riek) van Tooren. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Petronella den Brok, geboren te Berghem 25 juni 1962.

Fabrieksarbeider, opperman, wonende te Berghem, Kapelaan Kitselaarstraat 5.


IX-j3. Marinus Johannes (/Mies) den Brok / zoon van VIII-g Petrus (/Puk) den Brok
Geboren te Berghem 15 juni 1923, overleden te Eindhoven 29 juni 2004 (wonende te Berghem), getrouwd te Berghem 18 december 1952 met Maria Petronella (/Marietje) van der Lee, overleden 8 april 2013. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica Johanna Carola (/Rieki) den Brok, geboren te Berghem 4 november 1954.
 2. Petrus Marinus Adrianus Maria (/Peter) den Brok, geboren te Berghem 29 juli 1964, overleden te Berghem 18 oktober 1969. http://www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/bidprent.pl?ident=00216

Marinus Johannes (/Mies) den Brok (Mies van Pukke) was landarbeider, grondwerker te Berghem, Molenweg 35 (1954) en Molenweg 63 (1964).


IX-j12. Franciscus Petrus den Brok / zoon van VIII-g Petrus (/Puk) den Brok
Geboren te Oss 9 januari 1940, getrouwd te Berghem 15 oktober 1965 met Hendrina Francisca Wilhelmina Petronella Brands.


IX-j13. Reinier Ignatius Johannes (/René) den Brok
zoon van VIII-h1 Gerardus Johannes (/Gerard) den Brok

Geboren te Schaijk 3 oktober 1944, overleden te Mill 7 oktober 2008, getrouwd met Marianne de Vries. Uit dit huwelijk:

 1. Leander den Brok
 2. Dylan den Brok


IX-j14. Johannes Leonardus Maria (/Jan) den Brok
zoon van VIII-h1 Gerardus Johannes (/Gerard) den Brok

Geboren te Schaijk 3 oktober 1944, getrouwd met Rina Vogels.


IX-j15. Paulus Gerardus Jozef (/Paul) den Brok
zoon van VIII-h1 Gerardus Johannes (/Gerard) den Brok

Geboren te Nijmegen 11 maart 1947, overleden te Beek-Ubbergen 6 oktober 1985, getrouwd met Marianne Jetten, dochter van Antonius Marinus Johannes Jetten en Maria Derks. Uit dit huwelijk:

 1. Kim den Brok
 2. Mark den Brok

Paars: informatie van http://home.kpn.nl/sjefjt/afferden/afferden.htm (geraadpleegd 14 juli 2016)


IX-k1. Johannes Cornelus Maria den Brok / zoon van VIII-m2 Cornelus Nicolaas den Brok
Geboren te Berghem 22 oktober 1940, getrouwd met Josephina Disco.


IX-k2. Henricus Gerardus Maria (/Henk) den Brok / zoon van VIII-m2 Cornelus Nicolaas den Brok
Geboren te Berghem 13 augustus 1942, getrouwd te Geffen 20 mei 1966 met Johanna Petronella (/Annie) van Herpen, geboren te Geffen 21 oktober 1942, overleden te Heesch 7 december 2006. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Antonius Gerardus Maria (/Corné) den Brok, geboren te Eindhoven 13 juni 1968.
 2. Antonius Cornelis Henricus Johannes (/Roy) den Brok, geboren te Oss 22 maart 1974.


IX-k3. Cornelus Antonius Ida Maria den Brok / zoon van VIII-m2 Cornelus Nicolaas den Brok
Geboren te Berghem 26 juli 1950, getrouwd met Geertruida van Hees. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus den Brok, geboren 10 december 1976.


IX-m. Cornelus Adrianus Clemens (/Corne) den Brok / zoon van VIII-n Marcelus Antonius (/Cil) den Brok
Geboren te Berghem 19 januari 1960, getrouwd met Henriëtte Gérardine Paula Maria (/Hetty) Bekkers, geboren te Boxtel 22 april 1966. Uit dit huwelijk:

 1. Carmen Dorothea Ida (/Carmen) den Brok, geboren 4 april 2001.

Gegevens 4 maart 2008 gekregen van Corne den Brok, Dr. Ariensstraat 27a, Berghem.


IX-n.Cornelus Lambertus Maria (/Corne) den Brok
Zoon van VIII-o Lambertus Gerardus (/Lambert) den Brok
Geboren 13 maart 1958, getrouwd met Trudy Kersten. Uit dit huwelijk:

 1. Wouter (WLC) den Brok, volgt X-f.
 2. Anne (AM) den Brok, geboren 4 november 1987, getrouwd met Erik Peperkamp, geboren 9 mei 1986. Uit dit huwelijk:
  1. Saar Anna Maria Peperkamp, geboren 5 juli 2013
  2. Ties Johannes Cornelis Peperkamp, geboren 13 november 2016

Gegevens gekregen van Trudy den Brok-Kersten, 6 maart 2008, 13 februari 2022, en van Wouter den Brok, 5 mei 2009.


IX-o. Gerardus Hendrikus (/Gerrit) den Brok / zoon van VIII-q3 Petrus Hendrikus den Brok
Geboren te Oss 15 januari 1937, overleden te Nieuwegein 9 maart 1991, getrouwd te Berghem 4 februari 1966 met Petronella Johanna Maria (/Nelly) den Brok, geboren te Berghem 17 juli 1943, overleden te Berghem 12 oktober 2015 (zie: Mensenlinq 6495672), dochter van IX-f. Simon Petrus den Brok en Gerarda Maria van Nuland. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Petronella Simone Gerarda (/Rianne) den Brok, geboren te Berghem op 2 maart 1968.
 2. Simone Petronella Gerarda Johanna Henrika (/Monique), geboren te Berghem op 20 februari 1973.

Gegevens gekregen van Anita den Brok 15 en 21 januari 2008.

Groen: aanvullingen van Hanneke Brok 17 december 2015.


IX-aa. Egbertus Jacobus Antonius den Brok / zoon van VIII-w2. Marinus Johannes den Brok
Geboren te Eindhoven 5 januari 1947, getrouwd 12 december 1980 met Yvette Angelina Rouwendal, geboren 8 april 1960. Uit dit huwelijk:

 1. Joost den Brok, geboren te Eindhoven 25 mei 1982.
 2. Manoek den Brok, geboren te Eindhoven 5 april 1985.

Gegevens gekregen van Joost den Brok, email 22 februari 2009.


IX-az. Johannes Hendricus Peter (/John) den Brok / zoon van VIII-af. Cornelius (/Kees) den Brok
Geboren te Hoensbroek 11 januari 1964, glazenwasser, getrouwd te Hoensbroek 3 september 1993 met Marion Smit, geboren te Hoensbroek 1 juli 1966. Uit dit huwelijk:

 1. Dominique den Brok, geboren te Brunssum 19 mei 1994.
 2. Dylan den Brok, levenloos geboren te Heerlen 28 januari 1999.
 3. Nadesh den Brok, geboren te Heerlen 29 juni 2000.
 4. Julian den Brok, geboren te Heerlen 26 februari 2004.

Informatie verkregen van Pierre Albert en Diny Albert-den Brok, 27 januari 2008. Met dank aan Dominique den Brok voor correcties 23 december 2012.


IX-ba. Ronald Arnoldus Hermanus Bernardus (/Ronald) den Brok
zoon van VIII-ai. Hermanus Arnoldus Jozef (/Herman) den Brok

Geboren 18 februari 1975, samenwonend met Renate van Roon. Kinderen:

 1. Merel Maria Margaretha Gerarda den Brok, geboren 31 mei 2007.
 2. Hendricus Hermanus Bernardus (/Matthijs) den Brok, geboren 30 maart 2010.

Informatie verkregen van Sylvia den Brok-van Hoogstraten, 13 en 19 maart 2010.


IX-bd. Petrus Johannes den Brok zoon van VIII-am. Wilhelmus Petrus Johannes den Brok
Geboren te Rotterdam 16 mei 1951, getrouwd te Schoonhoven 27 augustus 1976 met Gerarda Jacoba Maria van der Meulen, geboren te Rotterdam 5 juli 1955. Uit dit huwelijk:

 1. Suzanne den Brok, geboren te Rotterdam 8 februari 1982
 2. Mark den Brok


IX-bj. Jo den Brok zoon van VIII-aw. Jan den Brok
Geboren te Roermond, getrouwd met Annie Snijders. Uit dit huwelijk:

 1. Janny den Brok, volgt X-j.

Informatie van Lies den Brok, email 17 november 2011.


IX-bk. Peter den Brok zoon van VIII-aw. Jan den Brok
Geboren te Roermond, getrouwd met Anita Verstegen. Uit dit huwelijk:

 1. Janine den Brok
 2. Melany den Brok

Informatie van Lies den Brok, email 17 november 2011.


IX-ca. Petrus Johannes (/Perry) den Brok / zoon van VIII-zo. Wilhelmus Blasius (/Willem) den Brok
Geboren te Emmen 27 februari 1973, getrouwd te Wychen 34 juni 2004 met Wilhelmina Gerarda Maria (/Wendy) Derks, geboren te Nijmegen 20 augustus 1975. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bert (/Tim) den Brok, geboren te Nijmegen 24 november 2005.
 2. Pieter Johan (/Bas) den Brok, geboren te Nijmegen 21 juli 2007.


IX-ef. Gerardus Johannes Leonardus (/Gert-Jan) den Brok
/ zoon van VIII-zz3. Martinus Gerardus (/Tien) den Brok
Geboren 2 oktober 1967, getrouwd 24 augustus 1996 met Henrica Jacoba Gerarda Johanna (/Hetty) van Atteveld, geboren 11 december 1968. Uit dit huwelijk:

 1. Ilse Johanna Maria (/Ilse) den Brok, geboren 22 juli 2000.

Gegevens van Stamboom Derks: http://derks.voorouders.net/ website geraadpleegd 25 december 2011X-a. Petrus Joannes den Brok / Zoon van IX-a Theodorus Lambertus den Brok
Geboren 14 februari 1943, getrouwd met Helena Margaretha van Loon, geboren 2 maart 1945. Uit dit huwelijk:

 1. Patrick Hendricus Joannes den Brok, geboren 21 augustus 1970.
 2. Martinus Lambertus (/Martijn) den Brok, geboren 2 maart 1976.

Gegevens gekregen van Martijn den Brok 22 mei 2007.


X-b. Rudolph Theodorus (/Rolf) den Brok / Zoon van IX-c3 Gerardus Isedorus Maria (/Gerrit) den Brok
Geboren te Nijmegen 18 februari 1964, getrouwd 29 mei 1994 met Jolanda Smit, gescheiden 15 november 2000. Uit dit huwelijk:

 1. GJG den Brok
 2. Shanna Maria Theodora den Brok, geboren te Nieuwegein 20 mei 1997.

Gegevens gekregen 13 oktober 2009 van Rolf den Brok.


X-c. Theodorus Rudolph Gerardus (/Edo) den Brok
Zoon van IX-c3 Gerardus Isedorus Maria (/Gerrit) den Brok
Geboren te Ooij (Ubbergen) 5 februari 1966, getrouwd te Beek (Ubbergen) 12 februari 1993 met Johanna Maria Wilhelmina (/Tanja) Kersten, geboren te Nijmegen 31 juli 1971. Uit dit huwelijk:

 1. Niels Gerardus Johannes (/Niels) den Brok, geboren te Nijmegen 8 augustus 1998.
 2. Carly Christina Theodora (/Carly) den Brok, geboren te Nijmegen 21 augustus 2000.

Gegevens gekregen 16 oktober 2009 van Edo den Brok, Marialaan 3, Ooij.


X-d. Gerardus Jacobus Johannes (/Gerard) den Brok / Zoon van IX-f Simon Petrus den Brok
Geboren te Berghem 29 juli 1947, getrouwd te Berghem op 24 juli 1969 met Henrika Petronella (/Rieky) van Helvoirt, geboren te Oss 17 juli 1951. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Petrus Gerardus (/Patrick) den Brok.
 2. Gerardus Johannes Petrus (/Geert Jan) den Brok.

Gegevens gekregen van Anita den Brok 15 januari 2008.


X-e. Johannes Gerardus Petronella Simon Joseph (/Hans) den Brok
Zoon van IX-g Petrus Marinus (/Pietje) den Brok
Geboren te Berghem 6 maart 1953, getrouwd te Berghem 14 januari 1977 met José Knipping, geboren te Berghem op 9 oktober 1954. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Petronella Geertruida (/Sandra) den Brok, geboren te Nijmegen 5 oktober 1980.
 2. Petrus Johannes Marinus (/Peter) den Brok, geboren te Nijmegen 24 oktober 1982.

Gegevens gekregen van Anita den Brok 15 januari 2008.


X-f. Wouter (WLC) den Brok
zoon van IX-n.Cornelus Lambertus Maria (/Corne) den Brok
Geboren 4 februari 1985, getrouwd met Vera Mulder, geboren 3 november 1985. Uit dit huwelijk:

 1. Floris Pieter den Brok, geboren 28 juni 2018.
 2. Lize Lena den Brok, geboren 12 december 2020.

Informatie van Trudy Kersten, email 13 februari 2022.


X-j. Janny den Brok zoon van IX-bj. Jo den Brok
Geboren 21 juli 1972, getrouwd met Monique Clout. Uit dit huwelijk:

 1. Niels den Brok, geboren 26 september 2007.

Informatie van Janny den Brok, email 22 april 2012.


Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb ik relatief weinig gegevens van personen die ná ongeveer 1925 geboren zijn op deze website gezet. Ik mag niet zomaar namen, geboorte-, trouw- en scheidingsdata van levende personen publiceren; moet daarvoor bij de betrokkenen uitdrukkelijk toestemming vragen. Dus ook wanneer je met je achternaam den Brok heet, kan het gebeuren dat je jezelf niet in deze stamboom terug vindt, maar mogelijk wél je vader of je opa. Mocht ook dát niet het geval zijn en lukt het je niet uit te vinden waar je familie in de stamboom thuis hoort, stuur mij dan een email. Ik heb wel veel gegevens van ná 1900, dus dan komen we er wel uit.

Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko! En vanzelfsprekend met bronvermelding.

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.