Stamboom Brocks

Laatste veranderingen 28 januari 2016

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch

Ga terug naar stamboom den Brok
Ga terug naar stamboom Brock Maasland

De familienaam Brocks is in Nederland relatief zeldzaam. Er lijken twee verschillende families Brocks voor te komen, beide in Noord-Brabant. Eén familie komt uit de omgeving van Breda en één familie komt uit Oss. In Duitsland komt de naam Brocks veelvuldig voor, en wel in de omgeving van Münster-Coesfeld in Noordrijn-Westfalen, en in de omgeving van Kiel-Flensburg in Schleswig-Holstein. Hieronder volgt de stamboom van de familie Brocks uit Oss.

De Osse Brocks stammen alle van Jakob Neel Brock af. De genitief-suffix -s werd eind 18e eeuw aan de familienaam Brock toegevoegd. Eind 18e eeuw werd de naam ook Brox geschreven; begin 19e eeuw werd soms Broks geschreven, alsook eind 19e eeuw in Nijmegen. De afstammelingen van Jan Neel Brock uit Berghem, Jakob Neel Brock’s broer, heten tegenwoordig den Brok met de achternaam.


I. Jacob Neel Brock / zoon van Cornelis (/Neel) Geridts Brock
Overleden na 20 februari 1699, getrouwd met Joanna (/Jenneken) Jan Smits, testament te Oss 14 april 1695 (misschien begraven te Oss 15 december 1723; Jenneke Jacob Nelen, NG begraafboek). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Brock, gedoopt te Oss 14 november 1676 (bapti[satus] est Jo[ann]es filius Jacobi Cornelii Brock et Joannæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Jacobus Jan Emits et Gudela Anthonii Brock; RK doopboek Oss 1652-1707 inv. nr. 3, BHIC online scan 83).
 2. Catelijn (/Catharina) Jacob Neelen Brock, gedoopt te Oss 4 februari 1679 (bapt[isata] est Catharina filia Jacobi Corneli Brock et Joannæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Jo[ann]es Cornelii Brock et Ida Cornelii Brock; RK doopboek Oss 1652-1707, inv. nr. 3, scan 93), overleden ná 14 mei 1740, eerste maal getrouwd te Oss 21 januari 1703 met Leonardus Cornelii van Wel. Tweede maal getrouwd te Oss 15 februari 1711 met Antonius Henrici Ho(o)rens, overleden voor 14 mei 1740. Uit dit laatste huwelijk:
  1. Lambert Antonij Hoorens, dewelke van schepenen van Oss 14 mei 1740 een borgbrief meekrijgt waarin verklaard wordt dat hij is een jongman, alhier gebooren uijt egte ouders, en gedeurende den tijdt dat hij alhier onder ons gewoondt ende verteert heeft sig altijt vrelijk en vroom gedraeghen te hebben, so dat op gedrag sijnder persoon niets te seggen valt (ons kennelijk sijnde) en also den selven sig in den heuwelijcke staat wil begeven met Judick Janssen van Heuvel inwoondersse tot Geldermalssen gehoorende onder Gelderlandt. [Schepenprotocollen Oss 1738-1746 Protocol van allerhande akten, behalve testamenten, inventarissen en delingen, RAOSS150, BHIC-online blz. nr. 219 en 220]
  2. ember 1714
 3. Elisabeth Jacob Neel Brock, gedoopt te Oss 16 juli 1681 (bapt[isata] est Elijsabetha filia Jacobi Cornelii Brock et Joannæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Ewaldus Jo[ann]is et Margareta Cornelii; RK doopboek Oss 1652-1707 inv. nr. 3, BHIC scan 103), getrouwd RK te Oss 12 november 1702 [getuigen: Antonius Joannis Welte en Adrianus Reijneri van Heumen] met Joannes Theodori (/Dircks) (Megens). Uit dit huwelijk:
  1. Cornelius, gedoopt te Berghem 9 maart 1705, getuigen: Jacob Neel Brock en Gerarda Dirck Jan Theunis
  2. Leonardus, gedoopt te Berghem 23 november 1711, getuige: Catharina Thonie van Hoore
  3. Anna Maria, gedoopt te Berghem 22 december 1714, getuige: Adrianus Jacobus Nelen.
  4. Jacobus, gedoopt te Berghem 6 oktober 1718, getuigen: Joannes Nelen en Joanna Jacobi Nelen.
 4. Margaretha (/Grietje Jacob Neelen) (Brock), gedoopt te Oss 1 december 1683, getrouwd te Herpen 29 november 1720 met Peeter Roeloffs uit Berghem. Ze woonden in Herpen.
 5. Adrianus (/Ariaan Jacob Neelen) (Brock), volgt II.
 6. Petrus Brock, gedoopt te Oss 13 december 1689.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 30 september 2014, 15 juni en 8 oktober 2015.

30 maart 1675
RA Oss 74, inv. nr. 7365, folio 11rv, RAOSS074 BHIC Online pagina 21 en 22
Rut ende Hendrick Claessen gebroederen woonende / tot Macheren inden Graeffschappe van Meegen, soo / voor haer selven en[e] als momberen ober de onmun / dige naergelatene kijnderen Jan Claessen, haeren / gewesenen broeder verweckt bij Gerretien, dochtere / Frans Jansen van Asten, sijnne gewesene huijsfr[ouw] / uijt crachte van authorisatie van jeerem schepenen / der vrijh[eij]t van Osch van dato deses alhier gebleecken; / item Peter soone Jan Peter Schoenmaecker, man / en[de] momb[er] van Erken Claessen sijnne huijsfrouw / mitsgaders Jacob Claessen ende Marijken Claessen / alle kijnderen ende erffgenamen Claes Aert Rutten / haeren gewesene vader; eenen hoff lants / groot acht vaetset, ofte soo groot en[e] cleijn den selven / op Osserschaduwijck onder de vrijh[eij]t van Osch / voors. gelegen, aen d’eene sijnde Jan Claessen / den Dicken #met meer andere# ende aen de andere sijde Jacob Neell / Brock, schietende vande gemene straet tot op / erve Neell Broecken kijnderen, hebben sij uijt / cracjte ende machte als voors. wettelicken ende erffe / licken vercocht, opgedragen ende overgegeven / Jan Reijnen van Heumen den Jongen en[de] sijnnen erven [...]

30 maart 1683
RA Oss, toeg. nr. 76, inv. nr. 7365, folio 42r-43r , www.bhic.nl: RAOSS076.083 (83 van 341)
[transcriptie voornamelijk van BHIC][doorgestreept: Copia] Wij Jan Claessen Kemmers, Hendrick Bartholomeus van // [folio 42v:] Rosmalen, Dielis Peeters, Peeter Geurt Pauwelssen, // Peter Megens ende Hendrick Geurt Janssen, schepenen, // Willem Sanders ende Aert Derrick Aries borgemeesters, // Cornelis Jan Aertsen, Theunis Lamberts, Peter Willems, // Gijsbert Hermen Janssen ende Jacob Neel Brock, geswoorene, Engelbert de Man ende Jan Laurens Daems, // kerkmeesters, metsgaders Nicolaes Gaullieer ende Jan // Hendrickx van Meeuwen Heilige Geestmeesters, der stadt ende // vrijheijt van Osch, representerende het gemeene corpus // aldaer, hebben geloeft ende geloven mets desen als schulde // naeren principaell, te betalen aen de heere Gijsbert // Boonaerts erffsecretaris des quartiers van MaesLanden // ende president schepen deser steede, de somme van // twee duijsent car. guldens, tot xxtich stuijvers ’t stuck, // in goeden ganckbare gelde, ende dat van hueden // dato deses over een jaer, met hondert dargelicke // guldens over interesse daer bi [---]

29 april 1684
RA Oss, toeg. nr. 76, inv. nr. 7365, folio 77r-79r , www.bhic.nl: RAOSS076.153 (153 van 341)
[transcriptie voornamelijk van BHIC][voor schepenen van Oss compareerden:] Derrick Gijsbers ende Rut Nillesen, man en momber van Gerretien Gijsbers sijnne·huijsfrouw, kijnderen Gijsbert Gerrits, van den selven ende Iken Robben, sijnne gewesene huijsfrouw, haer respective vader ende moeder, ende hebben gemaeckt eene erffscheidinge ende deijlinge vande goederen bijde voorss. hare ouderen naergelaten, ende mets der selve doot ende afflijvicheijt op haer gedevolueert [...] [daarbij wordt genoemd:] ’t huijs met den hoff daer ’t sterffhuijs in gevallen is, groot twaelff vaetset ofte soo groot ende cleijn ’t selve gelegen op Osserschaaijck, onder de vrijheijt van Osch, ter plaetse aldaer genoempt de Broekstraet, aen ’t eene sijde de gemeene straet, ende aen d'andere sijde Derrich Sijmens, schietende van erve, de kijnderen Jeucxken Rut Aelbers tot op erve Jacob Neel Brock, item alnoch een stuck achter den selven hoff gelegen, groot eent’sestert, aen d’eene sijde Jacob Neel Brock voorss., ende aen de andere sijde het steegsken, schietende van erve ’ Groot Gasthuijs van den Bosch, tot op erve Gerrit Jacob Schuermans, dese beijde parecelen los ende vrije, uitgenomen ’t voorss. huijs ende hoff beswaert met eenen pacht van acht vaeten roggen jaerlijcx aen . . . . . . . . ten Bosch [---]

9 mei 1684
RA Oss, toeg. nr. 76, inv. nr. 7365, folio 76v, www.bhic.nl: RAOSS076.153 (153 van 341)
[transcriptie voornamelijk van BHIC] Welt Jan Welten twee ende een halff vaetset teulandts ofte soo groot ende cleijn ’t selve gelegen in t’Neerveldt, onder de Vrijheijt van Osch, aen d’eene sijde Corst Jan Welten ende aen d’andere sijde, de erfgenamen Iken Robben, schietende van erve Gerrit Schuermans, tot op erve de erfgenamen Iken Robben voorss., heeft hij wettelicken ende erffelicken vercocht, opgedragen ende overgegeven Jacob Neel Brock ende sijnen erven, omme bij deselven ten erffelicken rechten te hebben ende te besitten, ende heeft helmelinge daer op verteegen inne manieren indien gewoonlijck sijnde, tot behoeff Jacob Neel Brock voorss. ende sijnnen erven [---] [verkocht voor 100 gulden]

16 februari 1689
RA Oss 77, inv. nr. 7365, folio 55r-59r, BHIC RAOSS77
[transcriptie voornamelijk van BHIC] Ruth Neelen, Hendrick Neelen, metsgaders Jan Willems wonende tot Deursen in den lande van Ravensteijn, als momber over Harnsken ommundige dochtere Derrick Neelen, [ver]wekt bij IJfken sijnne gewesene huijsfrouw, item Jan Claessen den Dicken, man ende momber van Lijsken Neelen sijnne huijsfrouw, alle kijnderen ende erffgen[ame]n Neel Rut Theunesen van de selven ende Harnsken sijnne gewesene huijsfrouw, haer respective vader ende moeder, ende hebben gemaeckt eene erffscheijdinge ende deijlinge vande goederen bijde voorss[creve] haere ouderen naergelaten, ende mets der selver doot ende afflijvicheijt op haer gedevolueert, ende deselve goederen geleijt in vier looten ofte deelen. [In het lot van Hendrick Neelen valt] eenen mergen graeslandts, op den voorss[creve] Achter Schaaijck gelegen, aende eende sijde Gerretien weduwe van Jan Claes Aert Rutten, ende aende andere sijde, Jacob Neel Brock, schietende metten eenen eijnde op den Nieuwen Graeff, ende metten andere sijde, op het voorss[creve] Heijliger landt,

7 mei 1693
RA Oss, toeg. nr. 79, inv. nr. 7365, folio 68v, www.bhic.nl: RAOSS079.138 (138 van 373)
Peeter Corsten eenen mergen groeslandt gelegen op den Achterste Scha // dewijck onder de vrijheijt van Osch, aen de eene sijde erve Derick // Gijsberts aen de andere sijde den armen van Osch, schietende van de // gemeene steegh tot op het heijlege landt, heeft hij wettelick ende // erffelick vercocht opgedraegen ende overgegeven aen Jacob Neel Brock // ende sijnen erven omme bij den selffden ten erffelicken rechten te hebben // ende te besitten ende heeft helmelinge daer op verteegen in manieren // indien gewoonlijck sijnde tot behoeff van Jacob Neel Brock voorss. // ende sijnen erven [---] [verkocht voor 36 gulden]

15 mei 1694
RA Oss, toeg. nr. 79, inv. nr. 7365, folio 102r, www.bhic.nl: RAOSS079.203 (205 van 373)
Gijsbert Hermen Crocken, Derck Gijsberts ende Arien Jansse Crock // alle momboirs over de ommondige naergelatene kinderen // van Zaliger Corst Jan Weltten, die hij verweckt heeft bij Hendersken // Hermen Crocken, sijne gewesene huijsvrouwe uijt crachte van // authorisatie van heeren schepenen der stadt ende vrijheijt van Osch // in dato den 6 meij 1694 een stuck teulandt groot twee vaet // sete sestien roeijen offte soo groot ende clijn als ’t selve gele // gen leijt in ’t Neervelt onder de vrijheijt van Osch, aen de eene sijde // erve Jacob Neelen, aen de ander sijde rrve den meergenoemden // Jacob Neelen, schietende met den eenen eijnde op erve de wed. Gerit // Scheurmans, ende met den anderen eijnde op den geestelijcke rentmr., // hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende // overgegeven aen Jacob Neel Brock ende sijnen erven omme bij den // selffden ten erffelijcken rechtten te hebben ende te besitten, // ende hebben helmelinge daerop vertegen in manieren indien ge // woonlijck sijnde tot behoeff van Jacob Neel Brock voors. // ende sijnen erven [---] [verkocht voor 87 gulden]

5 december 1694
RA Oss, toeg. nr. 79, inv. nr. 7365, folio 115rv, www.bhic.nl: RAOSS079.229 (231 van 373)
Claes Ceelen, Jan Ceelen, Huybert Ceelen, // Beernt Derickx ende Ieuwen Jan Ieuwens // haer mede fort ende sterck maeckende voor // haere mede ende verdere erfgenaemen uijt // crachte van authorisatie der heeren schepe // nen der stadt ende vrijheijt van Os in dato den // 12 november 1894, een stuck teulandt // groot acht vaetset ofte soo groott ende clijn // als ’t selve geleegen leijt op ’t Schaickxe Velt // onder de vrijheijt van Os aen de eene sijde erve // Gijsbert Hermen Crocken, aen de ander sijde erve // Jan van Heumen, schietende van de gemeene // straet tot op de waterlaet, hebben sij wettelijck // ende erffelijck vercocht, opgedraegen ende // overgegeven aen Jacob Neel Brock ende sijnen // erven [---] [verkocht voor 305 gulden:]

22 november 1695
[In de marge van bovenstaande acte]
[Voor schepenen is verschenen:] Geertruij Claas Sijmons, laets weduwe [van] Jan Arien Aerts van Vught ende heeft als naeder in den bloede sijnde desen neffenstaende Coop ende transporte met haere Clinckende ende blinckende penningen vernadert ende heeft den eersten cooper [namelijk Jacob Neel Brock:] daervan gerenuntieert tot behoeff van Geertruij Claas Sijmons voors. ende haeren erven. [voor 305 gulden:]

14 april 1695
RA Oss, toeg. nr. 7365, inv. nr. 122, folio 51rv, www.bhic.nl: RAOSS122 (101 en 102)
Compareerde voor de heer stadthouder Broeck / huijssen, Jan van Meeuwen, president, ende Claes van / den Heuvel, schepenen der stadt ende vrijheijt van / Os: Jacob Neel Brock, gesont onder de menschen / gaende ende staende, ende Jennecken Jam Smits, / sijne wettige huijsvrouwe, sieck te bedde liggende / edogh beijde haer verstant, redenen, memorie ten / vollen machtigh ende gebruijckende soo t'volcoment / lijck scheen ende bleeck een iegelijck van ons / haer siende ende hoorende spreecken, overdenckend / de broosheijt des menschelijcken geslachts datter niet / seeckerder en is dan de doot ende niet onseeckerder / dan den tijt ende de uijre vandien hebben daer omme / van deser werelt niet willen scheijden sonder al / voorens te disponeren van haere goederen. In den / eersten beveellen sij testateuren haere siele soo / wanneer die door den wille Godts uijt haere / sterffelijcke ligaeme sal komen te scheijden / Gode van hemelrijck ende haer affgestorven / ligaem de aerde met een eerelijcke begraeffe / nisse. Comende voorder tot de dispositie van haere / tijdelijcke goederen haer van Godt almachtigh / op deser werelt verleent voorders maecken / sij testateuren den langhst levende van haer beijde / meester vant landt dat hij testateur onlanghs / heeft gecocht ende vercregen van de erffgenaemen / Marcelis Thomas Coolen als namentlijck sestien / hondt landt geleegen op den Achtter Schaick / onder Os. Item nogh eenen mergen teulant / geleegen op t Schaickxe Velt onder Os omme / daer mede sijnen ofte haeren vrijen wille / te doen t’sij omme te vercoopen, veralieneeren, / vertransporteeren soo haeren testateuren raet // (51v) gedraegen sal. Dit verclaerden sij testateuren / te wesen haeren testamente laetste / ende uijtterste wille willende ende begeerende / dat t’selve volcomentlijck sal valideeren plaets / grijpen ende effect sorteeren t’sij als testament / codicil offte eenige andere maeckingen / soo t’selve best sal connen bestaen niet tegen / staende eenige versuijmenisse off alle solem / niteijten naer rechtten daer inne niet volcoment / lijck geobserveert nogh onderhouden en waeren. / Actum voor stadthouder ende schepenen / bovengeschreven ende des t’oirconde bij de selffde beneffens haer testateuren alsoo / onderteeckent binnen Os op den veertien / den april sestienhondert vijffentnegentigh / ende was onder teeckent tmerck TT van / Jacob Neelen, tmerck X van Jenneken Jan / Smits.
[handetekeningen van] D. van Broeckhuijssen, Jan van Meeuwen, Claes van den Heuvel

Afbeelding 1. Afbeelding van het handmerk van Jacob Neel Brock. Er staat geschreven: [den veertien]den april sestienhondert vijffentnegentigh, ende was onderteeckent tmerck TT van Jacob Neelen, tmerck X van Jenneken Jan Smits. [RA Oss, toeg. nr. 7365, inv. nr. 122, folio 51v, www.bhic.nl: RAOSS122 blz. 102].

20 februari 1699
RA Oss, toeg. nr. 79, inv. br. 7365, folio 183v-184r, www.bhic.nl: RAOSS079.366 (368 van 373)
Jacob Neel Brock eenen hoff landt groot twaelff vaetset ofte soo groot // ende clijn als den selven geleegen leijt in den Horsack onder Os, // aen de eene sijde de erfgenaemen Dirck Ceelen, aen de ander sijde (in marge: de gemeene straet) // schietende met den eenen eijnde opde gemeene straet ende // met den anderen eijnde op erve Jan Hermens met meer andere, heeft // hij wettelijck ende erffelijck vercocht, opgedraegen ende overgegeven // mette oude brieven ende gerechtigheden soo ende gelijck hij Jacob Neelen // vercooper in desen ’t selve bij coope heeft vercregen sonder dat hij vercooper // geen ’t minste gauranten en behoeft te doen, aen Anthony Jan Welten // ende syenen erven [---] [verkocht voor 500 gulden:]

Op 26 januari 1724 verkoopt Grietje Jacob Neelen 9 kleine vatzaden grond, aangekomen bij deling van haar ouders, aan haar broer Ariaen Jacob Neelen. Oss, RA 84, fol. 189.


II. Ariaan Jacob Neelen (/Nele) (/Brok) / zoon van Jacob Neel Brock
Gedoopt te Oss 2 maart 1686, overleden te Oss 18 april 1768, getrouwd te Oss 12 november 1713 met Jenneken Arts van Dinther (ook: Mulders) (ook: Joanna Arnoldi Janse) (waarschijnlijk begraven te Oss 26 juli 1740; Jenneken Ariaan Jacob Neelen, NG Begraafboek). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus (/Cobus Arien Brok), gedoopt te Oss 10 december 1714 (bapt[isatus] est Jacobus filius legit[imus] Adriani Jacobi Nelen et Joannæ Aerts; suscepit Joanna Jacobi Nele; RK doopboek Oss inv. nr. 4, scan 78), overleden te Oss 19 april 1752.
 2. Arnoldus Ariaan Brok, volgt III.
 3. Joanna (/Jantjen Ariaan Brok), gedoopt te Oss 8 oktober 1719 (bapt[isata] est sub cnditione quia ab obstetrice; bapt[isata] fuerat Joanna filia legit[ima] Adriani Jacobi Nele et Joannæ Arnoldi Janse; suscept[rix] Hester Arnoldi Janse; RK doopboek Oss inv. nr. 4, scan 140), overleden te Oss 27 juli 1782, getrouwd RK te Oss 24 november 1754 [getuigen: Joannes van Dinther en Honoria Adriani Krokke] met Francis (/Cis) van der Lee, begraven te Oss 1 november 1794.
 4. Joanna (/Johanna Ariaan /Adriani Bro(c)k), gedoopt te Oss 5 april 1723 (bapt[isata] est Joanna filius (!) legit. Adriani Jacobi Nele et Joannæ Arnoldi Mulders; suscept[rix] Catharina Antonii Horens; RK doopboek Oss inv. nr. 4., scan 179), overleden vóór 1768, RK getrouwd te Oss 5 december 1745 met Hendrik Janse (van Vugt). Uit dit huwelijk:
  1. Jacobus Hendrik Janse (van Vugt), RK gedoopt te Oss 5 oktober 1752.
  2. Maria Hendrik Janse (van Vugt), RK gedoopt te Oss 2 december 1754.
  3. Hendrik Hendrik Janse (van Vugt), RK gedoopt te Oss 20 oktober 1756.
  4. Johannis Hendrik Janse, RK gedoopt te Oss 4 december 1758.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 30 september 2014 en 15 juni en 8 oktober 2015.

Te Berghem 21 januari 1724 een taxatie gedaan in erfmangeling van seekere parceelen teulland te Berghem toebehorende Arien Jacob Neele tot Osserschaijk, afkomstig van sijn vrouwen lants met name Jenneken Arts. Bron: RA Berghem

Oss RA 84, fol. 189.
Op 26 januari 1724 verkoopt Grietje Jacob Neelen 9 kleine vatzaden grond, aangekomen bij deling van haar ouders, aan haar broer Ariaen Jacob Neelen.

Oss RA84, fol. 352.
Op 20 maart 1726 verkoopt Arien Jacob Neelen voor 60 gulden 25 roeden teulland int Neervelt aan Aert Geurt Schuermans.

12 januari 1753
RAOSS152 Schepenprotocollen Oss, BHIC Online pagina 289
Op heeden dato den twalfde jan[ua]rij seventien / hondert drie en vijftig, soo sijn door heeren / officier en schepenen tot voogden over de min / derjarige kind[er]en van Lamert Antonij Hoorens / in egte verwekt aan Judik sijne huijsvrouw / aangestelt Hend[rik] Hend[rik] Hoorens den ouden / en Ariaan Jacob [doorgehaald: Neelen] #Brok# en dat op den eed / en requisita daar toe staende en onder be / loften des gerequireert werdenden de van / haaren ontfangst #en uijtgaaf# te doen legale rekening / bewijs en reliqua, actum Osch dato ut supra /
Dit is het + merk van Hend[rik] Hoorens den oude / verclaart niet te kunne schrijven /
Arien Jacob Broeck, J. v. Hoeven, Dirck van Nimwegen
Mij present / D. v. Breugel, secretaris.

Afbeelding 2. Handtekening van Ariaen Jacob Neelen Brock 12 januari 1753 [RA Oss, toeg. nr. 7365, inv. nr. 152, folio 205, www.bhic.nl: RAOSS122 blz. 289].

Op 17 mei 1768 worden de goederen van Ariaen Jacob Neelen te Oss verkocht wegens ondeelbaarheid. Het gaat om:

 • Een stuk teulland op de Boonakker te Oss. Groot 9 kleine vatzaden en 13 roeden. Verkocht op 14 mei 1768 voor 175 gulden.
 • Een huijs en hoff lands gelegen alhier te [Osser] Schaik. groot omtrent 5 vatzaden, alsmede eenen mergen op den Agterschaik, alles belast met:
  1. een sak rogge jaarlijks aan het zinloos huys te s’Hertogenbosch.
  2. ses gulden jaarlijks te vergelden aan het Sint Theunis alhier op Schaik.
  3. een halv vad rogge jaarlijks aan den armen van Oss.
  4. een Sint Willibrords-chijns van drie en een have stuiver te vergelden aan de gemeente alhier.
  5. een vierde vad en eenen halven kop garst te vergelden aan het comptoir van de Heer Rentmeester Tengnagel te s’Hertogenbosch.

Dit alles werd verkocht voor 108 gulden op 17 mei 1768 te Oss. Bron: RA Oss


III. Arnoldus Ariaan Bro(c)k / zoon van Ariaan Jacob Neelen
Gedoopt te Oss 1 december 1716 (bapt[isatus] est Arnoldus filius legit[imus] Adriani Jacobi Nele et Joannæ Arnoldi Mulders suscept[rix] Catharina Antonii Horens; RK doopboek Oss inv. nr. 4, scan 104), overleden te Oss 17 oktober 1763, getrouwd RK te Oss 26 december 1751 [getuigen: Joannes van Dinther en Honoria Adriani Krokke] met Dina (/Dien) Jan Florisse Cops (/Copps), overleden te Oss 26 februari 1798, dochter van Jan Florisse en Joanna van den Bogaert. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Arnoldus Brok, gedoopt te Oss 20 oktober 1752.
 2. Jacobus Arnoldus Brok, volgt IV-a.
 3. Johannes Arnoldus Brok, volgt IV-b.
 4. Jan Arnoldus Brok, volgt IV-c.
 5. Maria Arnoldus Brok, gedoopt te Oss 26 juni 1761, overleden te Oss 31 oktober 1765.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 30 september 2014 en 23 juni 2015.

27 januari 1795
RAOSS108 BHIC Online pagina 259 en 260
Geert van der Lee voor de eene en Johannes / Hendrik van Vugt, Hendrik Hendrik van Vugt / Jacobus van Vugt, Hendrik van Wel in huwe / lijk hebbende Maria Hendrik van Vugt, alle / woonende alhier de vier laaste hun fort en / sterk makende en de rato laveerende voor / hunne broeder Jan Hendrik van Vugt, wonende / alhier dog thans absent, kinderen van Hen / drik [doorgehaald: van Hendrik] van Vugt en Johanna Adriaan / Broks; item Jan Broks en Johannes Broks / mede wonende alhier hun fort en sterk / makende en de rato laveerende voor hunne / absente broeder Jacobus Broks, wonende tot / Amsterdam, voor d’andre helft, te / samen erfgenamen van Francis van der / Lee en Jantje Broks in leven echte lieden / welke comparanten te samen tam pro se / quam qualitata qua verklaarden mon / deling te hebben verkogt en dus bij deeze in volle regt van eijgendom over te geeven / vesten en op te dragen aan en ten behoeve / van Jacob Wouter van Schaijk en zijne / erve mede inwoonder alhier./ Een huijs en hof op Schaijk, groot een en een half / vadzaad twee roeden, ofte zo groot en kleijn / hetselve geleegen is, belend aan d’eene zijde / Piet van de Coevering, d’ander zijde de gemeene / straat, een eijnd Piet van de Coevering, ander / eijnd de gemeene straat. / En hebben zij transportanten tam pro se / quam qualitata qua hier op helmelinge vertegen / inne maniere van transport gebruijkelijk zijnde / met belofte het opdragen en overgeeven in deeze / altijd te zullen en doen houden voor goed, vast / bondig en van waarde en alle voor commer, // calange en aantaal daar op weezeende ofte / komende af te zullen foen geheellijk los en / vrij, uijtgenomen is dit huijs en hof belast / en bezwaart met een en een halve zak rog / in eene meerdere pagt aan de Heilige Geest te s’Bosch, voorts s’lands en plaatselijke lasten / schouwen, commer en servituten zoo van ouds als / gewoontens wegen, die alle bij den verkrijger / te onderhouden bewaren en te betalen. / Coram Alexander van Drunen en Dirk / van Nimwegen, schepenen. / Gegeeven ter secretarije van Oss heden den / zeven en twintigste januarij 1700 vijf en / negentig./
Dit merk + steld Geert van der / Lee, verklaard niet te kunnen schrijven.
Johannes Hendrik van Vught
Dit merk + steld Hendrik Hendrik van / Vugt.
Jacobus van Vugt
Dit merk + steld Johannes Broks / verklaard als voor.
Jan Broks
A. v. Drunen, D. van Nimwegen

In de marge op pagina 128: uijtgemaakt
Coop f. 405 " 5 " 0 / 1 1/2 zak rog in / cap. f. 234 " 7 " 8 / [totaal] 639 " 12 " 8 / 40 penn. f. 16 " 0 " 0
Bij quitantie van / Ant. van Grinsven / ontfangen van den / 40 penn. penn. in / dato 12 maart / 1795 gebleeken de / 40 penn. van deeze / koop voldaan te / zijn met / f. 15 " 19 " 13

Afbeelding 3. Handtekening van Jan Broks en het kruisje van Johannes Broks 27 januari 1795 [RA Oss, toeg. nr. 7365, inv. nr. 108, folio 128v, www.bhic.nl: RAOSS122 blz. 260].

10 april 1798
RA Oss, folio 160 en 160v; RAOSS109 BHIC Online pagina 324 en verder
In de marge: Uitg. op zegel a / 6 st.
[folio 160; BHIC pagina 324] Tauxatie en estimatie van / sodanige goederen als tusschen / Johanna Cops, weduwe Hendrik / Hak, wonende alhier, geassisteert / met haare meerderjarige kinderen / Hendrik Hak, Tonij Hak / en Elisabeth Hak / en door dezelve haare kinderen voor / zo veel des noods tot t’geen na / volgende geauthoriseert, en / Jan Broks en Johannes Broks / wonende alhier en mede als ge / laste van hunne broeder / Jacobus Broks wonende te / Amsterdam volgens onder handsche / volmagt, ter secretarije alhier / geregistreert in t’lopende protho / col van procuratien 2, na alvorens / met een behoorlijk zegel om / slagen te hebben, bij form van / ruijling en verruijling staan / getransporteert te worden, en / bestaande in hunne huijsen / aan d’Oijensche Barierre gelegen / en welke comparanten hebben / verklaard geene penningen / of ietwes hoegenaamt te hebben / uit- of zullen toegeeven, maar / deeze ruijling stootsvoets / te hebben gedaan. / De goederen welke Johanna Cops // [folio 160v; BHIC pagina 325] wed. Hendrik Hak geassisteert als / voor staat over te geeve bestaan in / twee huijsjes met den hof groot / circa zes en dertig roeden, belend / aan d’eene zijde Johannes de / Poot, ander zijde Willem Geurd / Claassen, een eijnd de straat / ander eijnd Hendrikus Meijers / belast met een jaarlijksche chijns / van vijf stuijver en vijf duijten aan / den arme alhier / t’welk bij den praesident, schepenen / en provisioneele fungeerende subst. / secretaris van Oss is getauxeert en / waardig geoordeelt een somma / van twee hondert vijf en twintig / guldens, / dico 225 - 0 - 0 / Die goederen welke Jan Broks en / Johannes Broks en mede als gelaste / van hunnen broeder Jacobus Broks / staan te transporteren, bestaan in / een huijs en hof, mede geleegen / aan d’Oijensche Barierre aan / eene zijde Willem Geurd Claassen / ander zijde de Crakenburg, een eijnd / de straat, ander eijnd J.N. van Haaften / belast met een jaarlijksche chijns / van tien en een halve stuijver aan / de arme van Oss. / t’welk als voor is getauxeert en // [folio 161; BHIC pagina 326] waardig geoordeeld eene somma / van twee hondert vijf en twintig / gulden, dico f. 225 - 0 - 0 / Wijders verklaaren wij Hendrik Rambach / president, Rijnier van Erp en Gradus Arts / schepenen, mitsgaders Willem Petrus Glaviman / provisioneele fungeerende subst. secretaris op de belofte / bij den aanvang onzer bedieninge gedaan, deeze / tauxatie in alle opregtheijd en na behoorlijk / onderzoek te hebben gedaan, naar onze beste / kennis en wetenschap. / actum ter secretarije van Oss, heden den tiende / april 1700 acht en negentig. [ondertekend door:] H. Rambach, R. van Erp, G. Arts; mij praes[en]t W. P. Glaviman provisioneel fungeerende subst. sec[retari]s.


IV-a. Jacobus (Arnoldus) Bro(c)k / zoon van Arnoldus Ariaan Brok
Gedoopt te Oss 21 oktober 1754 (volgens trouwakte teruggerekend 1758!), begraven te Amsterdam 26 februari 1806 (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof), getrouwd te Amsterdam 15 februari 1782 met Elisabeth Meijer, gedoopt te Amsterdam 14 april 1760, begraven te Amsterdam 11 juli 1783 (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof), dochter van Christianus (Steen)Meijer en Elisabeth Hangoort. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Christina Brok, gedoopt te Amsterdam 7 juli 1783 (RK kerk De Duif), peter en meter: Joannes Brok en Christina Brok (bron 360 p. 250 folio 125v nr. 5), overleden te Amsterdam 7 december 1830, getrouwd te Amsterdam 5 augustus 1808 met Adrianus Helsloot, Koopman(1831), bleeker, waterschipper, gedoopt te Amsterdam 13 juli 1785, overleden te Amsterdam 18 august 1857, zoon van Adrianus Harmanus Helsloot en Elisabeth Biorigaard. [Trouwakte: http://doc.geneanet.org/actes/zoom.php?verifauth=1&idacte=185350]

Tweede maal getrouwd met Anna (/Janna) (Maria) (/Anna Catharina /Anna Christina) Jacobs, overleden te Amsterdam 4 maart 1809. Uit dit huwelijk:
 1. Franciscus Brok, gedoopt te Amsterdam 20 juli 1785 (RK kerk De Duif), getuigen Hendrik Jacobs, Beatrix Hanssen (bron 360 p. 267 folio 134 nr.1)
 2. Joanna Brock (/Brack), gedoopt te Amsterdam 6 oktober 1787 (RK kerk De Duif), peter en meter: Jan Brock en Martijn van Lier (bron 360 p. 286 (folio 143v) nr. 4), overleden te Utrecht 16 juni 1844, getrouwd te Amsterdam 3 mei 1812 met Bernardus Besseling, timmermansknecht, gedoopt te Amsterdam 10 december 1766, overleden te Utrecht 13 februari 1848, zoon van Willem Besseling en Anna Schoer. Bernardus Besseling was eerder getrouwd geweest met Catharina Sakelen, wasvrouw, geboren te Leiden, overleden te Amsterdam 17 januari 1812.
 3. Maria Joanna Brock, gedoopt te Amsterdam 8 augustus 1790 (RK kerk De Duif), peter en meter: Thijs Schellings en Maria de Rooij (bron 361 p. 15 (folio 8) nr. 2), RK getrouwd te Amsterdam 9 december 1818 met Fredrik Muhlemeier, bleeker, van Amsterdam, 22 jaar oud, gedoopt te Nieuwekerk (NH) 24 april 1796, zoon van Johan Moritz Muhlemeier en Anna Koggelink (/Köchlin /Koggeling).
 4. Arnoldus Henricus Brok, gedoopt te Amsterdam 19 mei 1792 (RK kerk De Duif), peter en meter: Henricus Gosling en Maria Steenweg (bron 361 p. 26 folio 13v nr.11)
 5. Theresia Brok, gedoopt te Amsterdam 31 december 1794 (RK kerk De Duif), peter en meter: Jo[ann]es Schellings en Anna Binhout (bron 361 p. 44 folio 22v nr.12), overleden te Amsterdam 16 juli 1873, getrouwd te Amsterdam 9 mei 1821 met Heere le Duc, gedoopt te Amsterdam 15 augustus 1792, overleden te Amsterdam 21 juni 1870, zoon van Hendrik le Duc en Marregreeta Sollinghoove.
 6. Maria Cornelia Brok, gedoopt te Amsterdam 17 december 1797 (RK kerk De Liefde), peter en meter: Cornelius van den Burg en Maria Alida Polman (bron 379 p. 78 folio 39v nr.6)

Trouwakte: Jacobus Brock van Os Rooms oud 24 jaar buyten de Leydsepoort syn moeder Diena Florisse te Os Meyery van den Bosch, Elisabeth Meijer van Amsterdam Rooms oud 20 jaar woont als boven, ouders doot, geadsi[steert] met haar voogt Leendert Langevelt [Bron: http://doc.geneanet.org/actes/zoom.php?idacte=190508]

Doopakte van 30 november 1782 te Amsterdam (RK kerk De Duif) Elizabeth Margareta, vader: Joannes Meijer; moeder: Alida Sluijter; getuigen: Jacobus Brock en Elisabeth Meijer (bron 360 p. 246 (folio 123v) nr. 6)

Doopakte van 18 maart 1783 te Amsterdam (RK Mozes- en Aäronkerk) Jacobus Arnoldus, vader: Antoni Fleur; moeder: Margareta Spijk; getuigen: Jacobus Brok en Elisabeth Meijer (bron 312 p. 206 (folio 103v) nr. 1)

Doopakte van 28 oktober 1784 te Amsterdam (RK kerk De Duif) Joanna, vader: Joannes Meijer; moeder: Aeltje Sluijter; getuigen: Joannes Brok en Joanna Jacobs (bron 360 p. 260 (folio 130v) nr. 8)

Paars: van Jan Beekman, http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=hendrik1&m=NG&lang=de&pz=ernst+hendrik&nz=beekman&ocz=0&n=brok&t=N&x=0&y=0, website geraadpleegd 30 november 2009

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 30 september 2014, 6 en 15 juni 2015.


IV-b. Johannes Arnoldus Brox / zoon van Arnoldus Ariaan Brok
Gedoopt te Oss 15 juli 1756, overleden te Oss 27 juni 1808, getrouwd te Rosmalen 28 januari 1787 met Catharina van Oijen, gedoopt te Deurne 30 april 1755, overleden te Oss 8 januari 1829, ten tijde van haar huwelijk wonende te Hintham, volgens de doopacte dochter van Henricus Laurentii Noë en Anna Wilhelmi de Veth; volgens de overlijdensacte dochter van Hendrik van Oijen en Johanna de Veld. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Brox, gedoopt te Oss 5 september 1788, overleden te Grave 14 maart 1872, getrouwd te Grave 19 oktober 1823 met Matheus Vrints, gedoopt te Udenhout 13 november 1767, overleden te Grave 27 juni 1842, zoon van Gasparis Vrints en Maria Roosen. Matheus Vriends was eerder weduwnaar van Theresia Kilsdonk die ca. 1758 te Boxmeer geboren was en te Grave overleden 18 november 1821.
 2. Arnoldus Brox, volgt V.
 3. Joanna Brox, gedoopt te Oss 2 april 1794, overleden te Oss 11 februari 1800.
 4. Anna Brox, gedoopt te Oss 17 maart 1797, overleden te Oss 28 november 1797.

Op 30 maart 1802 verkocht Johannes Arnoldus Brox aan Anthonij van Heumen een huis en hof aan de Oijense Barieën, groot een half vadsaad, voor 250 gulden. RA Oss.

15 april 1802
RA Oss 111, folio 151 en 151v; RAOSS111 BHIC Online pagina 324 en verder
[folio 151; BHIC pagina 301] In de marge: Uitg. op zegel a 6 st.
Koop f. 255 " 0 " 0 / de helft in / 5 st. en 10 penn. / in cap. f. 3 " 11 " 12 / [totaal] f. 258 " 11 " 12 / 40 penn. / f. 6 " 9 " 6 / Johannes Broks inwoonder alhier / heeft verklaart mondeling te hebben verkogt / en dus in vollen regt van eigendom over te geven / vesten en op te dragen aan en ten behoeve / van Antonij Rijnier van Heumen en zijne erve / wonende alhier, / een huijs en hof, staande alhier aan de / Oijensche Bariere, belend aan de eene zijde / Jan Broks, ander zijde Johannes de Poot / een eind Hendrikus Meijers, ander / eind de straat. / En heeft hij transportant daar op halme / linge vertegen inne maniere van trans / port gebruikelijk zijnde, belovende op / verband van zijn persoon en goederen heb / bende ende verkrijgende dit opdragen en / overgeven altijd te zullen en doen houden / voor goed, vast, bondig en van waarde en / alle voorcommer, calange en aantaal / daar op wezende ofte komende, af te / zullen doen geheellijk los en vrij, uitge / nomen is dit huis en hof belast en be / zwaart met de helft in eene chijns van / vijf stuiver en tien penningen jaarlijks / te vergelden aan den armen van Oss. / Voorts slands en plaatzelijke lasten, / schouwen, commer en servituten, zo van / ouds als gewoontens wegen die alle bij // [folio 151v; BHIC pagina 302] en verkrijger te onderhouden, bewaren en / te betalen. / Getuigen hier over waren Dirk van Nim / wegen en Rijnier v an Erp, leden der / municipaliteit. / Gegeven ter secretarije van Oss den vijf / tiende april agtien hondert en twee /
Dit merk + steld Johannes / Broks, verklaard niet te / kunnen schrijven
D. van Nimwegen; R. van Erp; mij praes[en]t W. P. Glaviman, secret[ari]s.

Groen: informatie van Hanneke Brok 18 mei 2015


IV-c. Jan Arnoldus Brox / zoon van Arnoldus Ariaan Brok
Gedoopt te Oss 20 januari 1759, overleden te Oss 19 april 1826, getrouwd te Oss 20 mei 1782 met Bertina (/Bertijna /Martina /Martine /Gijsberta) Hendrik van Lier, gedoopt te Oss 11 juli 1756, overleden te Oss 20 oktober 1815, dochter van Henricus Hubertus van Lier en Joanna Cornelis van Well. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna (/Johanna) Brokx, gedoopt te Rosmalen (Hintham) 24 februari 1785, overleden te Oss 26 februari 1863, voor de eerste keer getrouwd te Oss 1 augustus 1818 met Gerardus Nijs, kleermaker te Oss, gedoopt te Oss 17 januari 1791, overleden te Oss 19 augustus 1829, zoon van Willem Nijs en Allegonda van de Goor. Tweede keer getrouwd te Oss 8 januari 1831 met Joannes Hoijmans, gedoopt te Lithoijen 8 februari 1802, zoon van Gerardus Hoijmans, tapper te Lithoijen, en Hendrica Antonii Vesters. In 1831 is Joanna Brocks van beroep ventster te Oss. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1860-1880 is ze koopvrouw wonende te Oss, Heuvel A42 en woont ze daar alleen. Bij haar overlijden is beroep en verblijfsplaats van haar tweede man onbekend.
 2. Joanna Maria (/Marjan) Brokx, gedoopt te Rosmalen (Hintham) 31 oktober 1786, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 8 mei 1824 met Johannes Andries van den Heuvel, schoenmaker, gedoopt te Nistelrode 29 oktober 1795, overleden te Nieuwer-Amstel 29 september 1855, zoon van Andries van den Heuvel en Maria Strick.
 3. Arnoldus Brock, gedoopt te Oss, 8 maart 1783.
 4. Johannes Brox, gedoopt te Oss 27 december 1788, overleden te Oss 9 januari 1789.
 5. Jennemieke Brocks, gedoopt te Oss 23 januari 1790, overleden te Oss 15 mei 1790.
 6. Johanna Maria (/Jennemieke) Brox, gedoopt te Oss 4 april 1791, overleden te Oss 25 juni 1843, voor de eerste keer getrouwd te Oss 14 februari 1813 met Paul Steven Tijssen, gedoopt te Oss 18 september 1783, overleden te Oss 21 september 1820, zoon van Steven Tijssen en van Johanna van Hal. Tweede keer getrouwd te Oss 24 november 1821 met Petrus van Geenen, arbeider, gedoopt te Oss 15 maart 1793, overleden te Oudshoorn (ZH) 29 oktober 1835, zoon van Nicolaas van Geenen en van Maria Liebeton. Jennemieke is "servante" (dienstmeid) van beroep als ze 1813 trouwt.
 7. Willbrordus (/Willem) Brox, gedoopt te Oss 26 maart 1793, overleden te Oss 16 augustus 1794
 8. Henricus Brox (/Brocq), gedoopt te Oss 28 april 1795, overleden te Brussel 9 april 1861, Hôpital Saint Pierre, van beroep religieus.
 9. Jacoba Brox, gedoopt te Oss 13 november 1797, overleden te Utrecht 9 november 1858, trouwt te Utrecht 8 juni 1825 met Carolus Christianus Wegenhuijsen, koopman, geboren te ’s-Hertogenbosch, overleden te Utrecht 3 maart 1848, zoon van Wilhelmus Wegenhuijsen en Maria Anna Dickman.
 10. Gijsberta (/Dien /Ardina /Hendrien /Emerdina) Brox (/Broks), gedoopt te Oss 27 april 1800, overleden te Heesch 31 mei 1871, getrouwd te Oss 15 februari 1828 (voor de kerk te Oss 18 februari 1828) met Antonius Kusters, bouwmansknecht, gedoopt te Heesch 27 maart 1801, overleden te Heesch 12 december 1879, zoon van Joost Kusters en Petronella van Herpen.

Jan Arnoldus Bro(k)x is schoenmaker te Oss. Hij kwam 29 oktober 1788 van Rosmalen in Oss wonen, Jan Arnoldus Brocq, gewoond te Hintham, met zijn kinderen Johanna en Marjan, geboren te Hintham en hij is getrouwd met Bertijn Hendrik van Lier.

26 november 1805
RA Oss 113, folio 82v en 83 ; RAOSS113 BHIC Online pagina 164 en165
[folio 82v; BHIC pagina 164] In de marge: Op zes st. zegel uitgemaakt
Koop / f. 290 " 0 " 0 / 40 penn. 7 " 5 " 0 / Jan Broks #wonende alhier# heeft verklaard monde / ling te hebben verkogt en dus in / volle recht van eigendom over te geven / vesten en op te dragen aan en ten / behoeven van Geert Aarts, mede / inwoonder alhier, / een huijsje en hof, staande alhier / aan d’Oijensche Bariere, aan eene zijde / Dirk van Utrecht, ander zijde Tonij van / Heumen, een eind de straat, ander / eind Hendrikus Meijers, en kan den / koper het zelve niet eerder aanvaarden / als het huis te pinxteren 1807 en den / hof half maart daar te voren / En heeft hij transportant daar op hal / melinge in maniere van transport / gebruikelijk zijnde, belovende op ver / band van zijn persoon en goederen / hebbende ende verkrijgende het opdra / gen en overgeven in deeze altijd / te zullen en doen houden voor / goed, vast, bondig en van waarde / en alle voorcommer, calange en / aantaal daar op wezende ofte / komende, af te zullen doen ge // [folio 83; BHIC pagina 165] heellijk los en vrij, uitgenomen is het / zelve huis en hof belast en bezwaart / met de helft in eene chijns van / vijf stuivers en tien penningen / jaarlijks aan den armen van Oss / te vergelden. Voorts slands en plaat / selijke lasten, schouwen, commer en / servituten, zo van ouds als gewoontens / wegen die alle bij den en verkrijger te / onderhouden, bewaren en te betalen. / Coram Rijnier van Erp en Jacobus / van der Heijden, schepenen in / Oss. / Gegeven ter secretarije van Oss / heden den zes en twintigsten novem / ber 1800 en vijf. /
Jan Broks; R. van Erp; J. van der Heijden; mij praes[en]t W. P. Glaviman, secret[ari]s.

Afbeelding 4. Handtekening van Jan Broks 26 november 1805, nu zonder c [RA Oss, toeg. nr. 7365, inv. nr. 113, folio 83, www.bhic.nl: RAOSS122 blz. 165].

Groen: toevoegingen en correcties van Hanneke Brok 30 mei 2015 en 15 juni en 8 oktober 2015.


V. Arnoldus Brocks / zoon van IV-b Johannes Arnoldus Brocx
Gedoopt te Oss 26 mei 1791, overleden te Oss 29 september 1864, getrouwd te Oss 20 april 1815 met Mieke Jan Haak, gedoopt te Oss 4 augustus 1788, overleden te Oss 5 maart 1826, dochter van Jan Haak (/Haek) en Johanna (Adrianus) Bosmans. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Broks, volgt VI-a.
 2. Johanna Bro(c)ks, geboren te Oss 7 juli 1817, overleden te Rotterdam 17 augustus 1898, getrouwd te Oss 20 mei 1843 met Hendricus Dikmans, wagemaker in Oss, gedoopt te Amerzoden 20 november 1810, overleden te Sint-Michielsgestel 25 november 1857, zoon van Jacobus Dikmans en van Margareta Wordragen.
 3. Jan Broks, volgt VI-b.
 4. Antonetta Broks, geboren te Oss 9 juli 1822, overleden te Oss 25 maart 1823.
 5. Arnoldus Broks, volgt VI-c.
 6. Catharina Bro(c)ks, geboren te Oss 10 november 1818, overleden te Oss 2 november 1904, getrouwd te Oss 30 mei 1865 met Jan Hendrik Ebus, geboren te Pont (in Pruissen) 6 februari 1827, overleden te Oss 1 augustus 1890, zoon van Anna Maria Theresia Ebus, weduwnaar van Anna Catharina van Helvoort. Zijn moeder woont zonder beroep in Leiden. Van beroep is hij Pleisteraar te Oss. Voor haar huwelijk woonde Catharina Brocks in Lith.
Tweede keer getrouwd te Oss 30 september 1826 met Johanna Maria de Reuver, dienstmaagd, gedoopt te Macharen 2 januari 1782, overleden te Oss 25 februari 1864, dochter van Hendrik de Reuver en Ida van Gennip.

Arnoldus Brocks is schoenmaker te Oss. In het bevolkingsregister van 1860-1880 staat hij genoteerd als bode wonende in de Peperstraat A179 met zijn tweede vrouw en zijn jongste dochter Catharina.

Kadastrale legger 1832, Arnoldus Broks, A1066 (huis en erf) en A1067 (tuin).

Groen: aanvulling van Hanneke Brok 18 en 30 mei en 6 juni 2015.VI-a. Johannes Brocks / zoon van Arnoldus Brocks
Geboren te Oss 3 maart 1816, overleden te Oss 27 september 1888, getrouwd te Oss 30 juli 1853 met Johanna Maria van Rooij, geboren te Sint-Oedenrode 18 februari 1821, overleden te Oss 10 januari 1878, dochter van Wilhelmus van Rooij en van Elisabeth van Hirtum. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Alouisius Broks, geboren te Oss 9 december 1854, ongehuwd overleden te Utrecht 12 september 1909. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 is hij 22 april 1868 vanuit Oss naar Tilburg vertrokken.
 2. Petrus Josephus Brocks, timmerman, geboren te Oss 2 februari 1856, overleden te Tilburg 7 februari 1887. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 is hij 29 mei 1872 naar Veghel vertrokken en 15 december 1874 vanuit Helmond teruggekomen naar Oss. Hij woonde in Helmond (ingeschreven als Brokx) Wijk B1 (Bron: Bevolkingsregister 1860-1880, Wijk B1, Fiche 2, Folio 85, http://isis.rhc-eindhoven.nl/) is vervolgens vanuit Oss 6 april 1875 naar Waalwijk vertrokken vanwaaruit hij 20 juni 1876 weer terug kwam. Op 30 juni 1877 is hij naar Boxmeer uitgeschreven.
 3. Maria Elisabeth Brocks (Zr. Maria Benito), geboren te Oss 29 september 1857, overleden te Moergestel 18 juni 1944. Was Zuster van Liefde. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1880-1900 is ze 22 augustus 1884 naar Tilburg vertrokken.
 4. Wilhelmus Franciscus Brocks, volgt VII-a.
 5. Alphonsus Maria Brocks, geboren te Oss 8 juli 1861, overleden te Tilburg 23 mei 1922. Hij is in de congregatie van de fraters van Tilburg ingetreden op 15 augustus 1878 en geprofest 29 augustus 1882. Zijn kloosternaam was frater Maria Benitius. Hij overleed in het fraterhuis van het Heilig Hart te Tilburg. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 is hij 10 september 1874 naar Tilburg vertrokken.
 6. Elisabeth Maria Brocks, geboren te Oss 4 november 1863, overleden te Oss 11 februari 1941, getrouwd te Oss 26 oktober 1891 met Petrus Jacobus Johannes Cremers, boekhouder, geboren te Maashees 24 februari 1865, overleden te Oss 28 mei 1953, zoon van Johannes Mattheus Melchior Cremers, bierbrouwer te Maashees, en Jacoba Janssen. Later had P. Cremers een groothandel in papier, was raadslid der gemeente Oss, Secretaris-Penningmeester van de Gezondheidscommissie, Adrministrateur van de R.K. Middelbare Handelsavondschool en Secretaris-Penningmeester van de Bouwvereniging ’St. Willbrordus’. Adres januari 1928: Molenstraat 63a.
 7. Henrica Louisa Maria Brocks (Zr. Maria Emmelia; Zuster van Liefde, uitgetreden januari 1887), geboren te Oss 1 januari 1868, overleden te Veghel 22 februari 1947, getrouwd te Oss 17 januari 1898 met Willem Fleskens, geboren te Sambeek 1 maart 1871, overleden te Veghel 3 september 1957, zoon van Jacobus Fleskens en Margaretha Katemans. Willem Fleskens was bakker te Veghel. Uit dit huwelijk (onder andere?): Johan Fleskens (geboren 27 oktober 1900, overleden 21 september 1953) en Bets Fleskens (geboren 9 juni 1902, overleden 23 januari 1977). Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1860-1880 is Henrica op 24 oktober 1879 op 11 jarige leeftijd naar Tilburg vertrokken en volgens het bevolkingsregister van Oss 1880-1900 vanuit Tilburg weer thuis in Oss komen wonen op 21 mei 1888 en vertrokken naar Veghel 27 januari 1898.

Informatie van bidprentje en uit adresboek gemeente Oss 1928; R. Pieters, email 16 maart 2009

Johannes Brocks was ambtenaar bij de brievenposterij, distributeur, brievengaarder; boekhandelaar te Oss, winkelier te Oss. Hij woonde in Oss in de Peperstraat. In het bevolkingsregister van Oss van 1860-1880 staat hij genoteerd als brievengaarder wonende Peperstraat A179. In het bevolkingsregister van Oss 1880-1900 staat hij ingeschreven als winkelier, Peperstraat A189. Hij was lid der Derde Orde, lid der Heilige Familie, Processie en Eerewacht.


VI-b. Jan Brocks / zoon van Arnoldus Brocks
Geboren te Oss 8 september 1820, overleden te Oss 25 juni 1892, getrouwd te Oss 29 oktober 1851 met Johanna Maria Smits, geboren te Oss 13 augustus 1823, dochter van Dirk Smits en van Wilhelmina van de Goor. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Brocks, geboren te Oss 13 augustus 1852, overleden te ’s-Hertogenbosch 6 juni 1919, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 8 mei 1880 met Joannes Jacobus Burg, koetsier, geboren te ’s-Hertogenbosch 12 september 1853, overleden te ’s-Hertogenbosch 9 oktober 1906, zoon van Wilhelmus Burg en Catharina Cornelia Smits. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 is Maria Brocks 3 juli 1869 naar Nijmegen vertrokken en 10 juli 1872 vanuit ’s-Hertogenbosch weer in Oss komen wonen.
 2. Wilhelmus Brocks, volgt VII-b.
 3. Antonia Brocks, geboren te Oss 2 april 1856, overleden te Nijmegen 19 september 1934, getrouwd te Oss 2 november 1882 met Jacobus Johannes Hoeboer, schrijnwerker, geboren te Nijmegen 16 oktober 1857, overleden te Nijmegen 20 januari 1934, zoon van Willem Johannes Hoeboer en Allegonda Agnes Koppes. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 is Antonia op 23 mei 1871 naar Lithoijen vertrokken en van daar 15 juli 1871 weer terug gekomen. Vervolgens is ze 31 augustus 1871 naar Tiel gegaan vanwaaruit ze 19 mei 1873 weer terug kwam. Op 18 januari naar ’s-Hertogenbosch vertrokken en 1 april 1878 vanuit Veghel weer teruggekomen naar Oss. Op 14 maart 1879 naar Stratum (Eindhoven) vertrokken.
 4. Wilhelmina Barbara Brocks, geboren te Oss 4 december 1857, overleden te Nijmegen 6 mei 1916, getrouwd te Nijmegen 1 februari 1888 met Theodorus Johannes Jansen Ketelaars, letterzetter, geboren te Nijmegen 21 april 1857, overleden te Nijmegen 3 september 1915, zoon van Johan Daniel Jansen Ketelaars en Hendrina Meeuwsen. Wilhelmina Brocks was 17 mei 1884 al vanuit Oss naar Nijmegen vertrokken.
 5. Johanna Maria Brocks, geboren te Oss 14 december 1858, overleden te Oss 21 december 1858.
 6. Joannes Brocks, geboren te Oss 16 oktober 1860, overleden te Oss 7 november 1860.
 7. Theodora Brocks, geboren te Oss 18 november 1863, vertrokken naar Rotterdam 23 mei 1885, overleden te Rotterdam 29 september 1950, getrouwd te Rotterdam 11 mei 1887 (later gescheiden) met Johannes Hendrikus Zeitzen, geboren te Nijmegen 2 juni 1862, overleden te Rotterdam 3 maart 1942, zoon van Wilhelmus Zeitzen en Elisabeth Mientjes..
 8. Henricus Brocks, volgt VII-c.

Groen: informatie van Hanneke Brok 18 mei 2015.

Jan Brocks was schoenmaker, particulier, winkelier, kroeghouder te Oss op de Heuvel. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1860-1880 was hij winkelier en woonde op de Heuvel A59. Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1880-1900 was hij bode en het gezin woonde op de Heuvel A12. Johanna Maria Smits is na de dood van Jan Brocks op 31 oktober 1892 naar Kleef vertrokken samen met haar jongste zoon Henricus Brocks.


VI-c. Arnoldus Broks / zoon van Arnoldus Brocks
Geboren te Oss 27 augustus 1825, overleden te Nijmegen 5 juni 1910, getrouwd te Nijmegen 27 augustus 1856 met Agnes Conradine Josephine Bresser, geboren te Arnhem 13 mei 1822, overleden te Nijmegen 25 april 1922, dochter van Caspar Herman Bresser en Maria Anna Weijll. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Arnoldina Maria Broks, geboren te Nijmegen 26 mei 1857, overleden te Nijmegen 13 februari 1859.
 2. Auguste Albert Joseph Broks, volgt VII-d
 3. Marie Elise Emilie Broks, geboren te Nijmegen 27 februari 1861, overleden te Hilversum 11 juni 1926.
 4. Johan Casper Joseph Broks, geboren te Nijmegen 4 juni 1864, kapelaan te Ravenstein, ongehuwd overleden te Aalten 14 september 1910, begraven in Ravenstein.

Arnoldus Broks is stadsonderwijzer te Nijmegen, Lid der derde Orde van den Heilige Dominicus en van het kerkbestuur der Sint Dominicus kerk.

Volgens een krantebericht in de Tilburgshe Courant van 28 januari 1892 (zie delpher.nl) werd de eerwaarde heer J.C.J. Broks tot assistent in Velddriel aangesteld. Hij was een priester van het seminarie te Michielsgestel. Volgens een krantebericht in de Tijd van 21 mei 1902 (zie delpher.nl) werd de weleerwaarde heer J.C.J. Broks tot kapelaan van Ravenstein benoemd.

Groen: aanvulling van Hanneke Brok 30 mei 2015.

        

Afbeelding: (a) Het graf van Arnoldus Broks en Agnes Conradine Josephine Bresser op de begraafplaats Daalseweg in Nijmegen (vak Daa 31-03-06). De begraafplaats is een monument. Foto en informatie van Patrick Broks 24 januari 2016. (b) Knipsel uit de Noord-Brabanter van 2 januari 1869 (uit www.delpher.nl 24 januari 2016). (s) Knipsel uit de Tijd van 16 februari 1902 (uit www.delpher.nl 24 januari 2016). (d) Foto van het graf van kapelaan J. Broks in Ravenstein (website BHIC).


VII-a. Wilhelmus Franciscus Brocks / zoon van Johannes Brocks
Geboren te Oss 11 augustus 1859, overleden te Oss 18 september 1910, getrouwd te Oss 24 mei 1884 met Cornelia Francisca Klotz, geboren te Bergeijk 19 mei 1859, overleden te Oss 30 januari 1922, dochter van Christoffel Klotz, rijksambtenaar, en Maria Catharina Kuijken. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Willebrordus Brocks, volgt VIII-a.
 2. Josephus Christoforus Brocks, geboren te Oss 6 april 1886, overleden te Oss 26 mei 1958, timmerman en architekt, woont volgens het bevolkingsregister 1923-1937 op de Berghemseweg 17 A te Oss.
 3. Joanna Maria Brocks, geboren te Oss 28 maart 1887, overleden te Oss 6 januari 1906, lid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw en Processie Oss-Kevelaer.
 4. Catharina Josephina Maria Brocks, geboren te Oss 18 maart 1888, overleden te Oss 9 september 1888.
 5. Petrus Cornelus Brocks, geboren te Oss 2 september 1889, overleden te Wijchen 22 februari 1949, getrouwd met Agnes Johanna Maria de Groot. P. C. Brocks woont volgens het bevolkingsregister van 1923-1937 op de Berghemseweg 17 A te Oss. Hij is 9 december 1931 naar Wijchen vertrokken.
 6. Catharina Joanna Henrica Brocks, geboren te Oss 24 juli 1890, overleden te Oss 21 augustus 1890.
 7. Cornelus Antonius Brocks, geboren te Oss 24 juli 1890, overleden te Oss 20 augustus 1890.
 8. Henrica Catharina Brocks, geboren te Oss 26 november 1891, overleden te Oss 29 november 1962, getrouwd te Oss 3 juni 1919 met Antonius Adrianus Mulders, opzichter, geboren te Oostburg 1 maart 1884, overleden te Oss 28 december 1962, zoon van Cornelis Mulders en Adriana Maria Linssen. Adres januari 1928: Nieuwstraat 12, Oss.
 9. Catharina Joanna Maria Brocks, geboren te Oss 29 oktober 1892, overleden te Oss 21 juli 1893.
 10. Antonius Alouisius Brocks, geboren te Oss 23 december 1893, overleden te Oss 10 februari 1897.
 11. Alphonsus Petrus Brocks, geboren te Oss 13 januari 1895, overleden te Oss 10 november 1895.
 12. Alphonsus Petrus Brocks, volgt VIII-b.
 13. Antonius Aloysius Josephus Brocks, volgt VIII-c.
 14. Wilhelmus Cornelus Brocks, volgt VIII-d.
 15. Elisabeth Francisca Brocks, geboren te Oss 20 augustus 1900, overleden te Oss 18 november 1900.

Informatie uit Adressengids Oss 1928 gekregen van R. Pieters uit Oss, email 16 maart 2009

Wilhelmus Franciscus Brocks was timmerman in Oss, woonde aan de Stationsweg tot 1886 en daarna op den Heuvel. Hij was lid der Heilige Famile, Processie en van Onze Lieve Vrouwe van Rust.


VII-b. Wilhelmus Brocks / zoon van Jan Brocks
Geboren te Oss 27 september 1854, overleden te Oss 27 mei 1916, getrouwd te Oss 28 oktober 1881 met Johanna van Uden, geboren te Oss 24 februari 1860, overleden te Heesch 5 mei 1935, dochter van Marcelus van Uden, besteller van goederen, en Allegonda van Zantvoort. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Joanna Brocks, geboren te Oss 1 maart 1882, getrouwd te Oss 21 juli 1914 met Hermanus Petrus Peters, winkelbediende geboren te Nijmegen 4 mei 1886, zoon van Marinus Peters en Petronella Looijschilder. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Maria Joanna 6 mei 1907 naar ’s-Gravenhage vertrokken en vandaar 27 februari 1909 weer teruggekomen; 22 juni 1909 is ze naar Nijmegen gegaan vanwaar ze 11 juni 1914 weer terug kwam; 21 juli 1914 is ze naar Arnhem vertrokken. Volgens bevolkingsregister van Den Haag 2 oktober 1916 vanuit Arnhem in Den Haag komen wonen en 13 september 1921 naar Nijmegen vertrokken.
 2. Marcelus Arnoldus Brocks, volgt VIII-e.
 3. Joanna Wilhelmina Brocks, geboren te Oss 24 november 1884, overleden te Oss 20 oktober 1885.
 4. Aldegonda Joanna Brocks, geboren te Oss 24 november 1884, overleden te Oss 2 januari 1885.
 5. Joanna Wilhelmina Brocks, geboren te Oss 22 mei 1885, overleden te Tegelen 16 januari 1942, getrouwd te Rotterdam 27 februari 1924 met Gerrit ten Tuijnte, geboren te Deventer 23 januari 1892, zoon van Gerrit ten Tuijnte en Maria Hendrika Rutgers. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Joanna Wilhelmina op 6 of 11 mei 1900 naar Veghel vertrokken en vandaar op 13 december 1905 weer terug gekomen. Op 6 mei 1907 is ze naar Oudheusden vertrokken.
 6. Aldegonda Johanna Brocks, geboren te Oss 23 juni 1886, getrouwd te Oss 6 oktober 1914 met Andreas Johannes Groote, geboren te Schiedam 13 december 1872, zoon van Johannes Gerardus Hendricus Groote en Elisabeth Vermeulen. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Aldegonda Johanna op 6 mei 1907 naar ’s-Gravenhage vertrokken vanwaar ze 27 februari 1909 weer terug kwam; op 11 oktober 1909 is ze naar Nijmegen gegaan, van waar ze 24 juni 1914 weer terug kwam; en op 6 oktober 1914 is ze naar Rotterdam uitgeschreven.
 7. Antonia Wilhelmina Brocks, geboren te Oss 1 februari 1889, overleden te Oss 20 december 1891.
 8. Francisca Anna Brocks, geboren te Oss 9 augustus 1891, overleden te Oss 3 oktober 1941, getrouwd te Oss 8 augustus 1928 met Martinus van den Bogaart, fabrieksarbeider, geboren te Nistelrode 27 december 1891, overleden te Oss 5 november 1971, zoon van Hendrikus van den Bogaart en Petronella Verwijst, weduwnaar van Francisca Adriana van den Broek. Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Francisca Anna op 6 mei 1907 naar Oudheusden uitgeschreven en van daar 15 januari 1908 weer teruggekomen. En op 27 oktober 1908 is ze naar Groenlo vertrokken, vanwaar ze 13 november 1909 al weer terug kwam.
 9. Antonia Jacoba Brocks, geboren te Oss 28 september 1893, getrouwd te Nuland 16 oktober 1925 met Henricus Mathijs Lensen, geboren te ’s-Hertogenbosch 12 april 1896, zoon van Wilhelmus Johannes Lensen en Gudula Alegonda van Druenen. Antonia Jacoba is volgens het bevolkingsregister 1923-1937 van Oss op 7 oktober 1925 naar Nuland vertrokken.
 10. Wilhelmus Brocks, volgt VIII-f.
 11. Levenloos meisje te Oss, 4 juli 1894.
 12. Levenloos meisje te Oss, 14 februari 1895.
 13. Johanna Maria Brocks, geboren te Oss 27 augustus 1899, getrouwd te Oss 29 augustus 1922 met Josephus Joannes Fellinger, Kantoorbediende, geboren te Veendam 5 september 1892, zoon van Jan Fellinger en Veronica Johanna Brekeling. Adres januari 1928: Floraliastraat 15, Oss.
 14. Theodorus Wilhelmus Brocks, volgt VIII-g

Wilhelmus Broks was postbode, telegraafbode, brievenbesteller, wonende te Oss in de Molenstraat (vóór 1885), op de Wal (tussen 1885 en 1893) en aan het Klaphekken (ná 1893). Postbode, Klaphekken B42, staat er in het bevolkingsregister van Oss van 1880-1900. En in het bevolkingsregister van 1900-1923 Postbode, Klaphekkenstraat B42, dan B570 (?), 44, en Floraliastraat 22. De weduwe J. Brocks-van Uden was januari 1928 winkelierster en woonde in de Palmstraat te Oss. Ook in het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 staat zij als winkelierster ingeschreven en is 14 september 192 naar Naaldwijk uitgeschreven. Voor zijn huwelijk is Wilhelmus Brocks volgens het bevolkingsregister van Oss 1860-1880 op 19 mei 1873 naar Neerbosch (Nijmegen) vertrokken en op 26 oktober 1877 vanuit Milligen weer twerug gekomen in Oss.

Information uit adresgids Oss 1928; R. Pieters uit Oss, email 16 maart 2009

Paars: informatie van Hanneke Brok 18 mei, 15 juni en 8 oktober 2015


VII-c. Henricus Brocks / zoon van Jan Brocks
Geboren te Oss 22 november 1866, overleden te Oss 24 augustus 1940, getrouwd met Elizabeth Grotelaer, geboren te Kleef (Duitsland) 1 augustus 1876, overleden te Oss 6 januari 1942, dochter van Lambertus Grotelaer en Johanna Maria Wolters. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Brocks, geboren te Kleef (Duitsland) 29 maart 1895, overleden te Oss 28 januari 1943, getrouwd te Oss 6 oktober 1922 met Henricus Gerardus Boeijen, arbeider, geboren te Oss 22 september 1895, overleden te Oss 17 november 1975, zoon van Gerardus Boeijen en Henrica van Lent. Adres januari 1928: Ridderstraat 72 te Oss.
 2. Heinrich Brocks, volgt VIII-h.
 3. Johann Lambert (/Johann) Brocks, volgt VIII-i.
 4. Lambertus Johan (/Lambert) Brocks, geboren te Kleef 25 april 1903, overleden te Oss 28 januari 1974, gemeentewerker, woonde 22 juli 1941 Oijenseweg 22 te Oss, 16 december 1971 Groen van Prinstererstraat 14.
 5. Wilhelm Brocks, volgt VIII-j.
 6. Elisabeth Brocks, geboren te Kleef 13 december 1908, overleden te Oss 8 november 1956, getrouwd te Oss 29 januari 1932 met Theodorus Leonardus Marinus Timmermans, geboren te Oss 1 juli 1905, overleden te Oss 17 november 1988, zoon van Marinus Timmermans en Helena Maria Netten.
 7. Wilhelmina Aleida (/Wilhelmina) Brocks, geboren te Kellen 9 maart 1916, overleden te Oss 7 september 1999, getrouwd te Oss 3 Oktober 1941 met Martinus Hendrikus Buuts, geboren te Herpen 1 december 1914, overleden te Oss 27 juni 1979.

Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1880-1900 is Henricus Brocks 31 oktober 1892 naar Kleef in Duitsland vertrokken. En volgens het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 is hij 13 december 1916 vanuit Kellen (Duitsland) met zijn vrouw en kinderen weer in Oss teruggekeerd. Hij werd als kuiper genoteerd en woonde op de Begijnenstraat 12. Ook volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 was Henricus Brocks kuiper. Hij woonde op de Oijenseweg 22.

Groen: Informatie van bidprentje en adressgids Oss 1928; R. Pieters uit Oss, email 16 maart 2009

Paars: Informatie van website van http://allrelatives.geneanet.org/contact/anja30/Anja-Kerkhof. Website geraadpleegd 26 juni 2010.

Bruin: informatie van de website van Johan Hendrik Brocks
http://allrelatives.geneanet.org/contact/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks
Website geraadpleegd 26 juni 2010.
http://www.geneanet.org/profil/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks.
Website geraadpleegd 1 oktober 2014.


VII-d. Auguste Albert Joseph Broks / zoon van VI-c Arnoldus Broks
Geboren te Nijmegen 28 april 1859, overleden te Amsterdam 22 maart 1911, getrouwd te Amsterdam 13 april 1893 met Maria Kersten, geboren te Maastricht 4 februari 1870, overleden ná 1932, dochter van Johannes Kersten en Barbara van Weersch. Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Arnoldina Barbara Maria Broks, geboren te Amsterdam 2 maart 1894, winkeljuffrouw, wonende Marnixkade nummer 8, getrouwd te Amsterdam 18 april 1918 met Jan Carbaat, etaleur geboren te Zaandijk 26 november 1888, zoon van Hendrik Carbaat, machinist, en Neeltje Best.
 2. Johan Marie Joseph Broks, winkelbediende wonende Marnixkade nummer 8, geboren te Amsterdam 31 maart 1896, trouwt te Amsterdam 3 juli 1918 (gescheiden te Amsterdam 23 januari 1941) met Wilhelmina Hendrika Maria te Riele, winkelierster wonende Lepelstraat 90, geboren te Amsterdam 27 oktober 1885, dochter van Gerardus Johannes te Riele en Lammertje Malestein.
 3. Wilhelmus Albertus Josephus Broks, etaleur wonende Marnixkade nummer 8, geboren te Amsterdam 25 december 1897, trouwt te Amsterdam 26 mei 1920 met Antonetta Gesina François, geboren te Amsterdam 11 januari 1899, dochter van Petrus Paulus Franciscus François en Antonetta Gesina Aalders.
 4. Joseph Johan Maria Broks, handelsreiziger wonende 3e Helmerstraat 60 te Amsterdam, geboren te Amsterdam 22 december 1898, trouwt te Amsterdam 13 februari 1930 met Johanna Maria Spoelstra, winkelbediende modes, wonende Bilderdijkpark 13 I, geboren te Sneek 18 mei 1899, dochter van Petrus Spoelstra, zilversmid, en Catharina Anna Jorritsma.
 5. Albert Florent Joseph Broks, geboren te Nijmegen 4 februari 1902, overleden te Amsterdam, getrouwd met Fransica Reichel
 6. Arnold Johan Joseph Broks, winkelbediende wonende Admiralengracht 275 te Amsterdam, geboren te Amsterdam 31 december 1902, trouwt te Amsterdam 24 september 1930 met Anna Margaretha Groenendal, kapster, geboren te Watergraafsmeer 2 februari 1904, dochter van Hielke Groenendal en Janneke Post.
 7. August Arnold Johan Joseph Broks, magazijnbediende wonende Admiralengracht 273 te Amsterdam, geboren te Amsterdam 24 april 1910, trouwt te Amsterdam 28 december 1932 met Janna Uitermarkt, geboren te Amsterdam 18 januari 1914, dochter van Roelof Uitermarkt, chauffeur, en Hendrika Bleeker.

Boekhandelaar te Nijmegen, in de Houtstraat, in ieder geval van 1887 tot 1892. Bij zijn huwelijk in 1893 is Auguste Broks boekhandelaar te Amsterdam. In Nijmegen was hij tevens actief als fotograaf: http://www.noviomagus.nl/Kabinetfoto/Broks/Broks.htm (website geraadpleegd 29 juni 2015).

Maria Kersten hertrouwt te Amsterdam 12 februari 1914 met Gerardus Arnoldus Böing, handelsreiziger geboren te Amsterdam 6 februari 1881, bij huwelijk wonende op de Egelantiersgracht nummer 66 te Amsterdam, zoon van Johannes Wilhelmus Antonius Böing en Berendina Johanna Egtberts.

Groen: informatie van Hanneke Brok 30 mei en 23 juni 2015.

Paars: informatie van Patrick Broks 24 januari 2016.


VIII-a. Joannes Willebrordus Brocks / zoon VII-a van Wilhelmus Franciscus Brocks
Geboren te Oss 24 maart 1885, getrouwd te Maasbree 22 maart 1917 met Petronella Maria Loobeek, geboren te Woensdrecht 29 mei 1888, overleden te Oss 7 september 1944, dochter van Kaspar Loobeek en Maria Christina Boel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

In het bevolkingsregister van 1900-1923 van Oss ingeschreven als timmerman wonende op De Heuvel 4. Volgens het bevolkingsregister van 1923-1937 (BHIC Online) was Joannes Willebrordus Brocks eerst van beroep timmerman, vervolgens geldophaler en daarna meteropnemer. Ze wonen te Oss, eerst op de Heuvel 4, daarna op de Berghweg 17, later 11b. Ze zijn 27 mei 1925 naar Ravenstein vertrokken en van daar uit weer teruggekomen 21 december 1929.

Groen: informatie van Hanneke Brok 23 juni 2015.


VIII-b. Alphonsus Petrus Brocks / zoon VII-a van Wilhelmus Franciscus Brocks
Geboren te Oss 14 februari 1896, overleden te Grave 11 september 1960, getrouwd te Oss 6 april 1934 met Leonarda Petronella van Tooren, geboren te Berghem 13 juli 1909, dochter van Arnoldus van Tooren en Ardina Brands. Uit dit huwelijk:

 1. Francisca Arnolda Brocks, geboren te Oss 27 augustus 1934.
 2. Adriana Arnolds Brocks, geboren te Oss 25 juli 1937.

Volgens het bevolkingsregister van 1923-1937 (BHIC Online) is Alphonsus Petrus Brocks reiziger van beroep. Eerst woont hij Berghemseweg 17A, dan Nieuwstraat 12. Na het huwelijk woont het gezin te Oss, eerst op Houtstraat 15 en later op het Heesschepad 36.

Groen: informatie van Hanneke Brok 23 juni 2015.


VIII-c. Antonius Aloysius Josephus Brocks
/ zoon VII-a van Wilhelmus Franciscus Brocks
Geboren te Oss 8 maart 1897, overleden te Oss 30 oktober 1973, koopman, getrouwd te Ravenstein 9 juni 1925 met Wilhelmina Henriette Norbart, geboren te Oss 8 februari 1902, overleden 11 oktober 1973, dochter van Eimert Norbart en Johanna Maria Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Franciscus Brocks, geboren te Oss 22 april 1926.
 2. Eimert Wilhelmus Adrianus Brocks, geboren te Oss 23 juni 1927.

Volgens het bevolkingsregister van 1923-1937 (BHIC Online) woonde Antonius A. J. Brocks aanvankelijk op de Berghemseweg 17A, is dan 16 juni 1925 naar Ravenstein vertrokken, op 23 september 1927 weer vanuit Ravenstein in Oss komen wonen op de Berghemseweg 15.

Groen: informatie van Hanneke Brok 23 juni 2015 uit de collectie http://mailgroep.seniorweb.nl/gen/bidprentjes/Anja-Nijhof-Nyst.htm (website geraadpleegd 29 juni 2015).


VIII-d. Wilhelmus Cornelus Brocks / zoon VII-a van Wilhelmus Franciscus Brocks
Geboren te Oss 9 november 1898, getrouwd met Elisabeth Pouwels, geboren te Goch (Duitsland) 28 augustus 1899. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Franciscus (/Will) Brocks, geboren te Oss 28 juni 1924, overleden te Sassenheim 28 augustus 1982.

Volgens het bevolkingsregister van 1923-1937 (BHIC Online) is Wilhelmus Cornelus Brocks timmerman. Het gezin woonde te Oss op de Vierhoekstraat 4. Ze zijn op 10 december 1923 uit ’s-Hertogenbosch gekomen en 22 oktober 1927 naar Sassenheim vertrokken.

Groen: informatie van Hanneke Brok 18 mei 2015


VIII-e. Marcelus Arnoldus Brocks / zoon VII-b van Wilhelmus Brocks
Geboren te Oss 31 januari 1883, overleden te Breda 24 juni 1972, getrouwd te Rotterdam 24 augustus 1910 met Louisa Johanna Groote, geboren te Schiedam 25 september 1882, dochter van Johannes Gerardus Hendricus Groote en Elisabeth Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Antonius Brocks, volgt IX-a.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 is Marcelus Arnoldus op 6 mei 1907 naar Rotterdam vertrokken. In augustus 1928 is Marcelus Arnoldus conducteur wonende te Breda.

Groen: informatie van Hanneke Brok 18 mei, 15 juni en 23 juni 2015


VIII-f. Wilhelmus Brocks / zoon VII-b van Wilhelmus Brocks
Geboren te Oss 14 februari 1895, getrouwd te Rotterdam 20 mei 1931 met Maria Adriana van Grunsven, geboren te Oss 27 maart 1903, dochter van Franciscus van Grunsven en Henrica van der Burgt. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Johannes Brocks, geboren te Rotterdam ca. 1934, overleden te Rotterdam 17 maart 1938.

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1900-1923 was Wilhelmus Brocks kantoorbediende. Hij is op 28 april 1908 naar Goirle vertrokken vanwaaruit hij 10 januari 1910 weer terug kwam. Op 21 oktober 1918 is hij naar Uden vertrokken en vanwaaruit hij 21 juni 1919 weer terug kwam. Ook in het bevolkingsregister van 1923-1937 (BHIC Online) staat Wilhelmus Brocks vermeld als kantoorbediende. Op 24 april 1928 is hij naar Rotterdam vertrokken; woonde in 1938 in Hillegersberg.

Groen: informatie van Hanneke Brok 18 mei 2015


VIII-g. Theodorus Wilhelmus Brocks / zoon van Wilhelmus Brocks
Geboren te Oss 12 september 1903, overleden 18 december 1979, begraven te Hintham, getrouwd te Geffen 13 november 1929 met Hendrika Johanna van den Elzen, geboren te Uden 19 januari 1903, overleden 25 juli 1988, begraven te Hintham, dochter van Antonius van den Elzen en Maria Anna van Eck. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Antonius Brocks, geboren te Vlijmen 15 november 1930.
 2. Maria Anna Johanna Brocks
 3. Antonius Wilhelmus Brocks
 4. Johanna Theodora Theresia Brocks
 5. Theodorus Johanna Maria Brocks

Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 was Theodorus Wilhelmus Brocks broodbakker en is hij 8 september 1915 naar Zundert vertrokken vanwaar hij 26 september 1919 weer terug kwam. Op 7 mei 1921 is hij naar Veghel vetrokken en op 26 maart 1923 kwam hij vanuit Waalwijk weer terug. Ook in het bevolkingsregister 1923-1927 te Oss stond Theodorus Wilhelmus Brocks als broodbakker ingeschreven, op Palmstraat 9. Op 15 december 1925 is hij naar Rotterdam vertrokken en vandaar uit op 30 juli 1928 weer terug gekomen. Op 7 februari 1929 naar Eindhoven vertrokken. Bij zijn huwelijk is hij fabrieksarbeider te Eindhoven. Op 10 september 1930 is hij vanuit Son in Vlijmen komen wonen. Hij was daar chauffeur. Op 7 juli 1931 naar ’s-Hertogenbosch vertrokken.

Paars: Informatie van http://www.graftombe.nl/names/info/1042217/brocks, website geraadpleegd 4 april 2015

Groen: informatie van Hanneke Brok 23 juni 2015


VIII-h. Heinrich Brocks / zoon van VII-c Henricus Brocks
Geboren te Kleef (Duitsland) 26 april 1898, overleden te Oss 18 mei 1980, getrouwd te Oss 26 oktober 1923 met Helena Francisca Boeijen, geboren te Oss 16 januari 1897, overleden te Oss 24 september 1967, dochter van Gerardus Boeijen en Henrica van Lent. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Gerardus Brocks, geboren te Oss 3 mei 1925, overleden te Oss 20 september 1927.
 2. Gerardus Henricus (/Gerrit) Brocks, geboren te Oss 3 mei 1926, overleden te Oss 1 december 1985, getrouwd met Johanna L. (/Joke) van de Berk.
 3. Elisabeth Henrica Antonia (/Bets) Brocks, geboren te Oss 10 maart 1930, getrouwd met H.L. Linders.
 4. Hendrika Johanna Elisabeth (/Riek) Brocks, geboren te Oss 10 maart 1930, overleden te Oss 14 juli 1996, getrouwd met Koos van Berkom.
 5. Naamloos kindje Brocks, overleden te Oss 14 december 1931.
 6. Hendricus Gerardus (/Hein) Brocks, geboren te Oss 29 april 1933, overleden 18 februari 2010, getrouwd met H.M. van Dijk
 7. Antonia Elisabeth Maria Brocks, geboren te Oss 17 mei 1935, overleden te Oss 26 mei 1936.
 8. Helena Antonia Brocks, geboren te Oss, overleden te Oss 19 december 1939, 1 dag oud.

Volgens het bevolkingsregister van Oss van 1900-1923 was Heinrich Brocks kuiper. Van 3 juli 1920 tot 2 augustus 1920 verbleef hij te Eindhoven. Toen hij trouwde werd hij ook als kuiper genoteerd. In het bevolkingsregister 1923-1937 was Heinrich Brocks tijdens eerste inschrijving kuiper van beroep, later slager exp. slagerij. Het adres was Kortfoortschestraat te Oss, eerst nummmer 93, dan 115, dan weer 93. Volgens de adresgids Oss 1928 woonde het gezin januari 1928 op Arendsvlucht 2 te Oss.

Groen: Informatie van bidprentje en adresgids Oss 1928; R. Pieters uit Oss, email 16 maart 2009

Bruin: informatie van de website van Johan Hendrik Brocks
http://allrelatives.geneanet.org/contact/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks
Website geraadpleegd 26 juni 2010.
http://www.geneanet.org/profil/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks.
Website geraadpleegd 1 oktober 2014.

Paars: Met dank aan Lenny Brocks, 30 december 2010


VIII-i. Johann Lambert Brocks / zoon van VII-c Henricus Brocks
Geboren te Kellen (Kleef) 19 februari 1901, overleden te Alkmaar Oudorp 31 januari 1987, kuiper, getrouwd te Oss 29 juli 1938 met Antonia Johanna (/Ton) van den Bosch, geboren te Oss 17 juni 1909, overleden te Alkmaar 16 oktober 1957, dochter van Johannes van den Bosch en Johanna van Uden. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Hendrik Brocks, getrouwd met Diewertje Veenstra, dochter van Jan Veenstra en Lena Kouwen. Uit dit huwelijk:
  1. Johan Friso Brocks
  2. Richard Anton Brocks
 2. Elizabeth Brocks, getrouwd met K.T. (/Pieter) Fung. Uit dit huwelijk:
  1. Sue-kit Brocks
  2. Mai-ling Brocks
 3. Gerardus Brocks, getrouwd met Margaretha Johanna van Dijk. Uit dit huwelijk:
  1. Eric Brocks
  2. Linda Brocks
  3. Jeroen Brocks

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 is Johann Brocks 29 augustus 1929 naar Hemer (Westfalen) vertrokken en kwam hij daarvandaan op 25 maart 1930 weer terug. Op 1 januari 1931 is hij naar Amsterdam vertrokken vanwaar hij 24 september 1931 weer terug kwam. Na het huwelijk verhuisde het gezin 19 maart 1940 van Oss naar Alkmaar

Informatie betreffend kinderen en kleinkinderen komt van de website van Johan Hendrik Brocks
http://allrelatives.geneanet.org/contact/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks
Website geraadpleegd 26 juni 2010.
http://www.geneanet.org/profil/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks.
Website geraadpleegd 1 oktober 2014.


VIII-j. Wilhelm Brocks / zoon van VII-c Henricus Brocks
Geboren te Kleef 1 april 1906, overleden te Oss 24 november 1991, kuiper, getrouwd te Oss 2 augustus 1935 (gescheiden te Oss 28 januari 1981) met Theodora Arnolda van der Steen, geboren te Oss 18 maart 1914, dochter van Theodorus van der Steen en Maria van Orsouw. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Theodorus Wilhelm (/Rien) Brocks, geboren te Oss 27 februari 1936, overleden te Oss 6 oktober 2013, getrouwd met Corrie van den Hurk.
 2. Theodorus Hendrikus Wilhelmus (/Theo) Brocks, geboren te Oss 16 januari 1937.
 3. Anna Maria Elizabeth (/Anneke) Brocks
 4. Betsy Maria Theodora (/Bets) Brocks
 5. Johannes Arnoldus (/Jopie) Brocks, geboren te Oss ca. 1942, overleden te Oss 10 december 1946.
 6. Wilhelmus Franciscus Arnoldus Brocks
 7. Johannes Arnoldus Maria (/Jo) Brocks
 8. Arnoldus W. Martinus (/Nol) Brocks

Volgens het bevolkingsregister van Oss 1923-1937 vertrok Wilhelm Brocks 29 augustus 1929 naar Hemer (Westfalen) en kwam van daar weer terug op 27 februari 1930. Na zijn huwelijk woonde hij op de Nieuwe Brouwerstraat, eerst nummer 13, daarna nummer 44.

De namen van de kinderen 3 tot en met 8 komen van de website van Johan Hendrik Brocks
http://allrelatives.geneanet.org/contact/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks
Website geraadpleegd 26 juni 2010.
http://www.geneanet.org/profil/brocks/Johan-Hendrik-Johan-Hendrik-Brocks.
Website geraadpleegd 1 oktober 2014.

Groen: Informatie van bidprentje en adressgids Oss 1928; R. Pieters uit Oss, email 16 maart 2009

Paars: Informatie van Hanneke Brok 18 mei en 15 juni 2015


IX-a. Wilhelmus Antonius Brocks / zoon van VIII-e Marcelus Arnoldus Brocks
Drogist, geboren te Rotterdam ca. 1913, overleden te Breda 9 augustus 2008, getrouwd te Breda 22 augustus 1938 met Wilhelmina Maria Cornelia de Kanter, geboren te Teteringen 6 juni 1912, overleden te Breda 30 september 1990, dochter van Cornelis Carel de Kanter, koopman, en Cornelia de Kanter. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Antonius Brocks, volgt X-a

Informatie van Hanneke Brok 23 juni 2015


X-a. Wilhelmus Antonius Brocks / zoon van IX-a Wilhelmus Antonius (/Wim) Brocks
Drogist, geboren te Breda 19 mei 1945, getrouwd te Breda 27 maart 1968 met Maria Catharina Adriana (/Mia) van der Westen, geboren te Breda 21 augustus 1945, dochter van Adrianus Henrikus van Westen en Adriana Maria Bulkmans. Uit dit huwelijk:

 1. Astrid Wilhelmina Maria Brocks, geboren te Breda 23 aug 1969.
 2. Nancy Cornelia Maria Brocks, geboren te Breda 8 januari 1972.
 3. Sylvia Catharina Louise Brocks, geboren te Breda 8 januari 1972.

Informatie van http://genealogie-raamsdonk.nl/family/humo_/F1380/I3896/ website geraadpleegd 29 juni 2015.


Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.