Stamboom Brox
Sint-Michielsgestel, Esch

Laatste veranderingen 5 november 2014

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch

Ga terug naar stamboom den Brok

 4 augustus 1617
Sint Michielsgestel RA50 pagina 2v
Regest van BHIC Online
57 Voor schepenen te weten Peter Everaerts, Peter Janssen, Herbert Stevens en Bartholomeus Laureijssen zijn verschenen Joostken Goijaert Hermans zijnde de vrouw van Eijmert Peters oud ca. 73 jaar, wonend alhier te Gestel aan de Dungense Cant, die is opgeroepen om te worden ondervraagd over het punt of ze aan aan de heer van de Leemput als schout geld heeft gegeven of hem anderszins heeft laten genieten over een voorstel voor een bepaalde akte van.... in het jaar 1610 en haar had lastig gevallen .... over ca 100 ..... en 2 sargien. Ze heeft verklaard dat .... genoemde van de Leemput (valt deels weg in beschadigde rand) onterechte aanspraken op haar heeft gemaakt zonder dat hij daarvoor gefundeerde redenen had gegeven, in het jaar 1610 voor zover ze zich herinnert, waarbij hij van haar dingen heeft genoten of ingehouden die door hem en personen in zijn gezelschap diverse keren in haar huis waren geconsumeerd en ook inzake bier dat hij met tonnen bij haar had opgehaald en wel tot een bedrag toe van ca. 100 gulden, waarin begrepen 11 gulden voor 2 sargien (wollen dekens) die hij heeft gehad. Verder verklaart ze dat ze dat heeft laten passeren hoewel ze daarin totaal onschuldig (niet verplicht) was maar om alle kwelingen (overlast) en moeite en *vexatien* verder te vermijden die deze Leemput haar dagelijks en vaak aandeed en omdat ze vanwege haar hoge ouderdom en ook die van haar man dat niet langer kon uitstaan, heeft ze het geaccepteerd. Daarbij was ook betrokken Henrick Vrancken zijnde een zeer goede vriend van deze van de Leemput, die haar daarmee steeds heeft achtervolgd. Actum als boven.

14 februari 1659
Sint Michielsgestel RA50 pagina 2v
Regest van BHIC Online
Een huis, schuur, tuin, boomgaard en akkerland samen groot ca. 3 lopenzaad en 8 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Plack, b.p. de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Pauwels Hendrick Vrancken.


I. Laurens Henrick Vrancken (Brock)
Overleden voor 1 april 1661, trouwt met Aelken Jan Arijen Spierincx. Uit dit huwelijk:

 1. Henrick, volgt II-a.
 2. Cornelis, overleden na 7 januari 1672.
 3. Arijen, volgt II-b.
 4. Meriken, overleden na 7 januari 1672, getrouwd met Henrick Jans(en) van Houten, overleden vóór 7 januari 1672.
 5. Anneken, overleden vóór 7 januari 1672, getrouwd met Marten Peters van der Ven. Uit dit huwelijk:
  1. Aelken, overleden na 7 januari 1672.
  2. Meriken, overleden na 7 januari 1672.
  3. Peter, overleden na 7 januari 1672.
 6. Vranck, overleden vóór 7 januari 1672, getrouw met N.N.. Uit dit huwelijk:
  1. Meriken, overleden na 7 januari 1672.

28 juli 1592
Sint Michielsgestel RA45 pagina 73r
Regest van BHIC Online
169 Voor Gijsbrecht Willems en Leonaert Adriaen Dircks, schepenen, zijn verschenen Rijchaert zoon wijlen Jan van de Oetelaer oud ca. 52 jaar; Andries zw Gijsbrecht Lambrechts ca. 20 jaar; Anthonis zw Jan Hermans ca. 26 jaar; Mathijs zw Gijsbrecht van Boxtel ca. 22 jaar; teullieden en inwoners alhier, beedigd door vorster Willem Joris of substituutvorster Willem Delis , op verzoek van Herman zw Peter Hermans. Getuigenverklaringen met betrekking tot de gewelddadige dood van Adriaen Matheus Pels zondag 14 dagen terug. Onder andere de verklaring van Mathijs zw Gijsbrecht van Boxtel. Lauwerijs Henrick Vrancken zei met een jaagstok in zijn hand tegen Herman zw Peter Hermans * gij wilt mij smijten of vervolgen, waarin ik geen schuld heb*. Jan Dirk Schuermans tegen Laureijs: *Lauwrens hadde gij mij dat beloofd*; Lauwrens: *ik hou U voor een goede vriend ik en begeer niet te vechten Herman vroeg aan Lauwrens waarom hij zijn stok voor hem hield en waarom hij hem daarmee lastig viel; toen ging Lauwrens naar het kerkhof waar Herman hem volgde; na een woordenwisseling greep Herman de stok van Lauwrens; kreeg Lauwrens direkt erna een andere stok van Anthonis Matheus Pels; hielden Hermen en Jan Schuermans de stok van Lauwrens vast en wilden die stok niet loslaten. Toen kwam Antonis Matheus Pels die ook de zelfde stok beetpakte en zei dat de stok zijn eigendom was of van diens jonker en daarbij had Anthonis gezegd hij zou de stok niet verlaten zonder daarbij te sterven. Daarna kwam Adriaen Matheus Pels en zei tegen Herman en Jan Schuermans dat ze Tonis die stok zouden laten houden en de deponent heeft dan gezien dat Jan Schuermans en Tonis met ontblote opstekers staken en dat Herman Peters ook zijn mes had getrokken maar hij heeft niet gezien of Tonis en Adriaen werden gewond en hij weet ook niet dat Adriaen was gestoken niet voordat Willem Joris als vorster kwam en zei *gezellen ziet nu wel genoch is daer leecht eenne op zijnen dooien rugge* of dergelijke woorden. Volgens andere getuigen was Pouwels Dirck Horcks met een bijl in zijn hand tussenbeiden gekomen.

10 mei 1638
Sint Michielsgestel RA47 pagina 35v
Regest van BHIC Online
47 Wij, Adriaen Jacob Diercx en Rutger Corstiaen Spierincx, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Laureijs Henrick Vrancken gewezen borgemeester van deze heerlijkheid voor de periode 1 juni 1627 en eindigend mei 1628 en nadat hij is opgeroepen, ondervraagd en hem de eed was afgenomen, op verzoek van Jan Janssen Roelofs als presidentschepen namens de inwoners van Gestel, heeft verklaard dat hij in die tijd als borgemeester, niet meer dan 9 of maximaal 10 keer volgens zijn beste herinnering ten huize van Adriaen Schellens is geweest toen die leefde als gewezen secretaris te Gestel, en heeft zowel tamboers, gevangenen als andere partijen te voet of te paard, ´gebracht´ (gedeclareerd) waar nochtans in de specificatie van de secretaris door de weduwe aan het bestuur van deze heerlijkheid wordt vermeldt dat hij wel 20 keer of andersinds zou hebben aangebracht (gedeclareerd) in diens huis, tot wel 21 of 22 keer toe. Actum als boven.

3 december 1638
Sint Michielsgestel RA47 pagina 52v
Regest van BHIC Online
een stuk akkerland groot ca. 8 lopenzaad gelegen in de heerlijkheid Gestel, ter plaatse genoemd de Bellenbroeck, b.p. Laureijs Handrick Vrancken, de weduwe van Gerart Janssen Stockhorst, Dirck Delissen en meer anderen, de gemeenschappelijke straat,

5 februari 1653
Sint Michielsgestel RA48 pagina 22v
Regest van BHIC Online
Wij, drossaard, schepenen, borgemeesters en bestuur van St. Michielsgestel verklaren dat wij hierbij machtiging geven aan señor Cornelis Minnebeeck, procureur verbonden aan de Raad van Brabant in den Haag, om het proces te voeren dat is aangespannen door Henrick en Cornelis zoons van Lourens Hendrick Vrancken, daarvoor alle geschriften in te dienen en de zaken waar te nemen en verder alles te doen alsof wij als opdrachtgevers daar zelf bij aanwezig zouden zijn geweest. Wij beloven alles na te komen wat daarin door de gemachtigde zal worden gedaan. Actum 5 februari 1653.

1 april 1661
Sint Michielsgestel RA50 pagina 81r
Regest van BHIC Online
een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Hasenbaert, b.p. het erf van de koper zelf, de kinderen van Thijs Jan Goijaerts, de erfgenamen van Laurens Hendrick Vrancken, de Lockaertse bergen daar

7 januari 1672
Sint Michielsgestel RA54, BHIC Online pagina 331 en verder
Deijlinghe tusschen d’erffg[enaemen] / van Adriaen Jans[en] Spierincx / en[de] Eijken Goyaerts d[ochte]r van / Beeck // Wij Jan Wouters Hoeffnagel, en[de] / Jan Matheus Leijtens, schepenen / der heerl[ijckheij]t van S[in]t Michielsgestel / tuijghen dat op huijden voor ons / gecompareert sijn Jan Jan Arijens / Spierincx voor den vierdep[ar]t, Adriaen / Henrick Delis[sen] en[de] Henrick Henrick / Delis[sen] #eerst voor haer selve en[de] noch# haer gesamentl[ijck] fort en[de] / streck maeckende voor Lijsken / en[de] Jenneken d[ochter]e van Henrick Delis[sen] / verweckt bij [doorgehaald: Jenneken] Anneken / dochter van Jan Arijen Spierincx, in / dier qualiteijt gesamentl[ijck] mede / voor den vierdepart; Henrick, / Corn[eli]s, en[de] Arijen, soonen van Laurens / Henrick Vrancken verweckt bij / Aelken, dochter van Jan Arijen Spierincx #eerst voor haer selve en[de] mede# / gesamentl[ijck] vervangende en[de] haer / sterck maeckende voor Meriken / dochter van Laurens Henrick Vrancken / en[de] Aelken Jan Arijen Spierincx voorn[oem]t / tegenwoordich wed[uwe] van Henrick / Jans[en] van Houten, en[de] noch voor / Meriken, dochter van Vranck, mede / soon van Laurens Henrick Vrancken / en[de] Aelken dochter van Jan Arijens[en] // [pagina 332] Spierincx, ende noch voor Aelken, / Meriken en[de] Peter, kinderen van Marten / Peters van [der] Ven, verweckt bij Anneken / dochter van Laurens Henrick Vrancken / en[de] Aelken d[ochte]r van van [!] Jan Arijens / Spierincx meergenoemt, in dier qualiteijt / mede voor den vierdepart; noch / Willem Corn[eli]s[sen] Spierincx #voor hem selve en[de] mede# hem fort / en[de] sterck maeckende voor Jenneken / sijne suster, kinderen van Cornelis / Jan Arijens Spierincx, in dier qualiteijt / voor ’t resteerende vierdepart, gesamentl[ijck] / geinstitueerde erfg[enaemen] van Adriaen / soone van Jan Ariaens Spierincx, in / sijn leven getrouwt geweest met / Eijken Goyaert Matheijs van Beeck, en[de] / alsoo in dier qualiteijt gesamentl[ijck] / voor d’eene helft [...] // [pagina 333] [...] Ende verclaerden de voorn[oemde] comparanten / metten anderen in minne ene / vrientschap geaccordeert ende / verdraghen te wesen over de scheijdinghe / en[de] eijlinghe van[den] vaste ende / onroerende goederen [...]

31 maart 1689
Den Dungen Notarieel protocol Inv. Nr. 4 Toegangsnummer 5115, pagina II-54v
Regest van BHIC Online
141 Willem Adriaen Brax (soms Broc of Brox) wonend te St. Michielsgestel die ook handelt voor zijn afwezige broer Adriaen, verder voor Hendrick Meussen van Venroij als man van Aeltien Adriaens Brox, nog Adriaen Wilberts als man van Lijsken Adriaen Brox, samen kinderen van genoemde wijlen Adriaen Laureijs Brox verwekt bij diens vrouw Handersken Willems, verder daarbij nog Ruth Peters van Geffen als man van zijn huidige vrouw Handersken Willems, als stiefvader van genoemde Willem Brox cum suis, verklaren aan Jan Janssen Martens en aan Hendrick Janssen Spierincks als bij testament aangestelde voogden over Peter minderjarige zoon van wijlen Jan Jan Martens verwekt bij Perijntie Hendrick van Houtum, ten behoeve van die minderjarige, de som van 66 gulden 13 stuivers 6 penningen schuldig te zijn als door Jan voorgeschoten geld aan joffrouw Catharina en Maria Vermandel op 25 maart 1689, ter aflossing van het derde deel van een jaarlijkse aflosbare rente van 5 gulden, op 24 maart 1649 door Jan Laureijns Henricks voor heren schepenen van Den Bosch aan Jan Roelofs beloofd op onderpand van 3 lopenzaad land gelegen op het Bellenroeck op de Keer te Gestel, welk perceel deze kinderen van Adriaen Brox verwekt bij genoemde Hendersken in erfrecht toekomt en voor het vruchtgebruik aan hun moeder. De schuldenaren beloven samen en hoofdelijk deze 66 gulden 13 stuivers 6 penningen te zullen restitueren per heden datum over 2 jaar samen met de rente tegen 4 % per jaar zijnde 2 gulden 13 stuivers 6 penningen per jaar. Ter voldoening van deze afspraken verbinden de comparanten daarvoor hun persoon en bezit. Als de som geld niet op het genoemde tijdstip wordt betaald, beloven ze de genoemde rente te blijven betalen totdat de hoofsom is voldaan en ze onderwerpen zich daarvoor verder aan de rechtspraak van schepenen van de stad Den Bosch. De delers beloven de deling na te komen. Aldus gepasseerd in Den Dungen ten mijnen kantore op 31 maart 1689 in aanwezigheid van Teunus en Leendert Mathijssen Vuchts als poorters en getuigen. Getekend : dit merk + van Willem Andriessen Brox, Rut Peters van Gheffen, Teunis Mathijssen Vuchts getuige, Leendert Mathijssen Vuchts als getuige, mij present W. Mans notaris.II-a. Henrrick Laureijns Bracx / Zoon van I. Laureijns Henrick Vrancken (Brock)
Overleden na 7 januari 1672 en vóó 28 juni 1683, trouwt met Catelijn, dochter van Hendrick (/Goyaert) Amers (/Eijmberts). Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Hendrick Bracx (/Brackx /Braecx).

28 juni 1683
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 220v
[regest van BHIC Online] 235 Wij Jan Claessen Cluijtmans en Andries Huijberts van de Sande, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Catalijn Hendrick Eijmberts wettige weduwe van Hendrick Franssen Braecx met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik als langstlevende inzake een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen ter plaatse genoemd aan de Mugheuvel nabij de Dungense kerk, b.p. aan de oostkant de kinderen van Sebert Lamberts, westelijk Willem Corsten, noordelijk de erfgenamen van Aert Janssen en zuidelijk Hendrick Janssen van Attenhoven(?) en de zijnen, zoals zij het vruchtgebruik is blijven bezitten na dood van haar man. Ze doet er afstand van ten behoeve van haar zoon Laurens verwekt bij genoemde Hendrick Braecx die er het erfrecht van krijgt. Ze belooft dit afstanddoen na te komen. Daarna is verschenen sr. Hendrick Schellekens die in Hoogstraten woont en daarbij is gemachtigd door zijn schoonzoon Laurens Hendrick Braecx opgemaakt volgens een akte voor notaris Johan Wittebol in Tilburg d.d. 15 juni 1683 zoals ons is gebleken en verkoopt dit voorgaande stuk land waarvoor zijn moeder afstand van haar vruchtgebruik heeft gedaan, aan sr. Willem van Gestel die in Den Bosch woont. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te doen behalve het dijkonderhoud volgens de dijkcedullen en burenplichten etc. Voorzien van schependomszegel. Datum 28 juni 1683.

16 februari 1685
3A Den Dungen Notarieel protocol, Toegangsnummer 5115, pagina 22r
[regest van BHIC Online] 30 Vandaag 16 februari 1685 verscheen voor mij notaris en getuigen Laureijs Hendrick Braecx wonend te Minderhout in het kwartier van Hoogstraten en machtigt hierbij sr. Adriaen Moons zijnde zijn zwager wonend te Turnhout in het kwartier van Antwerpen om namens hem voor heren schepenen van St. Michielsgestel ten behoeve van Johannes Molengraef president-schepen van St. Michielsgestel een perceel land over te dragen groot ca. 4 en een half lopenzaad gelegen te Gestel ter plaatste genoemd de Midakker, zoals de comparant en de vrouw van de gemachtigde Moons waren vermaakt door Ida Hendricks weduwe van Aert van Heijnsberge gepasseerd voor notaris Abram Spierincks te Turnhout d.d. 23 februari 1663. Nog ten behoeve van Theunis Hermans meester-timmerman van beroep wonend in Den Dungen een akkertje te St. Michielsgestel over te dragen, ter plaatste genoemd het Bellembroeck groot ca. anderhalf lopenzaad zoals de comparent heeft verkregen middels het afstanddoen van vruchtgebruik door Cathalijn Goijaert Eijmberts weduwe van Henrick Laureijs Braecx zijnde zijn moeder gepasseerd voor notaris G. van Ertrijck te Hoogstraten d.d. februari 1685. Verder ten behoeve van Marcus Abrahams meester-rademaker van beroep wonend te Gestel twee akkers over te dragen gelegen te Gestel ter plaatste genoemd de Hoogstraat samen groot ca. 4 en een half lopenzaad, zoals ze hebben verkregen van hun moeder die afstand van het vruchtgebruik deed. De gemachtigde moet daarin alles doen wat nodig is en de opdrachtgever bellooft alles na te komen wat zijn gemachtigde daarin zal doen. Actum St. Michielsgestel, ondertekend: dit merk is van Laureijs Hendrick Braecx, dit merk is van Adriaen Jaspers van der Cammen, dit is het merk van Adriaen Hendricks et me presente W. van Gestel notarius publicus.

26 februari 1685
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 6v
[regest van BHIC Online] 4 Wij I. Elzevier, drossaard, Jan Jan Santegoets en Corstiaen Hendriks van den Brant schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Anthoni Peter Smits alhier wonend namens Catalijn Hendrick Amers weduwe van Hendrick Laurens Bracx die daarvoor is gemachtigd met een brief opgemaakt door P. Cool secretaris van Hoogstraten d.d. 24 februari 1685, doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel op de Horsick, b.p. Hendrick Hendriks, het klooster van St. Geertruijden, de gemeenschappelijke straat, zoals Cathelijn had geerfd na dood van haar man Hendrick Bracx en waarvan ze het vruchtgebruik was blijven bezitten. Anthoni draagt dat vruchtgebruik nu over aan Laureijns Bracx zijnde de meerderjarige zoon van de opdrachtgeefster en van Hendrick Bracx die er het erfrecht van krijgt. De gemachtigde uit hoofde van zijn funktie belooft de overdracht gestand te doen. Nadat dit is gebeurd is voor officier en schepenen verschenen Laureijns Hendrick Brackx wonend te Minderhout en verkoopt het genoemde stuk land nu aan aan Teunis Hermens Pulschers en de verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 1 stuivers 12 penningen uit een grotere rente van 7 stuivers aan het grote gasthuis in Den Bosch, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn, verder de dorps- en gebuurlijke lasten. Gepasseerd op 26 februari 1685. Getekend: I. Elzevier, Jan Janssen Santegoets, Corstiaen Henricx Brant, A. Schortes substituut-secretaris.

26 februari 1685
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 8r
[regest van BHIC Online] 5 Wij I. Elzevier drossaard, Jan Jan Santegoets en Corstiaen Hendriks van den Brant schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Anthony Peter Smits daarin gemachtigd door Catelijn dochter Hendrick Amers weduwe van Hendrick Laureijns Bracx, volgens de procuratiebrief opgemaakt door secretaris P. Cool te Hoogstraten d.d. 24 februari 1685, doet afstand van het recht van vruchtgebruik van genoemde Catelijn als langstlevende inzake een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te Gestel op de Hoogstraat, b.p. Aert Hendrick Smulder, de weduwe van Dirck Delism, de gemeenschappelijke straat, Paulus Ariens cum suis. Nog een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen, b.p. Hendrick Smulders, de erfgenamen van Jan Corstiaen Spierincks, Willem Corsten Vuchts, Aert Jan Aerts, zoals zij na de dood van haar man daar het vruchtgebruik van was blijven houden. Anthony als gemachtigde doet er nu afstand van ten behoeve van Laurens Bracx zijnde haar zoon verwekt bij wijlen genoemde Henrick haar man die er het erfrecht van krijgt en Anthony belooft deze overdracht gestand te doen. Nadat dit is gebeurd is hier verschenen genoemde Laurens wonend te Minderhout en verkoopt beide stukken land nu aan Mercus Abrahams, inwoner alhier en de verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen behalve jaarlijks de helft van een aflosbare pacht van anderhalf mud rogge, die helft te betalen met 3 gulden en 15 stuivers aan de heer Lintworm in Den Bosch als rentmeester, verder de dorps- en burenlasten en er moet overpad aan anderen worden verleend. De twee stukken land te aanvaarden volgens de condities die ervan zijn gemaakt. Datum 26 februari 1685. Getekend: I. Elsevier, Jan Janssen Santegoets, Corstiaen Henrick Brant, A. Schortes, substuut secretaris.


II-b. Adriaen Laurenssen Bro(c)x / Zoon van I. Laureijns Henrick Vrancken (Brock)
Overleden vóór 31 maart 1689, trouwt met Hendersken Janssen of Handersken Willems, die hertrouwt met Ruth Peters van Geffen. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan) Adrianus Laurentius Bro(c)x, volgt III-a.
 2. Adrianus (/Adriaen) Adrianus Lawreijnssen Brock (/Bro(c)x), volgt III-b.
 3. Aleijdis (/Aeltien) Adrianus (/Adriaens)(Laureijnssen) Bro(c)x, trouwt te Sint-Michielsgestel 24 februari 1686 met Henricus (/Hendrick) Bartholomeus (/Meussen) (/Venraij) van Venroij.
 4. Elisabeth(a) (/Lisbeth /Lijsken) Adrianus (/Adriaen) (Laureijnssen) Bro(c)x, trouwt te Sint-Michielsgestel voor de eerste maal op 12 mei 1682 met Adrianus (/Adriaen) Willebrordus (/Wilberts) de Visscher en voor de tweede maal 30 januari 1695 met Franciscus Petrus Hairwessers (/Frans Peter Haerwasser).
 5. Willem (Adriaen) Brox (/Brocx), volgt IIIc.

23 april 1682
RA 9 Sint-Michielsgestel, Notarieel protocol, pagina 593.
[regest van BHIC Online] Huwelijkse voorwaardes tussen van Adriaen Wilbert Wouters (hij ondertekent de akte als Vissers) en Lisbeth Adriaen Laurenssen Brocx geassisteerd met haar schoonvader Rut Peters (hij ondertekent de akte als van Geffen) allen inwoners van St. Michielsgestel. Wilbert zal zijn zoon 500 gulden meegeven ofwel in geld of in goederen of land, nog 2 koeien, 2 zakken rogge, 1 bed met toebehoren, potten en ketels, 1 zij spek. De bruid brengt datgene in zoals is vastgelegd in de huwelijkse voorwaardes tussen haar schoonvader en haar moeder Hendersken Janssen d.d. 5 februari 1677. Als de bruidegom zonder kinderen eerst komt te sterven krijgt de bruid 25 gulden van zijn erfgenamen. Als de bruid als eerste sterft zonder kinderen moet de bruidegom direkt afstand doen van het door haar ingebrachte bezit zowel roerend als onroerend, zonder dat hij daarvan enig recht van vruchtgebruik heeft. Als er wel kinderen zijn geldt het gebruikelijk recht. Actum St. Michielsgestel

31 maart 1689
Den Dungen, Notarieel protocol 5115.4, pagina II-54v.
[regest van BHIC Online] Willem Adriaen Brax (soms Broc of Brox) wonend te St. Michielsgestel die ook handelt voor zijn afwezige broer Adriaen, verder voor Hendrick Meussen van Venroij als man van Aeltien Adriaens Brox, nog Adriaen Wilberts als man van Lijsken Adriaen Brox, samen kinderen van genoemde wijlen Adriaen Laureijs Brox verwekt bij diens vrouw Handersken Willems, verder daarbij nog Ruth Peters van Geffen als man van zijn huidige vrouw Handersken Willems, als stiefvader van genoemde Willem Brox cum suis, verklaren aan Jan Janssen Martens en aan Hendrick Janssen Spierincks als bij testament aangestelde voogden over Peter minderjarige zoon van wijlen Jan Jan Martens verwekt bij Perijntie Hendrick van Houtum, ten behoeve van die minderjarige, de som van 66 gulden 13 stuivers 6 penningen schuldig te zijn als door Jan voorgeschoten geld aan joffrouw Catharina en Maria Vermandel op 25 maart 1689, ter aflossing van het derde deel van een jaarlijkse aflosbare rente van 5 gulden, op 24 maart 1649 door Jan Laureijns Henricks voor heren schepenen van Den Bosch aan Jan Roelofs beloofd op onderpand van 3 lopenzaad land gelegen op het Bellenroeck op de Keer te Gestel, welk perceel deze kinderen van Adriaen Brox verwekt bij genoemde Hendersken in erfrecht toekomt en voor het vruchtgebruik aan hun moeder. De schuldenaren beloven samen en hoofdelijk deze 66 gulden 13 stuivers 6 penningen te zullen restitueren per heden datum over 2 jaar samen met de rente tegen 4 % per jaar zijnde 2 gulden 13 stuivers 6 penningen per jaar. Ter voldoening van deze afspraken verbinden de comparanten daarvoor hun persoon en bezit. Als de som geld niet op het genoemde tijdstip wordt betaald, beloven ze de genoemde rente te blijven betalen totdat de hoofsom is voldaan en ze onderwerpen zich daarvoor verder aan de rechtspraak van schepenen van de stad Den Bosch. De delers beloven de deling na te komen. Aldus gepasseerd in Den Dungen ten mijnen kantore op 31 maart 1689 in aanwezigheid van Teunus en Leendert Mathijssen Vuchts als poorters en getuigen. Getekend : dit merk + van Willem Andriessen Brox, Rut Peters van Gheffen, Teunis Mathijssen Vuchts getuige, Leendert Mathijssen Vuchts als getuige, mij present W. Mans notaris.

15 januari 1711
RA 61 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 70v.
[regest van BHIC Online] Jan Hendrick Rutte van Griensven inwoner van Gestel, verkoopt aan Aelbert van der Camme een perceel teulland groot ca. 2 lopenzaad alhier gelegen in het Moerschot, b.p. de heer van Berckel, de erfgenamen van Corstiaen Godschalcx, Gerit Willems van Griensven, de weduwe van Hendrick Jan Leijtens cum suis, zoals de verkoper het perceel heeft gekocht van de kinderen en erfgenamen van Willem Brocx. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten van de heer, de dorps- en burenlasten etc. Aldus gepasseerd ter secretarie op 15 januari 1711, getuigen Jan Thonisse Toeback die handelt voor de drossaard Elzevier en Gijsbert Spierinks als schepenen. Getekend: Jan Tunisen Toebaeck, Gijsbert Spierincks, S. Voltelens secretaris.

6 december 1712
RA 61 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 98v.
[regest van BHIC Online] Adriaen Brocx voor een helft, Laurens zoon Willem Broxcx verwekt bij Geerretje Theunissen Cappeteijn met Adriaen Ariens de Jong als man van Catalijn dochter van genoemde Willem Brocx en genoemde Geerreitje, voor de andere helft nog onverdeeld in een akker teulland met een houtbusseltje in totaal groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de Hasenbaart, b.p. Hendrick Meeusen Venrooij, de vrouwe van Asten en meer anderen, de Stockhoeck daar, de Plack, zoals de verkopers van hun ouders en voorouders hebben geerfd, verkopen die twee helften aan Hendrcik Meeusen Vernrooij voor de ene helft en aan Marie en Jenneken beiden dochters van Adriaen Wilborts de Visser verwekt bij Elizabeth Brocx voor de andere helft. De verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de dorps- en burenlasten en overpad aan anderen te moeten verlenen. Gepasseerd ter secretarie alhier op 6 december 1712, getuigen als schepenen Philip Mans ook namens de heer drossaard Elzevier en Aelbert van der Camme als schepenen. Getekend: P. Mans, Aelbert van der Cammen, S. Voltelen.

27 maart 1722
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 156r.
[regest van BHIC Online] Frans Peter Haerwassers als man van ELizabeth Brocx verkoopt aan Cornelis Vercamp en aan Jasper van Emmerick ten behoeve van de minderjarige kinderen van de heer Johan Vercamp, in diens leven licentiaat in de rechten, welke kinderen zijn verwekt bij joffrouw Maria van Emmerick, een weide of hooiland groot ca. 3 morgens en 69 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse genoemd de Horsick, b.p. Jan Rutten Michiels aan de oostkant, de weduwe van Adriaen Brocx westelijk, de Horcxse straat aan de noordkant en Nelis Lamberts cum suis aan de zuidkant, zoals hem was toebedeeld in het bezit van de ouders van zijn vrouw, voor schepenen van Gestel d.d. 10 november 1702. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen. De verkoper en met hem Peter Francken van den Brandt als man van de voordochter van genoemde verkoper, beloven samen en hoofdelijk afstand te doen van het recht van *ordinis divisionis et excusionis* en deze overdracht na te komen en alle lasten daarin af te handelen, vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van der Pol en Johannis Dircks van de Ven als gecommiteerden van de drossaard. Actum 27 maart 1722. Getekend: Jan van de Pol, dit merk is van Joahnnes van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.

12 oktober 1722
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 165r.
[regest van BHIC Online] Pieter Franck van den Brandt en met hen Frans Peter Haerwasser en Elisaeth Brocx diens vrouw, resp. schoonvader en schoonmoeder van genoemde Pieter, alle wonend te St. Michielsgestel, hebben samen en hoofdelijk op onderpand van hun persoon en bezit beloofd aan joffrouw Maria van Vechel wonend in de stad Den Bosch, een kapitaal van 200 karolusguldens te betalen, elke gulden 20 stuivers, met een rente van 4 gulden 10 stuiver voor elke 100 gulden, per heden datum over een jaar en binnen de stad te voldoen, vrij van alle lasten, vanwege door Peter Francken van den Brant ontvangen geld. Als het geld op die datum niet wordt betaald, beloven ze elk en samen de rente te zullen blijven betalen totdat de schuld is afgelost. Wie wil aflossen of afgelost wil hebben dient dat de ander 3 maanden vooraf op te zeggen. De schuldenaars onderwerpen zich daartoe aan het *ingebod* van de stad Den Bosch. Getuigen als schepenen waren Jan van der Pol, Aelbert van der Camme en Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden van de drossaard hier. Actum 12 oktober 1722. Getekend: Jan van de Pol, Aelbert van der Camme, Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.

26 maart 1722
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 168v.
[regest van BHIC Online] Verschenen is Jasper van Emmerick inwoner, koopman en poorter van Den Bosch die verklaarde als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen de heer meester Johan Vercamp met diens medevoogd Cornelis Vercamp, die door Peter Janssen Ondersteijn die in Den Dungen woont gevraagd is omdat Peter een dichtere graad van bloedverwantschap heeft dan Elisabeth Brocx als echtgenote van Frans Peter Haerwasser en door de dienaar van de groene roede werd gevraagd om vandaag ten behoeve van Peter Janssen Ondersteijn een weiland hier te laten vernaderen gelegen te Gestel op de Horsick, welk weiland Frans Peter Haerwassers als echtgenoot van zijn vrouw aan de comparanten had verkocht ten behoeve van genoemde minderjarige kinderen van de heer Johan Vercamp volgens de verkoop d.d. 27 maart 1722 alhier voor schepenen. De comparant verklaart daarvoor naar hier te zijn gekomen om afstand te doen, maar omdat Peter Janssen Ondersteijn die hier aanwezig is verklaart dat daarvoor ook de 40ste penning betaald moet worden en hij als comparant zulks niet kan voldoen vanwege het overlijden van de heer van Vrijberge als ontvanger van de 20ste en 40ste penning in Den Bosch en er thans nog geen nieuw comptoir is waar de 40ste penning wordt ontvangen. Daarom heeft de comparant ermee ingestemd, daarvoor ook handelend voor zijn medevoogd Cornelis Vercamp, om de vernadering van het weiland toe te staan en om daarvan later alsnog een behoorlijk akte te mogen ontvangen en hij verklaart verder voor zijn koopsom te zijn gerestitueerd door genoemde Peter Janssen Ondersteijn. Actum 26 maart 1723, getekend: Jan van de Pol, Aelbert van der Camme, S. Voltelen secretaris.

22 april 1723
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 170r.
[regest van BHIC Online] Verschenen is hier Peter Janssen Ondersteijn wonend in Den Dungen, en heeft kontant geld aangeboden dat zijn eigendom is om als naaste bloedverwant beroep te doen op het recht van vernadering, inzake een weiland of hooiland groot ca 3 morgens en 69 roedes, alhiert te Gestel gelegen ter plaatse genoemd de Horsick, zoals Frans Peter Haerwasser als man van Elisabeth Brocx op 27 maart 1722 voor schepenen alhier had verkocht aan de heer Cornelis Vercamp en aan Jasper van Emmerick ten behoeve van de minderjarige kinderen van de heer Johan Vercamp in zijn leven licentiaat in de rechten, verwekt bij joffrouw Maria van Emmerik. De comparant heeft de eerste koper diens koopsom gerestitueerd volgens de akte alhier ter secretarie gepasseerd op 26 maart j.l., maar hij heeft het recht van vernadering daarin behouden ondanks dat er is gewijgerd. Getuigen als schepenen waren Jan van der Pol en Johannis Dircks van de Ven als gecommiteerden van de drossaard. Datum 22 april 1723. Getekend: Jan van de Pol, Johannis van de Ven (merkteken), S. Voltelen.III-aa. Laurens Henrick Bracx (/Brax /Braecx /Brackx)
Zoon van II-a. Henrrick Laureijns Bracx
Geboren te Hoogstraten, overleden te Minderhout 28 april 1735, trouwt eerste maal met Bartien, dochter van Hendrick Schellekens, overleden te Minderhout 29 december 1699. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Brackx, volgt IV-aa
 2. Digna Laureijs Brackx, gedoopt te Meer 1 april 1692, overleden te Meer 11 april 1763, trouwt te Meer 23 mei 1713 met Antonius Cornelius Peeters, geboren te Meer, zoon van Cornelius Peeters en Catharina Henrica Faes (/Staes).
 3. Arnoldus Brakx, volgt IV-ab
 4. Catharina, gedoopt te Meer 24 december 1696.
 5. Gulielmus Brax, gedoopt te Minderhout 24 december 1698, zoon van Laurentius Brax en Bertina. Getuigen Maria Cornelis Leijs, patrinus nullus [bron: http://www.ravels-weelde-poppel.be/klappers/minderhoutd.pdf geraadpleegd 4 november 2014]
Trouwt tweede maal te Minderhout 26 januari 1700 met Elisabeth Joannis (/Jan) Meijvis. Uit dit huwelijk:
 1. Clemens Brax, volgt IV-ac.
 2. Adriana (/Adriaentien) Braecx (/Brackx), gedoopt te Minderhout 11 november 1707 (dochter van Laurentius Braecx en Elisabeth Joannis Meijvis; doopdragers: Jacobus Meijvis en Catharina Joannis Meijvis), getrouwd te Meer 24 januari 1736 met Adriaen van den Bemden [Bron: http://www.ravels-weelde-poppel.be/klappers/Meert.pdf geraadpleegd 5 november 2014]

Vermeld 26 februari 1685 te Michielsgestel, wonend te Minderhout

Groen: http://www.broos.org/index.php/forum/2-baarle-nassau--hertog/3156-carolus-henricus-adriaensen (website geraadpleegd 4 november 2014)

Paars: http://nl.geneanet.org/profil/explorador/Paul-Janssens-De-Vroom geraadpleegd 4 november 2014

16 februari 1685
Sint Michielsgestel Schepenprotocol RA60 pagina 5v
[regest van BHIC Online] 3 Kopie van een procuratie: Vandaag op 16 februari 1685 verscheen voor mij Willem van Gestel openbaar notaris van de Raad van Brabant geadmitteerd in Den Dungen in de vrijdom van Den Bosch, Laurens Hendricks Bracx wonend te Minderhout onder het kwartier van Hoogstraten die machtiging geeft aan sr. Adriaen Moens zijnde diens zwager wonend te Turnhout in het kwartier van Antwerpen om namens hem voor schepenen van St. Michielsgestel te verschijnen daarin voor een derde part en mede namens zijn afwezige zwager voor een derde part en daar een akker teulland over te dragen groot ca. 4 en een halve lopenzaad, gelegen te Gestel, ter plaatse genoemd de Midacker, zoals hij en diens vrouw hebben geerfd middels een testament van Yda Hendricks weduwe van Aert van Heijsberge, gepasseerd voor notaris Abraham Spierincks en getuigen te Turnhout, d.d. 23 februari 1663. De gemachtigde dient daarvan een behoorlijke overdracht te laten maken, het geld ervan te ontvangen en verder daarin alles te doen dat rechtens nodig is en dat de opdrachtgever voor ogen gestaan zou hebben. De opdrachtgever belooft alles na te komen wat daarin door zijn gemachtigde zal worden gedaan en zal hem daarvoor vrijwaren. Getuigen Adriaen Jaspers van der Cammen en Adriaen Hendricks, door hen en mij ondertekend. Ondertekend: W. van Gestel notarius publicus.

16 februari 1685
Sint Michielsgestel Schepenprotocol RA60 pagina 5v
[regest van BHIC Online] 1 Wij I. Elzevier drossaard, Corstiaen Hendricks van den Brant en Dries Corsten van Aelst, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen Moens als man van Allegonda Hendrick Schellekens wonend te Turnhout voor zichzelf daarin voor een derde part, verder handelend als gemachtigde voor Laurens Hendrick Bracx als man van Bartien ook dochter van Hendrick Schellekens wonende te Minderhout volgens de procuratie gemaakt voor notaris Willem van Gestel in Den Dungen (Willem Adam Schellekens) d.d. voor een derde part, verder nog samen met genoemde Laurens Hendrick Bracx nog handelend voor Aert zoon Hendrick Schellekens hun afwezige zwager en ook erfgenaam samen ook voor het resterende derde part, verkopen aan Jan Janssen Santegoets een stukje akkerland groot ca. 5 lopenzaad, te Gestel op de Midackers, b.p. Hendrick Dielis, Geertruijt Peter Frans, Corstiaen Hendricks van den Brant, Leendert Willem Meulenbroecks, zoals ze hebben geerf van wijlen de moeder van hun echtgenotes. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen e alle lasten daarvan af te handelen, behalve de dorps- en gebuurlijke lasten, verder volgens de verkoopcedullen. Datum 16 februari 1685, getekend: I. Elzevier, Corstiaen henricks van de Brant, Andries Corsten van Aelst, A. Schortes, substituut-secretaris.

1688
Sint Oedenrode Schepenprotocol RA66 pagina 46
[regest van BHIC Online] 35 Joannes Wittenbol openbaeren notaris bij den edele mogende Rade van Babant in Sgravenhage, geadmitteert binnen de heerlijkheijt van Tilborgh resideerende ende de getuijgen nae genoempt Jan Nicolaessen van der Put jongman, die welcke verclaerde machtich te maecken Laureijns Braecx woonende tot Mier onder het graeffschap van Hoochstraeten omme in sijne constituanten naeme te vercoopen, tsij uijter hant ofte openbaerlijck aenden meest biedende, soo hij geconstitueerden te Rode bevindende sal. Seecker stucks lants … Peeter van Kemps , ter plaetse genaemt Elmonde, gecomen van de heer Gerard Schellekens.

1688
Sint Oedenrode Schepenprotocol RA131 pagina 125
[regest van BHIC Online] 74 Laureijs Braecx woonende tot Mier? onder het graeffschap van Hoch straten gemachticht bij Jan Nicolaessen van den Put jongman wonende tot Tilborch. Eene hellichte in eenen acker teullant, gecomen van de heer Gerardt Schelleken gelegen ter plaetse Bersselaer. Heeft die voorschreven Laureijns vercofft aen Peetr van Kempen.


III-a. Joannes (/Jan) Adrianus (/Ariens) (Laurentius) Brox (/Brocx /Brock)
Zoon van II-b. Adrianus Brox
Overleden vóór 31 maart 1689, trouwt met Aleijdis Adrianus (Jaspars) van der Cammen die te Sint-Michielsgestel 22 mei 1689 RK hertrouwt met Henricus Henrici van Zeelant. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 20 september 1680, overleden vó:ór 31 maart 1689.
 2. Maria Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 10 februari 1682, overleden vó:ór 31 maart 1689.

21 september 1680
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 446.
[regest van BHIC Online] Inventaris van de nagelaten meubelen van meester Pieter van Eede schoolmeester te Gestel, waarvan Maijke Peters de Jeger al laatstlevende het vruchtgebruik heeft. O.a. 16 kleine schilderijtjes, zilveren vorken en lepels, zilveren kroes en gouden ring. De inventaris is indertijd door meester Peter zelf geschreven en door mij als notaris ondervraagd. Actum te St. Michielsgestel, getuigen Jan de Rover, burger van Den Bosch en Jan Ariens Brock, inwoners te St. Michielsgetsel, ook ondertekend door meester Peter van Ede.


III-b. Adrianus Adrianus Lawreijnssen Brox / Zoon van II-b. Adrianus Brox
Overleden kort voor 29 september 1721, getrouwd te Sint-Michielsgestel 29 oktober 1679 met Johanna (/Jenneke) Hendricus Venraij (/van Venrooij). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Brock(s), vermeld 29 april 1741.
 2. Laurens Adriaanssen Bro(c)x (/Brocks), volgt IV-a.
 3. Jan Adriaanssen Bro(c)x (/Brocks), volgt IV-b.
 4. Anna (/Anneken) (Adriani) Bro(ck)x, getrouwd te Sint Michielsgestel 6 december 1712 met Bartholomeus Smulders.
 5. Guilielmus (/Willem) Brocx (/Brocks), gedoopt te sint-Michielsgestel 22 december 1705, overleden voor 29 april 1741, vermeld 24 januari 1728.
 6. Peternel Brocks, overleden voor 29 april 1741, getrouwd met Arnoldus van Griensven.

Adriaen Brocks was schepen van Sint-Michielsgestel (Sint Michielsgestel 6 mei 1702, RA 61, p. 22r waar hij ondertekende met A. Brocke (met een e); 21 april 1702, RA 108, p. 34v waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 6 juni 1702, RA 108, p. 38v waar hij ondertekende met Adriaen Brocks maar de secretaris zijn naam Brocx schreef; 10 juni 1702, RA 61, p. 23r waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 5 juli 1702, RA 108, p. 39r waar hij ondertekende met Adriaen Brocx; 26 juli 1702, RA 108, p. 40v waar hij ondertekende met A. Brocs; 15 december 1702, RA 108, p. 38v waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!) maar de secretaris zijn naam Brocx schreef; 13 januari 1703, RA 61, p. 25v waar hij ondertekende met A. Brocke (met een e); 31 januari 1703, RA 108, p. 42r waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 12 februari 1703, RA 108, p. 44v waar hij Adriaen Brock (zonder s) genoemd wordt (geen handtekening); 20 februari 1703, RA 108, p. 46r waar hij ondertekende met A. Brocks; 12 maart 1703, RA 108, p. 47r waar hij ondertekende met A. Brocks; 31 maart 1703, RA 61, p. 27r waar hij ondertekende met A. Brocke (met een e); 7 juli 1703, RA 61, p. 27v waar hij ondertekende met A. Brocks maar de secretaris zijn naam Brocx schreef; 21 augustus 1703, RA 108, p. 51r waar hij ondertekende met A. Brocks; 17 november 1703, RA 61, p. 28r waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 15 december 1703, RA 108, p. 53v waar hij ondertekende met A. Brocx; 11 januari 1704, RA 108, p. 54v waar hij ondertekende met A. Brocks; 12 januari 1704, RA 61, p. 29v waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 5 februari 1704, RA 61, p. 31r en 32r waar hij ondertekende met A. Brocke).

Adriaen Brocx was eveneens schepen van Sint-Michielsgestel (11 oktober 1708, RA 108, p. 56v en 56r waar hij ondertekende met A. Brocx; 3 november 1708, RA 108, p. 93v waar hij ondertekende met A. Brocx; 28 maart 1709, RA 108, p. 99v waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 4 juni 1709, RA 108, p. 102r waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 28 januari 1709, RA 108, p. 94r waar hij ondertekende met A. Brocx; 26 juli 1709, RA 108, p. 104r waar hij ondertekende met A. Brocx; 13 januari 1710, RA 61, p. 63v waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 15 maart 1710, RA 108, p. 114v waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 5 november 1710, RA 61, p. 66v waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!) als gemachtigde voor de drossaard Elzevier; 5 november 1710, RA 61, p. 69r waar hij ondertekende met A. Brocx; 29 september 1712, RA 61, p. 96v waar hij ondertekende met Adriaen Brocx; 30 juli 1718, RA 62, p. 70r waar hij ondertekende met A. Brocx; 9 januari 1719, RA 62, p. 74v waar hij ondertekende met A. Brocx; 6 februari 1719, RA 62, p. 75r en 77r waar hij ondertekende met A. Brocx; 6 februari 1719, RA 62, p. 78r en 79r waar hij ondertekende met A. Brock (zonder s!); 11 februari 1719, RA 62, p. 81v waar hij ondertekende met A. Brocx).

Adriaen Brocks’ zoon Adriaen Brocx was ook schepen van Sint-Michielsgestel ( 9 januari 1734, RA 63, p. 105r; 2 februari 1734, RA 63, p. 108v en 106v; 4 maart 1734, RA 63, p. 111r en 110v; 28 maart 1734, RA 63, p. 111v waar hij ondertekende met Adriaen Brocks maar de secretaris zijn naam Brocx schrijft; 2 juni 1734, RA 63, p. 114r en 113v; 4 juni 1734, RA 63, p. 116r en 115v; 8 juni 1734, RA 63, p. 117r; 9 juli 1734, RA 63, p. 118r; 15 september 1734, RA 63, p. 119r; 15 oktober 1734, RA 63, p. 120r; 28 oktober 1734, RA 63, p. 120v; 9 maart 1735, RA 63, p. 122v; 12 maart 1735, RA 63, p. 122v; 21 maart 1735, RA 63, p. 124r; 19 april 1735, RA 63, p. 125r; 16 september 1735, RA 63, p. 126r; 25 november 1735, RA 63, p. 127r; 14 april 1736, RA 63, p. 129r; 28 september 1736, RA 63, p. 130r; 22 oktober 1736, RA 63, p. 133r; 25 oktober 1736, RA 63, p. 134r; 1 februari 1737, RA 63, p. 139v; 3 april 1737, RA 63, p. 141r en 140r; 24 november 1741, RA 64, p. 69r; 28 november 1741, RA 64, p. 69v; 9 januari 1742, RA 64, p. 73r; 17 maart 1742, RA 64, p. 77r en 75v; 20 maart 1742, RA 64, p. 78r en 77v; 28 april 1742, RA 64, p. 82r; 15 mei 1742, RA 64, p. 86v; 21 mei 1742, RA 64, p. 88r; 29 juni 1742, RA 64, p. 92r; 30 juni 1742, RA 64, p. 91r en 90r; 2 juli 1742, RA 64, p. 94v en 93r; 11 juli 1742, RA 64, p. 95r; 28 juli 1742, RA 64, p. 98r; 6 november 1742, RA 64, p. 98v; 19 november 1742, RA 64, p. 96r; 13 maart 1744, RA 64, p. 129v; 30 oktober 1744, RA 64, p. 136v; 28 december 1744, RA 64, p. 137v; 24 mei 1745, RA 64, p. 144r; 30 juni 1745, RA 64, p. 144v; 18 augustus 1745, RA 64, p. 145v; 27 augustus 1745, RA 64, p. 146r; 2 oktober 1745, RA 64, p. 147v; 23 oktober 1745, RA 64, p. 149v en 148v; 3 november 1745, RA 64, p. 150r; 13 november 1745, RA 64, p. 153r en 151v; 31 maart 1749, RA 65, p. 25r tevens loco-secretaris en waar hij ondertekende met Adriaen Brocx; 2 april 1749, RA 65, p. 26r en 27r waar hij ondertekende met Adriaen Brox; 8 mei 1749, RA 65, p. 30v waar hij ondertekende met Adriaen Brox; 23 augustus 1749, RA 65, p. 34r waar hij ondertekende met Adriaan Brox)

18 december 1679
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 85r.
[regest van BHIC Online] Voor schepenen Handrick Goijaert Cuijpers, Jan Matheussen Leijtens en Andries Huijberts is verschenen Arien Ariens Brock man van Jenneken dochter van Handrick van Venroij; Jacob Aerts van Groenendael als voogd over zijn minderjarige zoon Jan verwekt bij Pirijn dochter van Jan Handrick van Venroij; zij hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze van hun grootvader Jan Handricks van Venroij hebben geerfd, in St. Michielsgestel in de parochie van Haren. - Genoemde Arien Arien Brock krijgt een woonhuis etc. zoals eerder in bezit was van hun grootvader Jan Handrick van Venroij, in deze heerlijkheid bij de kerk, meestal genoemd de Swaen, b.p. erfgenamen jonker Hendrick le Lijon, verder de gemeenschappelijke straat met alle toebehoren die nagelvast zijn met de koets staande onder de ’afvanck’ van dat huis en het ’kasken’ in de hoek naast de schouw, met 4 ’gesneden’ ribben en een eikenhout. Land etc. tegenover het andere huis en aan de andere kant van de straat, b.p. erfgenamen Antonis Handricx van Venroij dat ervan is afgedeeld, gescheiden door de voetpad, b.p. de gemeenschappelijke straat, het kerkhof van St. Michielsgestel, de gemeijnte daar genoemd de Laeck, met het gebruik van de helft van het esthuis en de helft van turfschop, waarbij de grond eigendom blijft van de erfgenamen van Anthonis Hendricx van Venroij. Akkerland in deze heerlijkheid in de herdgang van Thede aan de Thederheijde, meestal genoemd de Koij, b.p. weduwe Handrick Lenaert Joosten, de gemeijnte, kinderen Joost Janssen van Gerwen, de Schuijlenborchse straat. Het perceel wordt verkocht zonder de berkenbomen die daar vóór staan, die zijn voor hen samen. 100 gulden zijnde de helft van 200 gulden te vorderen van het dorp. De helft van 5 morgens land in een ander veld genoemd de Vijf Mergen en in een ander veld genoemd de Bultscamp, nabij de Pettelaer volgens hun brieven en bescheiden. De portie in die twee velden in twee gelijke delen te delen en te gebruiken. Teulland te Haren zoals is afgepaald, b.p. westwaarts Arien Janssen Peijnenborg, oostwaarts het minderjarige kind van Jacob Aerts als deler hier, de heer N. Terrier, de gemeenschappelijke straat. Weiland genoemd de Achterste Weide, af te delen van de Voorste Weide, volgens de ’binnengraaf’ tussen beide weides, gelegen in het Schuerenbroeck, b.p. de heer N. Terrier, het minderjarige kind van Jacob Aerts als deler hier, in het midden scheidend op de sloot, b.p. Jan Tonissen, Arien Peijnenborg. Veld genoemd de Dachmaet, gelegen te Haren, b.p. Claes Aertssen, westelijk aan Ariaen Peijnenborgs, oostwaarts de Leij. Uit dit bezit te Haren moet men elkaar overpad geven indien nodig en alle lasten half en half te betalen. Het moerveld te Haren blijft nog onverdeeld en wordt samen gebruikt. Wat betreft het feit dat Jacob Aerts als vader van het minderjarige kind daar 2 roedes turf heeft gestoken, mag Arien Ariens Brock daarvoor ook 2 roedes turven als hij wil en nog 2 roedes ’boventurf’ steken in zijn eigen weide. Uit dit bezit de helft te betalen van 100 gulden aan Aert Donckers in Den Bosch op onderpand van de Flaes. - Jacob Aerts van Groenendael als voogd over zijn zoon Jan, krijgt een tuin genoemd de Haldersche Hof in de herdgang van Heirlaer, b.p. Aert Peters, Arien Stans, Anneke weduwe Franchois Roskam, de gemeenschappelijke straat daar genoemd de Steegde. Akker op de Halderse Ackers ter plaatse genoemd op de Flaes, b.p. Jan Seelen, Jan Teunissen, Arien Peijnenborchs. Nog krijgt hij hun recht in de Molenbeemd te delen met Arien Peijnenborch. Uit dit bezit te Haren moet men elkaar overpad verlenen en ze zullen de lasten daaruit samen betalen, ieder de helft. Het moerven te Haren wordt nog onverdeeld gelaten, ieder voor de helft, maar het eerste lot mag 2 roedes in dat moerveld turven en nog 2 roedes boventurf steken omdat dit tweede lot dit al eerder heeft gedaan.

12 januari 1680
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 89r.
[regest van BHIC Online] Eerder had Anthonis Handricks van Venroij, jongeman op 16 april 1678 voor notaris Jan van de Heuvel in zijn testament bepaald dat Dirck Bartholomeus van Venroij de uitvoerder van zijn testament en beheerder van zijn nalatenschap zou worden en deze Dirck had toen die opdracht aangenomen volgens de laatste wil van de testateur, nadat er was geconstateerd dat Anthonis in zijn leven nog tweede voogd was geweest over Jenneke Handricks van Venroij en omdat de inkomsten van Jenneken zeer achterstallig in betaling waren en onbetaald waren gebleven, welke achterstand ook voor de verantwoordelijkheid van genoemde Dirck Bartholomeus van Venroij was om die te innen voor genoemde Jenneken, zijn hier voor schepenen verschenen Arien Arien Brock als huidige man van deze Jenneken Handricx van Venroij en heeft in zijn hoedanigheid alle achterstanden en vorderingen van zijn vrouw overgenomen, en ook alle pretenties en zal die vorderingen etc. zelf gaan incasseren zoals hem dat zal goeddunken en ontlast genoemde Dirck Bartholomeus hierin voor diens plicht en ook diens broer en vader zonder hen daarmee verder lastig te vallen. Genoemde Dirck Bartholomeus met zijn broer Jacob Bartholomeus die samen nog handelen voor hun absente broer Handrick, dragen nu het aflossingsrecht over dat Jan Handricks van Venroij als grootvader van genoemde Jenneken op 28 april 1662 bij de verkoop van zijn huis en tuin achter het huis van diens broer Antonis Handricx van Venroij had bedongen ten behoeve van hem (Antonis) of diens erfgenamen of ten behoeve van de bezitter van het huis, welk aflossingsrecht destijds met deze Jan Jan Michiels als koper van dat huis was afgesproken volgens de verkoopcedullen. Ze dragen dat aflossingsrecht nu over aan Arien Arien Brock als echtgenoot van Jenneken van Venroij. Genoemde Dirck en Jacob ook namens hun broer Hendrick beloven dit afstanddoen altijd na te komen zonder tegenzeggen en ze zullen aan Arien Ariens Brock hem eenmalig 18 gulden betalen. Aldus gepasseerd te St. Michielsgestel op 12 januari 1680, getuigen als schepenen Handrick Goijaert Cuijpers, Jan Leijtens en Adriaen Jaspers van der Cammen. (Handrick Balthus was als dader betrokken bij de messtekerij te Schijndel, mogelijk dat hij om hier om die reden afwezig is, JT) In marge: Verscheen Arien Ariens Brock en verklaart deze 18 gulden te hebben ontvangen van Dirck Bartholomeeusen en ervoor te zijn betaald.

12 januari 1680
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 90r.
[regest van BHIC Online] Wij, Jan Matheussen Leijtens en Handrick Goijert Cuijpers, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat is verschenen joffrouw Anna van de Heuvel, weduwe van jonker Handrick le Lijon, everder joffrouw Barbara le Lijon dochter van jonker Henrick le Lijon met haar voogd, nog de heer Arnold van Breugel als man van joffrouw Adriana ook dochter van genoemde jonker Hendrik le Lijon, verkopen nu samen, ieder voor 1/3e part, aan Adriaen Adriaen Brock een perceel akkerland gelegen in deze heerlijkheid, ter plaatse genoemd op de Dommelacker groot ca. 2 lopenzaad, b.p. de erfgenamen van Handrick Laurens Michielssen Compeer, het O.L. Vrouweland, zoals ze hebben geerfd van resp hun vader c.q. wijlen haar man. De verkopers op onderpand van hun persoon en bezit beloven deze verkoop na te komen en alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 1 lopen rogge aan de kerk van St. Michielsgestel, over te nemen met een vervallen en de lopende termijn, verder de dorpslasten en de gebuurlijke lasten. Datum 12 januari 1680.

8 januari 1681
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 155r.
[regest van BHIC Online] Wij schepenen Handrik Goijaerts Cuijpers en Jan Matheeus Leijtens verklaren dat voor ons is verschenen Cornelis Loeff als man van Perijntijen Rutten als gemachtigde voor Bertijen Michiels weduwe van Herman Willems van Wijtvliet verkoopt nu aan Ruth Peter Rutten ten behoeve van Adriaen Adriaen Brocx een akker land van ca. 3 lopenzaad, gelegen op de Dommelakkers, b.p. oostwaarts Adriaen Adriaen Brocx, zuidelijk Handrick Willem Daamen, de rivier de Dommel, noordwaarts het O.L. Vrouwenland en meer anderen. Nog verkopen ze 2 driesjes gelegen alhier ter zelfder plaatse groot ca. anderhalfve lopenzaad, b.p. de rivier de Dommel, Adriaen Adriaen Brocx, Handrick Willem Daamen, het O.L. Vrouwenland, zoals de verkopers dat steeds hebbeb gebruikt gehad volgens de machtiging opgemaakt door notaris Gijsbert Bos in Den Bosch d.d. 7 december 1680 zoals ons schepenen is gebleken, opgemaakt ten behove van Rut Peter Rutten wonend te St. Michielsgestel. Genoemde Rut Peter Rutten volgens zijn machtiging van hiervoor belooft die overdracht gestand en alle lasten af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 12 gulden aflosbaar met 200 gulden aan de heer ontvanger van Deursen in Den Bosch. De koper zal ook de chijnsen afwinnen en te boek laten stellen en verder de dorpslasten betalen en burenplichten nakomen etc. Datum 8 januari 1681.

19 april 1684
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 245r.
[regest van BHIC Online] Wij Jan Janssen Santegoets en sr. Aelbert van Eijl, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen Adriaens Brocx als man van Jenneken Venroij inwoner alhier en verkoopt aan Dirck, Hendrick en Jacob, broers en kinderen van Bartholomeus van Venroij verwekt bij Fijken Dircks, een vervallen schop, esthuis alhier te Gestel in de Plaets nabij de grote kerk, zoals hij van wijlen zijn schoonvaer Hendrick van Venroij heeft verkregen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de dorpslasten en de burenplichten etc. Actum 19 april 1684.

9 september 1684
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 271r.
[regest van BHIC Online] Voor schepenen zijn verschenen (1) Dirck Meus van Venroij als een erfgenaam van Antonis Hendrick van Venroij en met hem diens borgen Corst Jans van de Ven en Jan Andries Timmermans, verder (2) sr. Vuchts als rentmeester van N.N. in Den Bosch, nog (3)Wouter Hendricks van der Steen en met hem zijn borg Hendrick van den Steen, verder (4)Gerrit Ariens Santegoets namens Lambert Jan Hermans en met hem Merkus Abrahams als zijn borg, nog (5) Arien Ariens Brocx en Jan Jacob van Groenendael als erfgenamen van Jan Hendricks van Venroij en met hen hun borgen Tijs Jan Tijs, verder (6) Mathijs Jan Mathijs en met hem Arien Arien Brocx als zijn borg, nog (7) Hendrick van den Steen en Cornelis Groenendael als kerkmeesters alhier te Gestel, verklaren dat Jan Jans Santegoets als wettige curator van de verlaten boedel en nalatenschap van Jan Jan Michiels, aan hen op een afrekening ieder van hen hun vierde part (25% van hun totale vordering) van hun ingebrachte kapitalen hebben ontvangen en de comparanten beloven elk hoofdelijk dat in mindering te zullen brengen op hun vorderingen. Indien later mocht blijken dat iemand anders daar meer rechten op heeft zijn ze bereid hun sommen te restitueren. De comparanten beloven hun borgen daarvoor te vrijwaren. Datum 9 september 1684 in aanwezigheid van Aelbert van Eijl en Andries Corsten van Aelst en door beide schepenen ondertekend.

19 oktober 1686
Den Dungen, notarieel protocol 5115.4, pagina II-22r.
[regest van BHIC Online] In de naam van de heer Amen. Vandaag 19 oktober 1686 verscheen voor mij notaris de personene Adriaen Adriaen Brox en diens vrouw Jenneken Henricks van Venroij, inwoners van St. Michielsgestel beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstand die zich bewust zijn van de zekerheid van de dood en de onzekerheid van het uur waarop en willem daarom ongedwongen daarin hun testament opmaken. Ze bevelen hun ziel als ze zijn overleden aan bij God en willen hun lichaam christelijk hebben begraven. Ze vermaken elkaar over en weer aan de langstlevende van hen beiden de hele looierij met al het leer daarin welke laatstlevende daarmee naar eigen keuze mag handelen. Al het schoenmakersgereedschap zoals leesten etc. gaat naar de langstlevende. Verder vermaken ze over en weer aan elkaar een akker teulland gelegen in de heerlijkheid van St. Michielsgestel nabij de Dommel ter plaatse genoemd de Dommelacker in totaal ca. 6 lopenzaad en zoals de testateurs hebben gekocht van jonker Arnout van Breugel en van Bertien Michiels weduwe van Herman Willems wonend in Den Bosch, zodat de langstlevende van hen daarop geld kan lenen, of het mag verkopen al naar goeddunken van de laatstlevende, maar de langstlevende moet met het geled ervan wel de schulden betalen die ze in hun huwelijk hebben gemaakt. Inzake al hun andere bezit benoemen ze hun kinderen hierbij als hun wettige erfgenamen die zel hebben verkregen of nog zullen krijgen, maar de langstlevende houdt wel het vruchtgebruik zolang die leeft. Ze verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd ook al zou het op sommige punten strijdig zijn met gewoonrecht etc. welke bepalingen ze daarbij uitsluiten. Aldus gepasseerd in het woonhuis van de schoolmeester in St. Michielsgestel in aanwezigheid van Bartel Jacobs Marijnen en Philip Mans als schoolmeester. Getekend : Adriaen Bracke, Jenneken van Venroij, Bartel Jacops Marijnen, P. Mans, getuige, mij present W. Mans notaris.

14 december 1686
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 38v.
[regest van BHIC Online] Wij Jan Janssen Santegoets, Wilhelmus Caersmans, Aelbere van Eijl, Andries Corstens van Aelst, Wilbort Wouters de Visser, Evert Willems de Bever en Jan Jan Spierincks, schepenen, verder Cornelis Adriaens van Groenendael en Adriaen Brocx als kerkmeesters, Jan Frans Haerwasser en Jan Adriaen Stercke als H. Geestmeesters, Jan Aerts van Grinsven en Gijsbert Gijsbert Spierincks als borgemeesters, Adriaen Jan Vuchts en Jacob van Dinter als gezworenen, samen het corpus van Gestel vormend met nog vooradvies en instemming van enkele gequalificeerde inwoners, nadat we daarvoor octrooi hebben verkregen van de raad van Zijne hoogheid de graaf van Auvergne als grondheer van Gestel, d.d. 13 april 1686, dragen aan heer Johan Ingenraa als rentmeester van de heerlijkheid een stukje land [...]

13 april 1688
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 61r.
[regest van BHIC Online] Wij I. Elsevier drossaard, Aelbert van Eijl, Wilhelmus Caersmans, Andries Corsten van Aelst, Wilbort Wouter de Visser, Jan Janssen Sprierincks , Andries Huijberts van de Sande en Adriaen Jaspers van de Camme, schepenen, verder Adriaen Brocx kerkmeester, Jan Arien Stercke H. Geestmeester, Jan Teunissen van Uden en Wilbert Hendrick van de Oetelaer, burgemeesters, Andries Jacobs en Teunis van de Merendonck, gezworenen alhier, als corpus met instemming van de gequalificeerde inwoners hier, ook gemachtigd door een octrooi van de raad van de heer graaf van Auvergne als grondheer van St. Michielsgestel d.d. 8 april 1688, dragen aan Gerardt Jan Boerdoncks een plakje heide over [...]

26 maart 1691
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 106v (en 105r).
[regest van BHIC Online] Wij als afgevaardigden ook van de heer drossaard Elsevier, Jan Gijsberts van de Bogaert en Joost Jan Cluijtmans, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen Willems Vercuijlen als hoofdman, Jan Everts de Bever en Adriaen Brocx als oude dekens, verder Peter Dirck Scheurmans en Antonis Tonissen van der Merendonck als nieuwe aangenomen dekens van de schutterij van St. Antonis te Gestel, voor henzelf en ook namens de andere gildebroeders [...]

1697
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 192v.
[regest van BHIC Online] Wij gecommiteerden van heer Isaack Elsevier drossaard, Wouter van de Meer presidentschepen en Jan van Geldrop schepen, verklaren dat voor ons is verschenen Adriaen Brocx als man van Jenneken en verkoopt aan Antony Coenincks wonend alhier te Gestel, een huis met tuin samen groot ca. 7 roedes, alhier gelegen nabij de Horcq, b.p. de gemeenschappelijke straat, sr. L. van Boxtel koopman in Den Bosch, zoals hij van de voorouders van zijn vrouw heeft verkregen. De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getekend: Wouter van de Meer, Jan van Gelderop, S. van Zutphen secretaris.

1701
RA 133 Sint-Oedernrode, Schepenprotocol, pagina 168.
[regest van BHIC Online] Gerart Stanss Molemakers heeft overgegeven aen Ariaen Brocx woonende tot Sint Michiels Gestel de hellichte in acht vat Rogge jaerlijckx als nu gegolde werdene bij Joost Ariaen Aerts woonende tot Dinther.

27 februari 1713
RA 61 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 101v.
[regest van BHIC Online] Jan Hendrick Spierinxcks wonend te Gemert verkoopt aan Adriaen Brocx de oude een akker teulland groot ca 5 en een halve lopenzaad, alhier te Gestel gelegen op de Heesackers, b.p. Govert van de Ven, het Schildersgasthuis, de weduwe van Jan Gerits de Lange, de Speijtsestraat daar, zoals hij deze akker van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer, de dorps- en burenlasten, Actum ter secretarie alhier op 27 februari 1713, getuigen als in de vorige akte. Getekend: C. van Zutphen, P. Mans, S. Voltelen secretaris

6 juni 1713
RA 61 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 106r.
[regest van BHIC Online] Adriaen Brocks verkoopt aan Jan van de Water inwoner van Den Dungen een perceel teulland ruim twee lopenzaad groot, alhier gelegen in de Doncxse straat, b.p. de kinderen van Gerit Goijaerts van Oorschot, Lijsken weduwe van Jan Arien Spierincks en meer anderen, sr. Johan van den Eeckaart, de gemeenschappelijke straat. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve een halve roede dijkonderhoud volgens de dijkcedullen, verder een rente van 17 stuivers en 8 penningen aan het Beerensklooster bij Heusden, verder de rechten aan de heer, de dorps- en burenlasten etc. Aldus gepasseerd ter secretarie alhier 6 juni 1713, getuigen als schepenen Constantijn van Zutphen, mede namens de drossaard Elzevier en Aelbert van der Camme. Getekend: C. van Zutphen, Aelbert van der Cammen, S. Voltelen secretaris.

19 juni 1723
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 171r.
[regest van BHIC Online] Anthonij Pennincks inwoner alhier, verkoopt aan zijn zuster Maria Pennincks een erf met een huis erop, groot ca. 7 roedes gelegen alhier in de Plaets nabij de kerk, b.p. sr. van Boxtel, de gemeenschappelijke straat, zoals hij het heeft gekocht van Adriaen Brocx. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij als schepenen Aelbert van der Camme en Johannes Dircks van de Ven, als gecomitteerden van de drossaard alhier. Datum 19 juni 1723, getekend: Aelbert van der Cammen, Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelens.

18 maart 1724
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 187v.
[regest van BHIC Online] Wij drossaard, president en schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, armmeesters, verpondingsbeurders, gezworenen van de gemeente Gestel, voor onszelf en als corpus ook namens de geerfden en inwoners [...] Getekend: I. Elsevier, J. van Sevenhoven, Gerard Vink, J.M. de Lange, I. Elsevier, Aelbert van de Camme, Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Adriaen Brocx borgemeester, Marten Eijmberts borgemeester, Jan Franssen Smits borgemeester, Frans Mertens van Cuijck (merkteken) armmeester, Elias Janssen kerkmeester (merkteken), Adriaen Janssen van de Meer armmeester (merkteken), Peter van der Kammen gezworene, Rut Adriaens de Bever gezworene (merkteken), Adriaen Hendricks van de Broeck verpondingsbeurder (merkteken), Adriaen Huijbert Eijkenmans verpondingsbeurder, S. Voltelen secretaris.

18 april 1727
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 216v.
[regest van BHIC Online] Jenneke van Venrooij weduwe van Adriaen Brocx alhier woonachtig, met haar hierbij gekozen voogd, daarin gemachtigd zijnde middels het besloten testament door haar en wijlen haar man samen voor schepenen alhier gemaakt d.d. 23 oktober 1719, en na het overlijden van haar man geopend op 29 september 1721 voor schepenen alhier, verder ook met toestemming van haar meerderjarige kinderen hierin, verkoopt aan Hendrick van de Westelaecken wonend in Den Dungen, een perceel teulland groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen op de Horsick, b.p. de weduwe van Huijbert Geurts, Piertje weduwe van Hendrick Weijgergancks, Hendrick Janssen van Vechel, de gemeenschappelijke straat. Nog een akker teulland groot ca. 2 lopenzaad alhier gelegen op de Logt. b.p. Geurt Gerrit Geurts, Jan Gerits Vervoort, Aelbert van der Camme, de mestweg daar, zoals zij van haar ouders heeft geerfd. Ze belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van haar kant af te handelen, behalve dat de koper uit het eerste perceel op de Horsick een gewinchijns moet blijven betalen van 22 stuivers 6 penningen aan de heer van Gestel op St. Michielsdag en verder de lands- dorps- en burenlasten alles volgens de verkoopvoorwaardes ervan d.d. 2 april j.l. Getuigen als schepenen Job Martin de Lange als gecommiteerde voor de officier en Philip Man. Datum 18 april 1727, getekend P. Mans, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.

dinsdag 22 april 1727
Resoluties Raad van State 178.307, pagina 381r
betreft Sint Michielsgestel
[regest van BHIC Online] Rekest van Corstiaan van den Meerendonk, Jenneke weduwe van wijlen Adriaan Brocx, Hendrik van Zeeland de Oude, Maximiliaen van den Heuvel en batholomeus Smulders inwoners van Sint Mchielsgestel in kwartier Oisterwijk te kennen gevende dat hin vijf huizen met stallen en schuren op 15 juni 1726 zijn afgebrand [met veel details]

vrijdag 9 mei 1727
Resoluties Raad van State 178.307, pagina 441v
betreft Sint Michielsgestel
[regest van BHIC Online] Missive van de ontvangers Lobell en Van der Helst op een rekest van Corstiaan van Merendoncq, Jenneke weduwe van wijlen Adriaan Brocx, Hendrik van Zeeland de Oude, Maximiliaan van den Heuvel en Bartholomeus Smulders uit de heerlijkheid Sint Michielsgestel gezonden aan de Raad om advies.

24 januari 1728
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 1r.
[regest van BHIC Online] Verschenen is Jenneke van Venrooij weduwe van Adriaen Brocks wonend in St. Michielsgestel met haar voogd en ze doet afstand van haar recht van vruchtgebruik als langstlevende vanwege haar erf met het huis erop, schuur en aanliggende tuin samen ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel in de Plaats daar, belendend Corstiaen van der Merendonck, Hendrick van Zeeland den Ouden, de straat daar, de vestgraaf. Ze doet afstand ten behoeve van Adriaen, Laurens, Jan en Willem zijnde haar 4 zoons verwekt bij Adriaen Brocks en wel voor 4 zesde parten en verder ten behoeve van Bartholomeus Smulders alhier wonend en Arnoldus van Griensven wonend te Berlicom, de eerste is getrouwd met Anneken en de tweede getrouwd met Peternel, zijnde beiden dochters van de comparante die daarvan de andere twee zesde delen qua erfrecht hebben. Ze belooft dit afstanddoen altijd na te zullen komen. Getuigen hierbij waren Isaaq Elsevier als officier, Philip Man en Aelbert van der Cammen als schepenen te St. Michielsgestel. Actum 24 januari 1728, ondertekend : I. Elsevier, P. Mans, Aelbert van der Cammen, mij present P. Voltelen secretaris

24 januari 1728
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 1v.
[regest van BHIC Online] Nadat deze overdracht van vruchtgebruik heeft plaatsgevonden verschenen Adriaen, Laurens en Jan, meerderjarige zoons van Adriaen Brocks verwekt bij Jenneken van Venrooij en verder Bartholomeus Smulders als man van Anneken en Arnoldus van Griensven als man van Peternel ook dochter van genoemde Adriaen Brocks en Jenneken, die samen ook handelen voor hun broer Willem en dragen het genoemde huis en erf over aan Cornelis Soetens zijnde vorster van St. Michielsgestel. De verkopers beloven deze overdracht altijd gestand te doen, de koper moet hieruit jaarlijks een rente van 5 stuivers betalen aan het geestelijk comptoir van rentmeester Tengnagel en een jaarlijkse rente van 8 gulden aan de armen alhier, aflosbaar met 200 gulden, verder alle dorpslasten etc. Daarna draagt Cornelis Soetens het bezit weer over aan genoemde Arnoldus van Griensven wonend te Berlicom en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Getuigen hierbij waren de heer officier en de schepenen uit de vorige akte. Ondertekend : I. Elsevier, P. Mans, Aelbert van der Camme, mij present S. Voltelen.

27 februari 1733
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 91r.
[regest van BHIC Online] Jenneke Hendricks Venroij weduwe van Adriaen Brox, wonend te St. Michielsgestel doet afstand van haar recht van vruchtgebruik van een perceel met een huis erop, groot ca. 22 roedes alhier in Gestel gelegen in de Plaets nabij de kerk, belendend Bartholomeus Smulders, de gemeijnte daar genoemd de Laeck, de gemeenschappelijke straat. Nog inzake een akker groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen op de Dommelakkers, belendend het geestelijk comptoir van Den Bosch waarvan de heer Tengnagel de rentmeester is, Adriaen van Boxtel, het Lieve Vrouwenland daar, Hendrick van Zeeland de oude, zoals wijlen haar man dat perceel heeft gekocht van de k inderen en erfgenamen van jonker Hendrick Lelijon volgens schepenbrieven van Gestel d.d. 12 januari 1680. Nog haar vruchtgebruik van een akker groot ca. 5 lopenzaad en 9 roedes, gelegen te Gestel op de Heesakkers, belendend het Schildersgasthuis, Lambert Verstegen, Hendrick Janssen Weijgergancks, de Speijtsestraat zoals wijlen haar man had gekocht van Jan Hendrick Spierincks volgens schepenbrief van Gestel d.d. 27 februari 1713. Ze draagt haar rechten nu over aan haar 6 kinderen zijnde Adriaen, Laurens, Jan, Willem, aan Bartholomeus Smulders die is gehuwd met haar dochter Anneke en aan Arnoldus Janssen van Griensven die is gehuwd met haar dochter Peternel, elk voor een zesde part. Haar kinderen moeten uit het tweede perceel op de Dommelakkers jaarlijks een vat rogge aan de kerk van St. Michielsgestel betalen, verder de dorpslasten. Getuigen hierbij waren Johannes van de Ven en Laurens van Montfoort als schepenen op 27 februari 1733. Ondertekend : dit merk is van Johannes van de Ven, L. van Montfoort, mij present S. Voltelen secretaris.

27 februari 1733
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 92v.
[regest van BHIC Online] Nadat in de vorige akte Jenneken Hendriks Venroij als weduwe van Adriaen Brox afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan inzake een perceel met een huis erop groot ca. 22 roedes, zijn hier verschenen Laurens Brox, Jan Brox, Willem Brox, Arnoldus Janssen van Griensven als man van Petronella Brox en Bartholomeus Smulders als man van Anneken Brocx, elk daarin voor een zesde part en dragen hun bezit nu over aan hun broer resp. zwager Adriaen Brox die in dat huis woont. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten etc. Datum en getuigen als boven. Ondertekend : dit merk is van Johannes van de Ven, L. van Montfoort, mij present S. Voltelen secretaris.

27 februari 1733
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 93v.
[regest van BHIC Online] Nadat in de vorige akte Jenneken Hendriks Venroij als weduwe van Adriaen Brox afstand van haar vruchtgebruik heeft gedaan inzake een akker groot ca. 2 lopenzaad gelegen in de Dommelakkers, zoals wijlen haar man dat heeft gekocht gehad van de kinderen en erfgenamen van jonker Hendrick Lelijon volgen schepenbrief van Gestel d.d. 12 januari 1680, en ook inzake een perceel grrot ca. 5 lopenzaad en 9 roedes alhier zols eerder is vermeld met een huis erop groot ca. 22 roedes, zijn hier verschenen Adriaen Brox, Jan Brox, Willem Brox, Bartholomeus Smulders als man van Anneken Brox en nog Arnoldus Janssen van Griensven als man van Petronella Brox, ieder daarin voor een zesde part en dragen dat bezit nu over aan hun broer resp. zwager Laurens Adriaen Brox alhier wonend te Gestel. De verkopers beloven alle lasten af te handelen, behalve dat de verkrijger uit het land op de Dommelakker jaarlijks een vat rogge maat van Den Bosch moet blijven betalen aan de kerk van St. Michielsgestel. Getuigen hierbij waren Johannes van de Ven en Laurens van Montfoort als schepenen op 27 februari 1733. Ondertekend : dit merk is van Johannes van de Ven, L. van Montfoort, mij present S. Voltelen secretaris.

29 april 1741
RA 64 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 52r.
[regest van BHIC Online] Adriaen en Laurens beiden meerderjarige zoons van wijlen Adriaen Brocks, verwekt bij diens vrouw Jenneke van Venrooij, elk daarin voor een vierde part, verder Bartholomeus Smulders als man van Anneken dochter van genoemde Adriaen en Jenneke, ook voor een vierde part, verder deze Adriaen Brocks samen met Jan Peters van den Berg wonend te Berlicom als voogden over de minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Brocks verwekt bij diens vrouw Maria van Daverveld, welke Jan Brocx ook een zoon was van genoemde Adriaen en Jenneken, daarin wat betreft een vierde deel, verder gemachtigd zijnde door schepenen van Berlicom d.d. 6 februari 1741, verkopen aan Evert van der Cammen inwoner alhier te Gestel, een perceel teulland gelegen te Boxtel, nog een lopenzaad teulland gelegen te St. Michielsgestel. Verder de helft van een akker teulland genoemd de Grooten Clootakker alhier gelegen. De machtiging is aangevraagd door Bartholomeus Smulders en door Laurens Brocks als naaste familie van de vermelde minderjarige weeskinderen en werd verleend op 15 februari 1741 en ondertekend door T. Coets, M. Peeren, J. Heeren, Dries Peters Walrave, Dierck Jan Leijtens, Anthonie Mattheeus Geland, Jan Jansse van de Berg en Luijcas Spierincks als schepenen. Mij present N. D. Blanckendaal junior als secretaris. De verkoop betreft een perceel teulland groot ca. 1 lopenzaad genoemd de Koeij gelegen te Gestel onder Thede aan de legen Heijcant bij de Schuijlenburg, belendend de heer Hendrick de .... de gemeenschappleijke straat, Aert Jan Joosstens, de Schuijlenburgse pad daar, zaols ze dat van hun ouders hebben geerfdd. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve de lands- en de dorpslasten. Daarna is verschenen deze Evert van der Cammen en draagt het verkochte bezit weer terug over aan de verkopers en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Getuigen waren Johannes van de Ven, Laurens van Montfort en Peter van den Brandt als schepenen. ctum 29 april 1741. Ondertekend: Adriaen Brock, Laurens Adriaen Brocx, Bartholomeus Smulders, Jan Peter van den Bergh, Evert van der Cammen, dit merk is van Johannes van de Ven, L. van Montfort, mij present S. Voltelen secretaris.

1 mei 1742
RA 64 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 83v.
[regest van BHIC Online] Daniel Backers en Hendrick Crijs inwoners van de stad Den Bosch zijn gemachtigd door schepenen van Den Bosch d.d. 9 maart 1742. Ze hebben aan schepenen daar als aangestelde voogden over de minderjarige Francis Backers zoon van wijlen Willem Backers en van diens vrouw Magdalene Cruijs die in Den Bosch woonden en daar zijn gestorven een verzoek ingediend omdat hun bezit was belast met een som van 2100 gulden te betalen aan Johannes Peijman, meester-zilversmid in Den Bosch, waarover bijna 5 jaar rente achterstallig is ten bedrage van van ca. 400 gulden en dat er daarnaast nog meer schulden zijn te weten ca. 300 gulden maar dat daarvoor het geld ontbreekt. De verzoekers zijn bevreesd dat het bezit van de minderjarige zal worden uitgewonnen met veel kosten en ze verzoeken daarom om toestemming om de meubels en roerend bezit van de minderjarige te mogen verkopen, verder een weiland in het Bossche Veld groot 2 morgens en nog ca. 8 lopenzaad nieuw land te St. Michielsgestel deels bos en deels teulland en met het geld daarvan de schulden te voldoen. De schepenen hebben zulks toegestaan op 9 maart 1742, ondertekend door schepenen en door N.D. Blankendael junior. Op grond van deze machtiging verkopen ze nu een houtbusseltje groot ca. 4 lopenzaad te Gestel onder Theede in de nieuwe erven aan de heikant, belendend de nieuwe pad daar noordelijk, Simon Vugs en de minderjarige zuidelijk, de gemeijnte daar, alles zoals Willem Backers van het gemeentebestuur had gekocht volgens de schepenbrief d.d. 28 september 1719. Ze verkopen het bezit nu aan Adriaen Brocx schepen alhier en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een reconitiechijns van 3 stuivers aan de heer van Gestel en de lands- en dorpslasten. Datum en getuigen als voor. Ondertekend: Daniel Backers, Hendrick Cruijs, I. Elsevier, L. van Montfort, mij present S. Voltelen secretaris.

16 juni 1751
9.33 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.33)
Plaats Oss, pagina 54.
[regest van BHIC Online] Bericht op een zeer uitvoerig rekest van de regenten van Oss die klagen over verscheidene ’zware plagen en rampen’ die er zijn voorgevallen zoals een besmettelijke ziekte onder het hoornvee waardoor diverse stallen zijn uitgestorven, de huidige hoge watervloed en een hevige brand op 26 april jongstleden waarbij in minder dan twee uren 98 huizen zijn afgebrand met inboedel, schuren, hutjes en brouwerijen en zelfs de grote kerk met zijn twee fraaie torens is grotendeels geruïneerd en in de as gelegd, waarbij nog eens twee mensen zijn omgekomen. Ze verzoeken nu om remissie in hun verpondingen. In het stuk worden genoemd: stadhouder Verster, de schepenen Verhoeve[n], van Breugel, van Nieuwenhuijse en secretaris van Breugel die een lijst hebben samengesteld van de afgebrande huizen en brouwerijen, gevolgd door de nodige brandvoorschriften. Ze verwijzen ook naar de grote brand van Nieuwkuijk en andere afgebrande huizen in de regio waarna aan de slachtoffers een tegemoetkoming is geboden zoals o.a. Corstiaen van de Meerendonk, Jenneke de weduwe van Adriaan Brox, Hendrik den Ouden, Maximiliaan van den Heuvel en Batholomeus Smulders, allen inwoners van Sint Michielsgestel.

3 augustus 1755
9.34 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.34)
Plaats Beek en Donk, pagina 71.
[regest van BHIC Online] Bericht op een zeer uitvoerig rekest van Gerard de Jong heer der heerlijkheid Beek en Donk in het kwartier van Peelland waarin hij verzoekt om vergoeding van de personele omslag wegens schade geleden door hem zelf als door zijn hoevenaar Hendrik de Me[e]ter, Anneke zijn vrouw en Jan zijn zoon, door moedwillige brandstichters, met veel details over hoe en waar de brand is gesticht op basis van twee attestaties. Toch bestaan er de nodige twijfels over de gegeven verklaringen. Er wordt een plakkaat aangehaald van 4 juni 1657 aangaande moedwillige brandstichtingen. In de akte worden andere voorbeelden aangehaald zoals: de brandstichting van de hoeve genaamd de Nonnenbosch onder Schijndel van Pieter van den Berg dd. 25 october 1726; Antoni La Forme te Deurne over te vergoeden schade veroorzaakt door een troep vagebonden en kwaaddoeners die op 25 november gewapenderhand zijn huis zijn binnengevallen; de brand van vijf huizen te Sint Michielsgestel van o.a. Christiaan van de Merendonk, Jenneken de weduwe van wijlen Adriaan Brocx, Hendrik van Zeelant den ouden, Maximiliaan van den Heuvel en Bartholomeus Smulders. Er volgen verklaringen van Adriaan Leenderts, Elisabeth zijn huisvrouw en Leendert zijn zoon, Pieter Janssen, Geertruij Fredrix, Johanna Janssen en Hendrik Claasse van Stiphout buren van Hendrik de Meter die veel details melden. Op de akte volgt bovendien een extract uit het schepenprotocol van Beek en Donk waarin allerlei bijzonderheden worden vermeld over de brand en de geleden schade. Als schepenen worden genoemd Jan van den Bogard president-schepen en Francis Jansen schepen, Jan Thomas Strijbosch schepen, Jan van Leuken schepen, A. Treffers secretaris. Ook leggen een verklaring af Francis Slaats en Arnoldus Slaats mr. timmerlieden. Daarna volgt een compleet overzicht van de verbrande inboedel.


IIIc. Willem (Adriaan) Brox (/Brocx) / Zoon van II-b. Adrianus Brox
Trouwt te Den Dungen 26 januari 1678 met Gerritje Cappiteijn, gedoopt te Den Dungen januari 1655, dochter van Ariaen Theunissen Capiteijns en Erken Jan Aerts. Uit dit huwelijk waarschijnlijk:

 1. Laurentius (/Laurens) Willem(s) Bro(c)x (/Brocks), vermeld als doopgetuige in Sint-Michielsgestel bij de doop van een dochter van zijn zus op 4 april 1707, als belender in Sint-Michielsgestel 17 april 1741 en als schenker 2 oktober 1745.
 2. Gherardina Willem Brox, getrouwd met Adrianus Ariens de Jongh. Krijgen een dochter Henrica in Sint-Michielsgestel 4 april 1707.
 3. Anton Willem Brocks, minderjarig overleden te Sint-Michielsgestel 3 april 1703.

17 januari 1684
RA 58 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 230v.
[regest van BHIC Online] Wij Jan Janssen Santegoets en Corstiaen Hendricks van den Brant schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Hendrick Rutten van Grinsven laatstelijk weduwnaar van Willemken Gijsberts die in St. Michielsgestel woont en verklaart aan Hendrick van der Steen en aan Cornelis van Groenendael als kerkmeesters van de kerk van St. Michielsgestel een bedrag van 130 gulden schuldig te zijn, vanwege geleend geld. De schuldenaar belooft het bedrag per heden datum over een jaar terug te betalen. Indien genoemde Haerwessers (welke dan wel?, moet zijn kerkmeesters), Hendrick van der Steen en Cornelis van Groenendael ermee akkoord gaan om het geld langer te lenen belooft Henrick Rutten daarvoor elk jaar een rente van 5 % te betalen totdat er is afgelost. Als er wordt afgelost moet men 3 maanden vooraf opzeggen. Genoemde Hendrick Rutten en met hem Wilbort Hendricks van de Oetelaer en Willem Ariens Brocx als borgen beloven samen en hoofdelijk deze afspraken na te komen. Genoemde Henrick Rutten belooft vervolgens zijn twee borgen daarvoor weer te vrijwaren. Het geld van deze lening is afkomstig van ...(niet ingevuld) van Grinsven vanwege een rogpacht van 5 lopen rogge, die deze altijd jaarlijks aan de kerk betaalde. Aldus gepasseerd op 17 januari 1684.

3 juni 1687
Den Dungen, Notarieel protocol 5115.4, pagina 6r
[regest van BHIC Online] Vandaag 3 juni 1687 verscheen voor mij en getuigen Jan Janssen Martens en Hendrick Janssen Spierings als bij testament benoemde voogden met nog Jacob Adriaen Janssen en Willem Brocx als medevoogden over Peter minderjarige zoon van wijlen Jan Jan Martens verwekt bij diens vrouw Perijntien Henricks van Houtum, die aan Willemken weduwe van Teunis Willems die in St. Michielsgestel woont, de helft van een akker-of hopland verhuren, eigendom van dat minderjarige kind, waarvan de andere helft eigendom is van de tante van dat minderjarig kind, gelegen te St. Michielsgestel, ter plaatse genoemde Kraeckensteijn, deze helft groot ca. 2 lopenzaad, zoals door de pachtster nu wordt gebruikt. [...]

21 mei 1688
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 71r.
[regest van BHIC Online] Wij, I. Elsevier drossaard, Wilbert Wouters de Visser en Andries Corstens van Aelst, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Andries Hendrick Vogelsang als man van Fransken dochter van Hendrick Jan Scheuties verwekt bij Merijken Frans Hendrick Francken en verkoopt aan Jan Jan Martens en aan Willem Arien Brocx, Hendrick Jans Spierincks en aan Jacobus Vercuijlen als voogden over het minderjarig zoontje van Jan Jan Martens verwekt bij Prijntie dochter van Hendrick Jan Sceutiens (Scheijntkens), een onverdeelde helft van een partij land, zowel teulland als hopland, weide en dries eraan, deze helft samen groot ca. 3 lopenzaad alhier gelegen aan de Stockhoeck ter plaatse genoemd Craeckensteijn, b.p. de pad daar, Merijken weduwe van Gijsbert Ruth Spierincks, Hendersken Willem Hanssen zijnde de vrouw van Ruth Peters van Geffen, Merijke weduwe van Gijsbert Ruth Spierincks, zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve een jaarlijkse gewinchijns van 1 gulden en 1 stuivers in een meerdere chijns aan de heer van Herlaer, verder de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens de verkoopcondities. Datum 21 mei 1688. Getekend I. Elsevier, Wilbert Wouters de Visser, Andries Corsten van Aelst, A. Schortes substituut-secretaris.

18 november 1697
RA 60 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 195v.
[regest van BHIC Online] Wij gecommiteerden van de heer Isaack Elsevier drossaard, Wouter van der Meer, Adriaen Janssen Vuchts en Jan van Geldrop schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Adriaen Brocx en Adriaen Antonis Capitein als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Willem Brocx verwekt bij Geritjen Teunis Capiteijns, verder met Ruth Peters van Geffen en diens vrouw Hendersken zijnde de grootouders van het genoemde minderjarige kind, verklaren aan de erfgenamen van Mathijs Leenderts Meulenbroecx wonend in Den Dungen, de som van 200 karolusguldens schuldig te zijn, elke gulden van 20 stuivers, verschuldigd vanwege achterstallige huis- en landhuur die de vader van het minderjarig kind schuldig was gebleven voor een bepaald huis en aanliggend erf alhier gelegen aan de Beeckant waarvoor deze voogden thans zijn aangemaand. De voogden beloven het geld zonder rente aan de genoemde crediteuren en erfgenamen van deze Meulenbroecks terug te betalen, direkt na dood van de grootmoeder van het minderjarig kind en niet eerder. Tot nakoming van deze verplichting stellen de voogden het bezit van het kind in onderpand en onderwerpen zich hierbij aan het geldend recht. Datum 18 november 1697, getekend: Jan van Gelderop, Adriaen Janssen Vuchts, C. van Zutphen secretaris.

12 mei 1703
RA 108 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 48v.
[regest van BHIC Online] 20e penning van de collaterale successie. Taxatie van bezit te Gestel nagelaten door Anton Willem Brocks die alhier is overleden op 3 april 1703. Eerstens het derde part van een perceel teulland groot ca. 3 lopenzaad alhier gelegen achter Den Engel an de Dungense Cant, getaxeerd op 25 gulden, nog het derde part van een perceel slechte heigrond, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in het Moerschot, getaxeerd op 12 gulden 10 stuivers. Nog het twaalfde part van 4 lopenzaad land met de houtopstand, gelegen aan de Hasenbaert alhier, getaxceerd op 7 gulden 10 stuivers. Aldus getaxeerd door Jan van Gelderop en Gijsbert Spierinck als schepenen en door J. Hartongh als substituut-secretaris. Verder is verschenen Adriaen Brocks als voogd van de overledene en ook als erfgenaam en heeft onder ede verklaard dat er geen verder bezit is nagelaten dat onderhevig is aan de 20ste penning. Actum 12 mei 1703, ondertekend : Jan van Gelderop, Gijsbert Spierincks, me presente J. Hartongh substituut-secretaris.

19 april 1707
RA 61 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 48v.
[regest van BHIC Online] Adriaen Brocx en Adriaen Theunissen Capiteijns als voogden over Laurens minderjarige zoon wijlen Willem Brocx verwekt bij diens vrouw Geritie Theunissen Capiteijns vanwege de machtiging door schepenen van Gestel d.d. 6 april 1707, daarin voor een helft, verder Adriaen Adriaens de Jonge als man van Catalijn ook dochter van genoemde Willem en Geritie voor de andere helft, verkopen aan Jan Hendrick Rutte van Griensven, inwoner alhier een stuk teulland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen alhier te Gestel in het Moerschot, b.p. heer Gielis van Berkel cum suis, het minderjarige kind van Leendert Vuchts, de weduwe van Hendrick Jansen Leijtens, Jan Peter Willems van Griensven. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer, de dorps- en burenlasten etc. Getuigen de heer drossaard Isaak Elzevier, Philip Mans, Jan Franssen Haerwasser als schepenen, datum 19 april 1707. Getekend: I. Elzevier, P. Mans, Jan Franssen Haerwasser, S. Voltelen secretaris.

6 april 1726
RA 62 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 208r.
[regest van BHIC Online] Jan Aert Broeren als man van Marie Rut Michiels, wonend in Den Dungen verkoopt aan Laurens Willem Brocx, inwoner te Gestel, een perceel teulland groot ca. 2 lopenzaad 20 roedes, alhier gelegen te Gestel te Thede aan de hoge heikant daar, b.p. Anthony Corstiaen Godschalks, Hendrick Canters, de koper zelf, de gemeijnte daar zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen. Het perceel is vrij van lasten behalve de lands- dorps - en burenlasten. Getuigen als schepenen Philip Mans en Job Martin de Lange als gecommiteerden van de heer officier. Datum 6 april 1726. Getekend: P. Mans, J. M. de Lange, S. Voltelen secretaris.

15 april 1733
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 96r.
[regest van BHIC Online] De zelfde verkopers uit de vorige akte (groep Robben) verkopen aan Laurens Willem Brocx inwoner alhier, een perceel teulland groot ca. 2 lopenzaad 2 roedes, alhier gelegen aan de Volmeer, belendend Brigitta Verouden, de gemeenschappelijke straat, Jenneke Jan Rut Robben, de kinderen van de heer cornet Elsevier (vaandrig), zoals de verkopers dat hebben geerfd van hun tante Dirckske Jan Rut Robben. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten etc. Getuigen hierbij waren als in de vorige akte, zelfde datum. Ondertekend : I. Elsevier, dit merk is van Johannes van de Ven, L. van Montfoort, mij present S. Voltelen secretaris.

15 april 1733
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 97r.
[regest van BHIC Online] Laurens Willem Brocx wonend alhier verkoopt aan Willem Willems van Den Dungen wonend in St. Michielsgestel een perceel teulland groot ca. 2 lopenzaad en 2 roedes gelegen te Gestel aan de Volmeer, belendend Brigitta Verouden, de gemeenschappelijke straat, Jenneken Rut Jan Rut Robben, de kinderen van de heer Cornet Elsevier, zoals hij koper dat heeft gekocht van de erfgenamen van Dirskske dochter van Jan Rut Robben. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de dorpslasten. Datum en getuigen als vorige akte. Ondertekend I. Elsevier, dit merk is van Johannes van de Ven, L. van Montfoort, mij present S. Voltelen secretaris.

18 november 1735
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 126v.
[regest van BHIC Online] Corstiaen van de Merendock als man van Adriaentie Gijsbert Elias inwoner alhier draagt aan Laurens Willem Brocx inwoner alhier te Gestel een perceeltje weiland over in de vorm van belening, gelegen te Gestel onder Ruijmel, nabij de kapel daar naast de rivier de Dommel, verder belendend het Todstraatje, de gemeijnte, Jan Paulse van Beers, de grote wiel, alles zoals Corstiaen van zijn schoonouders heeft geerfd. Corstiaen belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, maar de verkrijger zal de achterste hekpost moeten onderhouden met de haken ervan voor aan het Todstraatje, verder een gewinchijns aan de heer van Gestel van 5 duiten per jaar op St. Michielsdag, verder de dorpslasten. Corstiaen houdt het recht om het perceel de komende 8 jaar terug te nemen en af te lossen tegen betaling van 125 gulden met een rente van 4 percent per jaar al naar tijdsgelang, verder de kosten van de veertigste penning en andere kosten bij het passeren van de overdracht, mits dat hij 3 maanden vooraf heeft opgezegd. Getuigen waren Hendrick van Zeeland de oude en Laureijs van Montfoort als schepenen op 18 november 1735. Ondertekend : Hendrick van Selandt, L. van Montfoort, mij present S. Voltelen secretaris.

2 juli 1738
RA 63 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 165r.
[regest van BHIC Online] Laurens Willem Brocx inwoner van St. Michielsgestel verkoopt aan Adriaen Jochem van Gestel ook alhier wonend een perceeltje hooi- of weiland te Gestel gelegen ter plaatse Ruijmel nabij de kapel daar naast de rivier de Dommel, belendend het Todstraatje daar, de gemeijnte, Jan Paulissen van Beers, de grote wiel, alles zoals hij verkoper dat heeft gekocht gehad van Corstiaen van de Merendonck. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve dat de koper moet zorgen voor onderhoud van de achterste hekpost met de haken waar het hek aan hangt met ook het halve hek voor het Todstraatje daar, verder moet de koper gewinchijns aan de heer van Gestel betalen van 5 duiten per jaar op St. Michielsdag, verder de dorpslasten etc. Getuigen hierbij waren Hendrick van Zeeland de oude, Laurens van Montfoort en Jan van de Pol als schepenen op 2 juli 1738. Ondertekend : dit merk is van Laurens Willem Brocx, Hendrick van Selandt, L. van Montfoort, Jan van de Pol, mij present S. Voltelen secretaris.

17 april 1741
RA 64 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 51r.
[regest van BHIC Online] Wij Johannes van de Ven in plaats van de officier, Laurens van Monfort en Peter van den Brandt schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Corstiaen van de Merendonck inwoner van Gestel die aan Paulus David van der Dussen, inwoner alhier een perceeltje land in erfpacht uitgeeft, gelegen te Gestel op de Clopberg, belendend oostwaarts een pad daar, verder tussen een bepaalde hof daar van Jan Hendrick Trossee voor een helft en het erf van Laurens Willem Brocks voor de andere helft, westelijk ervan is de eigendom van Jan Hendrick Trossee, zuidelijk de gemeenschappelijke pad daar of het erf van Laurens Willem Brocx, verder noordleijk de gemeenschappelijke straat.

2 oktober 1745
RA 64 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 147r.
[regest van BHIC Online] Laurens Willem Brocx wonend te Gestel doet afstand van het vruchtgebruik inzake een pereeltje hooiland genoemd het Essergat, groot ca. een morgen alhier gelegen in de Thederbeemden, belendend de weduwe van Michiel Clomp, de gemeenschappelijke pad daar, Christiaen Adriaan Ruijsch, Claes Cornelis Groenendaal, zoals dat eerder eigedom was van Anthonie Willem Spierincks en zoals Laurens heeft verkregen volgens schepenbrief van Den Bosch 9 mei 1742. Hij doet nu afstand ten behoeve van zijn dienstmeid Dirckske Gerit van Empel zolang ze leeft en als ze ongetrouwd blijft, en verder tot aan haar trouwen toe en hij belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, maar Dirckske moet wel zelf jaarlijks een rente van 35 stuivers betalen aan het comptoir van rentmeester Tengnagel in Den Bosch, verder de lands- en de dorpslasten. Getuigen hierbij waren Christiaan Adriaan Ruijsch, Adriaan van Gestel en Adriaan Brocx resp. president en schepenen. Actum 2 oktober 1745. Ondertekend: dit merk is van Laurens Willem Brocx, C.A. Ruijsch, Adriaan van Gestel, Adriaan Brocx, mij present S. Voltelen secretaris.IV-aa. Henricus Laureijs Brackx (/Braeckx)
Zoon van III-aa Laurens Henrick Brackx
Gedoopt te Minderhout 11 april 1686, zoon van Laurentius Brackx ex Marioria [Maijoria?=meierij] en Bertina ex Thurenhout; getuigen Henricus Schellekens en Adriana Peeters nomine Adriana Stansen [bron: http://www.ravels-weelde-poppel.be/klappers/minderhoutd.pdf geraadpleegd 4 november 2014], getrouwd te Minderhout 24 mei 1712 met Anna Cornelis Michielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Michael (/Michiel) Brackx, gedoopt te Minderhout 9 december 1713, overleden te Minderhout 19 februari 1714, zoon van Henricus Laureijs Brackx en Anna Cornelis Michielsen, doopgetuigen Cornelius Michielsen en Joanna Vijfhuijsen loco Maria Cornelia Geeme.
 2. Norbertina Christina Bracx, gedoopt te Minderhout 1 januari 1715, overleden te Minderhout 7 maart 1715, dochter van Hendricus Lauwerijs Bracx en Anna Cornelis Michilsen, doopgetuigen Cornelis Kijsers en Joanna Vijfhuijsen.
 3. Christina Brackx, gedoopt te Minderhout 1 september 1718, dochter van Henricus Brackx en Anna Michielse, doopgetuigen Arnout Brackx en Maria Mighielse.
 4. Anna Catharina Brackx, gedoopt te Minderhout 26 november 1721, dochter van Hendricus Brackx en Anna Michilsen (doopgetuigen Joannes Michilsen en Maria Fris loco Jacomijn Michilsen) getrouwd met Peter Somers, overleden te Minderhout 4 mei 1768.
 5. Maria Catharina Brackx, gedoopt te Minderhout 12 februari 1725, dochter van Henricus Laurentii Brackx en Anna Cornelis Michielsen (doopgetuigen Joannes Michilsen en Maria Fris loco Jacomijn Michilsen), overleden te Castelré 7 november 1794, kreeg een kind van ons onbekende vader:
  1. Hendrik Maria Brackx, geboren te Minderhout 24 maart 1752
  later getrouwd te Minderhout 5 september 1758 met Jan Gijsbert Jan Melis, geboren te Tilburg 29 april 1713, overleden te Minderhout 7 mei 1763.

Paars: http://nl.geneanet.org/profil/explorador/Paul-Janssens-De-Vroom geraadpleegd 4 november 2014


IV-ab. Arnoldus (/Arnout /Aart /Aert) (Lauwereijs /Laureijs) Bra(c)kx (/Braeckx)
Zoon van III-aa Laurens Henrick Brackx
Gedoopt te Meer 12 september 1694, eerste maal getrouwd te Minderhout 11 oktober 1718 met Bertina (/Bartina) (Dierck) Lemme(n)s. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana (/Arnoldi) Brakx (/Brackx), gedoopt te Minderhout 8 juni 1719 (doopdragers waren Lauwrentius Brackx en Maria Ambroses), getrouwd te Meerle 19 februari 1743 met Jacob(us) Jan Cornelis Verheijden.
 2. Maria Braeckx, gedoopt te Meer 24 januari 1726.
 3. Gertrudis Braeckx, gedoopt te Meer 24 januari 1726 (doopdragers: Cornelius Martinus Leijs en Digna Laurentius Braeckx).
 4. Anna Arnoldi (/Arnolus) Brackx (/Braeckx), overleden te Meerle 6 maart 1794, trouwt eerste maal te Meerle 6 februari 1742 met Cornelius Laurenti van den Cauelaer (/Couwelaer), gedoopt te Meerle 20 november 1715; tweede maal te Meer 8 november 1752 met Norbertus Jan Marijnissen [bron: http://www.ravels-weelde-poppel.be/klappers/Meert.pdf geraadpleegd 5 november 2014].
Tweede maal getrouwd te Meer 20 april 1728 met Maria Adriaen Corn. Geerts. Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria Braeckx, gedoopt te Meer 22 januari 1729.
 2. Susanna Braeckx, gedoopt te Meer 29 juni 1731.

Groen: http://www.amaliavansolms.org/index.php kwartierstaat-herman-janssen geraadpleegd 4 november 2014

Paars: http://nl.geneanet.org/profil/explorador/Paul-Janssens-De-Vroom geraadpleegd 4 november 2014


IV-ac. Clemens Laureijs Braecks (/Braeckx /Bracks /Brax)
Zoon van III-aa Laurens Henrick Brackx
Gedoopt te Minderhout 11 februari 1701, sub conditione ante in necessitate baptisatus ab obstetrice, zoon van Laurentius Brax ex Maioria [meijerij] en Elisabeth Meijvis, (doopdragers: Theodorus Meijvis en Catharina Jacobi Servasen), eerste maal getrouwd te Minderhout 22 april 1732 met Maria Adriaen Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Brackx, gedoopt te Ulicoten 31 maart 1733, dochter van Clementius Laurentii Brackx ex Minderhout en Maria Adriani Joannis Aerts ex Ulikoten. Doopdragers waren Joannes Jacobs en Cornelia Nicolai Verheijen [bron: http://www.ravels-weelde-poppel.be/klappers/ulicotend.pdf]
 2. Catharina Brackx, gedoopt te Ulicoten 24 november 1736, dochter van Clementius Laurentii Brackx en Joanna Joannis Aerts. Doopdragers waren Adrianus vanden Bemden en Joanna Bartholomeus Verheijen.
 3. Laurentius Brackx, volgt V-a.
Tweede maal te Meerle 12 februari 1743 met Joanna Matthei Verheijen (/Verheijden). Uit dit tweede huwelijk:
 1. Adriana Braecks (/Brackx /Braeckx), gedoopt te Minderhout 23 april 1747, sub conditione, dochter van Clementius Braecks ex Minderhout en Joanna Verheijen ex Meerle (doopdragers waren Cornelius Meijvis en Cornelia Verheijen cujus loco stetit Catharina Stoops), overleden te Baarle-Nassau 9 juli 1816, getrouwd met Gerard Hermans.


IV-a. Laurens Adriaanssen Bro(c)x (/Brocks) / Zoon van III-b. Adrianus Adrianus Lawreijnssen Brox
Overleden te Gemert 10 juli 1773, trouwt voor de eerste keer te Sint-Michielsgestel 16 februari 1716 met Anna Elissen. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Trouwt voor de tweede keer, te Berlicum 20 februari 1729 met Anna Janse van Roij. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 3 februari 1730.
 2. Johannes Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 1 januari 1732.
 3. Henricus Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 13 augustus 1733; doopgetuige in Berlicum 28 november 1763: Henricus Laurentii Brocx.
 4. Arnoldus Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 25 september 1735.
 5. Adrianus Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 19 juli 1737.
 6. Johanna Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 29 maart 1739.
 7. Petronella Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 10 januari 1742.
 8. Adrianus Brox, volgt V-b

Dit is waarschijnlijk Laureins Brocx, die 1766 secretaris van Geldrop is.

Laurens Adriaan Brocx is schepen van Sint-Michielsgestel (6 april 1746, RA 64, p. 158r; 27 april 1746, RA 64, p. 159r; 9 mei 1746, RA 64, p. 160v; 13 augustus 1746, RA 64, p. 163v; 30 september 1746, RA 64, p. 165v; Sint Michielsgestel 10 november 1746, RA 64, p. 167v waar hij ondertekende met Laurens Adriaen Brocx; Sint Michielsgestel 11 februari 1747, RA 64, p. 168v waar hij ondertekende met Laurens Adriaans Brocx; Sint Michielsgestel 18 februari 1747, RA 64, p. 169v waar hij ondertekende met Laurens Adriaan Brocx; Sint Michielsgestel 24 februari 1747, RA 64, p. 169v waar hij ondertekende met Laurens Adriaan Brocx; Sint Michielsgestel 18 maart 1747, RA 64, p. 170v waar hij ondertekende met Laurens Adriaan Brocx; Sint Michielsgestel 29 november 1747, RA 65, p. 1r waar hij ondertekende met Laurens Brocx; Sint Michielsgestel 18 januari 1748, RA 65, p. 4r waar hij ondertekende met Laurens Brocx)

7 maart 1739
RA 64 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 1r.
[regest van BHIC Online] Vrouwe Alida Ruijsch weduwe van de heer Johan van Sevenhove, in leven oud-schepen van Den Bosch, aldaar wonend samen met haar voogd, waarbij ze is gemachtigd door het testament door haar man gemaakt in de stad Den Bosch voor notaris Isaaq van Ruelo d.d. 11 maart 1737 en na diens overlijden door deze notaris geopend en gepubliceerd op 3 februari 1738, verkoopt thans aan Laurens Adriaen Brocks inwoner te Gestel een stuk land genoemd de Mortel, deels hooi-of weiland en deels houtopstand groot ca. 2 scharen alhier in Gestel gelegen in de Gestelse bosch nabij de kerk, belendend de rivier de Dommel, de gemeenschappelijke pad daar, de weduwe van de heer en meester Paulus Huijskens. Ze heeft dat perceel vanwege het genoemde testament verkregen en haar man had het eerder gekocht van Catharina dochter van Cornelis de Vries volgens de brief alhier d.d. 18 juni 1716. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen behalve een kapitaal van 500 gulden aan de kinderen of erfgenamen van Anna Maria Bosch weduwe van sr. Pieter van den Endepoel, alles volgens het verkoopceduul alhier d.d. 6 juni 1716 en behalve de dorpslasten. Thans is door de koper ermee ingestemd dat gezien deze last de verkoopster aan Laurens Brocks als koper een bedrag van 50 gulden zal betalen en daarmee zal de koper de schuld van 500 gulden overnemen. Getuigen hierbij waren vanwege de ziekte van de heer officier Hendrick van Zeeland de oude en Laurens van Montfort als schepenen. Actum 7 maart 1739. Ondertekend: A. Ruijsch weduwe van W. van Sevenhove, Laurens A. Bracks, Hendrick van Zelandt, L. van Montfort, mij present S. Voltelen secretaris.

25 september 1739
RA 64 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 11r.
[regest van BHIC Online] Jan en Antonie Jansse van Griensven, broers en beiden in Gestel wonend, ieder voor een helft, verkopen aan Laurens Adriaen Brocx, inwoner alhier, een perceel land met een huis erop, stal, schuur en aanliggend land groot ca. anderhalf lopenzaad, alhier in de Plaats bij de kerk, belendend Corstiaen van de Merendonck, Hendrick van Zeeland de oude, de straat daar, de vestgraaf, alles zoals de verkopers in een deling was toebedeeld met hun mede-erfgenamen vanwege hun broer Arnoldus van Grienven en diens vrouw Petronella Brocx. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve jaarlijks een rente van 5 stuivers aan het geestelijk comptoir van de rentmeester Tengnagel, nog een rente van 8 gulden per jaar aan de armen van St. Michielsgestel aflosbaar tegen 200 gulden, verder de lands- en de dorpslasten. Datum en getuigen als voor. Ondertekend: Jan van Griensven, Antonie van Griensven, dit merk stelt Johannes van de Ven, L. van Montfort, mij present S. Voltelen secretaris.

5 december 1740
RA 64 Sint-Michielsgestel, Schepenprotocol, pagina 36r.
[regest van BHIC Online] De heer Jacobus Gijsselen inwoner van Den Bosch daarin gemachtigd zijnde door juffrouw Cornelia van de Gragt, weduwe van de heer Arnoldus Tibos wonend te Nijmegen, welke machtiging is opgemaakt voor notaris Johan van Bruggen in Den Bosch d.d. 22 augustus 1740, verkoopt aan Laurens Adriaen Brocks wonend te Gestel, verschillende stukken teulland langs elkaar gelegen, samen groot ca. 12 lopenzaad alhier gelegen nabij Thede bij de afgebrande hoeve van de heer van Coenen, belendend genoemde heer van Coenen aan de noordkant, oostelijk en zuidelijk aan de gemeenschappelijke straat. Alle bezit is thans eigendom van juffrouw van der Graght en heeft ze geerfd van haar moeder juffrouw Johanna van Gemert weduwe van de heer Herman van de Graght. De verkoper in zijn funktie belooft alle lasten af te handelen behalve een gewinchijns van 6 oortjes per jaar aan de heer van Gestel op St. Michielsdag, verder de lands- en de dorpslasten etc. Getuigen hierbij waren I. Elsevier als drossaard, Hendrick van Zeeland de oude en Laurens van Montfort als schepenen. Actum 5 december 1740. Ondertekend: J. Gijsselen, I. Elsevier, Hendrick van Selandt, L. van Montfort, mij present S. Voltelen secretaris.


IV-b. Jan Adriaanssen Bro(c)x / Zoon van III-b. Adrianus Adrianus Lawreijnssen Brox
Overleden te Berlicum 11 april 1740, trouwt met Theodora van den Boer, overleden vóór 1731. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Trouwt voor de tweede keer te Berlicum 4 februari 1731 met Maria Johan (van) Davervelt. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Brox, volgt V-c
 2. Johanna Margareta Brox, gedoopt te Berlicum 31 juli 1733, overleden te Berlicum 22 november 1775. Trouwt met Eymbert van Veggele.
 3. Petronella Brox, gedoopt te Berlicum 6 oktober 1735.

Trouwt voor de derde keer, te Berlicum 30 november 1738 met Geertruy Goumans uit Helden. Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Brox, gedoopt te Berlicum 14 januari 1740.V-a. Laurens Brackx / Zoon van IV-ac. Clemens Laureijs Braeckx
Gedoopt te Ulicoten 18 september 1739, zoon van Clementius Laurentii Brackx ex Minderhout en Maria Adriani Joannis Aerts (doopdragers waren Henricus Bartholomei Verheijen en Elisabeth Joanni Maijvis, absens et Adriana Andrese Verheijen supplevit), overleden te Goirle 16 oktober 1811, getrouwd met Margot Laheij. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Brackx, gedoopt te Castelré 3 maart 1787, getrouwd te Goirle 25 november 1811 met Simon Frans van Herck, geboren te Reusel in 1772, weduwnaar van Adriana van Poppel met wie hij te Hilvarenbeek getrouwd was 17 januari 1799

Paars: http://nl.geneanet.org/profil/explorador/Paul-Janssens-De-Vroom geraadpleegd 4 november 2014


V-b. Adriaan Laurens Brox / Zoon van IV-a. Laurens Adriaanssen Bro(c)x
Begraven te Sint-Michielsgestel 30 november 1805 (NG Begraafboek), trouwt voor de eerste maal te Sint-Michielsgestel 12 februari 1775 met Catharina Adrianus van Beers. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Brox, volgt VI-a
 2. Johannes Broxs, gedoopt te Sint-Michielsgestel 2 mei 1781, gedoopt te Den Dungen 3 mei 1781.
 3. Christianus Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 11 september 1783, gedoopt te Den Dungen 12 september 1783.
 4. Margaretha (/Margo) (Adriaan, Adriaens) Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 21 april 1785, vertrokken 30 januari 1808 van Sint-Michielsgestel naar Gemert of elders (Bron: Gemeentearchief Gemert Borg- en Ontlastbrieven Archiefnr. AG.002 Invnr. 8.1, http://isis.rhc-eindhoven.nl/), trouwt voor schepenen te Gemert 21 februari 1808 en voor de RK kerk op 22 februari 1808 met Theodorus Hendriks van der Willigen, geboren en wonende te Gemert. Margaretha Brox is overleden te Gemert 20 maart 1843, weduwe, van beroep winkelierster.
Trouwt voor de tweede keer met Anna Gertrudis van de Coolwijk. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 28 november 1793.
 2. Hester Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 19 oktober 1796, overleden te Sint-Michielsgestel 31 maart 1797.
 3. Wilhelmina Brox, gedoopt te Sint-Michielsgestel 21 maart 1799, overleden te Sint-Oedenrode 28 januari 1872, getrouwd met Hendrikus Arnoldus Hubertus van den Ertwegh.

Adriaan Laurens Brocx was Drost (Drossaard), Schout, Stadhouder en President Schepen van de Heerlijkheid Sint-Michielsgestel, Oud en Nieuw Herlaer en Gemonde.

1770 juli 19, 851.Not.Otw.100, f.302
Notarieel archief Oisterwijk
Adriaan Brox [tekent Adriaan Lourens Brox] wnd heerl. St Michielsgestel namens zijn vader Laureins Brocx mede aldaar wnd verhuurt aan Aart den Ouden wnd in den Udenhout perceel akkerland 2 1/4 L onder Udenhout aan de Kruijsstraat gent de Seshoeven voor 3 jaar

10 april 1771 | 428/19v-20v
Schepenbank Oisterwijk / inventarisnummer 428
Adriaen Broks, gemachtigd door zijn vader Lourens Broks, Verkoopt aan Jan Peter de Ridders: Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Kruisstraat, genaamd de Seshoeven Oost weduwe Peter van Cleev, west Geert Hendrik Bertens, zuid Thomas van Irsel, noord een mestweg Item akkerland, 2 ¼ lopen, als voor, Oost een mestweg, west Jan van der Gouw, zuid kinderen Adriaen van Deursen, noord weduwe Peter van Cleev, Item een houtbos, 3 lopen, als voor t.p. in de Kuijl, West Cornelia van Doesburg, zuid weduwe Hendrik van Irsel, noord juffrouw van Beugen Belast met jaarlijks 19 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch Item broekveld, genaamd de Agterste leege Reijt, 2 ½ lopen, als voor, Oost weduwe Aart Witlox, west erfgenamen Adriaen Marcelisse, zuid weduwe Jan van den Boer, noord weduwe Joost van Irsel Item een broekveld, 2 lopen, genaamd het Agterste Heemeltje in het Schouwbroek, Oost weduwe Andries Verhaegen, west en zuid weduwe Jan Schapendonk, noord Cornelis van den Boer Voor de som van 1370 gulden
Verkoper aangekomen van zijn nicht Adriaentje Adriaen Brox, overleden te Schijndel http://www.snoerman.org/udh/ra-otw/ra-otw-428.html


V-c. Adrianus Johannes Brox / Zoon van IV-b. Jan Adriaanssen Bro(c)x
Trouwt met Maria Johannes Donckers (/Dankers), begraven te Sint-Michielsgestel 18 januari 1786 (vrouw van Adriaan Janse). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Broxs, gedoopt te Sint-Michielsgestel 29 mei 1772.VI-a Lourens Brox / Zoon van V-b. Adriaan Laurens Brox
Gedoopt te Sint-Michielsgestel en Den Dungen 21 september 1779, overleden te Esch 19 juni 1867, trouwt te Esch 25 november 1810 (en woont dan in Vught) met Maria van Houtum (/Houtem), geboren en wonende te Esch, overleden te Esch 15 september 1864, dochter van Willebrordus van Houtem en Anna Maria van Vugt. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cathérine (/Catharina) Brox, geboren te Esch 26 augustus 1811, overleden te Esch 9 april 1899.
 2. Anne Marie Brox, geboren te Esch 24 augustus 1813, overleden te Esch 13 mei 1819.
 3. Adriana Brox, geboren te Esch 6 januari 1816, overleden te Boxtel 9 juli 1863, trouwt te Esch 24 juli 1841 met Hendricus van Lieshout, geboren te Boxtel 12 november 1814, overleden te Boxtel 22 augustus 1890, zoon van Nicolaas van Lieshout en Elizabeth de Rooij.
 4. Willibrordus Brox, geboren te Esch 25 december 1818, overleden te Deurne 1 september 1888, pastoor de Lage Mierde in 1863 en te Deurne in 1873. (Inwoner van Deurne, adres: Haageind A169k. Is vanuit Hooge-Mierde in Deurne komen wonen Ref. Bevolkingsregister Deurne 1860-1884 Folio 176, http://isis-rhc-eindhoven.nl). Citaat wikipedia: Hij werd op 23 maart 1844 in Sint Michielsgestel tot priester gewijd, werd in 1844 assistent te Gemonde, in 1845 kapelaan te Asten, op 15 april 1863 pastoor te Lage-Mierde en werd in 1873 in Deurne (Sint-Willibrorduskerk) tot pastoor benoemd. Onder zijn leiding werd tussen 1881 en 1884 de kerk ingrijpend verbouwd onder architectuur van Pierre Cuijpers. [http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Willibrordus_Brox_(1818-1888)]
 5. Anna Maria Brox, geboren te Esch 8 juni 1821, ongehuwd overleden te Esch 28 februari 1879.
 6. Johannes Brox, volgt VII-a
 7. Henrica Brox, geboren te Esch 27 april 1827, overleden te Uden 1 april 1898, trouwt te Esch 19 november 1873 met Josephus Henricus Offermans, geneesheer, geboren te ’s-Hertogenbosch 12 oktober 1831, overleden te Uden 4 augustus 1897, zoon van Joseph Offermans en Geertruida Lieffart.VII-a Johannes Brox / Zoon van VI-a. Lourens Brox
Geboren te Esch 13 juli 1823, overleden te Esch 11 juli 1878, trouwt voor de eerste keer te Gestel en Blaarthen 17 juni 1861 met Alida Maria van Vlokhoven, geboren te Gestel en Blaarthen, overleden te Esch 16 april 1869, dochter van Johannes Gerardus van Vlokhoven en Johanna van Zeeland. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Brox, geboren te Esch 18 april 1862.
 2. [misschien] Laurens Gerard Brox, geboren te Gestel 30 juni 1863 (woont in Helmond, Bevolkingsregister 1880-1890, Wijk A1, Deel Fiche 1, Folio 156, http://isis.rhc-eindhoven.nl/).
 3. Johanna Maria Brox (/Zr. Maria Kostka), geboren te Esch 7 augustus 1864, overleden te Raamsdonkveer 31 augustus 1936, begraven te Wijbosch.
 4. Johannes Gerardus Brox (/Pater Guido), geboren te Esch 31 december 1865, overleden te Echt (Limburg) 26 juli 1911, was prior van het Cistercienzerklooster in Echt.
 5. Laurentius Adrianus Brox, overleden te Boxtel 27 juli 1936.
 6. Adriana Petronella Brox (/Zr. Maria Augustina), geboren te Esch 5 januari 1868, overleden te Gemert 20 januari 1891 [bidprentjes http://www.genealogievandenoetelaar.nl/prentjesBrabant.htm], vertrekt omstreeks 1880 naar Gestel en vandaar als pensionaire naar Aarle-Rixtel.
 7. Helena Maria Brox, geboren te Esch 15 april 1869, overleden te Esch 30 augustus 1869.
Trouwt voor de tweede keer, te Esch 3 mei 1873 met Arnolda Dorothea (/Theodora) Raaijmakers, geboren te Esch 12 november 1839, overleden te Sint Michielsgestel 14 februari 1921, dochter van Johannes Raaijmakers en Anna Maria van Dooren. Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldina Theodora Brox, geboren te Esch 18 februari 1874, overleden te Best 9 augustus 1954 [bidprentje], trouwt te Esch 25 mei 1897 met Albertus Franciscus van Roosmalen, geboren te Esch 7 oktober 1862, overleden te Esch 5 november 1938, zoon van Cornelis van Roosmalen en Johanna Maria van den Braak.
 2. Ferdinandus Johannes Brox, geboren te Esch 7 juli 1875, overleden te Alem 31 mei 1929, was kapelaan te Heesch in 1910 en pastoor van Alem in 1923.
 3. Theresia Anna Brox, geboren te Esch 4 oktober 1877, overleden te Sint Michielsgestel 31 oktober 1950, getrouwd te Esch 17 mei 1905 met Joseph Maria Antonius Princée, geboren te Vught 7 april 1874, overleden te Sint Michielsgestel 27 maart 1965 [bidprentjes www.pietvanweereld.nl/], zoon van Gerardus Wilhelmus Princée en Johanna Catharina Weijtens.

Grpoen: Bidprentje van http://www.yesteryear.nl/shop/catalog/product_info.php?products_id=25358 website geraadpleegd 6 november 2014

Johannes Brox was leerlooijer en gemeenteontvanger te Esch, woonde in de kom wijk A nr. 22, 27 en 28.


Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.