Stamboom Brock, Brox, Broks
Sint-Oedenrode, Schijndel, Best, Lieshout

Laatste veranderingen 29 oktober 2015

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch

Ga terug naar stamboom den Brok


Deze stamboom is voor een groot deel gebaseerd op de stamboom van koster Adriaan Cornelis Brox uit Sint Oedenrode. Deze "Boom genealogicq" is gepubliceerd door H. van Loo in Gens Nostra, Jaargang XXXII, No. 6, Juni 1977, blz. 157-163. Koster Brox leefde van 1775 tot 1834. Zijn stamboom dateert uit 1826.
 


I. Henric Brocken
Trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Everart (/Art) (Henric) Brocken, volgt II.II. Everart (/Art) (Henric) Brocken / Zoon van I Henric Brocken
Vermeld te Sint Oedenrode 1481, overleden tussen 1481 en 1548/52, trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. N.N. Brock, volgt III-a.
 2. Marcelis Brock, volgt III-b.
 3. Hanrick Brock, volgt III-c.

IV-b Hanrick Hanricx Brock schrijft 1665: ... ende dat daer geweest sijn drie gebroeders ende hebben gefondeert een beneficie. Ende die selve gebroders die hebben elck verweckt kynderen. Vanden eenen is gecoemen Aert Brock ende heeft eenen soen aftergelaeten, dat een minderbruuer is. Ende die ander een dochter ende eenen soen. Ende waer die vervaeren syn, dat is mij onkennelyck. Ende den doerden was mijn vader, die sinen vaeder nyet gekent en heeft ...

9 september (1481)
RAHM 224. akte 808. fol. 306. blz. 265.
Jan Jan Lanen soen Merten Willem Ghenen soen v. Lieshout man v. Corstijn Corstijn dr. v. Jan Lanen Heijlwich dr. v. Aert vanden Broeck moeder v. Corstijn Barbara + Willem kn. v. Aert van den Broeck Aert zn. v. Wouter Steenbeckers man v. Jut dr. v. Aert vanden Broeck hebben erflic overgegeven Aert zn. v. Aert van den Broeck allen hoir recht etc. aen 1 mander rog der maten van S'te Oedenroede ut enen goede ende hoeven geheiten te velde (S'te Oedenroede) die Gerart Brock (?) ende Aert Gelis Baten soen nutertijt toebehorende sijn hen aenverstorven off in enen testamenten gemaect ende gelaten van Agnes nat. dr. v. Heer Jan Wanernays Jan Snoex - schepen Louis Orssen - schepen
Bron: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-224.doc

Helmond 1481
RAHM 224. akte 810. fol. 309. blz. 267.
Wouter Steenbeckers Jan Lanen Aert en Jan zn. v. Aert vanden Broeck hebben erflic vercocht Everart Henric Brocken soen 3 lopen rog der maten van Roede ut enen stuxken lants bij Everarts Brocken erve neven die missenstat aldair schepenbrief van St. Oedenrode Cornelis - schepen
Bron: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Historisch_Informatie_Centrum_Helmond/RAHM-224.doc

Sint Jansmisse 1487 tot en met 2 november 1489
Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107, computerbestand 123, inventarisnummer 13029, periode 1477-1538, NIEUWE REKENING van Jan van Amersoyen schout van Peelland over de periode van Sint Jansmisse 1487 tot en met 2 november 1489 toen Jan van Amersoyen is overleden en Jan van Schijnvelt in zijn plaats is aangesteld op basis van een open commissiebrief van de hertog, gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel door Janne van Strypt klerk van de genoemde schout op 8 januari 1489
123.5.2.1 SINT OEDENRODE
Henrick Peters Wymen soen die zijn mes trok tegen Janne Brocken Bron: http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schoutsrekeningen/schoutsrek.123.doc

Inventaris 107 folio 45 periode 1548 – 1552.
Cristiaen soen wijlen Goijarts den Cromme wettich man ende mombair Commaren sijnder huijsfrouwe dochter wijlen Marcelis Brock heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven Geritden soen wijlen Mathijs Wemmers eene jaerlijcke ende erffelijcke pacht, die Nicolaus van Ber? sijne testament gelaten Marcelis ende Hanricken gebrueders kijnderen wijlen Art Brock Van ende vuijt o.a. negen vaeten rogge die Wijllem Emberts schuldich was te vergelden vuijt seckere onderpanden …. die prochie van Roij ende noch van ende vuijt een half mud roggen welcke sij vercregen had van Jan Brock vuijt secker onderpanden gelegen in Rode tot Overessel. Van welcken malder rogge Marcelis Brock … vercregen hadde van Hanrick soen wijlen Hanrick Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode Inventaris 107 periode 1548 - 1552. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201548%20-%201562.htm]

Inventaris 107 folio 177 periode 1548 – 1552.
Margriet weduwe wijlen Jan Peters geloevende voir haer tochte ende Peter soen wijlen Jan Peters verweckt bijde voerschreven …. Margriet geloevende voir de erfelijckheijt ende hebben ons schepen hier onder geschreven gethoent een scepenbrieff vanden Bosch ene gerecht met sijnen vuijthangen segelen … luijdende van word gelijck …. (Akte verder in het latijn). Vermelding van o.a. dicti Postelijn filius quondam Nicolaij dicti Postelijn – prochie De Roede – inde Vlaesch – heriditatem … dicti Craen – vander Hagen – waterlaet – inden Strick – heridaten Everarden dicti Brock – Huberti die Raet – Jacobi filio … dicti vandenWeijvenne – Adam die Lu. Welcke brief voerschreven die voerschreven Margriet ende Peter hair soen voerschreven … aff sijn ende hebben geloeft Wemmer Thijssen tot behoeff den kijnderen Corstiaen Thijssen Wemmerssen sijne brueder, dat sij den voerschreven Wemmer ende den kijnderen …..
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode Inventaris 107 periode 1548 - 1552. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201548%20-%201562.htm]III-a. N-N. Brock / Zoon van Everart (/Art) Henric Brocken
Trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Aert Brock, volgt IV-a.


III-b. Marcelis Brock / Zoon van Everart (/Art) Henric Brocken
Trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Commaren, dochter van Marcelis Brock, getrouwd met Cristiaen Goijarts den Cromme, beide vermeld te Sint Oedenrode 1548/52.
 2. N.N. Brock


III-c. Hanrick Brock / Zoon van Everart (/Art) Henric Brocken
Trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Hanrick Hanricx Brock, volgt IV-b.

III-b Hanrick Brock wordt vermeld 1506 in St. Oedenrode [AC Brox 1826]

Kerstmis 1505 - kerstmis 1508.
Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107, computerbestand 123, inventarisnummer 13029, periode 1477-1538, rekening van de kwartierschout van Peelland
NIEUWE REKENING van Janne Monick schout van Peelland volgens zijn commissiebrief van 14 oktober 1494 over de periode Kerstmis 1505 tot en met Kerstmis 1508 gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers welke rekening is gepresenteerd te Brussel door de schout zelf op 9 september 1509
SINT OEDENRODE
123.10.5.5 Henrick Boeykens trok een mes tegen Henrick Brock Bron: http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schoutsrekeningen/schoutsrek.123.doc

Volgens koster Brox had III-b Hanrick (/Henrik) Brock nog twee andere zonen: (i) Meester Joannes Brock, secretaris der stad ’s-Hertogenbosch, en (ii) Adriaan Brock. Hij schrijft (van Loo 1977, blz. 158): "Gemelde Henrik Brock vermeld ten jaare 1506, was vader van drie Zoonen, te weeten: van de reeds genoemde Secretaris van ’s Bosch, Mr. Joannes Brock, volgens Acten van 23 Juny 1529; van Henrik Brock, te zien bij Acten van 1532 en 28 maart 1549; en van Adriaan Brock."

Volgens mij is dit erg onwaarschijnlijk.

Er is een brief uit 1565 bewaard gebleven van Henrick Brock (de zoon), die dus volgens koster Brox een broer van Meester Joannes Brock en Adriaan Brock zou moeten zijn, en waarin hij onder andere schrijft: "Ende meester Jan Brock, secretaris der stadt vanden Bossche, was ons neven." Geen broer dus! En verder schrijft hij: " ... dat ic nu gewoent hebbe met myn huysvrouwe tot Roede XXXIII jaeren ende bij haer verweeckt eenen soen genaempt Jan Brock, ende V dochteren. Ende doer die groete menichte van dochteren soe is het geheel gheslecht vytgaende, dan op mijnen persoen ende mynen soen. Want in Brabant en weet ic nyemant vanden neame meer dan mijnen persoen." Erg onwaarschijnlijk dus dat hij dan toch nog een broer Adriaen had. Koster Brox noemt ook geen akte waaruit zou blijken, dat Henrick een broer Adriaan had.

Koster Brox suggereert dat Henrik Brock (de vader) zou afstammen van Jan Brock, schepen der Vrijheid Sint Oedenrode, vermeld in 1377 en 1403 in "eenige oude pergamente schepenbrieven en gedeeltens van Actens en Transport-Rigisters die den fellen brand gesticht door den Hollandschen oversten de Baron van IJsselstein, den 25 July 1583 zijn behouden gebleven en nog voorhanden zijn." Hierbij gaat het onder andere om onderstaande akte:

21 oktober 1403
Jan Broc en Mertijn die Rode, schepenen van Sint-Oedenrode, oorkonden dat Claus geheten Claes van den Venne verkocht heeft aan Claus Ceelmeester Gherartssoen ten behoeve van Gylys van den Venne: een stuk land ’die Pranghe’ in Rode ter plaatse Houthem
Datering: 1403-10-21 op ten naesten sondach voer Sente Severijns dach
Akte 21, Dorpsbestuur Sint-Oedenrode, (1232) 1315-1811; NB Origineel inv.nr. 902
Met fragment van een schepenzegel
Vindplaats Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) http://www.bhic.nlIV-a. Aert Brock / Zoon van III-a N.N. Brock
Volgens IV-a Henrick Brock was Aert Brock een minderbroeder.


IV-b. Henri(c)k Brock / Zoon van III-c Hanrick Brock
Trouwt volgens AC Brox [1826] met Maria Margaretha. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan Hendrick) Brock, volgt V.

Dat Henri(c)k Brock (II) een zoon van Henrik Brock (I) is, blijkt uit acten uit 1532 en 28 maart 1549 [AC Brox 1826]. Henrik Brock (II) had ook nog twee dochters [AC Brox 1826].

Kerstmis 1548 - kerstmis 1549
Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107, computerbestand 124, inventarisnummer 13030, NIEUWE REKENING van Daniel van Eyndthouts schout van Peelland op basis van zijn commissiebrief van 7 juni 1535 over de periode Kerstmis 1548 tot en met Kerstmis 1549 dus voor een periode van precies een jaar gevolgd door de muntwaarden volgens de gangbare koers en deze rekening is gepresenteerd aan het hof te Brussel door de schout zelf in december 1551.
124.3.5.1 SINT OEDENRODE
124.3.5.2 Art Rogge verwondde Henrick Brock
Bron: http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schoutsrekeningen/schoutsrek.124.doc

Inventaris 107 folio 44 periode 1548 – 1552.
Hanrick soen wijlen Hanrick Brock heeft erffelijck vercoft Jan Peter Goessens eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Van ende vuijt huijs, hostat, hoff ende erffe daer bij ende aengelegen in Roede aen die heijde neven erffe Jan Goijart, het Gasthuijs, Jacop Goijaerts aen die straet.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode Inventaris 107 periode 1548 - 1552. http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201548%20-%201562.htm]

Van Henrick Brock (II) is een brief bewaard gebleven die hij 22 augustus 1565 aan de Utrechtse domkapelaan Wouter Brock heeft geschreven (ref. Adriaenssen 1999). Wouter Brock is overleden te Utrecht 23 juni 1612 en is een zoon van Gerydt Brock Jans uit Tilburg. Henrick Brock schrijft (zie Adriaenssen 1999, blz. 207 en 208):

"Eersame, goede vrient. Ic heb ontfangen uwen brief den XIXen dach augusti, bij den welck ghij mij scrijft hoe dat ghij gerne zout weeten van waer die Brocken gesproeten sijn. Soe sult ghij weeten dat sij gesproten syn van Sint Oeden Roede ende dat daer geweest sijn drie gebroeders ende hebben gefondeert een beneficie. Ende die selve gebroders die hebben elck verweckt kynderen. Vanden eenen is gecoemen Aert Brock ende heeft eenen soen aftergelaeten, dat een minderbruuer is. Ende die ander een dochter ende eenen soen. Ende waer die vervaeren syn, dat is mij onkennelyck. Ende den doerden was mijn vader, die sinen vaeder nyet gekent en heeft, doer syn aflyfichheyt vander groter peste geleden hondert jaer. Ende ic en heb myn vader ooc nyet gekent doer syn coert leven, want hij hadde gedient koninck Philips, die bleeff in Hispaniën. Ende daer was hij bij XVII jaeren, ende was in dienste van hem. Ende ic doen ic was out XIII jaeren heb ic geweest voer Weenen, doe den Toerk ierst daer quaem, ende voert in Italiën ende Vrancryck. Dat ic die vrienden ooc nyet voele gekent en hebbe, dan dat ic nu gewoent hebbe met myn huysvrouwe tot Roede XXXIII jaeren ende bij haer verweeckt eenen soen genaempt Jan Brock, ende V dochteren. Ende doer die groete menichte van dochteren soe is het geheel gheslecht vytgaende, dan op mijnen persoen ende mynen soen. Want in Brabant en weet ic nyemant vanden neame meer dan mijnen persoen. Dan wij hebben voele nichten ende neven om het verhuuelycken dat daer dagelycks geschiet, maer het is een soe eerlick geslecht geweest ende noch is, van alle die vrienden als tot Sint Oeden Roede is ende woenachtich syn, van goeden leven ende anders. Ende meester Jan Brock, secretaris der stadt vanden Bossche, was ons neven. Maer aengaende der wapenen, soe en weet ic nyet te scriven. Ic geloeve dat daer wapenen syn, want sij hebben scepenen geweest ten Bossche ende tot Sint Oeden Roede, maer byden brant geschiet over LXXX jaeren ende nu bij Marten van Rossem soe syn die glaese vensters al gedestrueert ende te nyet gedaen. Compt eens over. Wij sullen met den anderen goedt siere maeken ende drincken eenen pot wyns met malcanders. Hiermede zyt den heer bevoelen wt Sint Oeden Roede den XXIIen dach augusti bij u diender wat ic vermach.
Henrick Brock, boede vanden Raede in Brabant.
[In dorso:] Aenden eersamen ende vroemen heeren Wouteren Brock, woenende Tutrecht opde Domkerchoff, sinen goeden vrient tot Tutrecht.
Rpi XVII junii anno 1565."

Adriaenssen, L.F.W. (1999) Wouter Brock - Begraven onder zijn hobby. De Brabante Leeuw, Jaargang 48, Nummer 4, 193-210.V. Jan (Hendrick) Brock Zoon van IV-b Hanrick Brock
Overleden vóór of in 1629, trouwt met Marijken; volgens AC Brox [1826] met Maria Jan Wouthers van Gemonden volgens acten van 29 jan 1578 te Sint Oedenrode. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan) Brock, volgt VI-a.
 2. Henrik Jan Brock, volgt VI-b.
 3. Anthonis Jan Brock, volgt VI-c.
 4. Hendricxken Jan Hendrick Brock, overleden vóór of in 1629, getrouwd met Jan de Maij, overleden vóór 1648.
 5. Anneke (/Anna) Jan Hendrick Brock, getrouwd te Sint Oedenrode 9 oktober 1617 met meester Jan van Maseijck, overleden vóór 23 november 1631, secretaris van Rosmalen.
 6. Jacobmijne Jan Hendrick Brock, getrouwd met François Lemmen(s).
 7. Catharina (/Cathalijn) Jans Brock, getrouwd met Peter Driessen (van Roij), overleden vóór of in 1629. Uit dit huwelijk:
  1. Andries (/Dries) Peter Driessen (/Dries Peters van Roij), vermeld in acten te Rosmalen tussen 1630 en 1642, vóór 7 augustus 1630 getrouwd met Meriken, dochter van Mathijs Claessen en van Lijske Ariens (?). Uit dit huwelijk:
   1. Matijs Dries(sen) Brock (/Tijs Dries Peter Brock), begraven te Rosmalen 26 november 1693, getrouwd met Jenneke Dirck, overleden ná 14 januari 1710. Waarschijnlijk uit dit huwelijk:
    1. Misschien: Dries Brock, begraven te Rosmalen 2 april 1689. Zijn vrouw en enige kinderen zijn dan nog in leven. Een zoontje van Dires Brock wordt begraven te Rosmalen op 19 januari 1688.
    2. Maria Thijs Drisse, getrouwd met Paulus Laurense. Ze dopen 9 september 1719 te Rosmalen een zoon Laurentius.
    3. Een kindje van Thijs Driessen, begraven te Rosmalen 18 augustus 1675.
    4. Een kind van Tijs Driessen, begraven te Rosmalen 14 januari 1680.
 8. Jenneken Jan Brock, overleden vóór 1648, getrouwd met Jan van Eesteren, overleden ná 1629. Ook getrouwd geweest met (An)t(h)onis Thomas (Anthonissen). Uit dit laatste huwelijk:
  1. Peeter Anthonis Thomas Anthonissen.
  2. Marije Anthonis Thomas Anthonissen, getrouwd met Marten Lucas.

Jan Brock had zeven kinderen uit het huwelijk met Maria Jan Wouthers van Gemonden. Deze kinderen komen alle voor in een acte van erfscheiding van 18 januari 1633, daaronder drie zonen: Joannes, Henrik en Antony [AC Brox 1826].

Groen: Bron: Johan van de Laar, akte van scheiding en deling Jan Handrick Brock en Marijke d.d. 7-10-1648, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I02252&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008.

Paars: Met dank aan Jan van der Biezen voor de informatie, foto’s en regesten van betreffende actes van het rechterlijk archief van Rosmalen (18 en 28 oktober 2015).

1622
Jan soene wijlen Henrick Brock heeft vercooft aen Anthonis soene Jan Henrickxssen zijnen soen eenen chijns. Vuijt huijs, hoff hoffstadt met alle zijne toebehoirte. Gelegen ter plaetssen genoempt aen de Heijde.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 111 jaar 1622 folio 163, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201613%20-%201625.htm ]

1622
Willem Janssen als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrouwe, weduwe wijlen Thonis Thomas ende hebben gerenuntieert midts desen op huijs, hof met ontrent een sestersaet lants, gelegen ter plaetssen genoempt de Veessche Hoeve, deen zijde beneffens erffenisse Hendrick Gijsberts ende voorts rontomme eenen gemeijnen voedtpadt. Item alnoch op huijs, hoff, hoffstadt gelegen ter plaetssen genoempt daude Vrijheijt deen zijde Henrick Martens van Bers, dander zijde Marten Reijnder Dobbelijns, streckende metten eenen eijnde opte Nuel, dander eijndt die gemeijn straet. Los ende vrij, vuijtgenomen 34 stuijvers jaerlijckx tot behoef van Jan Hendrick Brock ende Marten Reijnder Dobbelijns als momboiren ende curateuren vande onbejaerde kijnderen wijlen Tonis Thomas ende Jenneken sijn huijsvrouwe.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 111 jaar 1622 folio 167, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201613%20-%201625.htm ]

1624
Soo heeft Jan soene Henrick Brock als momboir ende curateuren vande onbeijaerde kijnderen wijlen Anthonis Thomas verweckt bij Jenneken zijn huijsvrouwe wettelijck gerenuncieert alsulck tochte als Jenneken voirschreven aende voirschreven momboir ter andere sijde heeft overgegeven.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 111 jaar 1624 folio 358, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201613%20-%201625.htm ]

1629
Mariken weduwe wijlen Jan Brock met haeren momboir heeft gerenuncieert een jaerlijcke rente van ses gulde jaerljckx als zij jaerlijckx is heffende op huijs, hof ende een hopveldt genoempt Coninckx hoff, gelegen binnen der prochie van Breugel. Naerder blijckende bijden brieven daer van zijnde van dato februarij 1541 tot behoeff van alle haere kijnderen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1629 folio 342, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1629
Jan sone Jan Brock, Hendrick zijne broeder, meester Jan van Maseijck als man ende momboir van Anneken sijn huijsvrouwe, Jan van Eesteren als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrouwe ende Catalijn weduwe wijlen Peter Driessen. Hebben vuijt crachten der machten der heeren schepenen procuratie brieven des dorps van Heze ende Roeij gepasseert, vercooft aen Anthonis soene Jan Brock henne broeder de voirschreven jaerlijckxe rente. Van ende vuij huijs, hoff, hoffstad met zijnder toebehorende, gelegen in de prochie van Breugel aende plaetsse. In de marge vermelding van Meriken dochter Tonis Jan Brock 1651.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1629 folio 342, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1632
Anthonis soene Jan Broeck ende Henrick soen Jan Broeck gebroederen ende hem mede fort ende sterck maeckende voir alle henne broeders ende susters, hebben bekent dat Peter Anthonis Henrick aen henne handen heeft gequeten twee gulden jaerlijckx in eenen meerdere pacht ofte chijns, als de voirschreven Anthonis ende Henrick zijne broeder ende consorten opde voirschreven Peter ende consorten zijn pretenderende ende eijsende. Welcke voirschreven rente heeft geconstitueert Heijlwich? Dochtere van wijlen Henrick Broeck aen Lambert Sijmons.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1632 folio 680, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1633
Anthonis zoene Jan Broeck, Henrick zoon van Jan Broeck gebroederen, Cathalijn dochter van Jan Broeck, ende die voirschreven Anthonis Jan Broeck en Andries Pol..s momboiren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen wijlen meester Johan Mathijssen ende Enneken zijn huijsvrouwe dochter Jan Broeck, Thomas Thonis voir zijn zelve ende die voirschreven Anthonis Jan Broeck ende Marten Dobbelijns als momboiren ende curateuren van de onbeiaerde kijnderen wijlen Thonis Thomas ende Jenneken zijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Broeck Alle kinderen ende erffgenaemen van Jan Broeck ende Mariken zijnen huijsvrouwe. Hebben bekent dat hebben gedeijlt seckere henne erffgoederen rente ende pachten heb achtergelaeten ende gebleven van wijlen henne auderen voirschreven. Aen Henrick Jan Broeck o.a. huijs, hoff, bomgaert, schuer met zijne toebehorte gelegen ende gestaen ter plaetssen genoempt Eerschot, tussen erffenisse deen zijde ende deen eijndt Eelisabeth weduwe Thonis van Kempts, streckende voirts metter anderen zijde ende deen eijndt aende gemeijn straet. Alles welcke den voirschreven Henrick tegenwoordich in zijn gebruijck is hebbende etc. Aen Anthonis zone Jan Broeck eene jaerlijxke rente van vierentwintich gulden thien stuijvers jaerlijckx is geldende, blijckende bijde constitutie brieven van Son etc. Aen Andries Peters ende Jan Peters gebroederen kijnderen wijlen Peter Driessn ende Cathalijn zijn huijsvrouwe inde naem van henne moeder o.a. twee gulden jaerlijckx, die jaerlijckx gelt Barbar Lambert Sijmons. Item van gelijcke twee gulden jaerlijckx aen Jan Lambert Sijmons etc. Aen de kinderen Jan Mathijssen secretaris in zijn leven tot Romalen? Ende Jenneken zijn huijsvrouwe o.a. eene jaerlijcke ende erffelijcke rente van negen gulden jaerlijckx als zij jaerlijckx zijn heffende vuijt onderpanden tot Liempde. Aen de onbeijaerde kijnderen wijlen Thomas Thonis ende Jenneken zijn huijsvrouw, eene jaerlijcke ende erffelijcke rente van drije gulden, die welcke jaerlijckx geldt Laureijns Jan Timmermans. Item noch jaerlijkcx vijff gulden thien stuijvers als jaerlijckx gelt Cathalijn weduwe wijlen Mathijs Dierckx vande Santvoirt vuijt haere onderpanden. In de marge vermelding van: Hendrick Brock. Jan Peeter Driese zoene van Catharina Brock. Meriken weduwe Thonis Jans Brock dato meij 1634. Jan ende Lambert Sijmons dato 1645.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1633 folio 686, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1641
Peeter soone wijlen Anthonis Thomas Anthonissen ende Marten Lucas als man ende momboir van Marije sijne huijsvrouw dochter wijlen Anthonis voorschreven bijden selven verweckt vuijt wijlen Jenneken sijnen huijsvrouw dochter Jans Brock (beijde wonende tot Thurnout). Hebben wettelijck vercocht Nicolaessen van de Sande secretaris deser vrijheijt een jaerlijcken chijns als Catharina wedue wijlen Mathijs Dircx van de Sande vuijt haere onderpanden is geldende. Ende hem vercopere bij erffdeijlinge aenbedeijlt ende te deele bevallen tegen henne mede condividenten erffgenaam van wijlen Jans Brock ende Marijken sijne huijsvrouw. Dese renthe is bij Jannen sone wijlen Hendricx Jan Brock vernaedert. Hij heeft deze renthe wederomme geschoncken aen Nicolaes van de Sande ierste coper.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 114 jaar 1641 folio 308, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201638%20-%201644.htm ]

1648
Kennelijck sij enen ijgelijcken dat alsoo inne der jaere 1633 opden achtiende januarij voor schepenen deser vrijheijt, tusschen de kijnderen ende erffgenaemen wijlen Jan Henrick Brock ende Marijken desselffs huijsvrouw, scheijdinge ende erffdeijlinge was aengegaen van de erffelijcke goederen ende renthen bij den selven Jannen Brock ende Marijken voorschreven achtergelaten, sonder dat bijde selve erffdeijlinge is bekent geweest, Hendricxken oijck dochtere wijlen Jan ende Marikens voirgenoemde, die welcke wonende in Brabant tot .... bij Affligen inen lande van ... Overmidts het versterff van saligher Franchoijs Lemmens getrouwt geweest met Jacobmijne Brock saligher, meestendeel ten profijten des voorschreven Hendricxken is gecomen, alsoo ende dijen overmidts de selve Hendricxken in voorschreven versterff van haer ouders nijet en hadde gekent. Soo sijn gestaen ende voor schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode gecompareert, Jan soone wijlen Hendricx Jan Brock verweckt bij Susanna Hendricx ... inwoonde alhier hem fort ende sterck maeckende voir de voorschreven Susanna sijne moeder ende voorden anderen sijne broederen ende susters, soo mundige als onmundige, absent sijnde ende sonder behoorlijcke voogden sijn ... ende oversulcx daervoor gelooffde ende inne stonde midts deese. Gijsbert Dirck Anthonisse van Bocxtel man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochter wijlen Anthonis sone Jan Hendrixc Brock ende Marije bovengenoempde, soo voor sijn selve als mede in cope vercregen hebbende vuijt de hooffde van sijne huijsvrouwe ouders, het versterff van wijlen Jan soone Jans Hendricx Brock ende Marijken meergenoempd ende de selve alnoch als procuratie hebbende van Catharina dochter Jans Brock voorschreven weduwe Peters Driessen, waervoor hij Gijsbert oversulcx met Andries sone wijlen Peters Driessen ende Catharina voorgenoemt oijck inne stonden ende sterck maekten bij deesen ende die selve Andries alnoch als bloetvoogt vanden onbeijaerde kijnderen wijlen meester Jans van Maeseijck? verweckt bij wijlen Anna oijck dochter wijlen Jans Hendrick Brock ende Marije voorschreven ter eenre ende die voirschreven Hendricxken dochtere Jans Brock ende naergelaeten weduwe wijlen Jans de Maij, haer fort ende sterck maeckende voir haer kinderen bijden voirschreven Jannen de Maij saligher saligher verweckt ter anderen sijde. Ende hebben onderlingh met malcanderen accoirt aengegaen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1648 folio 292, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201644%20-%201652.htm ]

1648
Is gecompareert Gijsbert Dirck Anthonissen van Boxtel man ende momboir etc. ende Andries sone wijlen Peters Driessen etc. in qualiteit voirschreven, ende hebben wel ende wettelijck volmachticht Jannen Hendrick Brock henne neeve omme te comparerende ende hem te transporteren inden dorpen van Meldert ofte elders, enne daert te ontfangen vuijt handen heer ende meester Francoijs Robijns pastoir aldaer ende Jannen Wouters testamentelijck executeuren van saligher Francoijs Lemens alle alsulcke somme van twee hondert guldens, als deselve Francoijs Lemmens in sijne testament heeft gemaeckt ende gelegateert aenden kijnderen ende erfgenamen van wijlen Jan Henrick Brock ende Marije desselffs huijsvrouw bijde saligher etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1648 folio 294, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201644%20-%201652.htm ]

1651
Catharina dochtere wijlen ... Brock naergelaeten weduwe wijlen Peeter Andriess heeft bekent dat aen haeren handen te sijn gelost ende gequeten door Peeter Jans Brock alsulcken resten derdendeel van der capitaele somme van een hondert gulden als wijlen Barbara Lambert Sijmons met hare voor ouders ende daerna die Peeter metten sijnen rente hebben vegolden aen wijlen Jan Brock ende sijne voorouders, ende daer naer aen de voirschreven Catharina, door afflijvicheijt des voorschreven haer vaders, sulcx dat de voorschreven Peeter vand voorschreven capitael voor het leste ende resterende derdendeel der voirschreven renthe etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1651 folio 532, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201644%20-%201652.htm ]VI-a Joannes (/Jan) Joannes Brock / Zoon van Jan Brock
Overleden vóór 1648, trouwt volgens AC Brox [1826] te Oirschot in 1608 met Arnolda Jacobs; echter volgens de DTB gegevens uit het Rijkskarchief te ’s-Hertogenbosch trouwde hij te Sint-Oedenrode oktober/november 1608 met Aleijda (Aleidis). Uit dit huwelijk:

 1. Margareta Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 3 oktober 1612.
 2. Petrus (/Peter Janssen) Brock, volgt VII-a
 3. Gerardus Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 15 mei 1618.
 4. Antonius Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 26 januari 1621.

Joannes Brock komt voor in een akte van 21 december 1632 als "Luitenant onder Zijne Excellentie Graaf Henrik van den Bergh (een berugte Spaansche veldheer in de Nederlandschen oorlog overbekend)" [AC Brox 1826].

10 juli 1630
Oirschot RA155
Allen die deze brief zullen zien, gegroet!. Wij, Jan Dirck Huijskens, Dirk Goijaerts van Loon, Gerit Jan Goossens, Evert Henrick Ekerschot, Peter Martens van den Collenberg, Simon Goijaerts Verhoeven en Aert Ariens Verhoeven, schepenen in Oirschot verklaren hierbij dat voor ons is verschenen de geachte Gerit Daniels de Roij, oud ca.
fol 272
45 jaar, Jan Gerits van Cleijnenbreugel oud ca. 34 jaar, Niclaes Willems oud ca. 25 jaar, Aert Willems oud ca. 24 jaar en Eliaes Janssen oud ca. 21 jaar, allen inwoners van Oirschot en te goeder naam en faam bekend staande en hebben onder ede de volgende verklaringen afgelegd, welke eed was afgenomen door de schout van Kempenland mede ook als schout van Oirschot. Ze verklaren dat gisteren op 9 juli 1630 genoemde Elias Janssen als knecht van Jan Jan Aerts de jonge ook inwoner van Oirschot, met het paard en kar van vermelde Jan Aerts ze naar de stad Eindhoven waren gegaan waar het dan weekmarkt was en men heeft daar een wagen met peelturf geladen om daarmee gebrouwd bier te bereiden zoals dat tegenwoordig gebeurt. Omdat Elias niet geheel was volgeladen heeft Elias op verzoek van de andere getuigen hierbij
fol. 273
nog andere spullen opgeladen nl. voor Gerit ( de Roij ), voor Niclaes en Aert twee staven met ijzer en nog 8 stukken staal die ook eigendom waren van Jan Daniels de Roij en van Henrick Jan Aert Scheijntgens, zijnde allen smeden van beroep en ook inwoners van Oirschot. Nadat Elias voor genoemde Aert nog 13 zichten en twee zeissen had opgeladen en voor genoemde Jan Gerits van Cleijnen- bruegel nog een zester zout en een vat met olie van 8 kannen dat door hen in Eindhoven was gekocht om daarmee hun beroep uit te kunnen oefenen, en ook ten behoeve van hun buurlui te gebruiken en te verkopen, is het vervolgens gebeurd dat toen Eliaes nog slechts 10 of 12 roedes van zijn huis was, dat hij toen is aangevallen door Jan Brock en door ongeveer 18 of 20 soldaten die in het garnizoen waren gelegerd te Venlo die hem tot aan zijn huis zijn gevolgd en de turf van zijn kar hebben gegooid en het ijzer staal en het zout en de olie buit hadden willen maken, daarbij bewerend dat zulks niet was toegestaan om dat in bezit te hebben. Daarna hebben de soldaten het paard ook uit het huis gehaald en wilden ermee wegrijden naar Venlo. Ondanks het feit dat zij als getuigen zich allen borg wilden stellen en meerdere malen
fol. 274
voor het paard en de spullen aan hadden geboden om direkt met hen naar Venlo te gaan om daar die borgstelling vast te laten leggen, en zich daarbij in rechte te doen verdedigen, hadden de soldaten evenwel het paard met geweld meegenomen en zijn ermee naar Lieshout gereden waar de getuigen en andere inwoners naderhand vergaderd hebben en zich vermand hebben omdat de soldaten dan nog slechts twee in getal waren en hebben het paard toen weer afgenomen, waarbij ze beweerden dat noch het paard noch de spullen geen buit was maar slechts dienden om te gebruiken in hun beroep zoals was toegestaan door de verordeningen daarover van beide kanten ( Staatsen en van Spanje, JT ). Daarna zijn ze met het paard afgelopen nacht thuisgekomen. Genoemde Jan, Niclaes Aert en Elias verklaren nog dat Gerit Daniels de Roij in het temmen en inbeslagnemen van het vermelde paard met de vermelde Jan Brock woorden had gekregen dat hij meer dan genoeg van hem had waarop een andere soldaat weer zei, "hoort U nu dat hij genoeg krijgt van Zijne Excellentie", waarna
fol. 275
er nog vele opmerkingen zijn gevallen, maar zij allen verklaren nu dat Gerit Zijne Excellentie noch ook zijn dienaars heeft willen beledigen maar dat dat alleen betrekking had op de persoon van Jan Brock. Ze verklaren nog dat ze als inwoners van het platteland altijd hun bijdrages en belastingen hebben betaald van weerszijden opgelegd zijnde en willen daarom ook niet op deze wijze lastig worden gevallen zoals nu is gebeurd temeer ook niet omdat de waren zijn bedoeld voor hun beroep en voor hun buurlui waarvoor zij instaan. Als extra zekerheid hebben wij als schepenen hieraan ons schependomszegel bevestigd en door onze secretaris laten ondertekenen. Datum 10 juli 1630. OIRSCHOT ... http://home.wxs.nl/~vera0000/RA155A-1630.html

1632
Jan soene Jan Broeck luijtenant ... heeft vercooft aen Anthonis soene Jan Broeck (Brock?) ende Henrick Jan Broeck zijne broeders sijns kijntsgedeelte, actie ende recht als hem vercoopere is aengecomen ende aenverstorven van wijlen sijne audere.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1632 folio 679, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]


VI-b Henricus (/Henrik) Joannes Brock / Zoon van Jan Brock
Overleden vóór 27 november 1638, trouwt te Helmond 28 januari 1614 (ondertrouw te Helmond 6 januari 1614) met Susanna Hendrik Pieckx, begraven te Helmond 23 januari 1667. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus (Henrik) Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 9 november 1614, overleden vóór 1668, getrouwd met Ida Janssen; ze wonen volgens AC Brox [1826] in 1668 niet in Sint-Oedenrode.
 2. Maria (/Maijken) (Henricus Joannes) Brock(x), gedoopt te Sint-Oedenrode 14 februari 1616, overleden ná 1668, getrouwd te Helmond 1 september 1641 met Joannes Godefridi van Lierop, overleden vóór 1669.
 3. Joannes Brock, volgt V-b
 4. Andreas (/Ariaen?) Broc(k), gedoopt te Sint-Oedenrode 21 januari 1626; woont volgens AC Brox [1826] in 1668 niet in Sint-Oedenrode.
 5. Hendrieck (/Hendricxken /Hendrina) Brock, voor de tweede maal getrouwd te Helmond 31 juli 1667 met Peter Willems van Dinter (/Dinther); ze wonen volgens AC Brox [1826] in 1668 niet in Sint-Oedenrode.
Trouwt voor de tweede maal met Ida Janssens, en voor de derde maal met Petronella Willems van Dinther. Uit deze huwelijken geen kinderen bekend.

In groen: gegevens die ik 28 juli 2007 van Inge Schepers heb gekregen. Hartelijk bedankt!

In bruin: Bron: Marja Naaijkens,
http://gw3.geneanet.org/index.php3?b=mjpgeanet, website geraadpleegd 3 mei 2008.

Doop gegevens uit DTB gegevens van het Rijksarchief in ’s-Hertogenbosch. Dat Henrik Brock en Susanna Hendrik Pieckx vijf kinderen hadden blijkt uit een akte van erfscheiding van 25 januari 1668 en 28 mei 1668 [AC Brox 1826].

1626
Henrick soene Jan Broeck ende Willem Claes Willems als mombers ende curateuren vande onbejairde dochtere Jan Brock verweckt bij Cathalijn dochter Henrick Henrick zijn huijsvrouwe. Hebben in beleningen overgegeven het twelffde gedeelte in eenen alingen hoijbeempt gelegen binnen de parochie van Vechel ter plaetssen genoemt aent t’Dorshout. Gemeijnlijck genoemt den Aamer, waervan dese helfte is competerende Nelis Henrick Nelis ende Henrick Jan Claes. Gelijck die voirschreven onmundighe dochter is aengecomen van wijlen haere auder.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1626 folio 77, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

27 november 1638
Frans Peter Becx (borger van Helmond) heeft vercocht - uit kracht van testament tussen hem en zijn vrouw - aan Susanna, weduwe van Hendrick Jan Brock, een jaarlijkse rente van 111/2 gulden die Willem Wijnants met diens vrouw Elske Michiels aan voors. Frans Becx had geloeft (Helm. schepenbrief 22 april 1634). [RA Helmond, Oud Invnr 268, Nieuw Invnr 3841, akte 213, blz. 214, Periode: 1637/1639]

11 februari 1639
Wouter Peeters de Louw, borger van Helmond, heeft vercocht aan Senneke, weduwe van wijlen Hendrick Jan Brock een jaarlijkse rente van 6 gulden uit een eeusel van anderhalve sille groot te Helmond opt Hoocheynde neven erf. Anthonis Henrick Josephs en Lauwrens Pauwels de Louw en van de Aa tot de gemeynstraet. Met voorwaarden. In de marge: afgelost in 1646. [RA Helmond, Oud Invnr 268, Nieuw Invnr 3841, akte 256, blz. 249, Periode: 1637/1639]

12 december 1639
Jan Bernouts van Mierlo, wonende te Mierlo op ’t Hout, heeft vercocht aan Senneke, weduwe van Hendrick Brockx, wonende te Helmond, een jaarlijkse rente van 6 gulden uit een huis en hoffstadt te Mierlo-Hout aan de capelle, neven erf. Jan Martens en het onmondige kind van wijlen Theunis Pauwels en de gemeynstraet. Met voorwaarden. In de marge: gecasseerd 8 jan. 1653, volgens verklaring van Senneke zelf. [RA Helmond, Oud Invnr 268, Nieuw Invnr 3841, akte 418, Periode: 1637/1639]

7 februari 1654
Susanne, weduwe van Hendrick Jan Brockx, heeft overgegeven aan Lambert de Bije, oud-schout van Geldrop, een jaarlijkse rente van 11 gulden, verkregen volgens een Helmondse schepenbrief d.d. 27 nov. 1638 van Frans Peter Bex, borger van Helmond, en gelooft hadden Willem Wijnen en diens vrouw Eelsken. [RA Helmond, Oud Invnr 271, Nieuw Invnr 3844, akte 457, Periode: 1650/1659]

1668
Jan, Ariaens ende Maijken broeders ende suster, kinderen wijlen Hendrick Jan Brock bijden zelve Hendrick ende bij wijlen Susanna zijne wettige huijsvrouwe. Peter Willems van Dinter als man ende momboir van Hendricxken zijne huijsvrouwe, dochtere Hendrick ende Susanna voornoemt. Hen mede fort ende sterk maeckende voor Ida, Coerd,? Hendrick soone Hendrick Jans Brock ende Ida voornoempt. Een woonhuijsken met den hoff daer aenleggende ende daer toe behoorende. Gelegen ter plaetse Eerschot, tusschen erffve Lambert Peeters deen zijde, ende tusschen de gemeijne strate aen dander zijde, streckende metten eenen eijnde aen erffvenis Peter Peters van de Laeck ende metten anderen eijnde aende gemeijne straete. De voorschreven vercoopers vermits der doot van henne voorschreven ouders erffelijck aengecomen soo sij seijde. Hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven Gerrit Stans.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 119 jaar 1668 folio 220, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201664%20-%201672.htm ]

1668
Ida Janssen weduwe wijlen Hendrick soonen Hendrick Brock, die welcke heeft gesedeert van haere toch recht haer enichsints sou mogen competeren van de achter gelaeten goederen van wijlen Hendick Janssen Brock ende Susanna Hendricx Pieck sijne huijsvrouwe. Tot behoef van de achtergelaeten kinderen ende erffgenaemen des voorschreven Hendrick Janssen Brock ende Susanna voorschreven.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 119 jaar 1668 folio 261, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201664%20-%201672.htm ]


VI-c. Anthonis (/Antonius /Anthony) (Jan) Brock(en) / Zoon van Jan Brock
Overleden in 1641, trouwt te Sint-Oedenrode 10 september 1613 met Maria Wolterus Lambertus. Uit dit huwelijk:

 1. Waltherus Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 18 november 1615.
 2. Maria (/Meriken) Anthony Jan Hendrick Brock(en), gedoopt te Sint-Oedenrode 14 februari 1616, getrouwd met Gijsbert Dirck Anthony van Boxtel. Uit dit huwelijk:
  1. Dirck Gijsbertus van Boxtel, overleden vóór 1695, getrouwd te Sint-Oedenrode 4 februari 1673 of 1674 met Heylke (/Helena) Cornelis Peters van de Hagen.
  2. Anneke Gijsbert van Boxtel getrouwd met Aert Aertse Sleurs
  3. Ariaen (/Hermen?) Gijsbert van Boxtel
 3. Catharina Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 29 augustus 1618.
 4. Catharina Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 19 oktober 1620.

Namen, doop- en trouw-data uit DTB gegevens van het Rijksarchief in ’s-Hertogenbosch. Volgens AC Brox [1826] had Antony Brock slechts één dochter.

Groen: Bron: Michel van de Laar, pers. comm. 8 februari 2008; Johan van de Laar: http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I01583&tree=vdlaar

1622
Cornelis Fraenssen? Aertsen heeft vercocht aen Anthonis soene Jan Brocken alle actie, portie etc. toebehorende Jan Ariens tot Scheijndel te weten op o.a. huijs, hoff, schuer etc. gelegen ter plaetssen genoempt aent Deerde. Beneffens erffenisse Evert Henric deen zijde, dander sijde beneffen erffenis Gossen Ariens deen eijndt aen erffve Marcelis Henrickx c.s. Die voirschreven vercooper aengecomen ende aenverstorven van wijlen Vreijns Henrick Donck.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 111 jaar 1622 folio 191, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201613%20-%201625.htm ]

1622
Jan soene Jan Henricxssen? Heeft vercoft aen Anthonis soene Jan Brocken sijn twee gedeelte als hoeijbeempt hem competerende in twee bunderen hoijbeempts, gelegen ter plaetssen genoempt Jecschot gemeijnlijck genoempt de lange buenders. Aengecomen ende aenverstorven van wijlen sijne broeder genoempt de jonghen Hans ende voirts hem aengecomen ende aenverstorven van wijlen zijne audere. Een halff blanck chijns aen Joffrouw Hambroeck.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 111 jaar 1623 folio 261, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201613%20-%201625.htm ]

1625
Cornelis soene wijlen Thonis Willems vande Kerckhoff heeft vercooft aen Anthonis soene Jan Brocken? eenen los chijns. Van ende vuijt sijne voirschreven kijntsgedeelte ende voirdts vuijt alle sijne goederen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 111 jaar 1625 folio 416, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201613%20-%201625.htm ]

1626
Henrick soene Willem Henrickssen heeft vercogt Anthonis soene Jan Broecke eene losrenthe, vuijt eenen ecker teullants gelegen ter plaetse Rijsinghen, genoemt ten noever. Tusschen erffenisse Thomas Henrick van de Moirsselaer met beijde de zeijde ende deen eijndt streckende metten anderen eijnde Jan Lambert Sijmons. Vercooper aengecomen van wijlen Mariken Dochter Henrick van de Moirselaer sijne moedere.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1626 folio 54, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1626
Jan soene Jan Peters van Vechel heeft vercooft Anthonis soene Jan Brock ende Evert Henrick Roelen als mombers ende curateuren van Diggena dochter Jan Sleuwen eene losrente. Van ende vuijt o.a. huijs, hoff met omtrent vier lopensaet landts, gelegen ter plaetse aent D’eerde. Beneffens erffenisse Mariken van Locht deen zijde, dande zijde beneffen erffgenamen Evert Henrick. Deen eijnt aen erffve Corsten Ariens, streckende metten anderen eijnde en erffve Marcelis Henricken.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1626 folio 87, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1628
Lambert soene Wouter Lamberts heeft vercooft aen Anthonis soene Jan Brock o.a. een stuck weijveldts, gelegen ter plaetssen aen de Heij. Vercooper vercregen tegens Hans Hoirckx.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1628 folio 278, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1629
Jan sone Jan Brock, Hendrick zijne broeder, meester Jan van Maseijck als man ende momboir van Anneken sijn huijsvrouwe, Jan van Eesteren als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrouwe ende Catalijn weduwe wijlen Peter Driessen. Hebben vuijt crachten der machten der heeren schepenen procuratie brieven des dorps van Heze ende Roeij gepasseert, vercooft aen Anthonis soene Jan Brock henne broeder de voirschreven jaerlijckxe rente. Van ende vuij huijs, hoff, hoffstad met zijnder toebehorende, gelegen in de prochie van Breugel aende plaetsse. In de marge vermelding van Meriken dochter Tonis Jan Brock 1651.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1629 folio 342, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1630
Marcelis ende Jan gebroederen, Maria ende Hendrickxken gesusteren, alle kijnderen ende erffgenaeme van wijlen Hendrick Marcelissen ende Dingena zijn huijsvrouwe met Aert Aertssen ende Thomas Willems als momboir der voirschreven onmundighe. Anthonis soene wijlen Jan Hendrick en Aelcken zijn huijsvrouwe met Marten Luijcas zijne momboir. Thomas Willems man ende momboir van Jenneken sijn huijsvrouw dochter wijlen Jan. Nu alle kinderen ende erffgenaemen van wijlen Thomas Goijaerts ende Mariken Hoirckx sijn huijsvrouwe. Zij hebben vercocht aen Anthonis Jan Brock twee stuckxken teulandt, gelegen ter plaetsse genoempt Houthem.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1630 folio 408, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1631
Jan zoene Hendrick Aertssen geeft vercooft aen Anthonis soene Jan Brock eene losrente, Van ende vuijt o.a. huijs, hosstat, hoff etc. Gelegen inde prochie van Sint Oeden Roede aen die Heijde, tussen erffve deen zijde het Catolijnen landt en voirts rontsomme in een gemeijn steghde ende straet.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1631 folio 505, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1631
Lambert soene wijlen Wouter Lambert heeft vercooft aen Anthonis soene Jan Brock een stuck teullants, gelegen ter plaetssen genoempt aende Heij onder de hertganck van Ollandt ende Houthem. Vercooper aengecomen in coope ende opdrachte tegens Jan Hoirckx.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1631 folio 562, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1632
Lambert Wouters hheft vercooft Thonis soene Jan Broeck (Brock) de helchte van een stucxken teullants als weijlandt, gelegen ter plaetssen genoempt aende Heij. Vercooper in coope vercregen tegen hans Hoerckx?
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1632 folio 584, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1632
Jan soene Willems van Heeswijck heeft vercooft aen Anthonis soene Jan Brock het vierde gedeelte in een hoeijbeemt jaerlijckx te deijlen tegen Jan Gerits Houbraecken gelegen ter plaetssen genoempt Daude vrijheijt gemeijnlijck genoempt den Meherbeempt. Vercooper eertijts aengecomen van Henrick Peter Lamberts.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1632 folio 675, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1633
Thonis Thonis ende Anthonis soen Jan Broeck (Brock?) ende Marten Reijnder Dobbelijns als momboiren ende curateuren vande onbeijaerde kijnderen wijlen Thonis Tomas ende wijlen Jenneken zijn huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Broeck. Hebben vercooft aen meester Gerits Eeverts van Dorsten, huijs en hoff ende ackerlants, gelegen ter plaetssen daude vrijheijt, ter plaetssen geneomt de Vesse Hoeve, tussen erffenisse deen zijde meester Michiel Deckers ende tussen eene steghede genoemt de Neulsteghde aen dander zijde, deen eijndt erffve Marten Reijnder Jan Roelen ende meer andere, streckende metten anderen eijnde Gijsberts Peters.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 112 jaar 1633 folio 683, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201625%20-%201634.htm ]

1641
Bartholomeus Thomassen Raijmacker wonende tot Boxtel man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochter Joost Mathijssen, ende Jan Jacob Dircxssen man ende momboir Aeltken sijne huijsvrouw dochter Goijaert Roeloffs in dyen qualiteit mede erffgenaemen van wijlen Dingena dochteren Jan Sleuwen eenen jaerlijcken ende erffelijcken loschijns. Ende bij Jan sone Jan Peters van Vechel uijt sijne onderpanden gelegen ter plaetse aen de Eerde hadde geconstitueert ende wettelijck ende erffelijck vercocht, Anthonisse sone Jans Brock ende Evert Hendrick Roelen als momboiren ende curateuren over wijlen Dingna voirschreven gelijck in schepenen letteren deser vrijheijt in dato de leste dach der maendt april 1626 daeraff gepasseert. Hebben sij vercoperen soo voor hen selve als hen fort ende sterck maeckende voir alle anderen henne mede erffgenaemen wijlen Dingna voirgenoemde daervoir deselve innestonden ende geloofde, wettelijck ende erffelijck vercocht met twee staende ende eene gaende pacht Dircken sone wijlen Anthonis van Bocxtel.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 114 jaar 1641 folio 396, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201638%20-%201644.htm ]

1641
Die voirschreven Bartholomeus ende Jan vercoperen, hebben bekent betaelt te sijn van Gijsbert Dirck Anthonsse man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochter wijlen Anthonis Jan Brock, nopende dadministratie der momborije die wijlen Anthonis Brock gehadt heeft over wijlen Dingna dochter Jans Sleuwen etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 114 jaar 1641 folio 397, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201638%20-%201644.htm ]

1666
Everts Peeter van Heessel, Dirck Corstiaens van Tartwijck man ende momboir Alphonsa sijne huijsvrouwe dochtere Peeter van Heessel voorschreven. Marie oock dochtere Peeter van Heessel voornoempt ende weduwe wijlen Jan van Kilsdonck, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht aen Evert Peter van Heessel een stuck ackerlants met den houtwasschen ende walle daer toe behoorende, soo groot ende cleijn tselve gelegen is ter plaetse aende H. Eijck. Die voorschreven vercooperen ut supra Meriken dochtere Teunis Jans Brock ende de weduwe Gijsbert Dirck Thonis van Bocxtel, een stucxken ackerlants, gelegen ter plaetse in de Verwe. Die voorschreven vercooperen ut supra Evert Willem Jans een stuck ackerlants gelegen in de Verwe genoemt Den Doremaelen. Die voorschreven vercoopere ut supra Aert Aerts Sleurs een huijs hoff ende erve met het driesken daer achter gelegen, tsamen drije loopensaet ofte daeromtrent, ofte soo groot ende cleijn alst tselve gestaen ende gelegen is binnen der vrijheijt Sint Oedenrode bij de Eerschotse kercke. Tusschen erffenis der weduwe Hendrick Jans aen deen zijde oistwaerts ende tusschen erffenis Jan van de Asdonck aen dander zijde westwaerts, streckende voor vans heerenstraeten tot aen de Dommele.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 119 jaar 1666 folio 162, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201664%20-%201672.htm ]

1695
Heijlken Corn. van der Hage weduwe Dierck Gijsberts van Boxtel geassisteert met Marten Cornelis van der Hage ende Peeter Wouters van de Heijde als momboiren van de onmondige kijnderen vande voorschreven Dierck ende Heijlken voornoempt Aert Aertse Sleurs man ende momboir van Anneken sijne huijsvrouwe, kijnderen ende kijnskijnderen ende erffgenaemen wijlen Gijsbert Dierck van Boxtel bijde selve ende bij wijlen Mariken dochtere Anthonis Brock wettelijck verweckt. Die verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene scheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden vermits der doot ende afflijvicht van henne voorschreven vader ende grootvader ende moeder aen gecomen soo als sij seijde. Aen Aert Aertse Sleurs o.a. een huijs, schuer met appendentie ende dependentie van dien met hoff, ackerlant ende dries daer aen gelegen. Gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse aende heijde onder de gehuchte van Ollant ende Hautem, tusschen erffve Mathijs Wouters aende eene sijde met de andere sijde de gemeijne straet, streckende van erffve Gerit Stansse Molemakers c.s. tot op het volgende pant. Aen de onmondige kijnderen een huijs, hof, schuer met apendentie ende dependentie van dien, gestaen nede gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse de Heilige Eijck, aende eene sijde de kijnderen Huijbert Jan Daniels, ende met den andere sijde Thonis Corsten van Heeswijck, de andere sijde streckende van erffve Jan Franssen van Oirschot tot opde gemeijne straedt. Item nocg te deel gevallen een huijs, hoff met omtrent twee lopense lant genoemt de Hostendries, gelegen aende heijde, neffens erffve Jan van de Sande aen de eene sijde ende met den andere sijde Aert Sleurs mede condivident, streckende van erffve het volgende pat tot opde gemeijne straedt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1695 folio 122, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]VII-a Petrus Joannes (/Peeter Janssen) Brock / Zoon van Joannes Joannes Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 18 november 1615, overleden tussen 1662 en 1670, trouwt volgens AC Brox [1826] met Sandrina (/Sanderijn) Peters. Uit dit huwelijk (volgens AC brox [1826]:

 1. Joannes (/Jan Peeter) Brock, volgt VIII-a
 2. Arnold (/Aert Peeter) Brock, geboren 9 januari 1641, getrouwd met Perijna Jan Haarwassers te Vught [AC Brox 1826]. Uit dit huwelijk geen kinderen [AC Brox 1826].
 3. Maria (/Marij) Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 16 oktober 1643, begraven te Sint-Oedenrode 31 december 1716, getrouwd te Sint-Oedenrode 9 of 19 september 1665 met Willem Adam van Leendt, te Vught [AC Brox 1826].
 4. Catharien (/Cathalijn Peeter Janssen) Brock, geboren 30 januari 1646, overleden vóór 1687, getrouwd te Sint-Oedenrode 19 april 1670 met Antony (/Teunis) Corstiaan(se) van Heeswijck [AC Brox 1826].
 5. Wouther Brock, volgt VIII-b

Groen: Bron: Johan van de Laar, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I03514&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008.

Bruin: Bron: Marja Naaijkens,
http://gw3.geneanet.org/index.php3?b=mjpgeanet, website geraadpleegd 3 mei 2008.

1648
Jan sone wijlen Anthonie Cornelisse Tijbosch man ende momboir Jennken sijne huisvrouwe dochter Peter Jan Daniels wonende tot Vechel. Een stuck saijlants, gelegen ter plaetse Eerschot, genoempt het Cromstuck. Vercooper vercregen van Peter Jan Daiels. Heeft hij vercocht aen Peteren Janssen Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1648 folio 244, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1644 - 1652.htm]

1649
Peter Janss Brock heeft gelooft aen Catharina wedue Peeter Jans Leunissen te betaelen de somme van thien gulden in voldoening van een somme van dartich gulden bij hem Peteren affreckeningen van deesen in presentie van schepenen geschiedt over seeckere huijshuer aende selve Catharina schuldich gebleven, ende welcke affreckeningen midts desen is doodt en te nijet, ende bij aldijn die voirschreven Peter dese somme voldoet ende betaelt aen Peer Peter Leunisse Raijmakers, sal hem Peteren in betaelinge stercken ende alsdan corten aende penningen XX gulden die deselve Catharina aende voirschreven Peter Leunissen op huijden bij affreckeningen schuldich is gebleven.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1649 folio 340, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1644 - 1652.htm]

1649
Alsoo seecker questie ende verschil voorde edele Rade van Brabant in Sgravenhaege was opgestaan tusschen Peter Janssen Brock ter eenre ende Peeter Peeter Leunissen ter andere sijde over de successie maeckselen ende versterf van wijlen Barbara Lambert Sijmons weduwe Peter Leunisse ende moeder vande voirschreven Peeter Peter Leunissen ende van Marije sijns Peters sustere, moeder vande voirschreven Peter Janssen Brock. Soo sijn gecompareert Peeter Peter Leunissen voorgenoempde, naergelaten weduwer Emgarde sijne huijsvrouw dochter Jans van Dinther, met Peeter ende Jan sonen des voirschreven Peters bij de voirschreven Emgarde wettelijck verweckt. Hebben overgegeven aen de voirschreven Peteren Jassen Brock, o.a. een huijs, hoff metten gronde ende erffenisse daeraen ligende ende daertoe behorende, soo groot ende cleijn tselve gestaen ende gelegen is ter plaetse Eerschot, daerinne de voirschreven Peter Brock is wonende. Aldaer tusschen erffenisse Lambert Peter Anthonissen metten kijnder Peter Peter Anthonissen deen sijde ende Handrick Matheussen dander sijde, streckende vande gemeijne Valstraet totter gemeijne straete van Eerschot.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1649 folio 393, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1644 - 1652.htm]

1662
Peeter Janssen Brock heeft gelooft mits deesen te betaelen op den iersten september des jaers 1663 aen Jannen van Heessel ten behoeven van Aert Bijnen wonende tot Eerssel de somme van een hondert gulden.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 118 jaar 1662 folio 115, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1664 - 1672.htm]

1670
Alsoo Peter Janssen Brock opden 24e junij 1662 heeft gelooft opt verbant van sijne persoon ende alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende te voldoen ende te betaelen aen Lijsbet Francken de somme van een hondert vijff en twintich gulden met vijff gulden jaerlijcx. Verder vermelding van: Jennken Anthonis Francken als last ende procuratie hebben van Lijsebet Francken. De weduwe Peter Jan Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 119 jaar 1670 folio 386, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1664 - 1672.htm]

18 september 1679
Sint-Michielsgestel, Notarieel protocol (5116.9) pagina 333
Codicil van Sanderina weduwe van Peter Jansen Brock, wonend te Vucht. Ze legateert aan haar zoon Aert Peters haar beste bed met hoofdkussens omdat haar andere kinderen al een bed hebben gehad. Vermaakt haar zoon Wouter haar kleinste bed. Actium ten kantore van de notaris.

18 september 1679
Sint-Michielsgestel, Notarieel protocol (5116.9) pagina 335
Bestelling (het in de kost gaan) van genoemde Sanderijn, weduwe van Peter Janssen Brock wonend te Vught bij haar zoon Aert Peters. Ze betaalt hem daarvoor jaarlijks 30 gulden steeds 1/3e te betalen ingaande 1 maart 1680. Als Sanderina ziek wordt en medicijnen of een dokter nodig heeft, zal ze dat zelf betalen. Actum St. Michielsgestel

1685
Alsoo Peeter Janssen Brock hadde wettelijck ende erfelijck vercofft aen Nicolaes van de Sande ten behoeve van de heer Johan Knopts rentmeester van haere ecxelentie de abdisse van Thoor eene jaerlijcke ende erffelijcke renthe van acht carolus guldens. Jaerlijcx alle jaer erffelijck te gelden op lichmisse voor den eersten termijn lichmisse inde jaere sestien hondert drij ent sestich ende binnen Sint Oedenrode te betaelen, van ende vuijt huijs, hoff, schop met sijne erffenisse daer aen gelegen ende daer toebehorende groot int geheel twee lopense nochtans etc. omtrent de Hambrugge onder Eerschodt ende toebehoort hebbene Handrick Matheus gewesene kuster ende desselffs soone, hem Peeter op huijden gevest ende opgedragen. Daer van sijnde gepasseert voor schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode de dato den dertiende dagh der maent februarij sestien hondert twee ent sestich. Soo compareerde voor heere gecomitteerde des heere officier ende schepenen deeser vrijheijt Sint Oedenrode de heer Johannes Knopts soo voor sich selve als mede voor Rombout van de Velde sijne swager aengecomen als boven, de voorschreven chijns wettelijck ende erffelijck vercofft aen Johannes Paijemans borger der stadt van ’s-Hertogenbosch.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 122 jaar 1685 folio 337, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1685 - 1692.htm]

1686
Jan Ariaen Raijmakers woonende alhier die welcke bekende schuldich te sijn aen Sanderijn weduwe Peeter Janssen Brock de sommme van hondert gulden. In de marge staat: Compareerde Sanderijn ende met haer Aert haere soone die welcke bekende van neffen staende capitael ten vollen voldaen te sijn van de weduwe Jan Adriaen 27 september 1687.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1686 folio 109, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1685 - 1692.htm]

1687
Huwelijk 10 december 1687. Compareerde Corstiaens van Heeswijck weduwnaer van wijlen Cathalijn Peeter Janssen Brock ende Oda Jan Peeter Raijmakers jongedochter, beijde van deeser vrijheijt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1687 folio 202, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1685 - 1692.htm]

1689
Vermelding van: Peeter ende Marcelis gebroederen, kijnderen wijlen Dierck Handrick Vogels verweckt bij wijlen Handersken dochtere wijlen Jan Haerwessers sijne gewesene huijsvrouwe. Jan Handrick Vogels als momboir vande onmondige kijnderen des voorschreven Dierck Vogels ende Handerisken Haerwessers voornoemt. Jan Handrick Brock als momboir van de onmondige kijnderen wijlen Jan Peeter Brock verweckt bijden selven ende bij wijlen Anneken Handrick van Hooft, Thonis Corstiaens van Heeswijck als vader ende momboir van sijne onmondige kijnderen, verweckt bij wijlen Cathalijn dochtere Peeter Brock. Die welcke hebben samentlijck geconstitueert ende in haere steede gestelt, soo als sij sijn doende bij deese, Willem Adams van Leendt woonende tot Vucht. Wijlen Aert Peeters Brock ende Perijntje Janssen Haerwessers.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1689 folio 326, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1685 - 1692.htm]

1689
Wouter Peeter Brock inwoonder alhier die welcke heeft volmachtigh gemaeckt ende in sijne steede gestelt Thonis Francis Stroom? mede inwoonderen alhier. Omme in sijne naeme veste en opdrachte te doen aen Willem Adams van Leent sijn swager, van alsulcke aenpart ofte gedeelte soo als hem constituant is competerende ende mits doode ende afflijvicht van wijlen Perijntje weduwe Aert Peeter Brock, dochter Jan Haerwessers is aengecomen ende op hem verstorven in huijs, hoff ende aangelach genoempt Den Valck. Soo ende gelijck hij constituant met sijn mede erffgenamen, voor alle man binnen den dorpen van Vucht heeft vercofft etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1689 folio 333, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1685 - 1692.htm]

1690
Alsoo Perijntje weduwe wijlen Aert Peeter Brock opden 19e april 1688 voor schepenen van Vucht hadde bekent, schuldich te sijn aen Sanderijn weduwe Peeter Brock eene somme van vijfftich gulden. Welcke voorschreven Sanderijn Peeter Brock opden 2e januarij 1690 voor schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode heeft vercofft aen Wouter Peeter Brock haere soone. Verder vermelding van: Willem Adams haere schoonsoon van haer dochter Maria.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1690 folio 430, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1685 - 1692.htm]

1697
Soo sal Thonis Corstiaen van Heeswijck ende Maria sijne dochter verweckt inden eerste bedde bij wijlen Cathalijn Peeter Brock, die voorschreven Cathalijn bij naer tot sijne mondige jaeren gecomen sijnde vercoopen eene acker teullant. Verkocht aen Gerart Stansse Molemakers.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1697 folio 470, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1690 - 1698.htm]

1718
Staat ende inventaris van de erffmeubelen die welcke Teunis Corsten van Heeswijk ende Cathalijn Peeter Brock te samen hebben toe behoort ende die voorschreven Cathalijn Peeter Brok is comen te overlijden des selffs weduwnaar wederom getrouwt sijn met Oecke Jan Peeter. O.a. een bede hoofft peuling, een vier cante tafelaken, de koets inde keucken, een vlas hekel, een kist.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 172 jaar 1718 folio 110, voorheen: http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P 1714 - 1721.htm]


VII-b Joannes Henricus (/Jan Hendrick) Brock / Zoon van Henricus Joannes Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 14 november 1617, trouwt volgens AC Brox [1826] voor de eerste maal met Maria van Helmond (in het doopregister: Maria) (waaruit volgens AC Brox twee kinderen). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 27 december 1638.
 2. Joanna (/Jennke) Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 26 december 1642, waarschijnlijk overleden ná september 1694 (vermeld in testament van Frens Jan Handrick Brock).
 3. Jacobus Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 23 juni 1644.
 4. Frans Jan (Hendrick) Brock, volgt VIII-c
Voor de tweede keer getrouwd met Wilmina van Aarle (waaruit volgens AC Brox zes kinderen). Dit is waarschijnlijk dezelfde als Willemke Jan Loyen met wie hij te Sint Oedenrode 1 juli 1647 trouwde. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes (/Jan Janssen) Brock, volgt VIII-d.
 2. Hendrick Jan Brock, volgt VIII-e.
 3. Barbara Brock, overleden vóór 1694, getrouwd te Sint-Oedenrode 7 november 1677 met Jacob(us) (Hendrick) Dobbelijns (/Dobbelens) [DTB Sint-Oedenrode].
 4. Judocus Jan Hendricx Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 12 december 1655.
 5. Maijken Jan Brock, getrouwd met Marten Joordens van de Ven, overleden vóór of in 1694, hertrouwd in 1694 of 1695 met Willem van de Vort.
 6. Cathalijn Jan Brock, trouwt te Sint-Oedenrode 25 mei 1690 met Gerard (/Gerit) Jan(sse) Haubraecken (/Habraken), hertrouwt te Sint-Oedenrode 8 juni 1704 met Anthonis (/Teunis) Lambers van der Heijden.
 7. Lourens Brock, heeft volgens AC Brox [1826] geen nakomelingen, overleden vóór 1694. Een Laurentius Brock wordt samen met Catharina Brock vermeld als doopgetuige in Sint-Oedenrode 30 maart 1685 bij de doopt van een zoon van zijn zus Barbara.
 8. Anna Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 4 februari 1664.
 9. Anneken Jan Handrick Brock, geboren te Sint-Oedenrode ca. 1667, trouwt te Sint-Oedenrode 30 januari 1695 met Jan Thijssen Versantvoort, geboren te Sint-Oedenrode ca. 1660. Anneken zou ook een dochter uit het volgende huwelijk kunnen zijn.
Voor de derde maal getrouwd te Sint Oedenrode 2 augustus 1666 met Cathalijn Peeter Huijberts, overleden vóór 1673, weduwe van Huijbert Jan Daniels. Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen kinderen.

Voor de vierde maal getrouwd (volgend AC Brox de derde maal) vóór 1678 met Catharina (Handrick) Cornelissen (waaruit volgens AC Brox twee kinderen). Uit dit huwelijk:
 1. Joost (Jan Hendrick) Brock, volgt VIII-f
 2. Henrik Jansen Brock (de Jongen), volgt VIII-g
Een kind mogelijk uit het laatste huwelijk, maar zou eventueel ook de dochter van VI-c Jan Janssen Brock kunnen zijn:
 1. Joanna Janse Brock, misschien gedoopt te Sint-Oedenrode 24 juni 1690, dochter van Joannes Brock en Catarina, in ieder geval in 1694 nog onmondig. Een andere (?) Joanna Janse Brock trouwt te Sint-Oedenrode 19 mei 1705 met Adrianus Gerit Dilissen.

Tien kinderen worden volgens AC Brox [1826] genoemd in het testament van Lourens Brock op 30 september 1694 en in en akte van 14 november 1696.

In groen hierboven: Bron: Johan dan de Laar, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I03524&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008.

In groen hieronder: gegevens die ik 28 juli 2007 van Inge Schepers heb gekregen. Hartelijk bedankt!

1642
Jan sone wijlen Hendrick Brock heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Jannen ende Dircken gebroederen sone wijlen Mathijs Dircxssen Versantvoordt tot behoef de kijnderen ende erffgenamen wijlen Mathijs Dircxssen Versantvoirt eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van vijff thien stuijvers jaerlijcx als wijlen Mathijs voirschreven ende Catharina desselfs wedue uijt henne onderpanden waeren geldende. Ende bij Peteren ende Anthonisse sonen wijlen Thomas Anthonis ende Marten Lucas als man van Marije sijn huijsvrouw dochter Tomas Anthonis voirschreven bijden selven wettelijck verweckt uijt wijlen Jenneken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Anthonis Brock [of van Jan Brock??] vercocht hadde aen Nicolaes van de Sande, secretaris deser vrijheijt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 114 jaar 1642 folio 440, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201638%20-%201644.htm ]

1643
Jenneken naergelaten wedue wijlen Handrick Lambrechts Hendrickssen dochter wijlen Lucas Aertssoon de Roij, uijt crachte vanden testamente tusschen haer ende haeren man saligher voir notaris ende getuijgen gepasseert in dato 7 februarij 1642 ons schepenen gebleecken, ende nochtans oijck geassisteert met Jannen ende Joosten des voirschreven Jennekens sonen verweckt bijden voirschreven Hendrick, die hebben geconsenteert ende dese veste soo voor hen als henne andere susteren absent sijnde. Een stuck erffve of camp tot saijlant, gewese als heijlant ende houtwasschen, gelegen ter plaetse aende Eversche genoempt Schoutende camp. De vercopere aengecomen van wijlen Heer Peeter vanden Velde. Hebben sij vercocht aen Jannen sone wijlen Handrick Janssen Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 114 jaar 1643 folio 577, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201638%20-%201644.htm ]

1644
Jan sone wijlen Hendrick Mathijs Vogels man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe, dochtere wijlen Handrick Lambrechts Hendrickx. Ende heeft vernaedert alsulcke camp ende stuck erffve als gelegen ter plaetse aende Eversche genoempt Schoutende camp ende bij Jenneken kijnderen vercocht ende opgedragen Jannen sone wijlen Henrick Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 114 jaar 1644 folio 592, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201638%20-%201644.htm ]

1644
Heeft die voirschreven Jan Hendrick Vogels dese camp wederom overgegen ende wettelijck getransporteert Jannen Hendrick Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 114 jaar 1644 folio 592, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201638%20-%201644.htm ]

16 september 1645
Johan Hendrick Brock, ingezetene van Sint-Oedenrode, heeft overgegeven aan de erfgenamen [van] Luijcas Cleermaecker, oom (?) van Johan, een jaarlijkse rente van 3 gulden, ’geschoeten ende gelecht’ door de weduwe [van] Hendrick Isebouts t.b.v. de voornoemde erfgenamen. [RA Helmond, Oud Invnr 269, Nieuw Invnr 3842, akte 1171, Periode: 1640/1645]

1648
Peter Janssen van Heessel ende Cornelis Willemssen Schovers als executeuren van de sterffhuijs van saligher heer ende meester Goijaert de Pulser inne sijne leven Pastoir ende canonick binnen Sint Oedenrode. Hebben vercocht een huijs, schuer, hoff metten appendentie van dijen genoempt in Sint Barbara, gestaen ende gelegen ter plaetse genoempt Eerschot, aldaer tusschen erffenisse eertijts Nicolaes Coolen deen sijde, dander sijde ende een eijnde dije gemeijn straete, streckende metten anderen eijnde aen erffenisse eertijts Matijs Jooris nu Jan Hendrick Brock ende de muur vande kerckhove der parochiekercke van Eerschot voirschreven. Hebben sij executeuren voorgenoemt wettelijck ende erffelijck opgedraegen ende overgegeven Peter sone wijlen Peeter Anthonissoon van de Laeck.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1648 folio 255, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201644%20-%201652.htm ]

1650
Adriaen Goossen Adriaens als man ende momboir Elisabeth Thomas Spierincx, een stucken erfve, gelegen ter plaetse aen de heijde. Hem vercopere van sijne vrouwe ouders aengecomen. Vercocht aen Jannen Hendrickss Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1650 folio 477, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201644%20-%201652.htm ]

1651
De selve [Thomas sone Arien Goosen] heeft in voldoeninge bij hem voor de voorschreven [folio 442] wethouderen ten voirschreven gedaen van seeckeren stuck ackerlants bij Jan Hendrick Brock gecocht van Arien Goossen Ariens, als breeder bij de selve vernaerderinge was blijckende etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1651 folio 443, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201644%20-%201652.htm ]

1651
Die voirschreven Thomas in qualiteit voorschreven [Thomas zone Ariaen Goossens daer moeder aff is Elisabeth dochtere wijlen Thomas Spierincx] heeft als voor [folio 444], getransporteert sijn actie van naerderinge van een stuck erve, gelegen aende heijde aende Eversche ende bij den voirschreven Adriaen sijnen vader opgedragen aen Jan Hendrick Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 115 jaar 1651 folio 445, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201644%20-%201652.htm ]

31 december 1652
Jan Handrick Brock, wonende te St. Oedenrode, heeft vercocht aan Jenneke, weduwe van Jan Luijcas de Cleermaecker een jaarlijkse rente van 10 gulden/10 st[uivers] uit 5 lopensaets land te Sint-Oedenrode in Schouteden Camp neven erve Peter van Heessel en de gemeijnt en erf. Hendrick Jan den Smith en de gemeijnt. Last: 3 blancken cijns a/d domeinen. Peter Ceelen uit Aarle stelt zich borg. Met voorw. [RA Helmond, Oud Invnr 271, Nieuw Invnr 3844, akte 328, folio 71, Periode: 1650/1659]

31 december 1652
Jan Handrik Brock voors. gelooft Peter Ceelen koste- en schadeloos te houden van bovenstaande borgstelling. Get. + datum u.s. [RA Helmond, Oud Invnr 271, Nieuw Invnr 3844, akte 329, Periode: 1650/1659]

1656
Dirck Janssen de Ketelaer een stucxken erffve, gelegen ter plaetsche Eerschodt. Met de een sijde neffens de gemijnts kerckhoff van de parochie kercke, dander sijde neffens erffenisse Dielis Gerits de Cordt, streckende metten eenen eijnde opde gemeijne Dommele, metten andere eijnde opde gemeijn kerckpadt. Hem vercoopere aen gecomen bij coope van Jan Handrick Brock soo sij sijde. Heeft hij vercocht aen en ten behoeve van de gemeijnte der vrijheijt Sint Oedenrode.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 116 jaar 1656 folio 488, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201653%20-%201661.htm ]

1658
Jan Handrick Brock verscheijdende parcelen lants, gelegen ter plaetsche inden Haesputh. Hem vercoopere aengecomen bij coope tegens Geeraert soone Geraert Peeters van Boll? Heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht opgedragen ende overgegeven aen Nicolaes Janss Verhaegen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 117 jaar 1658 folio 175, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201653%20-%201661.htm ]

1658
Handrick Roeloffs als man ende momboir van Meriken dochtere Jacob Willems ende Emont Pauwels man ende momboir van Jenneken dochtere Handrick Goorts, hebben vercocht aen Jan Handrick Brock een derde gedeelte in een hoijbempt. Gelegen inde Eversche beemden, gemeijnlijck genoempt de Creijnse.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 117 jaar 1658 folio 208, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201653%20-%201661.htm ]

1659
Wauter Joost Coolen ende Lambert Peeters als momboiren ende curateuren vande onbeiarde kijnderen, Peeter Peters vande Laeck bijden selven ende Emmericia Coolen sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt, hebben vuijt gegeven aen Jan Handrick Brock, eenen acker teulant onder de vrijheijt gelegen, dat bij Gijsbert Handrick gebruijckt wordt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 117 jaar 1659 folio 227, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201653%20-%201661.htm ]

1673
Alsoo questie ende verschil was ontstaen tusschen Perijn weduwe Gerit Goijerts ende Jenneken meerderjarige dochter Huijbert Jan Daniels, bijden selven ende bij wijlen Cathalijn Peter Huijberts sijne gewesen huijsvrouwe, hem mede fort ende sterck mackende voor haer minderjarige ende absente susters ende met haer Marten Wouter tot haeren vercooren momboir in desen ter eenre ende Jan Handrick Brock leste weduwnaer van de gemelte Cathalijn Peeter Huijberts ter anderen sijde over seeckere goederen beijde voorschreven Cathalijn ende Huijberts Jan Daniels achtergelaeten etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 120 jaar 1673 folio 22, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201676%20-%201682.htm ]

1677
Gerit Stans Molemakers, een huijsken, hoff, gestaen ende gelegen binnen deser vrijheijdt ter plaetse Eerschodt, tusschen erffve Lambert Peeter van de Laeck aende een sijde ende de gemeijnstraet de ander sijde, streckende van erffve Peeter Peeter van de Laeck, de ander sijde de gemeijn straet, streckende van erffve Peeter van de Laeck tot opde gemeijne straet. Hem vercoopere bij coope vercregen hadde van Jan Handric Brock met den sijne. Ende soo heeft die voorschreven vercoopere het voorschreven huijsken ende hoff opgedragen ende overgegeven aen Handrick Peeters, mulder om bijden selven in eene erffrecht te hebben ende te besitten.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 121 jaar 1677 folio 189, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201676%20-%201682.htm ]

1678
Jan Handrick Brock man ende momboir van Cathalijn dochtere Handrick Cornelis alhier mede present sijnde, die welcke heeft geboden sijn blinckende ende clinckende penningen die welcke hij verclaerde zijn eigen te wesen. Hebben met recht genadert alsulck stuck ackerlants, gelegen in den Goeijendonck, soo als Jan Cornelisse soo voorde tochte als mede Jan Dielisse sijne swager ten erffrechte opde 17e augustus lestlede heeft vercofft. Op folio 217 is de acker vercofft aan Peter Gerits, soo als hij het heeft vercregen bij naedering van Gerit Corsten.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 121 jaar 1678 folio 216+217, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201676%20-%201682.htm ]

1679
Handrick Cornelis, die welcke heeft opgedragen ende overgegeven alle sijne comparants haeffelijcke als erffelijcke goederen, waer van hij comparant tegenwoordich volle meester van is, egeene van dien vuijt gescheijde, ten behoeven van Anneken sijne comparants dochter, om bijden selven in eenen erffrecht te hebben ende te besitten. Ende dat onder soo danige conditie dat Anneken sal gehouden sijn aanstonts vuijt te reijcken aende betaelen aen Jan Handrick Brock sijne swager de somme van 25 gulden. Ende Anneken sal gehouden sijn hem comparant te alimenteren in cost, dranck ende clederen, gesont ende sieck, sijnde tot sijne streffdagh toe ende alsnoch gehouden sijn, sijn doode lichaeme een eerlijcke ende cristelijcke begraffenisse te doen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 121 jaar 1679 folio 32, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201676%20-%201682.htm ]

1679
Handrick Cornelis, die welcke heeft opgedragen ende overgegeven alle sijne comparants haeffelijcke als erffelijcke goederen, waer van hij comparant tegenwoordich volle meester van is, egeene van dien vuijt gescheijde, ten behoeven van Anneken sijne comparants dochter, om bijden selven in eenen erffrecht te hebben ende te besitten. Ende dat onder soo danige conditie dat Anneken sal gehouden sijn aanstonts vuijt te reijcken aende betaelen aen Jan Handrick Brock sijne swager de somme van 25 gulden. Ende Anneken sal gehouden sijn hem comparant te alimenteren in cost, dranck ende clederen, gesont ende sieck, sijnde tot sijne streffdagh toe ende alsnoch gehouden sijn, sijn doode lichaeme een eerlijcke ende cristelijcke begraffenisse te doen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 121 jaar 1679 folio 32, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201676%20-%201682.htm ]

1684
Heijlke weduwe Laureijns van Curinge heeft verpacht aen Claes Sijmens van de Velde, een huijs hoff ende bogart met omtrent 3 lopense teulant gestaen ende gelegen binnen deser vreijheijt ter plaetse aende heijde soo ende gelijck dat Jan Hendrick Brock dat tegenwoordich in sijne gebruick is hebbende.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 12 januari 1684 folio 47, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1681%20-%201695%20een%20akte%201672.htm ]

1690
Huwelijck 25 mei 1690. Gerard Jan Haubraecken jonghman ende Cathalijn Jan Brock jongedochter beijde van deeser vrijheijt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1690 folio 471, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1692
Jan Hendrick Brock aut 76 jaeren ende Peeter Peeter van de Laeck aut omtrent 48 jaeren beijde inwoonderen deeser vrijheijt, die welcke ten versoecke van Jan Franssen man ende momboir van Maria dochtere Sijmen Corstiaens mede inwoondere alhier, als dat de goederen van voorschreven Jan Franssen requirant in deese soo danich sijn belast, 't sij met verscheijde schulden. Dat die goederen tegenwoordich soo veel niet werdich en sijn ende soo men verstaet dat hij requirant van verscheijde rentheffers werdt aengesprocke tot betalinge van achterstalige renthe. Dat in soo verre hij requirant tot betalinge van dien werdt geconstringeert, dat hij alle sijne goederen soude moeten abandeneren ende verlaeten. Ende in sulcke gevallen voor sijn vrouw ende kijndern de cost niet ende sal becomen, soo ider die sijne staet bekent is mede soude moeten getuijgen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 163 jaar 1692 folio 283, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1694
Testament van Frens Jan Hendrick Brock weduwnaer van Lijsken Aert Pennickx, die voorschreven Frens sieck te bedde liggende. Genoemde personen: Aert Aerts Houbracken sijne schoonzoon tegenwoordich bij malcander wonende ene huijshoudende. Dirck Aerts. Dirck Daniels. Jan Hendrick Brock sijne vader ende Jennke sijn suster alsmede Anneken, Maijken ende Cathalijn sijne halve susters.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inv. 4970 30 september 1694. folio 95, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1681%20-%201695%20een%20akte%201672.htm ]

1694
Jan Handrick Brock soo voor sijn selve als mede voor sijn onmondige verweckt bij Cathalijn dochtere Handrick Cornelisse, Ruth soone Handrick Thijsse Versantvort, Jan sijne broeder, Jenneken henne suster soo voor henne selve als mede hen fort ende sterck maecken voor Henrick henne onmondige broeder, Maijken dochtere dochter Jan Handrick Brock, Gerit Haubraecken man ende momboir van Cathalijn oock dochtere Jan Brock sijne huijsvrouwe ende Anneken haere suster. Die voorschreven Gerit ende Maijken haer vort ende sterck maeckende, Jan Thijssen ende Gerit Haubracken als momboir van de onmondige kijnderen Jan Janssen Brock verwekt bij Cathalijn Wouters, Jan Jansen Vervort als momboir van de drij onmondige kijnderen Handrick Jan Brock verweckt bij Lijsebeth Janssen Vervort, Jacob Dobbelens als vader ende momboir met Lenart van de Huerck sijnde mede momboir van de onmondige kijnderen verweckt bij Barbara oock dochtere Jan Brock, die welcke bekende ontfangen te hebben vuijt handen van Aert Aert Haubracken de somme van twee hondert twee en sestich gulden tien stuijvers, waer mede sij comparant bekende van de hellicht van vijff hondert vijff entwintich gulden voldaen te sijn, soo als haer comparant volgens testament bij Frens Jan Brock gemaeckt ende opgericht voorde notaris Molemakers ende seckere getuijgen in dato den actum den 22 novenber 1694.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1694 folio 42, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1694
Jan Hendrick Brock, soo voor sijn selven als mede hem fort ende sterck makende voor sijne twee onmondige kijnderen verweckt bij Cathalijn Handrick Cornelisse. Ruth ende Jan ende Jenneken gebroeders ende susters meerderjarige kijnderen soo sij verclaerde wijlen Handrick Thijssen Versantvort soo voor hem selve als mede hen fort ende sterck maeckende voor Hendrick henne onmondige broeder. Maijken weduwe Marten Joordens van de Ven dochtere Jan Brock voorschreven ende Gerit Janssen Haubraecken man ende momboir van Cathalijn oock dochtere Jan Brock soo voor hem selve als mede voor Anneken henne absente suster. Jan Thijsse ende die voorschreven Gerit Houbraecken als momboir van de drij onmondige kijnderen Jan Janssen Brock verweckt bij Cathalijn Wouters, Jan Janssen Vervort. Peeter Jan Tijssen Versantvort als momboir van de drij onmondige kijnderen Handrick Jan Brock verweckt bij Lijsebeth Janssen Vervort. Jacob Dobbelens als vaderlijcke momboir ende Lenart van de Huerck als mede momboir van de onmondige kijnderen in wettige bedde verweckt bij Barbara oock dochtere Jan Hendrick Brock. Allen respectieve testamentare erffgenamen wijlen Frans Jan Handrick Brock ter eenre ende Aert Aerts Haubraecken schoonsoone van wijlen Frens Brock. Die welcke verclaerde met den andere aen gegaen te hebben deese erffscheijdinge ende deijlinge. Aen o.a. Aert Aerts Haubraecken o.a. een huijs en schop, gestaen binnen deeser vrijheijt ter plaetse Nenssel, neffens erffve de kijnderen Jan van de Sande tot Esch, aende eene sijde ende eene eijnde, met den andere sijde de kijnderen Marten Jan Sanders tot opde gemeijnte.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1694 folio 44, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1694
Jan Hendrik Brock soo voor sijn selve als mede als vaderlijcke momboir van sijn twee onmondige kijnderen verwekt bij Catalijn Handrick Cornelisse, Jan ende Jenneken gebroederen, kijnderen Jan Thijssen Versantvort voor hen selve als mede hen fort ende sterck maeckende voor Handrick henne onmondige broeder, Peeter Jan Thijssen als procuratie hebbende soo schepenen is gebleecken van Ruth meerderjarige sonen des voorschreven Handrick Versantvort, Maijken weduwe Marten Joordens van de Ven, dochtere Jan Brock, Gerit Jan Haubraecken man ende momboir van Cathalijn oock dochtere Jan Brock, soo voor hen selve als mede voor Anneke henne absente suster, Jan Thijssen ende Gerit Haubraecken als momboiren van de drij onmondige kijnderen Jan Jan Brock verweckt bij Catalijn Wouter Jan Janssen Vervort ende Peeter Jan Thijssen, momboiren van de drij onmondige kijnderen Handrick Brock verweckt bij Lijsbeth Jansse Vervort, Jacob Dobbelens als vaderlijcke momboir ende Lenart van de Huerck als momboiren van de onmondige kijnderen verweckt bij Barbara dochtere Jan Handrick Brock alle respectieve erffgenamen wijlen Frans Jan Brock. Sij hebben samentlijck geconstitueert ende in haere steede gestelt gelijck sij sijn doende bij deesen Jan Janssen Vervort om van haere constituanten tweegen te compareeren voor heere officier ende schepenen der vrijheijt Oirschot ende aldaer op te dragen ende over te geven aen Rogier van Deursen de hellichte van een hoijbeempt, ter plaetse op de Vleut.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1695 folio 74, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1695
Huwelijk 30 januari 1695: Jan Thijssen Versantvoort jonghman out 35 jaeren ende Anneken Jan Handrick Brock jonge dochter out 28 jaeren beijde geboortich van deeser vrijheijt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1695 folio 81, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1695
Testament van Jan Hendrick Brock ende Cathalijn Handrick Cornelis echte bedde genoten. Soo hebben sij testateuren malcander over ende weder aenden langstlevende gemaeckt heer ende meester van allen henne goederen. Ook genoemd: de kijnderen die hij testateur bij wijlen Willemina dochtere Joost Loijer van Alebeeck.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inv. 4970 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 15 october 1695 folio 129 v, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1681%20-%201695%20een%20akte%201672.htm ]

1695
Cathalijn weduwe Jan Handrick Brock soo voor haer selve als mede haer fort ende sterckmakende voor haere kijnderen verweckt bijde selve ende bij wijle Jan Brock voorschreven. Willem van de Vort man ende momboir van Maijken dochtere Jan Brock voorschreven sijne huijsvrouwe. Gerit Janssen Haubraecken man ende momboir van Cathalijn sijne huijsvrouw oock dochter voorschreven. Jan Thijssen Versantvort man ende momboir van Cathalijn sijne huijsvrouwe oock dochtere voorschreven. Jan Thijssen Versantvort man ende momoir van Anneken dochtere Jan Brock voorschreven. Jan Vervort ende Peeter Jan Thijssen Versantvort als momboiren van de drij onmondige kijnderen Handrick Jan Brock verweckt bij Lijsebeth Janssen Vervort. Jan Handrick van Santvort hem fort ende sterck mackende voor Handrick, Ruth ende Jenneken suster en broeder kijnderen Handrick Thijssen Versantvort. Jan Thijssen ende Gerit Janssen Haubraecken als momboiren van de onmondige kijnderen Jan Jan Brock. Jacob Dobbelens als vader ende momboir van sijn drij onmondige kijnderen, verwekt bij Barbara dochtere Jan Handrick Brock ende Lenart van de Huerck als mede momboir ende toesiende van de voorschreven onmondige kijnderen. Alle respectieve testamentair erffgenaen van wijlen Frens Jan Brock die welcke bekende ontfangen te hebben vuijt handen van Aert Aerts Haubracken alsulcke vijff hondert vijff en twintich gulden soo als Frens Jan Handrick Brock haer comparanten bij testament hadde gemaeckt ende geprelegateert die hij voorschreven Haubraecken aen haer comparanten bij des selfs testament was gelast voorde haeffelijcke als erffelijck meubelen te betaelen. Alles volgens den inhouden des selffs testament, waer van sij mits deesen bekende voldaen te sijn.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1695 folio 205, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1699
Catalijn Handrick Nelissen weduwe wijlen Jan Brock ende Joost haere autse soone, die welcke bekende wel deugdelijck schuldich te sijn aen Rogier van Deursen eene somme van hondert gulden.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 165 jaar 1699 folio 170, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1704
Huwelijckse voorwaerde tusschen Anthonis Lambers van der Heijden ende Cathalijn Jan Handrick Brock weduwe van wijlen Gerit Jan Haubraecken. In de marge staat: Margriet Lambers van der Heijde als eenigste ende naaste erffgenaam in leven sijn van Teunis van der Heijde. [Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 167 jaar 1704 folio 238, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201703%20-%201709.htm ]

1706
Willem ende Barbara gebroeder en suster, volmachtigd gemaeckt tot het hier naer volgende, bij Harmen Jan ende Maria Haubraecken alle kijnderen van wijlen Aert Haubraecken ende Barbara Meulengraeff, Cathalijn Haubraecken ende Jan Henskens weduwnaer van wijlen Henderijn Haubraecken als vader ende momboir Jenneken ende Maria gesusters, gecomen tot haere competenten auderdom, Lambert Frans Rovers man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Willem Janssen Haubraecken soo voor sijn selve als mede momboir met Joost Haubraecken van de onmondige kijnderen van wijlen Gerit Janssen Haubraecken verwekt bij Cathalijn Brock, alle kijnderen ende kijns kijnderen Willem Handrick Aerts Haubraecken ende Margriet Handricx van Cleijnenbreugel. Die welcke verclaerde met den anderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende afflijficht van de voorschreven Willem Haubraecken ende Margriet voornoemt. O.a. aen Jenneke ene Maria meerderjarige kijnderen Jan Henskens, een huijs, schuer, hof, hoij, teul, weij ende hoijlant sso groot ende cleijn als de delve gestaen ende gelegen is ter plaetse omtrent de Nensselse brugge, soo ende gelijck als Jan Henskens vader van de voorschreven Jenneke ende Maria vuijtgenomen de Cattestart ende den breeder beempt die de kijnderen van Aert Haubraecken houden tot haer behoeven. [Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 168 jaar 1706 folio 127, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201703%20-%201709.htm ]

1725
Scheijding tusschen Margriet Lambers van der Heijden, Goort Cauwenberg als in huwelijk hebbende Berbera Gerrits Habrake en Gerrart Dirx als in huwelijk hebbende Willemijn Gerits Habrake, alle erffgenamen wijlen Teunis van der Heijde en Cathalijn Jan Brock als sij leefde egte lieden, van goederen hen luijden aangecomen van henne voornoemde ouders soo sij seijde en verclaarde namtlijk de twee laaste ende eerste van haaren broeder Teunis van der Heijde voornoemt. Aan Goort Cauwenberg en Gerart Dirx o.a. een huijs en hoff met lant daaraan gelegen, staande tot Houtem, deen sijde de erffgenamen Peeter Hurx, dander sijde Molemakers met meer andere, deen eijnde de gemeene straat, dander eijnde Johan van Ceulen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 174 jaar 1725 folio 263, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201721%20-%201726.htm ]VIII-a Joannes (/Jan Peeter) Brock / Zoon van Peter Joannes Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 11 april 1638 [DTB ’s-Hertogenbosch], overleden vóór 23 januari 1689 [AC Brox 1826], trouwt met Anna Hendrik van Hove, dochter van Hendrik van Hove, secretaris van Breugel en Son [AC Brox 1826]. Uit dit huwelijk [AC Brox 1826]:

 1. Petrus Brock, volgt IX-a

Joannes Brock had drie kinderen, zoals blijkt uit een akte van 22 november 1691 [AC Brox 1826]

1689
Vermelding van: Peeter ende Marcelis gebroederen, kijnderen wijlen Dierck Handrick Vogels verweckt bij wijlen Handersken dochtere wijlen Jan Haerwessers sijne gewesene huijsvrouwe. Jan Handrick Vogels als momboir vande onmondige kijnderen des voorschreven Dierck Vogels ende Handerisken Haerwessers voornoemt. Jan Handrick Brock als momboir van de onmondige kijnderen wijlen Jan Peeter Brock verweckt bijden selven ende bij wijlen Anneken Handrick van Hooft, Thonis Corstiaens van Heeswijck als vader ende momboir van sijne onmondige kijnderen, verweckt bij wijlen Cathalijn dochtere Peeter Brock. Die welcke hebben samentlijck geconstitueert ende in haere steede gestelt, soo als sij sijn doende bij deese, Willem Adams van Leendt woonende tot Vucht. Wijlen Aert Peeters Brock ende Perijntje Janssen Haerwessers.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1689 folio 326, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]


VIII-b Wouter (Peeter) Brock / Zoon van Peter Joannes Brock
Getrouwd met Elisabeta [DTB Sint-Oedenrode]. Uit dit (en mogelijk ander) huwelijk:

 1. Alexander (/Sander) Brock(e) (/Brokken /Brokke /Brocken), gedoopt te Sint-Oedenrode 5 februari 1686 [DTB Sint-Oedenrode], overleden te Tilburg 1721 [AC Brox 1826], begraven te Tilburg 15 mei 1721 [29 begraaflijst 1720-1724 (Nederduits gereformeerd) pagina 18], trouwt te Tilburg 5 juni 1712 met Maria (/Marij) (Peter) van Gorp. Uit dit huwelijk:
  1. Petrus Brocken, gedoopt te Tilburg 15 maart 1713 [07 doopboek 1696-1726 (RK), Tilburg, 15 martius 1713 Petrus f[ilius] Sanderi Wouter Brocken et Marie Petri van Gorp conjug. susc. Cornelia Adriaens].
  2. Elisabeth Broecken, gedoopt te Tilburg 3 augustus 1715 [07 doopboek 1696-1726 (RK), Tilburg, 3 augustus 1715 Elisabeth fil[ia] Alexandri Broecken et Mariae Peeter van de Venne conjug. suscep. Catharina Francis Broecken].
  3. Petrus Brocken, gedoopt te Tilburg 5 februari 1717 [07 doopboek 1696-1726 (RK), Tilburg, 5 februari 1717 Petrus fil[ius] Alexandri Brocken et Mariae Petri van Gorp conjug. suscep. Adriana Cornelia Adrianen].
  4. Cornelia Brocke, gedoopt te Tilburg 20 september 1719 [07 doopboek 1696-1726 (RK), Tilburg, 20 september 1719 Cornelia fil[ia] Alexandri Waltheri Brocke et Mariae van Gorp conjug. suscep. Anna Colen].
 2. Peter Brock, getrouwd met Mechteld Janse van Oers volgens een akte van 31 jul 1709 te Liempde [AC Brox 1826].

Wouther Brock wordt vermeld in acten d.d. 29 september 1689, 1 februari 1689 en 2 januari 1690 [AC Brox 1826].

1684
Peeter Peeters van de Laeck, dewelcke heeft verhuert aen Wouter Peeter Brock, o.a. een huijs en hoff gestaen en gelegen binnen deser Vrijheijt ter plaatse Eerschot, daer hij verhuerder tegenwoordich in is woonachtich ende in sijn gebruijck is hebbende.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 12 april 1684 folio 57, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1681%20-%201695%20een%20akte%201672.htm ]

1689
Wouter Peeter Brock inwoonder alhier die welcke heeft volmachtigh gemaeckt ende in sijne steede gestelt Thonis Francis Stroom? mede inwoonderen alhier. Omme in sijne naeme veste en opdrachte te doen aen Willem Adams van Leent sijn swager, van alsulcke aenpart ofte gedeelte soo als hem constituant is competerende ende mits doode ende afflijvicht van wijlen Perijntje weduwe Aert Peeter Brock, dochter Jan Haerwessers is aengecomen ende op hem verstorven in huijs, hoff ende aangelach genoempt Den Valck. Soo ende gelijck hij constituant met sijn mede erffgenamen, voor alle man binnen den dorpen van Vucht heeft vercofft etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1689 folio 333, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1689
Arnoldus Hops coster alhier ende Luijcas Pauwels Haubraecken aut omtrent dartich jaeren, die welcke gerichtelijck door den vorster gedaght sijnde om getuijgenisse der waerheijt te geven ter instantie ende versoecke van Cornelis Handrick Jans. Die eerste comparant verclaert als dat wanneer Antonet Verelst soude geweest ofte gebracht sijn door Wouter Peeter Brock ende aldaer haer bestelt hebbende inde cost ende dranck. Dat den eerste comparant savont te voren eer sij vertrock vuijt den huijsen van Cornelis Handrick Jans. Den eerste comparant selffs in presentie ende bij weesen van Wouter Peeter Brock ende in presentie van de voorschreven Cornelis ende Emmerens sijne huijsvrouwe met Antenet Verelst op een stoeltien met krijt affgereeckent heeft, sij schuldich bleef de somme van hem vergeeten. Den tweede deponent verclaert mede waerachtich te weesen, dat soo wanneer Wouter met Antenet Verelst ende met hem deponent te saemen gaende naer den Bosch, als dan den voorschreven Wouter tegens de voorschreven Corn. Handrick Jans heeft hooren seggen, allent geene ick nu schuldich ben gebleven soo haest als ick vuijt den Hage gecomen sal sijn, soo sal ick u betaelen, maer en segget tegens mijn vrouw niet. Dit alles op nuew jaers avont verleden geschiet.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1689 folio 357, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1689
Martinus Jansse de Cort aut omtrent 23 jaere inwoonder alhier, die welcke ten versoecke van Wouter Peeter Brock getuijght ende verclaert, dat hem noch seer wel kennelijck is, dat hij op vrijdag wesende den 24e december 1688 inden avont omtrent tusschen negen a tien uren op kersavont is geweest ten huijse van Cornelis Handrick Jan herbergier alhier. Alwaer als doen ter tijt mede was den voorschreven requirant in deesen ende Anteneth Verelst ende als doen gehoort dat hij voorschreven Wouter vraghde tegens de huijsvrouw vanden vorschreven Cornelis Handrick Jan wat is hier vertert, waer opde huijsvrouwe vande voorschreven Cornelis antwoorde, dat is moren vroegh tijts genoch. Waerop voorschreven Wouter repliceerde ende seijde ick wil het nu weeten, wandt Anteneth moet morgen vertrecken etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1689 folio 412, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]


VIII-c Frans (/Frens) Jan (Hendrick) Brock / Zoon van Joannes Henricus Brock
Overleden te Sint-Oedenrode in oktober 1694, getrouwd te Sint-Oedenrode 23 april 1667 met Lijsken Aert Gijsberts Pennincx, weduwe van Aert Aerts soone van Aert Handrick Haubraecken. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Groen: bron: Johan van de Laar, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I01852&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008.

1672
Laurens van Cueringe borgemeester deser vrijheijt van Ollant ende Houtem. Joost Daniels van de Horck ende Frans Handrick Rovers inwoonderen deser vrijheijt Sint Oden rode. Hebben vuijt crachten van seckeren procuratie, sijnde van dat den 20e julij 1672 waerbij blijckende was gegeven ende verleent bij desen naervolgende personen Jan van Heeswijck, Dierck Matijssen, Willem Jan van Schijndel, Jan Goorts van de Velde, Sijmen Goorts van de Velde, Peter Wouter Everts Willems, Lambert Ariaen Raijmakers, Cornelis Daniels van de Horck, Jan Willem Cluijtmans, Handrick Handrick Denis, Handrick Willems van de Horck, Peter Dierck Michiels, Willem Aerts Haubarecken, Andries Everts, Willem Peeters van Doremaelen, Peter Jan Maes, Wouter Gijsberts, Frans Jan Brock, Ruth Jan Willems, Jan Willems, Reijnder Wouters, Pauwels Jan Thonis endeGerit Dierckx van Rijsinge, representerende den geheele hoeck ofte hertganck van Ollant ende Houtem. Welcke respectieve constituante des voorschreven Laurens van Cueringe, Joost Daniels ende Frans Rovers hadde geconstitueert ende volmachtight om vuijt haeren hoex wegen op te nemen een capitael ofte somme van vijff hondert gulden.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 119 jaar 1672 folio 511, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201664%20-%201672.htm ]

1673
Dese naervolgende personen hebben aen deser gemeente verschooten ende sullen doorde borgem. gerestitueert werden: Handrick denis, Gielen Willems, Corst Thomas, Pauwels Jan Thonis, Lijsken Aert Gijsberts, Frens Jan Brock, Peeter Martens, Dries Everts, Dierck Peters, Jan Hans Gijsen, Dierck Versantvoort, Handrick Willems.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 120 jaar 1673 folio 32, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201676%20-%201682.htm ]

1684
De heer Magdougaell luitenant tot dienst van desen landen heeft in gerechte verpachtinge vuijtgegeven aen Frens Jan Handrick Brock die de hueringe heeft aengenomen eenen hoeve gemeijnlijck genoempt de Nieuwe hoeve Ter Loo. Bestaende in huijs, schuer, hoff ende bogart mitsgaders hoij- weij ende teullant. Soo groot ende in voegen soo als de voorschreven frens tegenwoordich in sijn gebruijck is hebbende. Den voorschreven heere Lutenant heeft alnoch verhuert sijne erffenisse ofte hoeve aen Handrick Wouters die de hueringe heeft aengenomen soo ende gelijck hij die selve in gebruijck is hebbende, voor de tijt als inde voorschreven huercedulle van Frens Brock aente verden als voor. Ende voorde somme soo in gelt en koren als voor
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 28 december 1684 folio 62v, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1681%20-%201695%20een%20akte%201672.htm ]

1684
Ruth Janssen van Delft woonende tot Oirschot, die welcken heeft affgegaen sijn tochtrecht van een stuck lants, gelegen ter plaetse aende Nensselse Capelle opden Huijsacker, tusschen erffve Aert van Delfft aende een sijde ende metten anderen sijde ende eenen eijnde aen erfffve de kijnderen Hensken Jan Bevers? ende metten anderen eijnde opde gemeijne straet, ende dat ten behoeven van Dierck Jans Groots man ende momber van Ariaentien dochtere Ruth van Delft sijne huijsvrouwe ende Jan Willem Goorts man ende momboir van Anneken oock dochtere Ruth van Delft sijne huijsvrouwe. Hebbben sij wettelijck ende erffelijck overgedragen aen ende ten behoeve van Frens Jan Handrick Brock ende Aert Aertsen Haubraecken. Verder vermelding van Claes Spiee/ alias Hooft.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 122 jaar 1684 folio 102+104, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1684
Deijling tusschen Lijsken dochtere Aert Gijsberts Pennincx getrouwt geweest sijnde met Aert Aerts soone van Aert Handrick Haubraecken die te saemen in huwelijcke hadde verweckt Aert Aertsen Haubraecken nu tot sijne mondige jaere gecomen sijnde ende alsoo Lijsken voorschreven als nu over eenige jaeren voor deesen is comen te hertrouwen met Frens Jan Handrick Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 122 jaar 1684 folio 105, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1685
Nicolaes van Capelle borger der stadt van ’s-Hertogenbosch een stuxken weijlant genoemt de Branse? weijde, gelegen ter plaetse Nenssel inde Neephol tusschen erffve de erffgenamen Marten Jan Sanders aende een sijde ende metten anderen sijde aen erffve de heer Maghdougaell, streckende van erffve het groot Gasthuijs binnen den Bosch tot opde Dommel aldaer vliedende. Hem vercoopere aengecomen mits doode ende afflijvicht van sijne auders soo als hij seijde ende verclaerde, sijnde de voorschreven goederen leenroerig aent huijs van Rixtel, heeft hij wettelijck ende erffelijck vercofft opgedragen ende over gegeven aen Frans Jan Handrick Brock ten behoeve van Aert Aerts Haubraecken. Ende sal hij cooper oock moeten gedogen den wech die met recht doorde voorschreven weijde sich geweeght. 16 februari 1685
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 122 jaar 1685 folio 209, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1685
De voorschreven vercooper heeft alnoch vercoft opgedragen aen Frans Jan Handrick Brock eene hoijbeempt gemeijnelijck genoempt den Hoefbeempt, gelegen ter plaetse in het Eversche, sijnde leenroerig aent huijs van Ricxtel, hem vercoopere aengecomen van sijne auders. Sal hij vercoopere moeten wegen ende steeghe die met recht over de voorschreven beempt sijn geweeght ende gebuijckt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 122 jaar 1685 folio 210, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1685
Frans Jan Hendrick Brock hebben in verpachtinge uijtgegeven aen Dirck Aert Thomas die de hueringe mits deese hadde aengenomen van o.a. een huijs hoff soo ende gelijck Peeter Jan Loamers de verpachter ende Peeter Rutten int gebruijck sijn hebbende.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inv. 4969 Notaris Gerard Stanssen Molemakers 5 december 1685 folio 102, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1681%20-%201695%20een%20akte%201672.htm ]

1690
Frans Jan Brock ende Jan van Heeswijck tegenwoordige armmeester der vrijheijt Sint Oedenrode tuijgen ende verlaeren als dat sij versocht sijn geweest omme te examineren ende te visiteren de lijst ofte Quohier bij schepenen geformeert van vermogende ende onvermogende persoon woonende binnen deeser vrijheijt ende bevonden dat de persoonen inden gemelte lijst van de geheele vrijheijt sijn geannoteert ende over gebracht voor armen persoonen, dat die bij haer ter spijnde comen ende bij haer geassisteert werden vuijt de incomsten van de armen alhier, vuijt genoemen de armen persoonen woonende opt Besselaer die bijde armmeester van Gemonde ter spijnde moeten gaen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1690 folio 476, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1692
Akte over een schuld en de vrijheijtslaste. Vermelding van: Jan van Heretum, Jan der Kijnderen, Jan Gerit Hulssen, Claes Jan Willem Cluijtmans ende Willem Dirckx van Herentum respective borgemeesters deeser vrijheijt. Joncker Johan Willem Munts, Jan van Heessel, Goort Peeter Hurckx, Thijs Dirck Versantvoort Jan Lambert Adels ende Jan Goort Vogels schepenen deeser vrijheijt. Johan Henri van de Sande, Ariaen Kerckhoff, Willem Kerckhoff, Thomas Jan Thomas van de Mosselaer, Jan van Heeswijck, Dirck Peeters, Jan Gerit Dielis, Thijs Peeters van Breugel, Marten Cornelis van der Hage ende Jacob Ariaen Coppens respectieve raedt ende thienmannen deeser vrijheijt, de heer Johan Charel de Jeger tot Lochtenburgh, Jan Craenen, Handrick Janssen Verhage, Jan Jan Handrick Aerdts Houbraecken, Handrick Jan Thomas, Jan Ariaens Willems, Jan Aerdts Houbraecken, Lenaert Joosten van den Hurck, Lambert Peeters van Dinther, Mauweris Luijcas van de Ven, Frans Jan Handrick Brock, Mathijs Peeter Maes, Gijsbert Dries Heijmans, Jan Gerit Sijmons, Handrick Driessen ende Willem Dirckx van Lieshoute, allen inwoonderen ende gequalificeerde deeser vrijheijd, ider als schuldenaer principael. Joost Thonis Vugts wonende onder Schijndel. Jan Aerdt van Herentum ten behoeve van Mechtelt Claes Franssen weduwe wijlen Aerdt Rutten van Herentum.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 162 jaar 1692 folio 521, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201685%20-%201692.htm ]

1694
Dit protocoll beginnende met augustus sestien hondert vier ent negentich ons heer wil mijn het selve tot mijne siele salicheijt laeten voleijnde amen.
Den Hoog Edele Heer mijnheer Alexander Soete de Laer van Vielers, heere van Seventer, hoofftschout van Peelant ende mede van deeser vrijheijt. De heer Jacob Boor stadthouder. De heer Frans van Heurn president schepen. Mathijs Versantvort schepen. Frans Jan Brock schepen. Ariaen Kerckhoff schepen. Jan Kemps schepen. Lenart van de Huerck schepen. Mathijs van den Heuvel. Secretaris G. S ms. Molemakers. Peeter Molemakers subst. secr. Hendrick Humberge vorster. Huibert Danckers onder vorster.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1694 folio 1, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

1694
Testament van Frens Jan Hendrick Brock weduwnaer van Lijsken Aert Pennickx, die voorschreven Frens sieck te bedde liggende. Genoemde personen: Aert Aerts Houbracken sijne schoonzoon tegenwoordich bij malcander wonende ene huijshoudende. Dirck Aerts. Dirck Daniels. Jan Hendrick Brock sijne vader ende Jennke sijn suster alsmede Anneken, Maijken ende Cathalijn sijne halve susters.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inv. 4970 30 september 1694. folio 95, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1681%20-%201695%20een%20akte%201672.htm ]

1694
Taxatie van naer gelaeten goederen die welcke Frens Jan Brock metter doot geruijmpt ende naer gelaeten heeft ende is die selve Frens in october 1694 sonder wettige geboorte naer te laeten binnen der vrijheijt Sint Oedenrode deeser werelt gepasseert. O.a. de hellichte in huijs, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse Nenssel, de eene sijde de kijnderen Marten Sanders, de andere sijde Willem Willems, streckende van erffve de kijnderen voorschreven tot opde gemeijne straet.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 164 jaar 1694 folio 28, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201690%20-%201698.htm ]

Meer aktes uit 1694 en 1695 bij V-b Jan Hendrick Brock (zijn vader).

1705
Jacob Driessen van Gestel woonende tot Schijndel man ende momboir van Willemke dochtere Jan Brock. Verder genoemde personen: Claes Martens van Roij. Frans Jan Handrick Brock. Cathalijn dochtere Wouter Willems, moeder van der comparant tegenwoordige huijsvrouw etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 168 jaar 1705 folio 19, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201703%20-%201709.htm ]


VIII-d Jan Janssen Brock / Zoon van Joannes Henricus Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 18 augustus 1648, overleden vóór 1694, trouwt te Sint Oedenrode 18 november 1679 met Cathalijn Wouter(s) Winters. Uit dit huwelijk:

 1. Drie kinderen, die in 1694 onmondig zijn.

Groen: Bron: Johan van de Laar: http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I02104&tree=vdlaar, website geraadplaagd 10 februari 2008


VIII-e Hendrick Jan Brock / Zoon van Joannes Henricus Brock
Overleden ná 1682 en vóór 1694, trouwt met Lijsebeth Jan Aerts Vervort, dochter van Jan Aerts Vervort en Cathalijn. Uit dit huwelijk drie kinderen die in 1694 onmondig zijn:

 1. Cat(h)arina (Hendrick Janse) Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 22 november 1675, getrouwd te Sint Oedenrode 17 mei 1705 met Joannes Henricus.
 2. Jenneke Hendrick Janse Brock, getrouwd 20 januari 1708 of 1709 met Martinus Wilhelnus Blakenbroek.
 3. Maria Hendrick Janse Brock, getrouwd te Sint Oedenrode 6 februari 1700 of 1701 met Willem Rutte Cluytmans.

Groen: Bron: Johan van de Laar: http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I02104&tree=vdlaar, website geraadplaagd 10 februari 2008

1672
Jan Aerts meerdjarige soon van wijlen Jan Aerts Vervoort en wijlen Cathalijne dochtere Jan Rutten sijne huijsvrouwe. Handrick Jan Brock man ende momboir van Elisabeth dochtere des voorschreven Jan Vervoort ende Cathalijna voornoemt. Lambert Jans Vervoort ende Ruth Jans als momboiren van de drij onbejaerde kinderen wijlen des voorschreven Jan Vervoort ende Catharina. Hebben vercocht aen Jan Janssen Vervoort een gerechte hellichte in een hoijveltjen onbedeijlt, gelegen ter plaetse omtrent de Wolffswinckelse Sluijs.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 119 jaar 1672 folio 476, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201664%20-%201672.htm ]

1682
Jan, Aert ende Ariaen gebroederen kijnderen wijlen Jan Aerts Vervort bijden selven ende bij wijlen Cathalijn dochtere Jan Rutten wettelijck verweckt. Handrick Jan Brock man ende momboir van Lijsebeth oock dochtere des voorschreven wijlen Jan Vervort ende Cathalijn voornoemt, een stuck lant gemeijnlijck genoempt de Streep gelegen te Veressel, verkocht aen Peeter Thijssen van Breugel.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 122 jaar 1682 folio 4, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201676%20-%201682.htm ]


VIII-f Joost (/Josephus) (/Jan /Jansen) Brock / Zoon van Joannes Henricus Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 2 maart 1676 of 1677, overleden te Sint-Oedenrode 18 november 1748, trouwt te Sint-Oedenrode 1 maart 1698 met Marie Gerit Dircx van Rijsinge. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan Joost) Brock, volgt IX-b
 2. Catarina Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 21 juni 1704, overleden vóór 28 februari 1749.
 3. Barbara (Joost) Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 29 maart 1706, overleden te Sint-Oedenrode 19 januari 1784, getrouwd met Reijnier Wouter van Eijk.
 4. Andreas Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 20 december 1708, overleden vóór 28 februari 1749.
 5. Maria Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 24 december 1716, overleden vóór 28 februari 1749.
 6. Francis (/Frans Joost) Brock, volgt IX-c

Van de zes kinderen uit dit huwelijk zijn er drie ongehuwd overleden, zoals blijkt uit een erfscheiding van 28 februari 1749 [AC Brox 1826].

Groen: Bron: Johan van de Laar, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I03386&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008

1699
Peter Jan Thijssen aut 69 jaeren ende Joost Jan Brock aut omtrent 23 jaeren inwoonderen alhier, die welcke ten versoeke van Cristina weduwe Ariaen Pauwels requirante in desen hebben verclaert, als dat Ariaen Pauwels nu omtrent de drij jaeren geleden deeser werelt is comen te overlijden, achterlatende drij cleijne kijnderen met weijnich middelen, waer mede sij requirante tot noch toe met groote moeijten den sopre cost heeft moeten winnen, en dat sij requirante met haere cleijne kinderkens den tijt van vier maende continueerlijck seer miserabel sieck hebben gelegen, en van vrienden en nabueren mits de besmettelijcke sieckten was verlaten, soo dat sij requiranten daer door en doort affsterven en armoede van haer beesten die sij drij hadde, soodanich in slechte staedt is geraeckt, dat sij onmogelijck haere schulde voor deesen gehadt en voorders door haer siekte gemaeckt en veroorsaeckt niet en can betaelen, noch haer levens middelen voor haer en kinderkens te connen becoomen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 165 jaar 1699 folio 183, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201703%20-%201709.htm ]

1706
Willem Janssen Houbraecken ende Joost Jan Handrick Brock, als momboiren van de onmundige kijnderen Gerit Janssen Haubraecken.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 168 jaar 1706 folio 127, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201703%20-%201709.htm ]

1717
Jan Jan Wouters ende Cornelis Daendels momboire van de drie onmundige kinderen van Willem Peeter Dielisse verwekt de selve ende bij wijle Maria Gerit Dircx van Rijsinge sijne geweesene huiijsvrouwe. Dircx Gerit van Rijsingen, Tomas Gerit Dircx van Rijsingen ende Joost Brock, als man ende momboir van Marie Gerit Dircx van Rijsinge. Die welcke verclaerde met malcander aan gegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende afflijvigheijt van haere ouders erffelijk aengecomen. O.a. een stuk groeslant genaampt de Streep, eene sijde Jan Gerits van de Mosselaer, de andere sijde Antonie Molemakers, de eene eijnde de Hoolstraet de andere eijnde Peeter Handrik Denis. Aan o.a.Dirck Gerit Dircx van Rijsingen o.a. een huijs, hoff ende een dries daer aen, gelegen binnen de vrijheijt Sint Oedenrode ter plaatse Ollant, neffens erve rontom de gemeijnte. Aan Joost Janse Brock o.a. een huijs ende hoff metter lant, gelegen ter plaetse Ollant, de eene sijde Lambert Frans Rovers, de ander sijde ende eene eijnde Gijsbert de Bie, de andere eijnde de gemeente.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 172 jaar 1717 folio 62, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201714%20-%201721.htm ]

1735
Wij Jan Cluijtmans en Frans Verhagen schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode certificeere voor de opregte waarheijt dat wij ten versoeke van Hendrik Cluijtmans met en beneffens Jan Pauwels Ariaan van Hasselberg timmerman alhier ende Joost Jan Brock decker alhier, hebben gevisiteert ende besigtigt het huijs en stal bij den requirant publicq ende voor alle man van Jan Wellens in hoedanigheid van, gecogt te hebben toebehoort hebbende de kinderen Johannis van Heertum in den eerste gevisteert de wande rontsom de huijsinge of staelinge staande, welke soodaenig waere gesakt dat nootsaekelijk moste werde gerigt en vernieuwt als mede ronsom de want en plaete te vernieuwe te selve af te latten, vitten en met leem te bestrijken als mede twee nieuwe deure en gehende aan de staelinge te doen, als mede het geheele dak nieuwt op te decken tot welk opdecken den voorschreven decker verclaart noodig te sullen hebben op het minste dartig vimme dak stroij, veertig bussel nieuw latte en naagels naar advenant. Item verclaere wijders besigtigt te hebben de deuren en vensters rontsom de voorschreven huijsinge en bevonden dat verscheijde nieuwe vensters sullen moeten gemaakt werde en vernieuwt, mitsgaders de glaese voort meeste gedeelte vernieuwe ende oude verloije voor soo ver strecke konne, alsoo de selve geheel versleten sijn, alsmeede de vloere repareren. Alle het welk voorschreven wij schepenen voornoemt verclaeren bevonde te hebben ende voorschreven vernieuwing en reparatie nootsakelijk te wesen alvooren den requirant daer innen soude konnen woonen of bij luijden van fatsoen bewoont soude konnen werden. Actum den vierde april seventien hondert vijff en dartig testes ut supra.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 179 jaar 1735 folio, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201734%20-%201740.htm ]

1749
Deijling tusschen Hendrik Brok, Frans Joost Brok, Jan Joost Brok ende Reijnier Wouter van Eijk in huwelijk hebbende Barbara Joost Brok alle inwoonderen alhier.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 183 jaar 1749 folio 231, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201748%20-%201750.htm ]


VIII-g Henrik Jansen Brock (de Jongen) / Zoon van Joannes Henricus Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 26 mei 1681, trouwt te Sint-Oedenrode 1 februari 1705 met Magriet Janssen Posteleijns. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 2 december 1705.

Volgens AC Brox [1826] had Henrik Brock één zoon, die ongehuwd overleed.

Groen: Bron: Johan van de Laar, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I03505&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008

1728
Taxatie van de goederen gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode, agtergelaten ende metter doot ontruijmt bij Anneke Martens van der Hage weduwe Corst Tijsse overleden binnen deser vrijheijt en begraven october 1728. Bestaande in o.a. een huijs, hoff, dries met het land daar aangelegen, gelegen ter plaatse binnen dese vrijheijt onder Eversche, de beijde sijde Hendrik Jan Brok, de eene eijnde de gemeene straat, de ander eijnde Gerit Sleurs. Genoemd is: Peter Marten van der Hage als een der erffgenamen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 176 jaar 1728 folio 46, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201728%20-%201730.htm ]

1729
Inventaris gedaan maken door Rogier van Deursen, wegens de haaffelijk en erffhaaffelijke goederen welke den selve van Deursen in huwelijk tredende met Elisabeth Tomasse van Gemert in den boedel heeft bevonden. Onder de genoemde personen in deze akte: Hendrik Jan Hendrik Brock.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 176 jaar 1729 folio 225, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201728%20-%201730.htm ]

1749
Deijling tusschen Hendrik Brok, Frans Joost Brok, Jan Joost Brok ende Reijnier Wouter van Eijk in huwelijk hebbende Barbara Joost Brok alle inwoonderen alhier.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 183 jaar 1749 folio 231, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201748%20-%201750.htm ]

1753
Soo sal Jacob Verschuijten als voogt en momboir over het onmondige kint van Arnoldus van der Heijde, voor alle man verhueren een woonhuijs en schuer den hof en verdere aangehoorende teul, weij en hoijlandenrije alle geleegen te Sint Oedenrode onder Eerde en Everse, aan een sijde Hendrik Brok, dander sijde Frans Vermeulen, beijde eijnde de gemeene straet, tegenswoordigh bewoont bij Lambert Tijs Cluijtmans. Huurder opnieuw Lambert Tijs Cluijtmans.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 185 jaar 1753 folio 108, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201752%20-%201759.htm ]IX-a Petrus (/Peeter Janse) Brock / Zoon van Joannes Brock
Getrouwd met Cornelia Anthony van de Stroom [AC Brox 1826], mogelijk dezelfde als Corneli Janssen met wie Peter Janse Brock 31 augustus 1697 te Sint-Oedenrode getrouwd is. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 8 februari 1694, zoon van Petrus Brock en Cornelia.
 2. Antonius Brock, volgt X-a
 3. Misschien: Maria, gedoopt te Sint-Oedenrode 3 augustus 1700, vader: Petrus Iansen; moeder: Cornelia; getuigen: Nicolaus Iansen en Anna Tunissen (Bron: DTB 3, RK Doopboek 1675-1710 Sint-Oedenrode, Rijksarchief ’s-Hertogenbosch, bewerking door Piet van Liempt http://www.mercurion.nl/genea/; suggestie van Eric Wijnen 1 mei 2008).
Hertrouwd te Sint-Oedenrode 20 juni 1706 met Maria Gorits van Haut [DTB Sint-Oedenrode]. Uit dit huwelijk mij geen kinderen bekend.

Petrus Brock had drie kinderen, waarvan er twee jong stierven [AC Brox 1826]

Groen: Bron: Johan van de Laar, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I03508&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008.

1721
Soo heeeft Willem Cranen in gerechte verpachtinge uijtgegeven aan Peeter Janse Brock een huijs met den hoft daar achter gelegen, soo ende gelijk hij Peeter voorschreven dat tegenwoordich al in sijn gebruijck is hebbende. Gestaan ende gelegen binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse omtrent Sint Oeda kerk.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 173 jaar 1721 folio 30, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201721%20-%201726.htm ]


IX-b Jan Joost(en) Brock (/Brok) / Zoon van Joost Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 24 november 1700, overleden te Sint-Oedenrode 22 september 1763, trouwt te Sint-Oedenrode 1 februari 1737 of 1738 met Adriana (/Deenis /Denissen) van Liembde (/Liem(p)t), [DTB Sint-Oedenrode], overleden te Sint-Oedenrode ca. 1765 . Uit dit huwelijk:

 1. Maria Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 27 december 1738.
 2. Dionisius (Denis Jan) Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 21 augustus 1741, overleden te Sint-Oedenrode 14 september 1765.
 3. Joannes Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 1 januari 1743.
 4. Joannes Brock, volgt X-b
 5. Maria Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 6 maart 1746.
 6. Wouther Brock, volgt X-c
 7. Maria (Jan) Brock (/Brok /Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 12 april 1750, trouwt te Schijndel in 29 mei 1774 met Adrianus Smits.
 8. Justinus Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 3 november 1752.

Groen: Bron: Johan van de Laar, http://stamboom.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I01474&tree=vdlaar, website geraadpleegd 10 februari 2008.

1749
Deijling tusschen Hendrik Brok, Frans Joost Brok, Jan Joost Brok ende Reijnier Wouter van Eijk in huwelijk hebbende Barbara Joost Brok alle inwoonderen alhier.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 183 jaar 1749 folio 231, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201748%20-%201750.htm ]

1750
Aart Willems van Liemt, Jan Willems van Liemt, Lamber van den Dungen man en momboir Cathalijn Willems van Liemt, Jan Joosten Brok in huwelijk hebbende Adriana Deenis van Liemt, Goort van Boxtel weduwnaar van wijlen Willemken Willems van Liemt, woonende tot Roode, Veggel en Boxtel, alle kinderen en kintskinderen van wijlen Willem van Liemt.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 183 jaar 1750 folio 483, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201748%20-%201750.htm ]

1753
Deijling tussen Jan Jan Cluijtmans als momboir over Maria Ariaen Cluijtmans, Matijs van der Schoot in huwelijk hebbende Willemijn Ariaen Cluijtmans, Jan van der Heijde, man en momboir van Anneke Ariaen Cluijtmans, meede voor het aanpart van Willem Deenisse van Liemdt als hetselve bij transport vercreegen hebbende, soo verclaerde bij deese Jan Joost Brok in huwelijk hebbende Hendrina Deenis van Liemdt alle inwoonderen deeser vrijheijt Sint Oedenrode. De drie eerst genoemde comparante kinderen van Ariaen Cluijtmans verwekt aan Maria Janse van der Velde en de voornoemde Willem Deenisse van Liemdt en Adriana Deenisse van Liemdt kinderen van Deenis van Liemdt verwekt in egte aen Maria Janse van de Velde voorschreven en alsoo te samen voor ende nae kinderen van wijlen meergenoemden Marie Janse van de Velde, dewelke in opgemelte qualiteit en uijt hoofde van testamente van wijlen haere voornoemde ouders sijnde van dato 1727. Alsoo erfgenamen haerer voorgenoemde ouders. De goederen geleegen te Sint Oedenrode onder Olland en Houtum. O.a. aan Jan van der Heijden in huwelijk hebbende Anneke Ariaen Cluijtmans een huijs, hof met aengelag, aan erve deen sijde Luijcas Vorstenbosch, dander sijde Hendriena Teulings, bijde eijndes den bodem van Elde.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 185 jaar 1753 folio 158, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201752%20-%201759.htm ]

1765
Soo sullen Jan Claase van der Heijde zoo voor zig zelve en benevens Frans Brok in qualiteit als wettige voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Brok en Ariaantje Deenisse van Liemdt, publicq en voor alle man verhuuren een woonhuijs met aenhorende teul en groes landen geleege binnen deese vrijhijdt te Olland, soo en indier voege als bij de weduwe Jan Brok is bewoont en gebruijkt geweest. Ingeset bij Jan Clase van der Heijde op vijf en twintig guldens, afgehangen van sestig guldens, is daar voor gemijnt bij Joseph Cluijtmans, slaat agt slaagen. Sijnde denselven na uitganq van ’t hoogsel huurder gebleeven. Stellende tot borgen Peter Verhagen en Hendrik Kluijtmans.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1765 folio 441+451, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1766
Jan Claese van der Heijden in huwelijk hebbende Jennemie van Brok, soo voor sig selven als benevens Frans Brok als wettige voogden over de vier minderjarige kinderen van wijlen Frans [=Jan] Brok ende Adriaantje Deenisse van Liemdt. Zij gaan verkoopen een huijs en hof met aangelegen teul en groes landerijen, geleegen onder Olland en Houtum, aan erve met eene seijde en eijnde de heer Ackersdijk, de ander seijde de gemeene straat, het ander eijnde Rut van Boxtel. Kooper Joost van der Heijden.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1766 folio 679, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1774
Borgbrief voor Maria Jan Brok, staande te huwelijken tot Schijndel.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 190 jaar 1774 folio 189, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201767%20-%201780.htm ]


IX-c Frans (Joost) Brock (/Brok) / Zoon van Joost Brock
Overleden te Sint-Oedenrode 17 april 1773, trouwt met Joanna (/Jenneke) Matijsse (/Matthys Haane) van Rulo [AC Brox 1826], overleden te Best 29 oktober 1791. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Frans Brock, overleden te Sint-Oedenrode 22 juni 1753.
 2. Willem Frans Brock, overleden te Sint-Oedenrode 2 januari 1765.
 3. Lambert Brock, volgt X-d
 4. Mathijs Franse Brock, volgt X-e

1749
Deijling tusschen Hendrik Brok, Frans Joost Brok, Jan Joost Brok ende Reijnier Wouter van Eijk in huwelijk hebbende Barbara Joost Brok alle inwoonderen alhier.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 183 jaar 1749 folio 231, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201748%20-%201750.htm ]X-a. Anthonij (/Antonie) Brock (/Brok /Brocx) / zoon van Petrus Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 18 november 1697, overleden te Sint-Oedenrode 6 mei 1786, eerste maal getrouwd te Oirschot 11 mei 1732 (OT 19 april) met Maria Catharina Vlem(m)incx (Fleminx). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bro(c)k, volgt XI-a
 2. Helena (/Antonij) Brock (/Brocx), gedoopt te Sint-Oedenrode 1 december 1734, begraven te best 10 september 1800, getrouwd met Kornelis van Disse.
 3. Anna Maria Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 1 oktober 1736, overleden vóór 1745.
 4. Joannes Brock, gedoopt te Sint-Oedenrode 11 mei 1738, overleden vóór 1745.
Tweede maal getrouwd te Sint-Oedenrode 24 oktober 1745 met Geerdien (Gerredien, Gerarda) Willems van Lieshout, overleden te Sint-Oedenrode 7 september 1750. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus Brokx, volgt XI-b
 2. Joannes Brok, gedoopt te Sint-Oedenrode 21 juni 1750.

1731
Soo heeft Willem Adams van Lieshout in geregte verpagting uijt gegeven aan Antonie Brok een huijs en hof, alhier omtrent het kerkenhuijs, soo als Peeter Teunis van Roij teegenswoordig in sijn gebruik is hebbende, mitsgaarders de bakkamer die den verpagter tegenswoordig in sijn gebruijk is hebbende.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 177 jaar 1731 326, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201730%20-%201734.htm ]

1734
Antonie Brock heeft geloofd, dat hij de goederen van de onmundige kinderen Jacobus Vlijminx ende Marie Cornelis de Gruijter, beneffens Hendrik Cornelis de Gruijter als mede momboir over de voorschreven onmundige sal administreeren ende gaade slaan.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 178 jaar 1734 folio 431, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201730%20-%201734.htm ]

1735
Antonie Brock out omtrent vijff en dartigh jaeren, Goort van de Ven out omtrent agt en dartigh jaeren ende Jan Ruth Coolen out omtrent dartig jaeren alle inwoondere deeser vrijheijt, diewelke ter intentie van Aart Geerits Vervoort mede inwoonder alhier hebben verclaert, dat aant huijs en herberge van den eerste deponent was alwaer Peeter Fransse van der Meulen ook in huijs comende, en den derde en laaste deponent versogt met hem te wille drinke, het welk alsoo geschieden. Dat wijder niet gehoort of gesien hebben dat den requirant nogte niemant vant geheele geselschap eenige rusie nog te verschille woorde hadde, dat ook de twee laaste deponent hebben gesien dat den requirant uijt den huijse door de agter deur is gegaan, terwijl dat Peeter Franse van der Meulen tegens den derde deponent in gesprek was en saeme dronken. Dat Peeter Fransse als doen ook uijt den huijse is gegaen de deponente een tumulte agter in den hoff van den eerste deponent gehoort hebben, de twee laatse deponente uijt den huijs sijn geloope waerop den eerste deponent als van sijn vrouw geroepe wordende wanneer besig sijnde in een ander op kaemer imande den baert te scheeren is gevolgt, en den requirant beneffens voorschreven Peeter Fransse in den hoff gevonde, die saeme hand gemeen waere en malandere met het haer vast hielde, dog niet gesien dat imande van haer bijde eenig geweer in de hand hadde off gebruijkte, en de deponent best doende om den requirant en Peeter Fransse van malcanderen te houden en te scheijden. Dat de deponente terwijl daer mede besig waere eene scheut hoorende gaan en den blaek van den selve scheut tussen haer beijde namentlijk den requirant en Peeter Fransse uijt quam als doen mede gesien dat Peeter Fransse een sak pistool in sijn hand hadde, dat doen den requirant seijde, daar schiet mijn de schelm in de ribbe en sulde gij luijden moeten tuijgen en wel tot twe of drie reijse die woorde hervatte sonder dat den voorschreven Peeter Fransse als doen nog eenigsinsints gequets waren, als ook de deponent en den requirant seijde hont schelm of diergelijke woorde nu moete gij ook sterven, daer op den requirant Peeter Franssen voorschreven de pisstool uijt de hand vatte en hem ter gront neder wierp, en alsdoen een steek bragt, hetwelk nogtans bij den laeste deponent niet is gesien dat de steek gebragt is, maar wel bij de twee eerste, wijders verclaerde de deponente dat den requirant in huijs gecome sijnde ofte wel op de selveplaets sijne cleedere los maekte ende wonde liet sien, alsook sijne cleedere die geheel van de scheut gesengt waere.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 179 jaar 1735 folio 36, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201734%20-%201740.htm ]

1745
Inventaris gedaan maken bij Antonij Brok weduwnaar wijlen Maria Catharien Vlemminx, nu hem ter togte en sijne twee minderjarige kinderen, alvoorens in tweede huwelijk te treeden met Gerdien Willems van Lieshout. O.a een waskeetel groot dartig kannen, een bedpan met een kopere steel, twee coffijkannen, een staande lamp, vijff blakers, een doisijn postelijne theegoet. een schilderij en een landkaart, een krookstoel, een wiegh etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 182 jaar 1745 folio 262, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201740%20-%201748.htm ]

1745
Deijling tussen Bartel van Litsenburg in huwelijk hebbende Maria Anna Vlijminx, Peeter van Tartwijck man ende momboir van Hendrina Vlijminx wonende tot Oorschot, Anthonij Brok als vader ende voogdt over sijne twee minderjarige kinderen met name Corneelis en Heleena verwekt bij wijlen Marie Catharien Vlijminx. Alle kinderen van wijlen Berardus Vlijminx in egte verwekt bij Heleen van Onsius sijne eerste huijsvrouwe. Aan o.a. Bartel van Litsenburg een huijsie en plaatske daar agter aan, gestaan ende geleegen omtrent de watermoolen en aldaar aan erve deen sijde de kinderen van Lambert Kemps, dander sijde en een eijnde Geerit van Hoorn, dander eijnde de gemeene straat. Aan Peeter van Tartwijk ende Antonij Brok beneffens Rogier Vlijminx in hunne qualiteit en alsoo ten behoeve van de onmundige voornoent te samen ider voor de helft te deel gevallen eerstelijk een huijs, hoff gestaan ende geleegen ter plaatse aan het Broek, nefens erve deen sijde juffrouw van Deursen, dander sijde het Broek.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 182 jaar 1745 folio 275, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201740%20-%201748.htm ]

1753
Jan Janse van Son, Roelof Janse van Son, Geraerd Janse van Son, Jan van Ansum In huwelijk hebbende Maria Janse van Son als togteresse en het erfregt competeerende aan haer onmondige dogter verwekt bij Jan van de Ven haeren geweesene man, Antonij de Vroom man en momboir van Peteronella Janse van Son ende Allegonda Janse van Son meederjarige jonge dogter. Alle kinderen en erfgenamen van Jan van Son en Elisabeth Wijfelaers in leeven egte lieden en inwoonderen alhier. Deijling van eenen acker teullands, geleegen alhier op de Hoeve, neffens erve de eene sijde Hendrik Kraenen, dander sijde Helena Teullings en Seger van Aerle, het een eijnde Adriaen de Louwere, het andere eijnde Antonij Brok.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 185 jaar 1753 folio 183, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201752%20-%201759.htm ]

1754
Soo sullen Gijsberts Goortz van Herentum, Willem Goortz van Herentum, Maria Goortz van Herentum, Ruth van de Wijdeven gehuwd met Peternel Goortz van Herentum, Peter van Gemert gertrouwt met Anneke Goortz van Herentum, Lambert van der Horst als vader en voogdt en Peter van der Horst als momboir over het onmondige kint van voorschreven Lambert van der Horst in echte verwekt bij wijlen Magdalena Goortz van Herentum, mitsgaders Jan Vgels vader en voogd over sijne minderjarige kinderen in huwelijk verwekt aan wijlen Teuniske Goortz van Herentum en benevens hem Teunis Franse der Kinderen voogdt en momboir over voorschreven minerjarige. Kinderen en kintzkinderen van wijlen Goort Gijsbers van Herentum ende Catelijn Teunis van Rijsinge, publiecq en voor alle man verkoopen een huijs en hof, met teul en groes landerijen gelegen alhier onder Bos en Varrenhout ter plaatse genaamd Cremsel, met eene zijde en een eijnde de erfgename Jan Dielisse, dander sijde Ariaan van Son het ander eijnde de gemeene straat. Ingeset bij Antonij Brok.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 185 jaar 1754 folio 535, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201752%20-%201759.htm ]

1754
Joost van Erp president Scheepen en inwoonder deeser voorschreven vrijheijt en Antonij Brok meede inwoonder en herbergier alhier. Dewelke ter instantie en requisitie van Jan Burghouts inwoonder en bierbrouwer te Son hebben verklaart en wel dat de eerste deponent in den jaere 1700 vijftig en eijkmeester Bokholt woonagtig te S’ Bosch ten huijse van wijlen Geertruij Corsten weduwe Hendrik Cluijtmans in leeven meede inwoondersse en hebergierster alhier, des deponente geweesene swager in den kelder gevisteert hebbende aldaer hadde gevonden een bierton, toebehorende aen voorschreven Jan Burghoutz bierbrouwer tot Son. Dat den voorschreven eijkmeester daer opgemelde weduwe Hendrik Cluijtmans in de boete heeft geslagen om dat deselve ton door hem eijkmeester niet was gemerkt of geeijkt etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 185 jaar 1754 folio 549, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201752%20-%201759.htm ]

1765
Antonij Brox ende Hendrina van der Vleut huijsvrouw van Jan Deenisse van Lieshout, beijde luijden van eere van competente ouderdom en inwoonderen alhier. Dewelke verklaren bij en mits deesen, dat sij comparanten, peperkoek en meer ander goet bakken, en dat sij seedert veele jaren herwaerds gwoon sijn geweest, hem op de jaermarkten welke op de dorpen in deese Meijerij nabij deese vrijheit geleegen gehouden worden, met voorschreven gebakken goet te begeeven, en indien mogelijk het selve aldaer te verkoopen. Dat sij comparanten altoos het selve goet op het comptoir vanden thol alhier hebben aangegeven na dewaarde, en op die wijse daer van altijd thol gehaalt en betaalt te hebben. Wijders verklaert den eersten deponent dat het ook veele reijsen is gebeurt, dat hij comparant sijne goederen op die markt alwaer de selve voor de eerste rijse bragt niet konde verkopen en dus genootsaakt was deselve weerom meede na huijs te nemen, en naderhand op andere markten te brengen, wanneer daer van al weerom thol gehaalt en betaalt, en sij comparanten van een en het selve goet alsoo verscheijde malen thol heeft gehaalt en betaalt, sonder dat van den selve eenige coopmanschap was geschiet, of van de Meijerijsche bodem vervoert.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1765 folio 379, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1765
Hendricus van der Heijde, Antonij Brox, Gerard Cranen, Jan de Poorter, Francis van Weert, Maria Willems van Mensfort huijsvrouw van Frans van der Meulen en Johannes van Hirtum, alle woonagtig binnen deese Vreiheidt Sint Oedenrode. Alle lieden van eer en goede reputatie, doende tapneering alhier. Dewelke verklaeren waer en waaragtig te zijn, dat zij wel kennen Dirk Lambers van Boxtel, althans gedetineerden binnen dese hoofdstad S’ Bosch. Dat denselve ten haare huijse meningvuldige rijse met ander gelaagslieden is geweest, en van tijt tot tijt bij haar in en uijtgegaen is, sonder dat sij aen denselven hebben bespeurt eenige geneegenheid om rusie en quastie te maken of dat denselve ooijt rusie of vegterije gehad of gedaen heeft, veel min dat hij deswegensvan imand geschuwt soude zijn maar dat sij den selve ter contrarie altijt hebbe gekent voor een goed ordentelijk en eerlijk ingeseetene deeser plaatse, welke altijt vlijtig voor sijnen kost en huijshouden opgepast en gewerkt heeft. Eijndelijk verklaaren den eerste, vierde en vijfde deponent dat de plaatse genaamt de Cuijle onder de Heertgang Eerd en Everse ontrent een quartier uurs is geleege van de herberg genaamd de Drie Swaantjens op de Coevering bewoont wordende bij den eersten comparant. Gevende voor reedenen van welwetenheid met den voorschreven Dirk Lam. van Boxtel menigmael te hebbe omgegaen, en verder als in den tijt belovende het selve ten allen tijde, des gerequireert wordende met eede te sullen bevestigen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1765 folio 457, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1766
Antonij Brox en Jan de Poorter inwoonder alhier en beijde van competente ouderdom. Dewelke verklaerde ter instantie van F. van Honberg commies van den Thol alhier, dat present sijn geweest ten huijse van de requirant in deese, en aldaer gesien hebben dat wijlen Hendrik van de Cam een partije clompen, welke wegens de thol eenige dagen bevorens aangeslagen geweest en ten huise van den requirant berustende ware, wederom van daer quam halen, en als gehoort te hebben dat gemelde Hendrik van de Cam, aangenomen heeft aan den requirant te sullen restitueere de somme van seven ducaten etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1766 folio 677, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1767
Antonij Brox en Jan de Poorter beijde woonagtig binnen deese vrijheid en dingbank, sijnde van competente ouderdom. Dewelke ter instantie van Frederik van Hombergh commis van de thol alhier ter eenre, ende Annamaria Vogels weduwe Hendrik van de Cam ter andere seijde. Door de vorster deser Vrijheit sijnde geciteerd ten raadcamere alhier ter instantie van Frederik van Homberg onder eede getuigenis der waerheid te geven.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1767 folio 732, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1767
Kestie over de thol. Genoemde personen: Annamaria Vogels weduwe wijlen Hendrik van der Cam, in leeven clompe maker van zijn ambagt en ook koopmanschap in klompen deede, wonende alhier. Hendrik Willem Heijkants out circa vijf en veertig jaren en knegt geweest bij Hendrik van de Cam. Adriaan van Veghel out negen en dertig jaren. Willem Hendrik Vogels out vijf en dertig jaren. Antonij Habraken out agt en veertig jaren. Frederik van Homberg commies van de Thol. Jan de Poorter. Antonij Brox.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1767 folio 760+780, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1783
Testament van Antonij Brox in huwelijk gehad hebbende Maria Catharina Vlemmings, en tans weduwnaar van wijlen Gerdina van Lieshout, wonende alhier. Genoemde personen: de twee voorkinderen van hem comparant en testateur in eerste huwelijk verwekt met wijlen zijne huijsvrouw Maria Catharina Vlemmings, met namen Cornelis en Helena Brox, tans weduwe van Cornelis van Diessen en zijne zoon Willem Brox in tweede huwelijk verwekt. Toebedeeld aan Cornelis Brox, o.a. een huijsplaats op den Heuvel. Aan Helena Brox, o.a. een huijs, hof en aangeleegen teul en groeslanden, geleegen alhier aan het Broek, aan erve met een seijde de Morgensop de andere seijde de Heer Kemps en Lambert Habraken. Aan Willem Brox o.a. een huijs en hof, staande alhier op den Heuvel, aan erve met eene seijde Antonij van Hirtum de andere seijde Zeger van Aarle met meer andere. Item een huijsplaats met de hof, geleegen als op Cremsel, aan erve met een seijde Nicolaas Teulings, de ander seijde de weduwe Adriaan van Son.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4976 Notaris Jan Willem van Nouhuijs 24 september 1783, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1781%20-%201789.htm ]


X-b. Jan Brock (/Brok /Brox /Brokx) / zoon van Jan Joost Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 26 mei 1744, overleden ca. 1813, trouwt voor de eerste keer met Christine van den Akker. Uit dit huwelijk voor zover geen kinderen bekend. Trouwt voor de tweede keer te Schijndel 3 september 1769 met Eijke Pennings (/Ida Penninx). Uit dit huwelijk voor zover geen kinderen bekend. Trouwt voor de derde keer te Schijndel 10 februari 1782 met Christina van de Ven. Uit dit huwelijk voor zover geen kinderen bekend. Trouwt voor de vierde keer (volgens AC Brox [1826] voor de derde keer) te Schijndel 31 oktober 1802 met Maria Koolen, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Schijndel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Brox, gedoopt te Sint-Oedenrode 22 juni 1804
 2. Joannes Brox, volgt XI-c

1769
Borgbrief voor Jan Brok, tans in ondertrouw met Eijke Pennings tot Schijndel.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 189 jaar 1769 folio 459, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201767%20-%201780.htm ]

1813
Inventaris van meubelen ten verzoeke van Maria Koolen wonende te Sint Oedenrode, in haar huis nummer 341 onder Bosch en Varrenhout, weduwe van Jan Brox in leven bouwman en overleden te Sint Oedenrode 1809, en haar minderjarige zoon Johannes in echte verwekt bij Jan Brox, en in bijwezen van Pieter van Meltfoort bouwman wonende te Sint Oedenrode, aanstaande echtgenoot van Maria Koolen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4981 over het jaar 1813 Notaris Mr. Gerard de Jong, Akte 455 1814 Inventaris van meubelen,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1811%20-%201820.htm ]


X-c. Wout(h)er Brock (/Brox) / zoon van Jan Joost Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 5 mei 1748, getrouwd te Schijndel 28 april 1782 met (Anna) Maria (Adriaan Dielissen) van de Ven. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes (/Jan) Brox, volgt XI-d
 2. Adriaan Broks, volgt XI-e
 3. Wilhelma Brox, gedoopt te Sint Michielsgestel (Gemonde) 10 januari 1791.
 4. Willemijn Broks, geboren ca. 1810, ongehuwd overleden te Schijndel 12 december 1874.

1782
Borgbrief voor Wouter Jan Brox, staende te huwelijken tot Schijndel.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 191 jaar 1782 folio 131, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201780%20-%201792.htm ]


X-d. Lambertus Brox / zoon van Frans Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 5 februari 1743, overleden te Best 5 januari 1821, getrouwd te Oirschot 9 mei 1784 (OT 24 april) met Joanna Leonard (Leenderts) van Loo. Uit dit huwelijk:

 1. Francisca (/Francina) Brox (/Brocx), gedoopt te Best 11 november 1786, overleden te Best 15 november 1786.
 2. Franciscus Brox, gedoopt te Best 17 november 1787, ongehuwd overleden te Best 17 september 1832.
 3. Anna Maria Brox, overleden te Best 1796.
 4. Leonardus Brox, volgt XI-f
 5. Joannes Brocks, gedoopt te Best 24 november 1799.

1784
Borgbrief voor Lambert France Brox, staende te huwelijken tot Oirschot.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 191 jaar 1784 folio 328, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201780%20-%201792.htm ]


X-e. Mathijs Franse Brock (/Brox /Brocx) / zoon van Frans Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 10 juni 1748, begraven te Best 2 september 1794, trouwt te Sint-Oedenrode 2 februari 1777 met Maria Tomasse Raymakers. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Brox, volgt XI-g

1777
Borgbrief voor Maria Tomas Raijmakers huijsvrouw van Matijs Brokx, zij gaat naar Best.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 190 jaar 1777 folio 486, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201767%20-%201780.htm ]XI-a. Cornelius Brockx (/Brox) / zoon van Antonius Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 24 maart 1733, overleden te Sint-Oedenrode 19 mei 1788, getrouwd te Sint-Oedenrode 2 februari 1755 met Maria Goort Hurkx (Hurcks). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan Cornelis) Brock (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 5 januari 1756, overleden te Sint-Oedenrode 22 augustus 1763.
 2. Maria Catharina Brockx (/Brox), gedoopt te Sint Oedenrode 20 augustus 1758, overleden te Sint-Oedenrode 2 september 1821, getrouwd met Theodorus Kordewinders.
 3. Petronella (/Pietronella Cornelis) Brox, gedoopt te Sint Oedenrode 5 november 1760, overleden te Sint-Oedenrode 15 november 1775.
 4. Anna Maria Brock (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 28 december 1762, overleden te Sint-Oedenrode 27 maart 1820, getrouwd met Mathijs van Kemenade.
 5. Joanna (/Johanna Cornelis) Brocks (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 29 januari 1764, overleden te Sint-Oedenrode 12 juni 1764.
 6. Joannes (/Jan Cornelis) Brocks (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 28 augustus 1766, overleden te Sint-Oedenrode 9 december 1766.
 7. Joanna (/Johanna Cornelis) Brockx (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 11 december 1767, overleden te Sint-Oedenrode 9 maart 1768.
 8. Joannes (/Jan Cornelis) Brockx (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 2 mei 1769, overleden te Sint-Oedenrode 31 maart 1791.
 9. Adriana (/Ariaantjen Cornelis) Brokx (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 28 april 1772, overleden te Sint-Oedenrode 5 juni 1772.
 10. Adrianus Cornelis Brockx (/Brox), koster te Sint-Oedenrode, gedoopt te Sint-Oedenrode 26 augustus 1775, ongehuwd overleden te Sint-Oedenrode 7 mei 1834.
 11. Petrus (/Peeter Cornelis) Brockx (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 11 december 1776, overleden te Sint-Oedenrode 15 februari 1777.

1759
Jan Cluijtmans, Wouter Cluijtmans, Willem Cluijtmans, Korstiaan van de Nieuwenhof getrouwt met Maria Cluijtmans, Thomas van Rooij man en de momboir van Jenneke Cluijtmans, Teunis van de Mosselaer in huwelijk hebbende Dirris Cluijtmans, Willem van Rooij getrouwd met Maria Cluijtmans, Jan Lamberts, Antonij Eijkemans in huwelijk hebbende Jennemie Cluijtmans, Peeter van Engelant man en voogt van Cathalijn, Christina kinderen van Tijs Cluijtmans. Alsoo alle kinderen en kintskinderen en erfgenamen van Jan Cluijtmans in leeven gewoont hebbende alhier in de Sort. Zij sullen verkoopen een huijs, hof en aangelag genaamt de Sort, geleegen onder Bosch en Varrenhout, aan erve met eene sijde Cornelis Brox, de ander seijde Jan Arn. van der Heijde, het een eijnd Bartel van Boekel, het ander eijnde Willem Cluijtmans. Verkocht aan Willem van Rooij. Borgen sijn Thomas van Rooij sijn broeder.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 186 jaar 1759 folio 682, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201752%20-%201759.htm ]

1764
Deijling tusschen Willem Vogels. Hendrik van der Camme in huwelijk hebbende Annamaria Vogels ... etc. so als tusschen tussen hen is afgepaalt, aan erve de eene seijde het tweede lot, de andere seijde het vierde lot, het een eijnde het derde lot, het andere eijnde Cornelis Brox.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 188 jaar 1764 folio 235, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201759%20-%201767.htm ]

1773
Compareerde de heer Johan Webster luitenant ten dienste deese landen en Johan Sprengers wonende alhier. Dewelke ter instantie en requisitie van Willem Jan Gualtheri verklaard hebben, dat sij geweest sijn ten huijse van Frederikus van Hombergh in geschelschap van Diderik Huijgens, de capelaan Jansse en Cornelis Brox. Verklaarde den ersten comparant dat Diederik Huijgens in gesprek sijnde geraakt met den tweede comparant, hij wel hoorde dat hun gesprek was over de verkooping en vernadering van eenige landerijen genaamd Den Hulst, over het sluijten van een hek of draaiboom en het graven van een sloot, en daarbij nu en dan de naam van de Heer Gualtheri hoorde noemen. Dat hierna een schelpartij was ontstaan.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 190 jaar 1773 folio 38, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201767%20-%201780.htm ]

1773
Interrogatorien en vraagpoincten om daarop ter instantie en requisitie van Diderik Huijgens, onder eede te hooren vragen en examineren de persoonen van Cornelis Brox oud ruijm veetig jaren en coopman te sijn. Fredericus van Hombergh oud sestig jaar en commies van den tol alhier te weese, en mits hij niet wel bij sijn gehoor was en onbeqaaam te sijn tot geven van getuijgenis. Jan Sprengers out veertig jaer en meede te weesen een coopman en allen alhier woonagtig. De verklaaring bestaat o.a. wat er heeft plaatsgevonden ten herberge van Frederik van Homberg, waar ook aanwesig waren Den Heerre Cappelaan alhier en de heere Luijtenant Collonel Harpo, de heere Lieutenant Webster. Ze hebben een kaartje sitten leggen en de cappellan is om 10 uur is weggegaan. Het geselschap is tot na elf uur gebleeven en wat gedronken hebben. Er is gesproken over de nalatenschap van de naderschap aan de heere requirants vrouwe Moeder ook over een seekere obligatie bij des requirants heer swager de heer Bangeman. Er sijn woorden geuijt dat de heere Gualtheri is uijtgemaakt voor en schelm of meerdere woorden.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 190 jaar 1773 folio 49, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201767%20-%201780.htm ]

1776
Jan Wouter Cluijtmans inwoonder alhier. Dewelke verklaerde aan te stellen tot voogd over sijne twee minderjarige kinderen in egte verwekt aan wijlen Maria Schellekens sijne broeder Adriaan Cluijtmans en sijnen neev Cornelis Brox beijde alhier woonachtig.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4975 Jan Willem van Nouhuijs 15 april 1776, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1775%20-%201780.htm ]

1776
Inventaris gedaan maken bij Adriaan Wouter Cluijtmans en Cornelis Brox inwoonder alhier, in qualiteit des voogden over twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Wouter Kluijtmans en Maria Schellekens in leven egtelieden alhier woonachtig.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4975 Jan Willem van Nouhuijs 9 julij 1776, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1775%20-%201780.htm ]

1778
Cornelis Brox inwoonder alhier verhuurd aan Mathijs Versantvoort een hoeve lands, met sijne huijsingen, stallingen, schuure, bouw, hooij en weijlanden, met verder op en dependentie van dien, staande en geleegen alhier in Den Hulst, soo en in dier voegen als deselve tans bij Maria Kerkhof weduwe Adriaan Versantvoort, moeder van den comparant ter andere seijde in huure en gebruik sijn. Alleen met deese uitsondering dat den comparant ter eenre aan hem blijft behouden de magt en faculteit om seijn houtbusselen in de groote weijde te mogen vergrooten, en verder te poten en planten na sijn welgevallen. Borgen zijn: Maria Kerkhof weduwe Adriaan Versantvoort ende Peeter Meeracker beijde alhier woonagtig.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4975 Notaris Jan Willem van Nouhuijs 4 december 1778, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1775%20-%201780.htm ]

1783
Schuldbekentenis door Cornelis Brox ende Matijs Adriaans Versantvoort, beijde inwoonderen alhier. Dewelke bekenden ende verklaerden schuldig te sijn aan Maria Sigmans weduwe van wijlen Jacobus van de Meeracker en aan haere ses kinderen bij voorschreven Jacobus van de Meeracker verwekt. Eeen somme van driehonderd guldens.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4976 Notaris Jan Willem van Nouhuijs 14 augustus 1783, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1781%20-%201789.htm ]

1796
Inventaris geformeert door Willem Brox en Willem van de Laer in qualiteit als testamentaire voogden in den nagelaten boedel van wijlen Maria Goord Hurkx weduwe van Cornelis Brox over Adriaan haare minderjarige zoon van alle zodanige vaste roerende onroerende meubilen inboedel, schulden en pretensien, met een woord alles wat bij het overlijden in gemelde nalatenschap bevonden is. O.a. een huisinge en hof gelegen alhier binnen de Vrijheit Sint Oedenrode, onder de heertgang de oude vrijheit. Aan erve met een zijde Rijnier van den Boome, dander zijde den kerkpad, dander eijnde de gemeene straat, dander eijnde de kinderen P. van Hombergh. Item een schoone hoeve soo als dezelve binnen deeze vrijheit Sint Oedenrode voor het grootste gedeelte, en ook onder den dorpe Liempde gelege is genaamt Den Hulst. Aan erve Winnedrida Huijgens, het gemeene broek van Sint Oedenrode, Dirk van Oorschot en W. J. Gualtherie. Bestaande in teul groeslanden, houtwaschen en heijvelden.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 194 jaar 1796 folio 186, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201792%20-%201801.htm ]

1797
Scheepen quitantie van Matijs Adriaens Versantvoort wonende alhier. Dewelke verklaart bij en mits deese uit handen van Willem Brox en Willem van de Laer in qualiteit als administreerende voogden over den minderjarige soone Adriaen in egte verwekt bij wijlen Cornelis Brox en Maria Hurkx, bij restitutie van aflossing ontfangen te hebben het derde gedeelte met de daarop verlopen interessen van een obligatie in dato 13 november 1790 alhier gepasseert groot twee duijsend, drie hondert gudens bij wijlen Maria Hurkx weduwe Cornelis Brox in haar leeven op authorisatie van de wet alhier in dato 10 november 1790 van den comparant onder verband van een hoeve met desselvs aanhorende landerijen gelegen in den Hulst. Quoterende dus aan gezegde voogden in haar qualiteit dat derde gedeelte den minderjarige Adriaan Cornelis Brox uit hoofde van mede erfgenaam in gezegde obligatie rakende en ontslaande dus meer gezegde hoeve en landerijen in de Hulst. Voor dat derde gedeelte, om reedenen van gedaene restitutie en aflossingen als voor gemelt bij deese uit sijn reeel verband.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 194 jaar 1797 folio 266, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201792%20-%201801.htm ]

1834
Verkoop van hout toebehorende Johannis van der Hagen bouwman en Adriaen Brox kerssemaker en wonende te Sint Oedenrode
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4982, Akte 533 Verkoop van hout,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1834
Verkoop van inboedel op 21 mei 1834 binnen de gemeente Sint Oedenrode onder de oude vrijheid, ten verzoeke van Cornelis van Kemenade Notaris te Beek en Donk. (Is dit de inboedel van Adriaan Brox?) Opvallend bij deze verkoop is dat er o.a. elf boeken, een gezangboek, twee kaarten, een lessenaar, een opticiënglas, tweemaal papier, drie ramen, twee schilderijen, een verfdoos en verfstoffen verkocht worden. De kopers zijn o.a. Adriaan Cordewinders, Cornelis Cordewinders, Martinus Cordewinders, Cornelis van de Kemenade, Mathijs van Kemenade, en de dienstmeid Petronella Zegers. Al deze personen komen voor in de memorie van succesie toegangsnummer 036.03.09 inventarisnummer 46, memorienummer 46 registratiedatum 7 mei 1834 op naam van Adriaan Brox die overleden is op 7 mei 1834. Daarin is ook te vinden dat o.a. Petronella Zegers dienstmeid een legaat is toegekend van honderd gulden. Aan Docter van Gils voor geleverde medicijnen en gedane visite, aan en bij des overledene, in het laatste zijner ziekte achtien gulden en 85 cents. De dood en begrafeniskosten een honderd twee en dertig gulden en 85 cents. Bij de roerende goederen o.a. een partij wasch, schilderijen en boeken. Zie ook akte 77.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5004, Akte 50 1834 Verkoop van inboedel,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1834
Provisionele inzet ten verzoeke van 1 Cornelis van Kemenade notaris te Beek en Donk. 2 Cornelis Cordewinders schoenmaker te Veghel. 3 Adriaan Cordewinders schoenmaker te Sint Oedenrode. 4 Martinus Cordewinders wever te Sint Oedenrode. 5 Mathijs van de Kemenade particulier. 6 Theodoris Cordewinders leerlooijer beide te Sint Oedenrode. Een derde gedeelte in een hoeve genaamd de Hulsche Hoef te Sint Oedenrode sectie H 15 t/m 57. Belend aan eene zijde de gemeente en de heer Pieter Johan Bangeman van den Hulst, ander zijde zoo even gemelde heer, een einde de Dommel, ander einde Willem van Oorschot en andere. Hun aangekomen door het overlijden te Sint Oedenrode van 1 Maria Catharina Brox huisvrouw van Theodorus Cordewinders 2 Maria Brox huisvrouw van Mathijs van Kemenade voormeld, beide voor meer dan tien jaar overleden. 3 Adriaan Brox op den zevende mei dezes jaar overleden. Verklaren de verkoopers geene bewijzen van eigendom te bezitten. Gekocht door Constatijn Christiaan Laurens van Vessem ten behoeve van Christiaan Diderik Emerens Johan Bangemans Huygens.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5004, Akte 77 1834 Provisionele inzet,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]


XI-b. Wilhelmus (/Willem Antonie) Brokx (Brox) / zoon van Antonius Brock
Gedoopt te Sint-Oedenrode 27 juli 1746, overleden te Sint-Oedenrode 25 februari 1809, trouwt te Schijndel 29 november 1767 met Helena Peter van Bree, overleden ca. 1785. Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda (/Gerardina /Diena) Brockx (Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 25 maart 1769, overleden te Sint-Oedenrode 6 november 1846, getrouwd met Gerard Wijnen.
 2. Petrus (/Pero) Brokx (/Brox), volgt XII-a
 3. Antonius (/Antoni Willem) Brokx (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 2 juli 1772, overleden te Sint-Oedenrode 4 september 1808.
 4. Maria Anna Brockx (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 20 juni 1774, overleden te Sint-Oedenrode 23 november 1804, getrouwd met Hendrik van den Broek.
 5. Ardina (/Adriana) Brockx, gedoopt te Sint-Oedenrode 22 juli 1776, getrouwd met Johannis Smits, in 1809 wonende te Mierlo.
 6. Joannes (/Jan Willem) Brokx (/Brox), volgt XII-b
 7. Maria (Willem) Brokx (/Brox), gedoopt te Sint-Oedenrode 18 januari 1781, overleden te Sint-Oedenrode 30 maart 1859, logementhouderesse, getrouwd met Jan van Hombergh, burgemeester van Sint-Oedenrode, overleden te Sint-Oedenrode 16 februari 1837, zoon van Petrus van Hombergh en Helena van den Boomen.
Tweede maal getrouwd ca. 1785 met Petronella van Hirtum. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

1767
Borgbief voor Willem Brox, tans in ondertrouw met Helena van Bree. Hij gaat naar Schijndel.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 189 jaar 1767 folio 72, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201767%20-%201780.htm ]

1784
Testament van Willem Brox ende Helena van Bree egte luijden en wonende binnen deese vrijheid. Soo verklaren sij testateuren uit conjungale lievde en afexie over en wederover de eerststervende, de langstlevende van hun beijden te maken tot haeren of sijnen eenige en universeelen erfgenaam ofte erfgenamen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4976 Notaris Jan Willem van Nouhuijs 22 september 1784, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1781%20-%201789.htm ]

1784
Willem Brox, booterkooper en winkelier, wonende alhier, oud omtrent agt en dertig jaeren. Johanna van Nieuwenhuijsen huijsvrouw van Jan Ruelo, pagter van de stads booterwaag te Eijndhoven en woonende aldaar. Kwestie Omtrent booter.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 191 jaar 1784 folio 354, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201780%20-%201792.htm ]

1785
Willem Brox, weduwnaer van en erfgenaam van wijlen Helena van Bree, inwoonder alhier. Te kennen geevende dat hij voornemens is een tweede huwelijk aan te gaan, hij verplicht is aan de kinderen in voornoemde huwelijk verwekt te bewijsen eene somma van een duijsend vier hondert guldens, om deselve te dienen voor een uijtsetsel.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 191 jaar 1785 folio 416, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201780%20-%201792.htm ]

1786
Verkoop door Adriaan van Erp, gehuwd met Elisabeth van Hirtum. Hendrik van Dijk, man en momboir van Geertruij van Hirtum. Willem Brox getrouwd met Petronella van Hirtum. Nicolaas van Hirtum. Leonardus van Hirtum. Niclasina van Hirtum. Maria Verhagen weduwe wijlen van Jan van Hirtum als moeder en voogdesse over haare vijf minderjarige kinderen in egte verwekt bij wijlen haaren voornoemde man Jan van Hirtum. Publicq en voor alle man verkoopen, een huijs en hofje, groot omtrent een half loopense, of soo groot en klijn als het selve binnen deese vrijheid aan de straat omtrent de watermolen gelegen is. Aan erve met deene sijde en een einde Jan Teulings, dander sijde Helena Teulings, het andere einde de gemeene straat. Verkocht aan Anthonij Verhagen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 191 jaar 1786 folio 452, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201780%20-%201792.htm ]

1788
Verpachting van de grote en de kleine gemeenten wagen. Alsmede den pagter zal o.a. moeten hebben een bequame huijsinge, daar de schaal behoorlijk zal kunnen hangen. Gemeijnt bij Jan de Poorter. Borgen Willem Brox en Adriaan Wouter Cluijtmans.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 192 jaar 1788 folio 106, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201780%20-%201792.htm ]

1793
Willem Brox oud zeeven en veertig jaaren coopman. Gijsbert Hendrik Raaijmakers oud omtrent zeven en dertig jaaren zijnde een boer. Jan van Deursen oud circa vijftig jaaren zijnde een arbeijder, alle woonende alhier. Den eerste comparant zijnde Willem Brox verklaart dat hij op den negende december 1790 aan Johannis van der Velde heeft opgedragen een parceel teulland gelegen onder Bosch en Varrenhout in Kremsel. Hebbende tot reengenoten aan een zijde Johannis van de Velde, de andere sijde Johannis Korsten, deen eijnde de gemeene straat, dander eijnde Jan Dielisse. Dat voorseijde parceel door sijne ouders en naderselve dood bij hem altijd vreedig is beseten geworden en gebleeve. Te weete op die wijse zoo als het nu doorsnede ligt met een grip lopende tussen het getransporteerde land en het land toebehorende aan Johannis Korsten tot op een zeekere hoogte aan de westzijde van daar met een hoek neffens het daar naast gelege huijsje na de zijde van de gemeente op zeeker daar staande beriebosschen tot aan het kuijltje. Verder genoemde: Jenneke huijsvrouw van Adriaan van Son. Jan van Deursen heeft gewoond in een huisje daar naast gelegen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 193 jaar 1793 folio 238, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201792%20-%201801.htm ]

1802
Attestatie van Hendrik van den Broek gehuwd met Maria Anna Brox wonende in de Oude Vrijheid, ter plaatse genaamt Den Heuvel. Dewelke verklaaren dat uit sijn lessenaer, staande in sijn slaapvertrek vermist was een somma van een hondert agt en tagtig gulden, vijf stuijvers en agt penningen, en een zilvere beugel met een binnen en buijten tas daar aan genaaijt, waarin eenig gelt, en uit zijn broek en buijs ook eenig gelt vermist is. Verder ook nog een fransch horloge met een witte porcelijne plaat, wijsende minuut, uren en dag, waarop onder andere staan de woorde "a tramalan", en een paar resette silvere gespen. Als verdachte een zeeker jong persoon genaamt Johannis (en dan staan er puntjes) kleermakersknegt en wonende tot Best, thans aldaer gearresteerd.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 196 jaar 1802 folio 302, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201801%20-%201810.htm ]

1802
Attestatie van Hendrik van den Broek en Maria Anna Brox zijn huijsvrouw ter requisitie van den drossard van Oorschot.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 196 jaar 1802 folio 329, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201801%20-%201810.htm ]

1804
Willem Brox, benevens zijnen zoone Antonij Brox inwoonder alhier. Negotieerende onder de Firma van Willem Brox en zoon, dewelke verklaerden in de cragtigste forme regtens te constitueere en magtig te maken de Heer Johannis van den Broeke, Notaris te Middelburgh, speciaal om in hunne naame ende van hunnent weege, alle hunne uitstaande pretensien aldaer, nu hebbende en in het vervolg nog verkrijgende etc.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4977 12 december 1804 Notaris Jan Willem van Nouhuijs, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1781%20-%201789.htm ]

1808
Verklaaring door 1 Willem Brox oud 62 jaar, boterkoper. 2 Jan van Homberg oud 26 jaar, logementhouder. 3 Johannes de Poorter oud 47 jaar, timmerman. 4 Willem de Poorter oud 45 jaar, smit. 5 Willem van der Schoot oud 62 jaar, klompmaker. 6 Lambert van Hrtum oud 50 jaar schoenmaker en 7 Martinus van der Heijde oud 52 jaar, bouwman. Zij zijn geweest ten huize van Willem Brox met Nicolaas van Weert en dat daar was Stefanus Perquin slands priseerder alhier. Akte gaat verder over een beest dat verdwenen is en Stefanus is uitgescholden.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 198 jaar 1808 folio 186, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201801%20-%201810.htm ]

1809
Deeling, Jan Willem Brox, Jan van Hombergh als in huwelijk met Maria Willem Brox, Diena Brox alle woonende alhier. Johannis Smits gehuwd met Adriana Brox woonende te Mierlo en Maria van de Ven weduwe van Pero Brox woonende te Breugel in qualiteit als moeder en voogdesse voor hare vijf kinderen met name, Pieter, Helena, Barbara, Wilhelmina en Arnoldus. Dewelke bekennen met elkander te heben aangegaan een deijling van de goederen, door het overlijden van hun vader en grootvader Willem Brox zijn nagelaten. O.a. aan Jan Willem Brox een huis, hof, schuur en stalling nummer A 90, aan een zijde Jan van Houtum, dander zijde Jan van de Meerakker.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 200 folio 35, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201792%20-%201801.htm ]


XI-c. Joannes (/Johannes) Brox / Zoon van Joannes Brock (/Brox)
Gedoopt te Sint-Oedenrode 17 september 1805, overleden te Sint-Oedenrode 4 maart 1879, dagloner, getrouwd te Sint-Oedenrode 22 mei 1840 met Joanna van Dinther, gedoopt te Sint-Oedenrode 23 november 1810, dochter van Jan Aart van Dinther, dagloner, en Anna Maria Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Brox, geboren te Sint-Oedenrode 12 juli 1841, trouwt te Sint-Oedenrode 1 mei 1868 met Martinus van den Brand, geboren te Sint-Oedenrode 7 oktober 1835, zoon van Jan van den Brand en Johanna Geurs.
 2. Anna Maria Brox, geboren te Sint-Oedenrode 20 februari 1843.
 3. Petrus Broks, geboren te Sint-Oedenrode 22 juni 1846, getrouwd te Sint-Oedenrode 29 januari 1875 met Johanna Maria Vervoort, geboren te Sint-Oedenrode 11 november 1844, dochter van Gerard Vervoort en Wilhelmina Oppens. Johanna Maria Vervoort hertrouwt te Sint-Oedenrode 26 augustus 1887 met Martinus van den Hoogen, geboren te Uden 5 mei 1845, zoon van Johannes Hendricus van den Hoogen en Johanna Francisca Houtman.
 4. Levenloos kindje, Sint-Oedenrode 16 augustus 1851.


XI-d. Jan Brox / zoon van Wouter Brox
Gedoopt te Gemonde-Michiels-Gestel 7 april 1783, overleden te Sint-Oedenrode 15 jui 1859, dagloner, trouwt te Sint-Oedenrode 21 februari 1811 met Annemarie (Anna Maria) van den Broek, gedoopt te Veghel 9 april 1784, dochter van Hendrik van den Broek en Gertruyda Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Anne Marie Brox, geboren te Sint-Oedenrode 15 maart 1812.
 2. Gerardus Brox, geboren te Asten 17 januari 1815, overleden te Sint Oedenrode 25 september 1833.
 3. Hendrina Brox, geboren te Asten 14 april 1817, overleden te Sint-Oedenrode 29 augustus 1828.
 4. Joannes Brox, geboren te Asten 29 september 1819.
 5. Joanna Brox, geboren te Asten 9 januari 1823.


XI-e. Adriaan Broks / zoon van Wouter Brox
Gedoopt te Gemonde-Sint-Oedenrode ca. 1887, overleden te Schijndel 10 mei 1862, landbouwer, trouwt te Schijndel 7 oktober 1810 (OT 22 september) met Johanna van den Broek, geboren te Veghel, wonende te Gemonde-Schijndel. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruda (Geertrui) Brokx (Broks), geboren te Schijndel ca. 1811, overleden te Sint-Oedenrode 13 mei 1856, getrouwd te Schijndel 2 juni 1832 met Adriaan van Hommel(en), geboren te Den Dungen 12 februari 1811, zoon van Johannes van Hommel en Willemijn van Grinsven.
 2. Hendrina Broks, geboren te Schijndel 22 januari 1815, trouwt te Schijndel 20 mei 1843 met Joannes Mulders, geboren te Den Dungen 19 november 1818, zoon van Joannes Mulders en Katharina Hermans.
 3. Jan Broks, volgt XII-c


XI-f. Leonardus (/Leendert) Brox / zoon van Lambertus Brox
Gedoopt te Best 7 juni 1791, overleden te Best 3 juni 1871, getrouwd te Best 20 februari 1829 met Helena Schepers, geboren te Best, dochter van Adriaan Schepers en Joanna van de Sande. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Brox, geboren te Best 1831, overleden te Best 1832.
 2. Lambert Brox, volgt XII-d


XI-g. Peter Brox (Broks) / zoon van Matthijs Brock
Gedoopt te Best 13 december 1781, landbouwer, trouwt voor de eerste maal te Schijndel 25 februari 1810 met Maria Catharina Kuijpers. Petrus woont dan in Best. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Broks, geboren te Schijndel 2 mei 1811, trouwt 23 juni 1838 te Schijndel met Gerardus van de Ven, gedoopt te Schijndel 11 januari 1808, zoon van Jakobus van de Ven en Maria Suijskens.
 2. Peter Broks, volgt XII-e
 3. Geertrui Broks, geboren te Schijndel 29 oktober 1817, trouwt voor de eerste keer te Schijndel 15 mei 1841 met Antonij Kooijmans, geboren te Den Dungen 25 augustus 1813, zoon van Andries Kooijmans en Catharina Lindemans. Trouwt voor de tweede keer te Boxtel 30 april 1870 met Josephus van Meersbergen, geboren te Vlijmen, zoon van Willem van Meersbergen en Catharina Berghmans.
 4. Martinus Broks, volgt XII-f
 5. Matthijs Broks, geboren te Schijndel 27 januari 1822, overleden te Schijndel 31 januari 1828.
 6. Anthonij Broks, geboren te Schijndel 14 december 1823, overleden te Schijndel 18 maart 1824.
Trouwt voor de tweede keer te Schijndel 14 juli 1825 met Pieternel van de Vorstenbosch, gedoopt te Schijndel 30 mei 1794, dochter van Gijsbert van de Vorstenbosch en Johanna van Castere. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Katharina Broks (Brox), geboren te Schijndel 2 december 1825, trouwt te Schijndel 15 mei 1847 met Christiaan Bolwerk, geboren te Schijndel 18 mei 1819, zoon van Peter Bolwerk en Ardien Marcus.
 2. Gijsbert Broks, geboren te Schijndel 24 mei 1827, overleden te Schijndel 17 juli 1827.
 3. Gijsbert Broks, geboren te Schijndel 24 december 1828, overleden te Schijndel 27 november 1829.
 4. Maria Broks, geboren te schijndel 3 juni 1831, overleden te Schijndel 21 augustus 1831.
 5. Johannes Broks, volgt XII-gXII-a. Petrus (/Pero) Brox / zoon van Willem Antonie Brokx
Gedoopt te Sint-Oedenrode 5 oktober 1770, overleden ca. 1804-1805, getrouwd te Son en Breugel 11 september 1796 met Maria Petrus van de Ven. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus (/Pieter) Wilhelmus Brox, gedoopt te Son en Breugel 28 december 1797, schutter, overleden te Harderwijk 30 december 1831.
 2. Helena Brox, gedoopt te Son en Breugel 22 januari 1799, overleden te Son en Breugel 27 december 1862, getrouwd te Lieshout 16 mei 1833 met Johannes van de Ven, gedoopt te Son en Breugel 17 juni 1799, overleden te Son en Breugel 5 augustus 1866, zoon van Gerardus van de Ven en Johanna Maria van Kemenade.
 3. Barbara Brox, gedoopt te Son en Breugel 10 juli 1800.
 4. Wilhelma (/Wilhelmina) Brox, gedoopt te Son en Breugel 2 maart 1802, overleden te Veghel 6 april 1863, getrouwd te Veghel 17 juni 1838 met Jacobus van Welie, geboren te Nijmegen 18 augustus 1812, overleden te Veghel 16 december 1862, zoon van Henricus van Welie en Elisabeth Wouters van den Oudeweijer.
 5. Arnoldus Brox, volgt XIII-a

1805
Maria van de Ven weduwe van wijlen Peter Brox, coopvrouw en wonende te Breugel. Dewelke verklaerde magtig te maken haeren broeder Joost van de Ven, wonende te Veghel, om in haer name om te cisteren op de comparitie welke op dinsdag den 12 deeser maand November staat gehouden te worden te Rotterdam, tusschen de crediteuren van de Heer Johan de Vreede, coopman aldaer ter eenre, ende Hee J, F, Langestraat Notaris te Rotterdam.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4977 9 november 1805 Notaris Jan Willem van Nouhuijs, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1790%20-%201810.htm ]


XII-b. Jan (Willem) Brox / zoon van Willem Antonie Brokx
Gedoopt te Sint-Oedenrode 11 september 1778, overleden te Sint-Oedenrode 30 juli 1838, koopman, getrouwd met Maria Catharina Rijcken (/Rijkers), geboren te Eindhoven, overleden te Sint-Oedenrode 16 januari 1830, dochter van Arnoldus Rijcken en van Elisabeth van den Broek. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Brox, geboren te Sint-Oedenrode 12 november 1811, overleden te Sint-Oedenrode 12 februari 1867, ongehuwd, koopman.
 2. Elisabeth Brox, geboren te Sint-Oedenrode 7 december 1813, ongehuwd overleden te Sint-Oedenrode 7 januari 1889.
 3. Helena Brox, geboren te Sint-Oedenrode 3 september 1815, ongehuwd overleden te Sint-Oedenrode 14 oktober 1887.
 4. Arnoldus Brox, geboren en overleden te Sint-Oedenrode 20 oktober 1817.
 5. Arnoldus Brox, geboren te Sint-Oedenrode 23 april 1819, bakker, ongehuwd overleden te Sint-Oedenrode 11 juni 1841.
 6. Petrus Brox, geboren te Sint-Oedenrode 24 maart 1821, overleden te Sint-Oedenrode 8 april 1821.
 7. Pero Brox, geboren te Sint-Oedenrode 17 maart 1822, overleden te Sint-Oedenrode 21 januari 1824.
 8. Megchelina Brox, geboren te Sint-Oedenrode 23 september 1823, overleden te Sint-Oedenrode 24 september 1823.
 9. Gerardus Brox, geboren te Sint-Oedenrode 9 mei 1825, overleden te Sint-Oedenrode 12 mei 1825.
 10. Gerardina (/Geerdina) Brox, geboren te Sint-Oedenrode 28 november 1826, overleden te Sint-Oedenrode 30 oktober 1888, getrouwd te sint-Oedenrode 16 juni 1859 met Wilhelmus van Hooff, geboren te Lierop 14 november 1833, zoon van Hendrik van Hooff en Christina van de Laar.
 11. Petronella Brox, geboren te Sint-Oedenrode 7 november 1827, ongehuwd overleden te Sint Oedenrode 19 maart 1867.
 12. Maria Anna Brox, geboren en overleden te Sint-Oedenrode 24 oktober 1828.
 13. Anthony Brox, geboren te sint-Oedenrode 15 januari 1830, overleden te Sint Oedenrode 16 januari 1830.

1809
Jan W. Brox, koopman en inwoonder alhier. Dewelke verklaerde magtig te maken Jan Hoogwegt, koopman en inwoonder te Schiedam, speciaal voor hem en in name van hem en van Adriana van Eijk weduwe Fredrik Reuvers te Schiedam, om te vorderen een somme van een hondert en twee gulden hem comparant ten lasten van voors. weduwe Reuvers, competerende wegens aan haar in den gepasseerde jaere 1809 geleverde boter.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4977 12 februari 1810 Notaris Jan Willem van Nouhuijs, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1790%20-%201810.htm ]

1809
Attestatie voor Jan Matijs Kluijtmans, Hendrik van den Boom, Jan Willem Brox, Frederik van Hombergh, Antonij Ferdinant van de Ven en Cornelis van den Oever alle inwonende alhier van competente ouderdom staande ter goede naam en faam. De eerstgenoemde komparant verklaart dat hij op zondag den 5e deeze des savonds circa negen uren ten huise van Hendrik van den Boom zijnde om een pintje bier te drinken, dat daarop te dier tijd in huis gekoomen is A. B. Zijnen bij zich hebbende Jan Mulder en Willem Wins. Dat hij comparant uit de kamer gaande om naar huis te gaan voor de buite deur werd tegen gehouden door gemelde bediende Jan Mulder trekkende een deegen uit de steek, dat daarop hij comparant weder terug sprong en in de kamer zijde daar staat iemand aan de deur en trekt een deegen en mogelijk wil hij mij of een ander doodsteken etc. Verder vermelding van Piet Kluijtmans
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Oud Rechterlijk Archief Sint Oedenrode, Inventaris 199 1809 folio 247, http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/P%201792%20-%201801.htm ]

1810
Jan W. Brox, koopman en inwoonder alhier. Te kennen gevende dat bij hem was ontfangen eene dagvaardinge. Verder genoemde personen Herman Buijtendorp en Anna Christina Zohlen, egte lieden, wonende in Den Haag. Pieter Rombouts koopman en inwoonende borger in Den Haag.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Akte 4977 26 april 1810 Notaris Jan Willem van Nouhuijs,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1790%20-%201810.htm ]

1810
Jan W. Brox, koopman en inwoonder alhier, den welken bij desen verklaerde magtig te maken Jan Hoogwegt koopman en inwoonder te Schiedam, speciaal omme en in name voor hem voor Adriana van Eijk weduwe Frederik Reuvers woonachtig te Schiedam te vorderen betalinge van eene somme van een hondert en twee guldens, wegens aan haer in den gepasseerde jaere 1809 geleverde boter.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 4977 Sprokkelmaand 1810 Notaris Jan Willem van Nouhuijs,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1790%20-%201810.htm ]

1813
Godefridus Coppens wonende Sint Oedenrode en wijlen zijn vrouw Johanna Maria van Erp. Johanna Cornelia Coppens, servante. Catarina, Antonius Johannes, Anna Elisabeth en Lodovicus Leonardus Coppens kinderen van Godefridus en Johanna Maria van Erp. O.a.Een huis nummer 49 met hof et une petite prairie, genaamd Pas-Bogaert, gelegen te Sint Oedenrode in de Oude-Vrijheijd, aan zijde de Pas en de de rivier de Dommel. Aangekomen bij transport van Amandus Henrikus de Louwere. Verkoop is ten huize van de heer Jan Brox herbergier te Sint Oedenrode. De goederen horen toe aan Johanna Cornelia Coppens dienstmaagd en de vier minderjarige kinderen van Godefridus Coppens en wijlen Johanna Maria Coppens.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4981 over het jaar 1813 Notaris Mr. Gerard de Jong, Akte 247+248,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1811%20-%201820.htm ]

1813
ten verzoeke van Jean Brox wonende Sint Oedenrode, a la vente de miel
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4981 over het jaar 1813 Notaris Mr. Gerard de Jong, Akte 244 1813 Vente de miel,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1811%20-%201820.htm ]

1816
Schuldbekentenis van Bartel Moeskops bode wonende te Sint Oedenrode en Maria van de Groenendaal zijn huisvrouw. Ten behoeve van Jan Brox, lid vande raad der gemeente Sint Oedenrode en aldaar woonachtig. Als onderpand een gedeelte van een huis nummer 95 te Sint Oedenrode, onder de oude vrijheid. Een zijde Jan van Houtum, de andere zijde de weduwe Jan Kluijtmans, de een eijnde de gemeene straat, de andere eijnde Arnoldus Donkers. Haar aangekomen bij koop en opdragte van de erfgename van de weduwe Antony Spierings, voor de jaren 1810.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4984, Akte 732 1816 Schuldbekentenis,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1811%20-%201820.htm ]

1819
Schuldbekentenis. Hendrikus Verhagen, tapper en Maria van Pinxteren deszelfs huisvrouw en wonende te Sint Oedenrode. Zij zijn schuldig aan Jan Brox, koopman en wonende te Sint Oedenrode een honderd gulden. Tot onderpand een huis en hof, staande binnen de gemeente van Schijndel in de Broekstraat.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4981 over het jaar 1813 Notaris Mr. Gerard de Jong, Akte 171 1819 Schuldbekentenis,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1811%20-%201820.htm ]

1822
Schuldbekentenis door Gijsbert van Heeswijk en Johanna Versantvoort echtelieden, landbouwers en wonende te Sint Oedenrode. Ten behoeve van Jan Brox, tapper en wonende te Sint Oedenrode. Als onderpand eene huizingen stallinge en schuur, schaapskooi, bakhuis, varkenskooi te Sint Oedenrode onder het gehucht Olland en Houtum. Hun aangekomen voor een zevende gedeelte, bij tochtwijking door haar moeder Anna Maria Hurx weduwe Dirk Versantvoort en voor het overige twee en veertigste gedeelte bij koop van hare broeder Martinus Versantvoort en zijn huisvrouw Maria van Erp.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4992, Akte 488 1822 Schuldbekentenis,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1821%20-%201830.htm ]

1826
Verkoop door Anna Goossens laatst weduwe van Johannes Simons, spinster en Jan van Dinter Jacobuszoon, bouwman en beide wonende te Sint Oedenrode, aan Jan Brox Willemszoon koopman wonende te Sint Oedenrode. Een huisje en hof gelegen te Sint Oedenrode onder het gehucht Bosch en Varrenhout. Belend aan een zijde Paulus Habraken, andere zijde Hendrik van Hoek, een eind de straat.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4996, Akte 966 1826 Verkoop,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1821%20-%201830.htm ]

1829
Verkoop van afbraak van een gebouw ten verzoeke van Jan Brox en Thomas Hurkx wonende te Sint Oedenrode kerkmeesters der R.K. kerk te Sint Oedenrode. O.a. brandhout, latten, ribben, planken, platen, bakken, gebint, deur, raam, pannen,
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventarisnummer 4999, Akte 52 1829 Verkoop van afbraak van een gebouw,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1821%20-%201830.htm ]

1833
Schuldbekentenis door Gerard Kluijtmans arbeider en Maria Lukasse echtelieden wonende te Sint Oedenrode. Verklaren schuldig te zijn aan Jan Brox willemszoon koopman te Sint Oedenrode, een som van zeventig gulden. Als onderpand o.a. een huis gelegen te Sint Oedenrode onder Olland en Houtum nummer I 488.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5003, Akte 84 1833 Schuldbekentenis,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1835
Schuldbekentenis door Jan van Hastenberg bouwman te Sint Oedenrode. Hij is schuldig aan Jan Brox koopman te Sint Oedenrode eene somme van honderd gulden. Als onderpand een huis met stal schuur en schop en tuin. Staande en gelegen te Sint Oedenrode onder Bosch en Varrenhout in de Slijkstraat. Belend aan een zijde en een einde Jan van der Vleuten de ander zijde de straat andere einde Jan van de Meerakker.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5005, Akte 79 1835 Schuldbekentenis,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1836
Verkoop van vee en inboedel onder de oude vrijheijd, ten verzoeke van Jan Brox koopman te Sint Oedenrode.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5006, Akte 29 1836 Verkoop van vee en inboedel,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1838
Benoeming van voogd door Jan Brox kastelijn te Sint Oedenrode, onder de oude vrijheid ter plaatze de Heuvel. Zich in zijne woning ziek en zwak bevindende. Dewelke verklaard na zijn overlijden over zijne als dan na te laten kinderen, verwekt bij wijlen zijne huisvrouw Maria Catharina Rijcke, als voogd aan te stellen, zijnen zoon Willem Brox. Welke verklaarden de hem opgedragen voogdij aan en op zich te nemen ter liefde van zijnen vader en zijner kinderen.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5008, Akte 85 1838 Benoeming van voogd,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1838
Schuldbekentenis door Laurens van Duynhoven hoefsmid en zijn huisvrouw Johanna Maria Jacobs, beide wonende te Sint Oedenrode. Verklaren schuldig te zijn aan Willem Brox koopman. Elizabeth Brox. Helena Brox, de twee laatsten zonder beroep wonende te Sint Oedenrode. Arnoldus Brox. Gerardina Brox. Petronella Brox. Een som van honder en tien gulden. Als onderpand o.a. een huis G 153.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5008, Akte 123 1838 Schuldbekentenis,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1839
Schulbekentenis door Jan van Wamel kledermaker wonende te Vugt en deszelfs huisvrouw Paulina van de Mosselaar. Zij verklaren schuldig te zijn aan: Willem Brox koopman, Elisabeth Brox, Helena Brox, Arnoldus Brox, Gerardina Brox en Petronella Brox, een somme van honderd en vijftig gulden. Jan en Paulina hebben als onderpand: sectie G nummer 240 een tuin, sectie G 241 huis en erf, sectie G 242 huis en erf, sectie G 243 huis en erf, sectie G 244 huis en erf. Voor de nakoming kiezen de debiteuren domicilie in het verbonden huis, in het gedeelte bewoond geweest door wijlen Peter van de Mosselaar.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Inventaris 5009, Akte 33 1839 Schulbekentenis,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1831%20-%201840.htm ]

1846
Verkoop van vee en huisraad ten verzoeke van Willem van Hombergh, wonende te Sint Oedenrode. Als curator voor Frans Schluwe. O.a een hond, in koop toegekend aan Hendrikus van den Heuvel voor vijftig cents. Een aap met ketting en rokje aan Willem Brox, koopman voor zestig cents.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Akte 22 1846,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1841%20-%201850.htm ]

1859
testament door Willem Brox, zonder beroep en wonende te Sint Oedenrode. Erfgenamen zijn: zijn drie zusters Elisabeth Brox, Helena Brox en Petronella Brox, allen zonder beroep en wonende te Sint Oedenrode. De testateur is overleden te Sint Oedenrode op 12 februarij 1867
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Akte 103 1859,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1851%20-%201860.htm ]

Akte 104 1859 Testament door Elisabeth Brox wonende te Sint Oedenrode.
Akte 105 1859 Testament door Helena Brox wonende te Sint Oedenrode. Erfgenamen zijn haar broer en zusters.
Akte 106 1859 Testament door Petronella Brox wonende te Sint Oedenrode. Erfgenamen zijn haar broer en zusters.

1859
Obligatie door Johanna Catharina van der Eerden, weduwe van Gijs van Eck, landbouweresse en wonende te Sint Oedenrode. Zij is schuldig aan Elisabeth Brox, winkelierster, Helena Brox, Petronella Brox, en den Heer Willem Brox, de drie laatste genoemde zonder beroep en wonende te Sint Oedenrode. Van een som van eenhonderd en vijftig gulden. Tot waarborg, een huis, erf, tuin en aangelag, voorpotingen, gelegen te Sint Oedenrode, sectie H 1373.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Akte 137 1859 Obligatie,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1851%20-%201860.htm ]

1867
Deeling tusschen 1 Elisabeth Brox. 2 Helena Brox. 3 Petronella Brox, allen winkeliersters en wonende te Sint Oedenrode. De goederen zijn hun gedeeltelijk aangekomen bij testament van wijlen hunner broeder Willem Brox, en gedeelte uit de nalatenschappen van hunne ouders Jan Brox en Maria Catharina Rijcken. Aan Elisabeth en Helena Brox, een huis, erf, bouw- weiland sectie H 1338, 857, 853, 932, 935, 936, 937 en 1324. In sectie G een huis, erf, schuur, tuin, stal en bouwland nummers 122, 939, 941, 943, 948.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Akte 43 1867 Deeling,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1851%20-%201860.htm ]

1877
Verhuring door Elisabeth Brox en Helena Brox winkeliersters en wonende te Sint Oedenrode. O.a. een huis met erf en aangelag in den Boschkant, thans bewoond bij Martinus van der Sanden. Onverhuurd gebleven.
[Bron: Willie Damen van de Mosselaer, uitreksel uit het Notarieel Archief van Sint Oedenrode, Akte 141 1877 Verhuring,
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/1851%20-%201860.htm ]


XII-c. Jan Broks / zoon van Adriaan Broks
Geboren te Schijndel 6 december 1816, landbouwer, trouwt te Schijndel 3 juli 1841 met Pieternel van den Broek, geboren te Den Dungen 22 november 1811, dochter van Pieter van den Broek en Antonia van der Meijden. Uit dit huwelijk:

 1. Wouterien Broks, geboren te Schijndel 12 april 1842, overleden te Schijndel 17 januari 1876, getrouwd te Schijndel 12 mei 1865 met Marinus van Veggel, geboren te Boxtel 2 februari 1834, zoon van Lambertus van Veggel en Johanna Maria Santegoeds.
 2. Johanna Broks, geboren te Schijndel 7 april 1844, trouwt te Schijndel 12 mei 1877 met Adrianus Korsten, geboren te Schijndel 14 augustus 1842, zoon van Adriaan Korsten en Johanna van der Meijden.
 3. Ardanus Broks, volgt XIII-b
 4. Pieter Broks, volgt XIII-c


XII-d. Lambert Brox / zoon van Leonardus Brox
Geboren te Best 1838, overleden te Best 1 juli 1907, eerste maal getrouwd te Best 5 juli 1862 met Anna Kemps, geboren te Best, dochter van Jan Kemps en Elisabeth van de Spijker. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Brox, geboren te Best 1863, overleden te Best 20 juli 1870.
 2. Helena Brox, geboren te Best 1864, getrouwd te Best 14 juli 1889 met Cornelis van den Hurk, geboren te Son, zoon van Arnoldus van den Hurk en Hendrina van de Ven.
 3. Joanna Brox, geboren te Best 1867, overleden te Son 25 maart 1925, getrouwd met Marinus van Dinther.
 4. Leonardus Brox, geboren te Best 1871, overleden te Best 29 februari 1872.
Tweede maal getrouwd te Best 4 september 1876 met Joanna Barbara van Kemenade, geboren te Best, dochter van Cornelis van Kemenade en Johanna Storms. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Brox, geboren te Best 1879, getrouwd te Best 20 april 1910 met Adriaan van der Vleuten, geboren te Best, zoon van Joannes van der Vleuten en Helena Kemps.
 2. Joannes Cornelius Brox, volgt XIII-g
 3. Regina Brox, geboren te Best 1882, overleden te Boxtel 12 juni 1920, getrouwd te Best 3 juni 1912 met Adrianus Marinus Verhoeven, geboren te Boxtel, zoon van Adriaan Verhoeven en Adriana van Rulo.
 4. Henricus Brox, volgt XIII-h
 5. Leonardus Brox, geboren te Best 1886, overleden te Best 1886.
 6. Leonardus Brox, geboren te Best 1887.
 7. Gerardus Brox, geboren te Berst 1890, overleden te Best 1891.
 8. Joanna Maria Brox, geboren te Best 1892, getrouwd te Best 8 juni 1920 met Petrus Cornelius van de Sande, geboren te Best, zoon van Josephus van de Sande en Cornelia van Reuth.


XII-e. Peter Broks / zoon van Peter Broks
Geboren te Schijndel 2 december 1813, landbouwer, trouwt te Schijndel 10 februari 1838 met Johanna van Ballekom, geboren te Schijndel 17 oktober 1814, dochter van Johannes van Ballekom en Catharina Vervoort. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Broks, geboren te Schijndel 14 november 1841, trouwt te Vught 13 februari 1874 met Johannes de Bever, geboren te Schijndel 18 april 1841, zoon van Antonie de Bever en Helena Voets.


XII-f. Martinus Broks / zoon van Peter Broks
Geboren te Schijndel 4 november 1818, landbouwer, trouwt voor de eerste keer te Schijndel 26 april 1845 met Hendrina van de Rijdt, geboren te Veghel 8 december 1820, overleden te Schijndel 13 december 1860, dochter van Adrianus van de Rijdt en Catharina Govaerts. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Broks, geboren te Schijndel 28 februari 1846.
 2. Adriaan Broks, geboren te Schijndel 7 maart 1847, overleden te Schijndel 10 juli 1847.
 3. Kristiaan Broks, geboren te Schijndel 4 maart 1848.
 4. Johannes Broks, volgt XIII-d
 5. Petronella Broks, geboren te Schijndel 4 september 1850, trouwt te Veghel 17 februari 1879 met Hendrikus Vervoort, geboren te Sint-Oedenrode 15 augustus 1855, zoon van Jan Francis Vervoort en Maria van Mierlo.
 6. Gijsberdien Broks, geboren te Schijndel 10 december 1851, overleden te Schijndel 23 december 1851.
 7. Adrianus Broks, geboren te Schijndel 21 december 1852, overleden te Schijndel 11 maart 1853.
 8. Gijsberdiena Broks, geboren te Schijndel 11 december 1853, overleden te Schijndel 5 januari 1854.
 9. Adriaan Broks, volgt XIII-e
 10. Gijsbertus Broks, geboren te Schijndel, overleden te Schijndel 11 weken oud op 5 september 1856.
 11. Gijsbertus Broks, geboren te Schijndel, overleden te Schijndel 6 maanden oud op 21 maart 1858.
 12. Gijsbertus Broks, geboren te Schijndel, overleden te Schijndel 8 dagen oud op 27 december 1858.
Trouwt voor de tweede keer te Schijndel 8 oktober 1864 met Anna Maria Verhoeven, geboren te Berlicum 28 september 1823, dochter van Antonie Verhoeven en Johanna Maas. Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Broks, geboren te Schijndel 20 juni 1865, trouwt te Schijndel 25 januari 1894 met Johannes Kuenen, geboren te Schijndel 25 oktober 1869, zoon van Johannes Kuenen en Anna Maria Gevers.


XII-g. Johannes Broks / zoon van Peter Broks
Geboren te Schijndel 31 maart 1833, trouwt te Schijndel 27 augustus 1864 met Martina Koolen, geboren te Schijndel 20 juli 1843, dochter van Jan Koolen en Anna Maria van den Heuvel. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Broks, geboren te Schijndel 4 juni 1865, getrouwd te Schijndel 14 april 1894 met Lambertus Regensberg, geboren te Berlicum 12 februari 1848, zoon van Joannes Regensberg en anna Maria van Houtum.
 2. Maria Broks, geboren te Schijndel 27 juni 1870, overleden te Oisterwijk 1953, trouwt te Schijndel 19 februari 1892 met Johannes van Doleweerd, geboren te Schijndel 9 juni 1870, zoon van Adriaan van Doleweerd en Maria van den Heuvel.
 3. Petronella Broks, geboren te Schijndel 1874, getrouwd te Oisterwijk 13 mei 1896 met Antonius Bressers, geboren te Oirschot, zoon van Cornelis Bressers en Petronella van de Ven.
 4. Martinus Broks, volgt XIII-f
 5. Christina Broks, geboren te Schijndel 1884, getrouwd te Best 9 mei 1910 met Henricus van der Vleuten, zoon van Henricus van der Vleuten en Hendrica Meulenhof.

Johannes Broks was dagloner en woonde in ’t Weibosch.XIII-a. Arnoldus Brox / zoon van Petrus Brox
Gedoopt te Son en Breugel 21 juli 1803, overleden te Lieshout 5 januari 1868, koopman, winkelier, wethouder, trouwt te Son en Breugel 29 november 1833 met Johanna van de Ven, gedoopt te Son en Breugel 21 november 1806, overleden te Lieshout 7 juli 1882, winkelierster, tapster, dochter van Gerard van de Ven en Johanna Maria van Kemenade. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brox, geboren te Lieshout 26 oktober 1834, overleden te Lieshout 11 januari 1900, trouwt te Lieshout 17 juni 1861 met Johannes van den Heuvel, geboren te Lieshout 25 maart 1836, overleden te Lieshout 15 oktober 1902, landbouwer, burgemeester van Lieshout, zoon van Petrus van den Heuvel en Anna Maria van Osch.
 2. Geretruda Ida Brox, geboren te Lieshout 28 oktober 1835, overleden te Vught 18 mei 1871, getrouwd te Lieshout 18 september 1866 met Josephus Bernardus Lathouwers, geboren te Vught 11 oktober 1824, zoon van Abraham Lathouwers en Barbera Schellekens.
 3. Johanna Barbara Brox, geboren te Lieshout 23 januari 1837, overleden te Mierlo 26 februari 1912, getrouwd te Lieshout 24 november 1870 met Michael Norbertus Panken, burgemeester van Mierlo, geboren te Duizel 15 juli 1829, overleden te Mierlo 1 april 1910, zoon van Johannes Antonius Panken en Maria Smulders.
 4. Maria (/Maria Martina) Brox, geboren te Lieshout 13 oktober 1838, overleden te Gemert 10 februari 1922, trouwt te Lieshout 10 juli 1877 met Johannes Hendricus Corstens, koopman, geboren te Gemert 26 augustus 1833, overleden te Gemert 31 juli 1897, zoon van Hendrik Corstens en Anna Maria Claassens.
 5. Johannes Petrus (Jan) Brox, volgt XIV-a
 6. Petrus Brox, volgt XIV-b


XIII-b. Ardanus Broks / zoon van Jan Broks
Geboren te Schijndel 8 januari 1846, overleden te Veghel 9 december 1914, trouwt te Schijndel 8 mei 1880 met Anna Maria Verhoeven, geboren te Schijndel 5 februari 1851, overleden te Veghel 13 januari 1917, dochter van Johannes Verhoeven en Adriana van der Schoot. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Broks, geboren te Schijndel 1881, trouwt te Veghel 9 mei 1910 met Eimbertus van den Oetelaar, geboren te Veghel, zoon van Johannes van den Oetelaar en Johanna Welten.
 2. Johannes Broks, geboren te Schijndel 1882, trouwt te Erp 13 februari 1914 met Johanna Maria Coolen, geboren te Erp, dochter van Lucas Coolen en Geertruida Bekkers.
 3. Pieternella Broks, geboren te Schijndel 1883, touwt te Veghel 21 mei 1919 met Johannes van Hooft, geboren te Erp, zoon van Lambertus van Hooft en Dina Thijssen.
 4. Adrianus Broks, geboren te Schijndel 1884, trouwt te Veghel 21 mei 1919 met Christina van Helvoirt, geboren te Berlicum, dochter van Johannes van helvoirt en Elisabeth van Liempt.
 5. Wilhelmus Broks, geboren te Schijndel 19 oktober 1885, overleden te Sint-Oedenrode 25 december 1982 [bidprentje], trouwt te Veghel 7 mei 1917 met Helena Raaijmakers, geboren te Veghel, dochter van Joannes Raaijmakers en Johanna Bouwmans.
 6. Wout Broks, geboren te Schijndel 1887.
 7. Hubertus Broks, geboren te Schijndel 1889.

Ardanus Broks was landbouwer op ’t Oetelaar, D633.


XIII-c. Pieter Broks / zoon van Jan Broks
Geboren te Schijndel 6 september 1849, overleden te Schijndel 12 september 1933, trouwt te Schijndel 24 mei 1879 met Josina van Weert, geboren te Schijndel 17 maart 1856, overleden te Schijndel 20 januari 1929, dochter van Adriaan van Weert en Martha van de Veerdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Broks, geboren te Schijndel 1880, trouwt te Schijndel 1 juli 1911 met Wilhelmina van den Boogaard, geboren te Schijndel, dochter van Gijsbertus van den Boogaard en Katharina Dielissen.
 2. Martina Broks, geboren te Schijndel 1881, trouwt te Schijndel 5 juni 1913 met Wilhelmus van Heeswijk, geboren te Schijndel, zoon van Martinus van Heeswijk en Elizabeth van Kronenburg.
 3. Adrianus Broks, volgt XIV-c.
 4. Willem Broks, geboren te Schijndel 1889, trouwt te Berlicum 24 mei 1922 met Wilhelmina van de Sangen, geboren te Schijndel ca. 1894, dochter van Lambertus van de Sangen en Francijna Hagelaars.
 5. Petronella Broks, geboren te schijndel, trouwt te Schijndel 8 november 1915 met Marinus van der Eerden, geboren te Boxtel, zoon van Lambertus van der Eerden en Johanna van Nunen.

Pieter Broks was landbouwer, hoepelmaker op ’t Oetelaar, D626.


XIII-d. Johannes Broks / zoon van Martinus Broks
Geboren te Schijndel 30 juli 1849, overleden te Schijndel 3 februari 1927, trouwt te Sint-Oedenrode 16 oktober 1885 met Maria Vervoort, geboren te Sint-Oedenrode 19 maart 1850, overleden te Schijndel 26 januari 1925, dochter van Jan Francis Vervoort en Maria van Mierlo. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Broks, geboren te Schijndel 1888.
 2. Johannes Broks, geboren te Schijndel 1890, overleden te Schijndel 1891.
 3. Maria Broks, geboren te Schijndel 1891, getrouwt te Schijndel 22 juni 1917 met Andries van de Laar, geboren te Lieshout ca. 1879, zoon van Johannes van de Laar en Johanna Maria van den Brandt.

Johannes Broks was klompenmaker, landbouwer en woonde aan de Veggelschen Dijk.


XIII-e. Adriaan Broks / zoon van Martinus Broks
Geboren te Schijndel 18 februari 1855, overleden te Mill en Sint Hubert 6 april 1942, trouwt te Veghel 23 april 1888 met Wilhelmina Raaijmakers, geboren te Veghel 30 mei 1859, overleden te Schijndel 14 januari 1911, dochter van Johannes Raaijmakers en Henrica Koekebakker. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Broks, geboren te Schijndel 2 februari 1889, overleden te Bakel 5 februari 1977 [bidprentje], trouwt met Anna Maria Eleonora Theunissen.
 2. Johannes Wilfridus Broks, geboren te Schijndel 1893, overleden te Schijndel 1893.
 3. Hendrika Broks, geboren te Schijndel, trouwt te Schijndel 28 juni 1918 met Cornelus van Houtum, zoon van Wilhelmus van Houtum en Cornelia Schepers.

Adriaan Broks was klompenmaker en woonde op het Hoeves.


XIII-f. Martinus Broks / zoon van Johannes Broks
Geboren te Schijndel 22 oktober 1876, overleden te Mill 6 april 1942, getrouwd te Schijndel 2 oktober 1897 met Petronella van den Akker, geboren te Schijndel 2 september 1874, overleden te Schijndel 28 oktober 1949, dochter van Gerardus van den Akker en Johanna Maria van de Vorstenbosch. Uit dit huwelijk:

 1. Gerarda Broks, geboren te Schijndel, trouwt te Schijndel 1 juni 1922 met Gerardus Constant, geboren te Veghel, zoon van Leonardus Constant en Petronella Bakx.


XIII-g. Joannes Cornelius Brox / zoon van Lambert Brox
Geboren te Best 1881, overleden te Best 1 maart 1953. Eerste maal getrouwd te Best 3 juni 1912 met Margaretha Maria Essens, geboren te Best, overleden te Best 9 januari 1919, dochter van Lambert Essens en Joanna van der Aa. Tweede maal getrouwd, te Best 8 juli 1925 met Arnolda Maria Aarts, geboren te Sint-Oedenrode 16 augustus 1877, overleden te Best 6 maart 1963, dochter van Martinus Aarts en Maria Kluytmans.


XIII-h. Henricus Brox / zoon van Lambert Brox
Geboren te Best 1884, overleden te Best 17 september 1932, getrouwd te Sint-Oedenrode 7 juni 1920 met Maria Hurx, geboren te Sint-Oedenrode, overleden te Best 24 juli 1955, dochter van Theodorus Hurx en Maria Catrina van de Sande. Maria Hurx was eerder weduwe van Hendrikus van Asseldonk en van Johannes Jonkers.XIV-a. Johannes Petrus (Jan) Brox / zoon van Arnoldus Brox
Geboren te Lieshout 23 juli 1840, overleden te Nijmegen 27 oktober 1909, koopman, getrouwd te Tilburg 5 juli 1871 met Catharina Maria Broeckx, geboren te Tilburg 3 december 1837, dochter van Dionisius Broekx en Maria Rommelaers. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Johannes Dionisius Josephus Brox, geboren te Tilburg ca. 1873, overleden te Boekel 9 februari 1941.
 2. Joanna Catharina Maria Brox, geboren te Tilburg 13 februari 1880, getrouwd te Nijmegen 8 juni 1909 met Antoon Karel Joseph Heijnen, grossier, geboren te Roermond 29 november 1883, zoon van Joannes Josephus Heijnen en Leonora Maria Theodora van Leent.

Johannes Petrus Brox bezat in Tilburg aan de Heuvel "De Gouden Appel", later Hotel Brox. Hotel Brox, dat rond 1900 deze naam met flinke letters onder de ramen van de eerste verdieping uitdroeg, is ook weer reeds lang uit het Tilburgse stadsbeeld verdwenen.


XIV-b. Petrus Brox / zoon van Arnoldus Brox
Geboren te Lieshout 28 januari 1842, overleden te Lieshout 6 december 1921, koopman te Lieshout aan den Heuvel, getrouwd te Bladel en Netersel 3 mei 1877 met Maria Godefrida Rooijackers, geboren te Bladel en Netersel, overleden te Lieshout 3 april 1916, dochter van Petrus Johannes Rooijackers en Maria Elisabeth Feijen. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Gerardus Brox, geboren te Lieshout 13 december 1878, overleden te Veghel 28 september 1911 (begraven te Lieshout).
 2. Elisabeth Maria Petronella Brox, geboren te Lieshout 28 juni 1880, trouwt te Lieshout 19 juni 1906 met Antonius Petrus Jacobus van Hout, geboren te Veghel 28 mei 1873, overleden te Veghel 18 januari 1933, zoon van Antonius Petrus van Hout en Hendrica Johanna Corstens. Familie van Hout begon in 1906 aan de Veghelse haven een koloniaal- en kledingwarenhuis wat uitgroeide tot de landelijke keten van Hout-Brox.
 3. Johanna Barbara Brox, geboren te Lieshout 25 september 1881, overleden te Lieshout 16 november 1881.
 4. Johanna Geretruda Cornelia Brox, geboren te Lieshout 5 juni 1883, overleden te Lieshout 24 september 1946.
 5. Geretruda Poulina Brox, geboren te Lieshout 25 augustus 1885.
 6. Johannes Norbertus Brox, geboren te Lieshout 27 februari 1887, overleden te Lieshout 19 maart 1966, koopman te Lieshout, getrouwd met Josephina Anna Maria Petronella Verhoeven, geboren te Tilburg 23 maart 1897, overleden te Tilburg 3 september 1969, dochter van Arnoldus Aloyisius Verhoeven en Wilhelmina Frederica Leicher.
 7. Wilhelmus Maria Brox, geboren te Lieshout 18 juni 1888, overleden te Lieshout 19 juni 1888.
 8. Antonius Cornelis Brox, geboren te Lieshout 17 januari 1890, overleden te Lieshout 23 mei 1939, handelsreiziger, getrouwd met Petronella Maria (Nelly) van Kessel.

Groen: Arnaud Verhoeven, http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=arnaud5022&lang=de;p=johannes+norbertus;n=brocks
Website geraadpleegd 16 december 2009

Paars: https://www.genealogieonline.nl/en/sigarenfabrikanten-eindhoven/I6007.php
Website geraadpleegd 29 oktober 2015


XIV-c. Adrianus Broks / zoon van Pieter Brox
Geboren te Schijndel 16 februari 1885, overleden te Schijndel 6 januari 1948, trouwt te Schijndel 7 mei 1920 met Hendrika van der Steen, geboren te Schijndel 8 april 1885, dochter van Kristianus van der Steen en Hendrika van der Sangen. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Christiana Van Eck-Broks, overleden 11 maart 2011

Groen: informatie van Ton van Eck, 15 maart 2011


Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.